PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 440 Rachunkowość a controlling | 401--410
Tytuł artykułu

Obszary badań naukowych w rachunkowości jednostek sektora opieki zdrowotnej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Areas of Scientific Research in Accounting in Healthcare Sector Entities
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Rachunkowość sektora opieki zdrowotnej jest tematem ważnym i aktualnym w związku ze zmianami systemowymi, które od wielu lat zachodzą na rynku usług medycznych. Celem artykułu jest analiza i prezentacja obszarów badań naukowych z zakresu rachunkowości jednostek sektora opieki zdrowotnej w Polsce przedstawionych w artykułach opublikowanych w Zeszytach Teoretycznych Rachunkowości (ZTR) w latach 1977-2015. Do realizacji tak sformułowanego celu przyjęto jako metody badawcze analizę literatury oraz wnioskowanie logiczne. Dokonany przegląd literatury pozwolił na wskazanie dalszych obszarów badań wartych naukowych dociekań i analiz(abstrakt oryginalny)
EN
Accounting in healthcare sector is an important and current issue due to system changes that have been occurring for many years in the market of medical services. The purpose of this paper is to analyse and present the research areas of accounting of the healthcare sector entites in Poland presented in articles published in the ZTR (Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości) - Theoretical Journals of Accounting in the years 1977-2015. The article uses the methods of critical literature analysis and logical inference. The review of literature has allowed the author to indicate issues worthy of scientific study(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Baran W., 2010, Ocena wykorzystania regulacji prawnych dotyczących rachunku kosztów w zakładach opieki zdrowotnej, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, t. 55 (111), SKwP, Warszawa, s. 5-24.
 • Baran W., 2011, System rachunkowości zarządczej w zakładach opieki zdrowotnej, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, t. 63 (119), SKwP, Warszawa, s. 5-24.
 • Baran W., 2013, Management accounting in the implementation of management control in healthcare organizations, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, t. 72 (128), SKwP, Warszawa, s. 7-31.
 • Chluska J., 2004, Fundusze własne w rachunkowości samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, t. 19 (75), SKwP, Warszawa, s. 5-18.
 • Chluska J., 2005, Polityka rachunkowości samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w procesach restrukturyzacji, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, t. 28 (84), SKwP, Warszawa, s. 124-133.
 • Chluska J., 2006, Restrukturyzacja samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej - szanse i zagrożenia, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, t. 33 (89), SKwP, Warszawa, s. 27-35.
 • Chluska J., 2007, Determinanty wprowadzenia rachunku kosztów działań w szpitalu, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, t. 38 (94), SKwP, Warszawa, s. 25-35.
 • Chorowska-Kasperlik E., 2010, Przychody podatkowe w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej - aspekty dyskusyjne, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, t. 54 (110), SKwP, Warszawa, s. 33-44.
 • Cygańska M., 2007a, Korzyści z zastosowania systemu budżetowania w zarządzaniu wybranymi szpitalami, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, t. 39 (95), SKwP, Warszawa, s. 5-19.
 • Cygańska M., 2007b, Zakres implementacji budżetowania w szpitalach - wyniki badań empirycznych, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, t. 34 (92), SKwP, Warszawa, s. 18-31.
 • Cygańska M., 2009, Kalkulacja kosztów w Szpitalu Powiatowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego - studium przypadku, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, t. 48 (104), SKwP, Warszawa, s. 5-16.
 • Dotkuś W., 2005, Problematyka wyceny łączonych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, tom 28 (84), SKwP, Warszawa, s. 146-155.
 • Drużdż A., Jachnik A., Orliński R., 2009, Analiza bezpośrednich kosztów diagnostyki i leczenia pacjentów z podejrzeniem udaru mózgu, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, t. 52 (108), SKwP, Warszawa, s. 49-58.
 • Durbajło-Mrowiec M., 1992, Niektóre problemy rachunkowości szpitali w nowych warunkach organizacyjno-prawnych, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, tom 20, SKwP, Warszawa, s. 10-11.
 • Durbajło-Mrowiec M., 1998, Budżety przedmiotowe w szpitalu, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, t. 20, SKwP, Warszawa, s. 87-94.
 • Hass-Symotiuk M., 1997, Transformacja rachunkowości w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, t. 40, SKwP, Warszawa, s. 42-47.
 • Hass-Symotiuk M., 1998, Rachunek kosztów dla polskich szpitali publicznych u schyłku XX wieku, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, t. 44, SKwP, Warszawa, s. 81-91.
 • Hass-Symotiuk M., 1999, Procesowy rachunek kosztów jako narzędzie kalkulacji kosztów usług medycznych w samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, t. 53, SKwP, Warszawa, s. 68-77.
 • Hass-Symotiuk M., 2003, Odpowiedzialność za rachunkowość zakładu opieki zdrowotnej, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, t. 15 (71), SKwP, Warszawa, s. 14-28.
 • Hass-Symotiuk M., Wawer U., 1997, Wykorzystanie informacji o kosztach w zarządzaniu placówkami opieki zdrowotnej, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, t. 39, SKwP, Warszawa, s. 61-68.
 • Kludacz M., 2014, Zasady i etapy rachunku kosztów działań w angielskich szpitalach na potrzeby wyceny świadczeń zdrowotnych, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, t. 35 (91), SKwP, Warszawa, s. 39-60.
 • