PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 1(14) | 149--166
Tytuł artykułu

Amortyzacja wartości części koniecznych do naprawy pojazdu w świetle uchwały Sądu Najwyższego z dnia 12 kwietnia 2012 r.

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Amortization of Spare Parts Necessary to Repair a Vehicle in the Light of Resolution of the Supreme Court dated April 12, 2012
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W odpowiedzi na wniosek Rzecznika Ubezpieczonych z dnia 19 października 2011 r., dotyczący rozstrzygnięcia rozbieżności w orzecznictwie sądów powszechnych związanych z zagadnieniem potrąceń amortyzacyjnych, Sąd Najwyższy w dniu 12 kwietnia 2012 r. (III CZP 80/11) podjął uchwałę o następującej treści: "Zakład ubezpieczeń zobowiązany jest na żądanie poszkodowanego do wypłaty, w ramach odpowiedzialności z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego, odszkodowania obejmującego celowe i ekonomicznie uzasadnione koszty nowych części i materiałów służących do naprawy uszkodzonego pojazdu. Jeżeli ubezpieczyciel wykaże, że prowadzi to do wzrostu wartości pojazdu, odszkodowanie może ulec obniżeniu o kwotę odpowiadającą temu wzrostowi". Niniejsze opracowanie przybliża przyczyny, dla których Rzecznik Ubezpieczonych podjął decyzję o skierowaniu abstrakcyjnego pytania w trybie art. 60 ustawy o Sądzie Najwyższym. Ponadto w artykule zostały zaprezentowane dotychczasowe orzecznictwo Sądu Najwyższego, poglądy doktryny odnoszące się do problematyki potrąceń amortyzacyjnych, odmienne kierunki wykładni przepisów kodeksu cywilnego, jakie Rzecznik zdiagnozował w judykaturze sądów powszechnych, oraz stanowisko Rzecznika wyrażone we wniosku z dnia 19 października 2011 r. W dalszej części opracowania przeprowadzona została szczegółowa analiza treści uchwały Sądu Najwyższego, przedstawiono i omówiono najważniejsze tezy oraz argumenty prawne zawarte w uzasadnieniu orzeczenia. Ponadto przedstawiono wnioski płynące z przedmiotowej uchwały Sądu Najwyższego istotne dla praktyki działalności zakładów ubezpieczeń związanej z likwidacją szkód komunikacyjnych i rozpatrywaniem roszczeń dotyczących wysokości kwoty należnego odszkodowania za uszkodzony w wyniku deliktu sprawy pojazd mechaniczny. (abstrakt oryginalny)
EN
In response to the motion of the Insurance Ombudsman dated October 19, 2011 concerning differences in the jurisprudence of courts with regard to amortization, the Supreme Court in its resolution dated April 12, 2012 (no. III CZP 80/11) stated as follows: on request of a victim of an accident the insurer of third party's liability is obliged to pay indemnification that covers appropriate and economically justified costs for new parts and materials for the repair of the damaged vehicle. If the insurer is able to prove that such indemnification results in an increase in value of the vehicle, the indemnification may be reduced". The article describes reasons that allowed the Insurance Ombudsman to make a decision that a motion to the Supreme Court should be addressed. Also, judgments of other courts, the view of the doctrine, different interpretations of the provisions of the Civil Code as well as Insurance Ombudsman's point of view were presented in the article. In the following part of the paper a detailed analyze of content of the resolution was presented together with main theses and legal arguments contained in the explanatory memorandum of the decision. Conclusions of this resolution - most important for insurers' business - were also presented. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
149--166
Opis fizyczny
Twórcy
 • Biuro Rzecznika Ubezpieczonych
Bibliografia
 • B. Chmielowiec, Pomniejszenie wartości części koniecznych do naprawy pojazdu (tzw. potrącenie amortyzacyjne lub merkantylny ubytek wartości) w przypadku likwidacji szkody w ramach obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu mechanicznego, "Monitor Ubezpieczeniowy" nr 42 (czerwiec 2010), s. 33-37.
 • E. Kowalewski, M. Wałachowska, M. Ziemiak, Merkantylny ubytek wartości części zamiennych, (w:) Kolokwium naukowe, dnia 5 kwietnia 2012 roku zorganizowane przez Polską Izbę Ubezpieczeń we współpracy z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, PIU, s. 12-13.
 • A. Wąsiewicz, Ubezpieczenia komunikacyjne, Oficyna Wydawnicza "Branta", Bydgoszcz 1996, s. 87-89
 • M. Orlicki, M. Wąsiewicz, Ubezpieczenia komunikacyjne, Oficyna Wydawnicza "Branta", Bydgoszcz-Poznań 2001, s. 81-83.
 • A. Szpunar, Wynagrodzenie szkody wynikłej wskutek wypadku komunikacyjnego, Wydaw. Prawnicze, Warszawa 1976, s. 87
 • G. Bieniek, Odpowiedzialność cywilna za wypadki drogowe, LexisNexis, Warszawa 2006, s. 151-152
 • T. Wiśniewski, (w:) G. Bieniek (red.), Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania, LexisNexis, Warszawa 2002, s. 79.
 • A. Szpunar, Odszkodowanie za szkodę majątkową. Szkoda na mieniu i osobie, Oficyna Wydawnicza "Branta", Bydgoszcz 1999, s. 61.
 • D. Fuchs et al., Odszkodowanie za szkodę w pojazdach mechanicznych a kwestia cen części oryginalnych oraz amortyzacji i urealnienia ich wartości. Rozważania na kanwie obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego OC, "Wiadomości Ubezpieczeniowe" 2012, nr 3, s. 38-40 i nast.
 • B. Chmielowiec, Utrata wartości handlowej pojazdu, "Monitor Ubezpieczeniowy" nr 49 (czerwiec 2012), s. 11-19
 • E. Kowalewski, Deminuacja wartości handlowej pojazdu poddanego naprawie jako przedmiot odszkodowania - koincydencja czy alternatywność roszczeń poszkodowanego, (w:) E. Kowalewski (red.), Odszkodowanie za ubytek wartości handlowej pojazdu poddanego naprawie, TNOiK "Dom Organizatora", Toruń 2012, s. 72
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171442568

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.