PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | z. 147 | 35--57
Tytuł artykułu

Wartość godziwa - kontrowersje i dylematy, poszukiwanie nowego paradygmatu rachunkowości

Warianty tytułu
Fair Value. Controversies and Dilemmas, Searching for a New Accounting Paradigm
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Autorka podjęła próbę odpowiedzi na pytanie, dlaczego nowy paradygmat rachunkowości, czyli kwantyfikacja życia gospodarczego w wartości godziwej budzi tak wiele kontrowersji zarówno wśród naukowców, jak i praktyków. Celem badań była więc odpowiedź na wyżej wymienione pytanie. Na podstawie studiów literatury przedmiotu, regulacji oraz badań i analiz empirycznych Autorka stwierdza, że kontrowersyjność nowego paradygmatu rachunkowości wynika z celu, jakiemu służy wycena w wartości godziwej. Oszukańcza sprawozdawczość finansowa upoważnia do stwierdzenia, że wycena w wartości godziwej stanowi narzędzie manipulacji informacją sprawozdawczą. Menedżerowie dokonują wyboru metody wyceny w wartości godziwej, aby wynik wyceny był zadowalający dla oceny ich działania. Wynik finansowy nie jest więc skutkiem działalności gospodarczej, lecz rezultatem wyboru metody wyceny - tej, która "da" korzystniejszy obraz sytuacji finansowej, a tym samym inne gratyfikacje. Autorka udowadnia (na podstawie badań literatury przedmiotu, regulacji prawnych oraz badań i analiz empirycznych), że paradygmat kwantyfikacji życia gospodarczego w wartości godziwej determinuje kolejne paradygmaty, jakimi są paradygmat starannego działania oraz paradygmat społecznej użyteczności informacji. Można zaryzykować stwierdzenie, że ich atrybutem jest "wzbogacenie" cech jakościowych informacji sprawozdawczych. (abstrakt oryginalny)
EN
The author makes an attempt to answer the question of why the new accounting paradigm, i.e. quantification of economic life in fair value evokes so much controversy among scientists as well as practitioners. Thus, the goal of research is the aforementioned question. On the basis of the literature and regulations studies and empirical analyses the author claims that the controversiality of the accounting paradigm results from the goal which the evaluation in fair value serves. A deceptive financial reporting allows form the statement that the valuation in fair value is a reporting information manipulation tool. Managers select a method of valuation in fair value so as to make the valuation result satisfactory in relation to their performance. Thus, the financial result is not an effect of business operation but the selection of the valuation method: the one that draws a more advantageous picture of the financial situation, and consequently brings bonuses. The author proves (on the basis of the literature and legal regulations studies and empirical analyses) that the paradigm of quantification of economic life in fair value determines subsequent paradigms like the paradigm of careful operation and paradigm of information social usefulness. One may venture to say then that the "enrichment" of qualitative features of reporting information is their attribute. (original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Akerlof G., Shiller R. J., Zwierzęce instynkty. Czy ludzka psychika napędza globalną gospodarkę i jaki ma to wpływ na przemiany światowego kapitalizmu, Wydawnictwo Deloitte Studio EMKA, Warszawa 2010.
 • Buk H., Obszary zastosowania kategorii wartości godziwej na dzień przejścia na MSSF, w: Za i przeciw wartości godziwej w rachunkowości. Problemy stosowania i wykorzystania wartości godziwej, red. H. Buk, A. Kostur, Zeszyty Naukowe Wydziałowe 126, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 2012.
 • Dobija M., Wartość godziwa jako kryterium prawdy w teorii ekonomicznej, w: Dążenie do prawdy w naukach ekonomicznych, red. W. Adamczyk, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2006.
 • Frendzel M., Przydatność informacyjna wartości godziwej jako podstawy pomiaru w rachunkowości i ograniczenia stosowania jej w praktyce, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011.
 • Gawrat M., Wartość w rachunkowości w perspektywie aksjologicznej, w: Nauka o rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy. Polski sondaż środowiskowy, red. A. Karmańska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013.
 • Giedroyć J., Relewantność informacji sprawozdawczych, w: Rachunkowość - polityka makroekonomiczna, globalizacja, red. Z. Luty, M. Chmielowiec-Lewczuk, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2015.
 • Gierusz J., Koleśnik K., Silska-Gembka S., Podejście praktyków do rozpoznania rezerw, zobowiązań oraz aktywów warunkowych w świetle MSSF - badania empiryczne w: Rachunkowość - polityka makroekonomiczna, globalizacja, red. Z. Luty, M. Chmielowiec-Lewczuk, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2015.
