PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 11 | 11--32
Tytuł artykułu

Bankowe spółki akcyjne

Warianty tytułu
Joint-Stock Banks
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł prezentuje unormowania prawne dotyczące spółki akcyjnej będącej bankiem. Spółka taka różni się od typowej spółki akcyjnej. W artykule omówiono specyfikę przedmiotu działania bankowej spółki akcyjnej, specyfikę jej tworzenia, jej kapitału zakładowego, akcji i obrotu akcjami oraz specyfikę zarządu i nadzoru. (abstrakt oryginalny)
EN
This article presents legislation on a joint stock bank. Such an organization is different from a typical joint-stock company. The article discusses the unique features of the line of business characteristic of a joint-stock bank, its specific founding, its specific share capital, its stock and stock trading, as well as specific rules of its management and supervision. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
11--32
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
Bibliografia
 • Bajor B., Spółka akcyjna jako prawno organizacyjna forma banku. Studia Prawnicze 2001, z. 3-4.
 • Bączyk M., Kiedy jest potrzebne zezwolenie KNB? W sprawie interpretacji przepisu art. 26 ust. 1 w zw. z art. 25 ust. 1 prawa bankowego. Prawo Bankowe 2000, z. 2.
 • Bączyk M., Zarys prawa bankowego. Toruń: TNOiK "Dom Organizatora", 2000, cz. 1: Prawo systemu bankowego. ISBN 8327285200524.
 • Bielski P., Pojęcie przedsiębiorcy w systemie prawa polskiego. Gdańsk: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2006. ISBN 8328978628128.
 • Bugajna-Sporczyk B., Oddział spółki handlowej. Problemy związane z powstawaniem oddziału i jego zbywaniem. Prawo Spółek 1999, z. 9.
 • Gawlik Z., Glosa do wyroku SN z dnia 14 marca 1995 r., III CZP 165/94. Monitor Prawniczy 1996, z. 3.
 • Gordon Z. (red.), Spółka akcyjna w praktyce. Warszawa: Verlag Dashofer, 1999-2006. ISBN 8329109142320.
 • Gordon Z., Kapitał zakładowy spółek kapitałowych w prawie polskim. Istota - funkcje - perspektywy. Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu 2010, z. 9.
 • Gordon Z., Statutowe prawo pierwszeństwa nabycia akcji imiennych. W: Kodeks spółek handlowych po pięciu latach. Wrocław: Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2006.
 • Góralczyk J. jr. (red.), Prawo bankowe. Komentarz. Warszawa: Wydaw. Twigger, 1999. ISBN 832859462732X.
 • Gutowski M., Nieważność czynności prawnej. Warszawa: C.H. Beck, 2006. ISBN 83274832 29823.
 • Janiak A., Bank jako depozytariusz szczególnego rodzaju. Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2002, z. 8.
 • Janiak A., Zakres czynności zastrzeżonych wyłącznie dla banków. Prawo Bankowe 2002, z. 3.
 • Kosik J., Zdolność państwowych osób prawnych w zakresie prawa cywilnego. Warszawa: Wydaw. Prawnicze, 1963.
 • Kosikowski C., Nowe regulacje prawne w zakresie swobody działalności gospodarczej. Państwo i Prawo 2004, z. 10.
 • Kosikowski C., Publiczne prawo gospodarcze Polski i Unii Europejskiej. Warszawa: Wydaw. LexisNexis, 2010. ISBN 97828327620249128.
 • Kruczalak K. (red.), Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Warszawa: LexisNexis, 2001. ISBN 8327334202829.
 • Kwaśnicki R.L., Swoboda w kształtowaniu treści umów i statutów spółek kapitałowych. Warszawa: C.H. Beck, 2010. ISBN 97828322552138021.
 • Lewaszkiewicz-Petrykowska B., Nieważność czynności prawnej. W: System prawa cywilnego. Część ogólna. Wyd. 2. Wrocław: Ossolineum, 1985, t. 1.
 • Michaldo W., Ograniczenia zbywalności akcji. Prawo Papierów Wartościowych 2001, z. 7. Michalski M., O pojęciu i zakresie regulacji spółki publicznej. Przegląd Prawa Handlowego 2008, z. 1.
 • Michalski M., Spółka akcyjna. Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2008. ISBN 9782832 7526223824.
 • Narożny T., Prawo bankowe. Poznań: WSB, 1998. ISBN 8327205203628.
 • Naworski J.P., Przedsiębiorca w polskim prawie cywilnym (materialnym i procesowym) de lege lata i de lege ferenda. Toruń: Wydaw. Naukowe UMK, 2011. ISBN 97828322312247420.
 • Nieborak T., Realizacja zaleceń Komitetu Bazylejskiego ds. Nadzoru Bankowego dotyczących procesu powstawania i funkcjonowania banku w polskim prawie bankowym. Ruch Prawny, Ekonomiczny i Socjologiczny 2001, z. 1-2.
 • Preussner-Zamorska J., Nieważność czynności prawnej w prawie cywilnym. Warszawa: Państwowe Wydaw. Naukowe, 1983. ISBN 8320120456427.
 • Pyzioł W., O zezwoleniu Komisji Nadzoru Bankowego na nabycie akcji (praw z akcji). Uwagi na tle art. 25-27 prawa bankowego. Prawo Bankowe 2000, z. 2.
 • Smykała B., Nadzór bankowy w ustawie o nadzorze nad rynkiem finansowym - wybrane zagadnienia. Prawo Bankowe 2007, z. 1.
 • Sołtys B., Kontrowersje wokół pojęcia zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Przegląd Prawa Handlowego 1996, z. 2.
 • Sołtysiński S. (i in.), Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck, 2003, t. 3. ISBN 8327110214222.
 • Spyra M., Reglamentacja nabywania akcji banków - analiza art. 25-28 ustawy Prawo bankowe. Prawo Bankowe 2000, z. 7-8.
 • System prawa cywilnego. Część ogólna. Wyd. 1. Wrocław: Ossolineum, 1974, t. 1.
 • System prawa prywatnego. Prawo cywilne - część ogólna. Wyd. 2. Warszawa: C.H. Beck, 2008, t. 2. ISBN 97828327483242621.
 • Szwaja J., Mika B., Bankowa spółka akcyjna. Prawo Spółek 1999, z. 10.
 • Weiss I., Specyfika bankowej spółki akcyjnej. Prawo Spółek 1999, z. 2.
 • Wiszniewski J., Specjalna zdolność prawna osób prawnych. Studia Prawnicze 1970, z. 26-27.
 • Pierwsza Dyrektywa Bankowa Rady Europy EWG nr 77/780 z dnia 12 grudnia 1977 r. w sprawie koordynacji przepisów prawnych i administracyjnych dotyczących podejmowania i wykonywania czynności instytucji kredytowych. OJ 1977, nr 780.
 • Dyrektywa nr 2000/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 maja 2000 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe. OJ 2000, nr L 126.
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny. Dz.U. nr 16, poz. 93, ze zm.
 • Ustawa z dnia 31 stycznia 1989 r. - Prawo bankowe. Dz.U. 1992, nr 72, poz. 359, ze zm.
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. Dz.U. 2009, nr 84, poz. 711, ze zm.
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe. Dz.U. 2012, poz. 1376, ze zm.
 • Ustawa z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych. Dz.U. nr 94, poz. 1037, ze zm.
 • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Dz.U. 2007, nr 155, poz. 1095.
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Dz.U. nr 183, poz. 1538, ze zm.
 • Rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 17 marca 1928 r. o prawie bankowym. Dz.U. nr 34, poz. 321.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171442382

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.