PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 2(96) | 27--35
Tytuł artykułu

Inwestowanie w nieruchomości rolne - Polska na tle wybranych państw europejskich

Warianty tytułu
Investing in Agricultural Real Estate - Poland against the Background of the Selected European Countries
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Nieruchomości rolne mają szczególne miejsce w gospodarkach narodowych, a także duże znaczenie polityczne. Wielu inwestorów uważa, że są to tereny o wysokim potencjale wzrostu wartości, po części ze względu na popyt na żywność, a po części ze względu na możliwość zmiany funkcji z rolnej na komercyjną. Celem artykułu jest zarysowanie obowiązujących do 1 maja 2016 r. uwarunkowań instytucjonalno-prawnych inwestowania w nieruchomości rolne w Polsce wraz z próbą oceny atrakcyjności takich inwestycji oraz wskazanie potencjalnych skutków, które zostaną wywołane ostatnimi zmianami uregulowań prawnych. Autorka dokonuje analizy uwarunkowań prawnych inwestowania w nieruchomości rolne w Polsce na tle zasad przyjętych w wybranych państwach UE, co pozwala na wskazanie odmienności i podobieństw w traktowaniu nieruchomości rolnych w Polsce i wybranych państwach UE. Ponadto analizuje wielkość rynku poprzez volumen transakcji takimi nieruchomościami w Polsce, przeprowadza także analizę zmian cen gruntów rolnych w Polsce wskazując jednocześnie zmiany poziomu cen takich gruntów w wybranych państwach europejskich. Badania obejmują także wielkość zakupów nieruchomości rolnych przez cudzoziemców w Polsce. Autorka posługuje się badaniem literatury przedmiotu, egzegezą aktów prawnych, analizą danych zastanych oraz własnymi obliczeniami. (abstrakt oryginalny)
EN
Agricultural real estate has a special place in national economies, and is of crucial political importance. Many investors believe that real properties are areas with high potential of the growth of value, in part due to the demand for food, and in part due to the ability to change their function to the commercial one. The aim of the article is to present the institutional and legal conditions of investment in agricultural real estate in Poland in force until 1 May 2016, with an attempt to assess the attractiveness of such investment and an indication of the potential effects that will be caused by recent changes in legislation. The author analyses the legal conditions of investing in agricultural property in Poland against the principles adopted in selected EU countries, which allows her to identify differences and similarities in the treatment of agricultural property in Poland and the selected EU countries. In addition, she analyses the market size through the volume of transactions of agriculture real estate in Poland, conducts the analysis of changes in the prices of agricultural land in Poland, pointing out changes in the price of such land in the selected European countries. The research also includes the volume of purchase of agricultural real estate by foreigners in Poland. The author uses the study of literature, legal acts, the analysis of the existing data and own calculations. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
27--35
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Farm structure statistics, Eurostat 2016.
 • Król M., Przegląd współczesnych instrumentów wspierających zmiany struktury obszarowej gospodarstw rolnych i wymianę pokoleniową w rolnictwie w wybranych krajach europejskich, Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa, Warszawa 2013.
 • Lichorowicz A., Regulacja obrotu gruntami rolnymi według ustawy z dnia 11IV 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego na tle ustawodawstwa agrarnego Europy Zachodniej, "Studia luridica Agraria", 4/2005.
 • Roczniki GUS Obrót nieruchomościami.
 • Rynek ziemi rolniczej. Stan i perspektywy, Red. naukowa: Sikorska A., IERiGŻ, Warszawa 2015.
 • Sikorska A., Obrót ziemią a przemiany agrarne w indywidualnym rolnictwie. "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej", 2013 Nr 1(334).
 • Raport z działalności Agencji Nieruchomości Rolnych na Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa w 2014 r.
 • Stankiewicz D., Ograniczenia w obrocie gruntami rolnymi w wybranych krajach Unii Europejskiej w aspekcie prac nad stosownymi zmianami w ustawodawstwie polskim, Biuro Studiów i Ekspertyz, Wydział Analiz Ekonomicznych i Społecznych, luty 2002.
 • Ustawa z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, (Dz.U. 2016 poz. 1061).
 • Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, (Dz.U. 2015 poz. 1014; Dz.U. 2016 poz. 50, 585).
 • Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych, (Dz.U. 2015 poz. 909 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego, (Dz.U. 2012 poz. 803; Dz.U. 2016 poz. 585).
 • Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o kształtowaniu ustroju rolnego, (Dz.U. 2015 poz. 1433).
 • Ustawa z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw, (Dz.U. 2016 poz. 585).
 • Truszkiewicz Z., Przeniesienie własności nieruchomości rolnej w świetle ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (część II), "Rejent Wrzesień", 2003 Nr 9.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171441984

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.