 • Głębocka M., Wartość godziwa a ocena efektów działalności jednostki na podstawie sprawozdania finansowego, w: Za i przeciw wartości godziwej w rachunkowości. Problemy stosowania i wykorzystania wartości godziwej, red. H. Buk, A. Kostur, Zeszyty Naukowe Wydziałowe 126, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 2012.
 • Hardt Ł., Studia z realistycznej filozofii ekonomii, C. H. Beck, Warszawa 2013.
 • Hasik W., Wartość godziwa a wypłacalność podmiotu gospodarczego, w: Za i przeciw wartości godziwej w rachunkowości. Problemy stosowania i wykorzystania wartości godziwej, red. H. Buk, A. Kostur, Zeszyty Naukowe Wydziałowe 126, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 2012.
 • Hasik W., Polityka rachunkowości w kontekście teorii rachunkowości, w: Nauka o rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy. Polski sondaż środowiskowy, red. A. Karmańska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013.
 • Hasik W., Wartość godziwa w kontekście zrównoważonego rozwoju, w: Rola podmiotów sektora publicznego, gospodarstw domowych i przedsiębiorstw w kreowaniu i wspieraniu zrównoważonego rozwoju, red. J. Adamek, T. Orzeszko, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2013.
 • Hejnar J., Zarys teorii wyceny bilansowej, w: Prawo bilansowe i prawo podatkowe, red. B. Micherda, Difin, Warszawa 2011.
 • Hendriksen E. A., Breda M. F. van, Teoria rachunkowości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 • Hołda A., Wartość godziwa a proces i przesłanki upadłości przedsiębiorstw, w: Za i przeciw wartości godziwej w rachunkowości. Problemy stosowania i wykorzystania wartości godziwej, red. H. Buk, A. Kostur, Zeszyty Naukowe Wydziałowe 126, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 2012.
 • Hońko S., Ustalanie wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych metodą dochodową na przykładzie sprawozdań finansowych Grupy kapitałowej GTC, w: Za i przeciw wartości godziwej w rachunkowości. Problemy stosowania i wykorzystania wartości godziwej, red. H. Buk, A. Kostur, Zeszyty Naukowe Wydziałowe 126, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 2012.
 • Hońko S., Nadmiar informacji w sprawozdaniu finansowym - możliwe kierunki reform, w: Teoria rachunkowości. Sprawozdawczość i analiza finansowa, red. B. Nita, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2015.
 • Iwuć K., Rachunkowość zabezpieczeń, (rozprawa doktorska, promotor M. Kwiecień), Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2008.
 • Jaruga A., Międzynarodowe regulacje rachunkowości. Wpływ na rozwiązania krajowe, C. H. Beck, Warszawa 2002.
 • Kamela-Sowińska A., Rachunkowość a kryzys finansowy, materiały konferencyjne "Zagrożenia w działalności gospodarczej a prawo bilansowe", SKwP i PTE, 9 marca 2009 r., Warszawa 2009.
 • Karmańska A., Rachunkowość a zmiany w zarządzaniu przedsiębiorstwem, materiały konferencyjne "Zagrożenia w działalności gospodarczej a prawo bilansowe", SKwP i PTE, 9 marca 2009 r., Warszawa 2009.
 • Kofman F., Rachunkowość podwójnej pętli, w: Piąta dyscyplina, materiały dla praktyka, jak budować organizację uczącą się, red. P. M. Senge, A. Kleiner i in., Oficyna Wolters Kluwer business, Kraków 2008.
 • Krasodomska J., Sprawozdawczość przedsiębiorstw w świetle legitymizacji. Ustalenia Joanny Krasodomskiej, w: Nauka o rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy. Polski sondaż środowiskowy, red. A. Karmańska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013.
 • Krzywda D., Polityka rachunkowości a wartości szacunkowe w aspekcie zasady ciągłości, w: Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości, red. B. Micherda, Difin, Warszawa 2013.
 • Kwiecień M., Rachunkowość jako narzędzie zarządzania. System z bazą wiedzy, PN Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu 1991, nr 83.
 • Kwiecień M., Accounting in 21st century - the new concepts of unknown theories, w: Quantitative Methods in Accounting and Finance, red. R. Motoryn, E. Nowak, USUFIT, Kijów 2011.
 • Kwiecień M., Dylematy polityki rachunkowości, w: Rachunkowość sztuka pomiaru i komunikowania, red. M. Gmytrasiewicz, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011.
 • Kwiecień M., The fair value dilemmas, w: Quantitative Methods in Accounting and Finance, red. R. Motoryn, E. Nowak, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2012.
 • Kwiecień M., Nowe warunki gospodarowania a wyzwania dla rachunkowości i jej paradygmatów, w: Nauka o rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy. Polski sondaż środowiskowy, red. A. Karmańska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013.
