PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 269 | 50--61
Tytuł artykułu

Uwarunkowania polskiej polityki energetycznej w kontekście postulatu zrównoważonego rozwoju

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Conditions of Polish Energy Policy in the Context of Sustainable Development Postulate
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł przedstawia uwarunkowania polskiej polityki energetycznej funkcjonującej w ramach zasady zrównoważonego rozwoju. Omówiono najważniejsze podmioty odpowiedzialne za kształt polityki energetycznej Polski, a także zaprezentowano najistotniejsze dokumenty tworzące politykę energetyczną. W dalszej kolejności przedstawiono zasadę zrównoważonego rozwoju oraz jej znaczenie dla rozwoju sektora energetycznego kraju.(abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents conditions of Polish energy policy functioning in the framework of sustainable development. It describes the key players responsible for the shape of the Polish energy policy and presents the most important documents constituting energy policy. Author discusses the principle of sustainable development and its importance for the development of the energy sector of the country.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
50--61
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Dołęga W. (2009a), Analiza i ocena możliwości i skuteczności dotychczasowych regulacji prawnych w aspekcie bezpieczeństwa energetycznego kraju w odniesieniu do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, "Polityka Energetyczna", tom 12.
 • Dołęga W. (2009b), Rola Ministra Gospodarki i Ministra Skarbu w świetle obowiązujących regulacji prawnych w aspekcie bezpieczeństwa energetycznego kraju, "Polityka Energetyczna", tom 12.
 • Dyrektywa 2006/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5.04.2006 r. w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych oraz uchylająca dyrektywę Rady 93/76/EWG. Dz. Urz. UE L 114/64.
 • Działania UE przeciw zmianom klimatu - Europejski System Handlu Emisjami (ETS), Wspólnoty Europejskie, Luksemburg 2009.
 • Europa 2020 - Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Ministerstwo Gospodarki, Krajowy Program Reform 2010.
 • KOM (2010) 639: Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów - Europa 2020 Strategia na rzecz konkurencyjnego, zrównoważonego i bezpiecznego sektora energetycznego, Bruksela, 10.11.2010.
 • KOM (2010) 2020: Komunikat Komisji - Europa 2020 - Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Bruksela 3.03.2010.
 • KOM (2011) 21: Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów - Europa efektywnie korzystająca z zasobów - inicjatywa przewodnia strategii "Europa 2020", Bruksela, 26.01.2011.
 • Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2.04.1997 r. Dz. U. z 2009 r. Nr 114, poz. 946.
 • Lorek E. (2007), Polska polityka energetyczna w warunkach integracji z Unią Europejską, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 • Mazur-Wierzbicka E. (2006), Miejsce zrównoważonego rozwoju w polskiej i unijnej polityce ekologicznej na początku XXI wieku [w:] M.G. Woźniak (red.), Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Problemy globalizacji i regionalizacji, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów.
 • Mikucki O. (2005), Energochłonność jako czynnik nowoczesnej gospodarki, "Czysta Energia", lipiec/sierpień.
 • Polityka energetyczna Polski do 2025 roku, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Warszawa 4 stycznia 2005 r.
 • Polityka energetyczna Polski do 2030 roku, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 10 listopada 2009 r.
 • Polityki Energetyczne Państw MAE - Polska, IEA 2011.
 • Skoczkowski T. (2002), Strategiczne aspekty racjonalnej gospodarki energią i środowiskiem - polityka efektywności energetycznej w Unii Europejskiej i Polsce, Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A., "Gospodarka Paliwami i Energią", nr 5-6.
 • Sokołowski M. (2010), W stronę polskiej polityki klimatyczno-energetycznej [w:] Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, Polska polityka energetyczna - wczoraj, dziś, jutro, Warszawa.
 • Stankiewicz R. (2010), Prawo administracyjne wobec kształtowania polityk publicznych. Uwagi w kontekście polityki energetycznej państwa [w:] Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, Polska polityka energetyczna - wczoraj, dziś, jutro, Warszawa.
 • Sztumski W. (2006), Idea zrównoważonego rozwoju a możliwości jej urzeczywistnienia, "Problemy Ekorozwoju", Vol. 1, No. 2.
 • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne. Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150.
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319.
 • Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Dz. U. z 2007 r. Nr 140, poz. 984.
 • Ustawa z dnia 15.04.2011 r. o efektywności energetycznej. Dz. U. z 2011 r. Nr 94, poz. 551.
 • Wskaźniki zrównoważonego rozwoju Polski, Główny Urząd Statystyczny, Katowice 2011.
 • [www 1] http://www.mg.gov.pl (dostęp: 10.01.2016).
 • [www 2] Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczpospolitej Polskiej, Warszawa 2007, http://www.msz.gov.pl/files/docs/DPB/polityka_bezpieczenstwa/dokumenty _i_komunikaty/strategia_bezp_nar_2007.pdf (dostęp: 14.01.2016).
 • [www 3] Efektywność energetyczna. Ministerstwo Gospodarki, http://www.mg.gov.pl/ node/8139 (dostęp: 15.01.2016).
 • [www 4] Our Common Future. Report of the World Commission on Environment and Development, 1987, http://www.un-documents.net/ocf-01.htm (dostęp: 28.04.2012).
 • [www 5] Agenda 21. United Nations Conference on Environment & Development Rio de Janeiro, Brazil 3-14.06.1992, http://www.un.org/esa/sustdev/documents/agenda 21/english/Agenda21.pdf (dostęp: 28.04.2012).
 • [www 6] Strategia Lizbońska - możliwości realizacji w ramach polityki spójności, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, http://www.mrr.gov.pl/aktualnosci/rozwoj_ regionalny/Strony/Strategia_Lizbonska_mozliwosci_realizacji_w_ramach_ps.aspx (dostęp: 16.01.2016).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171442264

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.