PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 30 | nr 2 Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju układów lokalnych i regionalnych = International Determinants for the Development of Local and Regional Systems | 72--94
Tytuł artykułu

Wybrane aspekty wpływu kapitału zagranicznego na gospodarkę Dolnego Śląska : ujęcie przestrzenne

Autorzy
Warianty tytułu
Selected Aspects of the Influence of Foreign Capital on the Lower Silesia Economy : a Spatial Perspective
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Rosnąca złożoność procesów społeczno-gospodarczych sprawia, iż cechą charakterystyczną współczesnych przedsiębiorstw jest pogłębiający się proces ich internacjonalizacji, co oznacza wzrost ich powiązań ekonomicznych i finansowych z zagranicą. Celem tego opracowania jest ukazanie wybranych zagadnień dotyczących działalności gospodarczej podmiotów z kapitałem zagranicznym w województwie dolnośląskim, przedstawienie ich przestrzennego zróżnicowania oraz ocena stopnia wpływu kapitału zagranicznego na regionalną gospodarkę w latach 2008-2012. Zakres przyjętych do analiz zagadnień uzależniony był od dostępności danych, szczególnie na poziomie lokalnym. W artykule zaprezentowano analizy struktury podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego wg udziału pracujących, wielkości kapitału zagranicznego na mieszkańca, nakładów inwestycyjnych na mieszkańca, wartości eksportu i importu per capita. Powyższe parametry zaprezentowano w układach lokalnych województwa dolnośląskiego, z określeniem ich przestrzennego zróżnicowania i natężenia. Stały się one następnie podstawą do ujęcia poziomu intraregionalnego zróżnicowania całego obszaru (wg powiatów) pod względem syntetycznego wskaźnika wpływu kapitału zagranicznego na gospodarkę województwa. Omawiane procesy i zagadnienia dotyczące kapitału zagranicznego na obszarze Dolnego Śląska zaprezentowano również w odniesieniu do sytuacji ogólnokrajowej. (abstrakt oryginalny)
EN
The increasing complexity of socio-economic processes makes it a hallmark of modern enterprises is deepening the process of internationalization, which means an increase in their economic and financial relations with foreign countries. The aim of the study is to present selected issues concerning the economic activity of entities with foreign capital in Lower Silesian voivodeship and of the influence of foreign capital on the Lower Silesia economy in the years 2008-2012. The range adopted for the analysis of issues depended on the availability of data, particularly on the local level. The article presents the analysis of the structure of entities with foreign capital according to the share of the employed, the size of foreign capital per capita, capital investment per capita, the value of exports and imports per capita. These parameters are presented in local systems of Lower Silesia specifying their spatial differentiation and intensity. They then became the basis for recognition of the level of intraregional differentiation of the whole area (by poviats) in terms of the synthetic indicator of foreign capital impact on the economy of the region. These processes and issues of foreign capital in Lower Silesia, was also presented with regard to the situation nationwide.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Wrocławski
Bibliografia
 • Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego (2015, 10 listopada). Pozyskano z http://www.stat.gov.pl/bdl/app/strona.html?p_name=indeks
 • Begg, D., Fisher, S., Dornbusch, R. (2006). Ekonomia. Mikroekonomia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Borkowska, S. (red.) (2003). Polski rynek pracy wobec integracji europejskiej. Warszawa: Raport Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych, 24.
 • Brezdeń, P. (2004). Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na rozwój regionalnej i lokalnej przestrzeni gospodarczej w województwie dolnośląskim. Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk, 211, 499-518.
 • Brezdeń, P. (2006). Uwarunkowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych i ich wpływ na umiędzynarodowienie działalności gospodarczej w województwie dolnośląskim. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 8, 60-73.
