PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | z. 146 | 95--114
Tytuł artykułu

Rola jednostek samorządu lokalnego w zakresie ograniczania niskiej emisji (w aspekcie perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020)

Warianty tytułu
The Role of Local Governments in the Area of Low Emission Limitation in view of the European Union Financial Framework 2014-2020
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł podejmuje problematykę związaną z zanieczyszczeniem powietrza atmosferycznego spowodowanym przez niską emisję oraz z rolą i możliwościami ograniczenia negatywnych skutków związanych z tym zjawiskiem przez jednostki samorządu lokalnego. Rozważania w pracy uwzględniają aspekty społeczne, środowiskowe,prawne, organizacyjne oraz możliwości finansowania inwestycji proekologicznych, służących poprawie stanu środowiska naturalnego poprzez redukcję niskiej emisji na poziomie lokalnym. W kwestiach finansowych, szczególną uwagę zwrócono na możliwości finansowania działań inwestycyjnych w ramach dostępnych środków pomocowych UE w perspektywie UE na lata 2014-2020.(abstrakt oryginalny)
EN
The article deals with the problem of the atmospheric air pollution caused by low emissions as well as the role of the local governments and their ability to reduce the negative effects of this phenomenon. The study accounts for social, environmental, legal and organisational aspects as well as the possibility of the pro-ecological investment serving the purpose of improvement of natural environment through the reduction of low emissions at the local level. With regard to the financial issues, a special attention is paid to the possibilities of financing investment activities within the available EU funds forecast for the years 2014-2020.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
95--114
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy (Dz. Urz. UE L 152 z 11.06.2008, s. 1).
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. nr 78, poz. 483).
 • Wersja skonsolidowana Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, http:// oide.sejm.gov.pl/oide/index.php?option=com_content&view=article&id=14804&Itemid= 946http://oide.sejm.gov.pl/oide/index.php?option=com_content&view= article&id=14804&Itemid=946
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. nr 16, poz. 95).
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. nr 91, poz. 578).
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. nr 62, poz. 627).
 • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. nr 54, poz. 348).
 • Jarosiński K., Finansowanie rozwoju lokalnego i regionalnego w warunkach deficytu budżetowego oraz długu publicznego, w: Zwrotne instrumenty finansowe w procesie stymulowania rozwoju regionalnego, red. A. Alińska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013.
 • Jarosiński K., Niestabilność rozwoju społeczno-gospodarczego polskich regionów a zjawiska kryzysowe w Europie, w: Kryzys, niepewność i niestabilność we współczesnej Europie, red. J. Osiński, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013.
 • Jarosiński K., Opałka B., Finansowanie projektów rozwojowych na poziomie regionalnym i lokalnym w Polsce a założenia strategii Europa 2020, w: Strategia Europa 2020 a gospodarka regionalna i lokalna w Polsce, red. Z. Strzelecki, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa 2014.
 • Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. Europa efektywnie korzystająca z zasobów - inicjatywa przewodnia strategii "Europa 2020" Bruksela, dnia 26.1.2011 KOM(2011) 21 wersja ostateczna.
 • Krajowy Program reform. Europa 2020, Aktualizacja 2014/2015, Warszawa 2014, http: //ec.europa.eu/europe2020/documents/documents-and-reports/countries/polska/ index_pl.htm
 • Leksykon prawa ochrony środowiska, red. J. Jendrośka, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012.
 • Maśloch G., Instrumenty gospodarki energetycznej gminy, "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów" SGH 2008, nr 89.
 • Maśloch G., Jednostki samorządu gminnego jako podmioty polityki energetycznej w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii - teoria a praktyka, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2015.
 • Maśloch G., Problemy energetyki komunalnej - obowiązki gminy w zakresie realizacji potrzeb energetycznych, "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów" SGH 2008, Zeszyt Naukowy 88.
 • Młynarski T., Bilans polskiej prezydencji w sektorze energetycznym, "Krakowskie Studia Międzynarodowe" 2012, nr 2, red. B. Bednarczyk.
 • Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami, Informacja o wynikach kontroli, NIK, LKR-4101-007-00/2014, 2014, www.nik.gov.pl,
 • Opałka B., Źródła finansowania rozwoju regionalnego i lokalnego wobec niepewności gospodarowania, w: Kryzys, niepewność i niestabilność we współczesnej Europie, red. J. Osiński, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013.
 • Oszczędnie, Odnawialnie, Obywatelsko, Fundusze europejskie na rewolucję energetyczną w regionach, CEE Bankwatch Network. Polska Zielona Sieć, Warszawa 2014.
 • Plan działania prowadzący do przejścia na konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną do 2050 r.,Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, KOM (2011) 112 wersja ostateczna, http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/ com/com_com 2011 0112_/com_com 2011 0112_pl.pdf, dostęp 02.04.2015.
 • Polityka ekologiczna państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016, Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2008.
 • Polityka energetyczna Polski do 2030 roku, Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 10 listopada 2009 roku, Warszawa 2009, s. 18. http://www.mg.gov. pl/Bezpieczenstwo+gospodarcze/Energetyka/Polityka+energetyczna
 • Polityka klimatyczno-energetyczna UE, Grupa Robocza ds. Czystych Technologii Węglowych. Społeczna Rada Narodowego Programu Redukcji Emisji, Warszawa 2010, http://rada-zre.pl/index.php?option=com_docman&task=doc_download &gid=42&Itemid=
 • Protokół z Kioto do Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzony w Kioto dnia 11 grudnia 1997 r., Dz.U. z 2005 r. nr 203, poz. 1684, http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20052031684
 • Rogers P. P., Jalal K. F., Boyd J. A., An Introduction to Sustainable Development, Earthscan, London 2008.
 • Soussan J., Linking the Local to the Global: Can Sustainable Development Work in Practice, w: Exploring Sustainable Development: Geographical Perspectives, eds. M. Purvis, A. Grainger, Earthscan, London 2004.
 • Strategia Rozwoju Kraju 2020. Aktywne społeczeństwo, konkurencyjna gospodarka, sprawne państwo, Załącznik do uchwały nr 157 Rady Ministrów z dnia 25 września 2012 r. (poz. 882).
 • Trwałe zanieczyszczenia organiczne w środowisku. Niska emisja, Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2009.
 • Wskaźniki zrównoważonego rozwoju Polski, Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Katowicach, Katowice 2011.
 • Zrozumieć politykę Unii Europejskiej - Energia. Zrównoważona, bezpieczna i dostępna energia dla Europejczyków, Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji Społecznej, Bruksela 2014.
 • http://www.roadmap2050.eu/project/roadmap-2050
 • http://www.ure.gov.pl/http://www.ure.gov.pl/
 • www.stat.gov.plhttp://www.stat.gov.pl/
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171442348

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.