 • Kwiecień M., Sprawozdanie z odpowiedzialności społecznej a ryzyko działalności gospodarczej, w: Sprawozdawczość i rewizja finansowa - problemy kwantyfikacji ryzyka gospodarczego, red. B. Micherda, M. Andrzejewski, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2013.
 • Kwiecień M., Dylematy współczesnej rachunkowości, w: Teoria rachunkowości. Sprawozdawczość i analiza finansowa, red. B. Nita, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2015.
 • Luty Z., Wirtualny wymiar informacji finansowych, materiały konferencyjne "Zagrożenia w działalności gospodarczej a prawo bilansowe", SKwP i PTE, 9 marca 2009 r., Warszawa 2009.
 • Luty Z., Rachunkowość jako uniwersalne poznanie, w: Nauka o rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy. Polski sondaż środowiskowy, red. A. Karmańska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013.
 • Łazarkiewicz E., Znaczenie i przyszłość zasady ostrożnościowej, w: Rachunkowość - polityka makroekonomiczna, globalizacja, red. Z. Luty, M. Chmielowiec-Lewczuk, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2015.
 • Mączyńska E., Ordo, ustrój równowagi - poszukiwania i prognozy, w: Idea Ordo i społeczna gospodarka rynkowa, red. E. Mączyńska, P. Pysz, PTE, Warszawa 2010.
 • Mączyńska E., Morawska S., Efektywność procedur upadłościowych. Bankructwa przedsiębiorstw - Katharsis i nowa szansa, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2015.
 • Michalczuk G., Zasoby niematerialne - możliwość komunikowania w sprawozdaniu finansowym przedsiębiorstwa, w: Nauka o rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy. Polski sondaż środowiskowy, red. A. Karmańska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013.
 • Micherda B., Analityczna funkcja rachunkowości w okresie przejściowym do gospodarki rynkowej, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie 1997.
 • Micherda B., Problemy wiarygodności sprawozdania finansowego, Difin, Warszawa 2006.
 • Micherda B., Szulc M., Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości, w: Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości, red. B. Micherda, Difin, Warszawa 2013.
 • Mućko P., Nurty krytyczne w badaniach rachunkowości. Charakterystyka Przemysława Mućki, w: Nauka o rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy. Polski sondaż środowiskowy, red. A. Karmańska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013.
 • Nauka o rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy. Polski sondaż środowiskowy, red. A. Karmańska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013.
 • Rachunkowość - polityka makroekonomiczna, globalizacja, red. Z. Luty, M. Chmielowiec- Lewczuk, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2015.
 • Rowińska M., Koszt historyczny i wartość godziwa - analiza modeli wyceny na podstawie wybranych spółek notowanych na GPW w Warszawie, w: Rachunkowość - polityka makroekonomiczna, globalizacja, red. Z. Luty, M. Chmielowiec-Lewczuk, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2015.
 • Seredyński R., Szaruga K., Dziedzia M., Operacje gospodarcze w praktyce księgowej. Wycena i ujęcie na kontach według polskiego prawa bilansowego (w tym KSR) MSR/MSSF, prawa podatkowego, ODDK, Gdańsk 2010.
 • Stępień K., Stosowanie wielkości szacunkowych a wiarygodność wyceny w rachunkowości, w: Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości, red. B. Micherda, Difin, Warszawa 2013.
 • Stiglitz J. E., Jazda bez trzymanki. Ameryka, wolne rynki i tonięcie gospodarki światowej, PTE, Warszawa 2010.
 • Surdykowska S., Agresywna inżynieria finansowa i księgowa a zarządzanie ryzykiem, materiały konferencyjne "Zagrożenia w działalności gospodarczej a prawo bilansowe", SKwP i PTE, 9 marca 2009 r., Warszawa 2009.
 • Szychta A., Teoria rachunkowości Richarda Mattesicha w świetle podstawowych kierunków rozwoju nauki rachunkowości - Studium metodologiczne, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1996.
 • Śnieżek E., Wiatr M., Ponadczasowy wymiar doktryn bilansowych na przykładzie Wilhelma Osbahra według Ewy Śnieżek i Michała Wiatra, w: Nauka o rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy. Polski sondaż środowiskowy, red. A. Karmańska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013.
 • Walińska E., Przychody rozliczane w czasie w świetle koncepcji wyniku całościowego, w: Nauka o rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy. Polski sondaż środowiskowy, red. A. Karmańska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013.
 • Wędzki D., Użyteczność w teorii sprawozdania finansowego, w: Nauka o rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy. Polski Sondaż Środowiskowy, red. A. Karmańska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013.
 • Za i przeciw wartości godziwej w rachunkowości. Problemy stosowania i wykorzystania wartości godziwej, red. H. Buk, A. Kostur, Zeszyty Naukowe Wydziałowe 126, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 2012.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171442374

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.