 • Brezdeń, P. (2015). Wybrane aspekty przemian strukturalnych i innowacyjności przemysłu Śląska. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 29(2), 123-146.
 • Brezdeń, P., Spallek, W. (2008). Specjalne strefy ekonomiczne w przestrzeni gospodarczej województwa dolnośląskiego. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 10, 217-229.
 • Czerwieniec, E. (1990). Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w gospodarce krajów wysoko rozwiniętych. Zeszyty Naukowe - Seria II. Prace doktorskie i habilitacyjne, 105. Poznań: Akademia Ekonomiczna.
 • Domańska, A. (2007). Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski oraz rozwój handlu międzynarodowego w świetle liberalizacji handlu. W: D. Kopycińska (red.). Polityka gospodarcza państwa. Szczecin: Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, 179-193.
 • Domański, B. (2001). Kapitał zagraniczny w przemyśle Polski. Prawidłowości rozmieszczenia, uwarunkowania i skutki. Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2010 roku (2011). Informacje i opracowania statystyczne. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 • Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2012 roku (2013). Informacje i opracowania statystyczne. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 • Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w województwie dolnośląskim w latach 2008- 2012 (2013). Wrocław: Urząd Statystyczny we Wrocławiu.
 • Dziemianowicz, W. (1997). Kapitał zagraniczny a rozwój regionalny i lokalny. Warszawa: Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego.
 • Godlewska-Majkowska, H., Komor, A., Zarębski, P., Typa, M. (2013). Atrakcyjność inwestycyjna regionów. Województwo dolnośląskie. Warszawa: Centrum Analiz Regionalnych i Lokalnych.
 • Gromada, A., Janyst, T., Golik, K. (2015). Kapitał w Polsce w XXI w. Kapitał zagraniczny: Czy jesteśmy gospodarką poddostawcy? Warszawa: Fundacja Kaleckiego.
 • Jodkowski, A. (1995). Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce jako element kształtowania konkurencyjności. Warszawa: Instytut Rozwoju Służb Społecznych.
 • Karaszewski, W. (2004). Bezpośrednie inwestycje zagraniczne. Polska na tle świata. Toruń: Wydawnictwo Dom Organizatora.
 • Kożuch, B. (1998). Inwestycje zagraniczne a wzrost konkurencyjności regionu. W: Z. Olesiński (red.). Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 191- 213.
 • Luc, S. (2000). Zagraniczne inwestycje bezpośrednie a przekształcenia strukturalne w przemyśle Polski. Monografie i opracowania, 475. Warszawa: Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej.
 • Nowak, E. (1990). Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-ekonomicznych. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Nowicki, M. (red.) (2013). Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów polski 2013. Gdańsk: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.
 • Pakulska, T. (2010). Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w rozwoju przedsiębiorczości w regionie. W: K. Kuciński (red.). Przedsiębiorczość a rozwój regionalny w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Difin, 153-209.
 • Smętkowski, M. (2000). Przedsiębiorstwo zagraniczne w otoczeniu lokalnym. Studia Regionalne i Lokalne, 4(4), 85-88.
 • Talar, S. (2009) (2015, 14 listopada). Znaczenie zagranicznego kapitału produkcyjnego dla innowacyjności polskiego przemysłu. W: E. Skrzypek, A. Sokół, (red.). Zarządzanie kapitałem ludzkim w gospodarce opartej na wiedzy. Warszawa: Instytut Wiedzy i Innowacji.
 • Weresa, M. (2002) (2015, 12 listopada). Skutki inwestycji zagranicznych dla gospodarki kraju przyjmującego - doświadczenia Polski. Zeszyty BRE Bank CASE, 62, Rola inwestycji zagranicznych w gospodarce, 7-42. Pozyskano z http://www.case-research.eu/upload/publikacja_plik/bre62_2.pdf
 • Witkowska, J. (1996). Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Europie Środkowo-Wschodniej. Próba interpretacji na gruncie teorii bezpośrednich inwestycji zagranicznych i teorii integracji. Łódź: Uniwersytet Łódzki.
 • Zysk, W. (2004) (2015, 18 listopada). Związki bezpośrednich inwestycji zagranicznych ze zmianami struktury eksportu i importu w Polsce. Pozyskano z http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt5/36_zysk.pdf
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171442028

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.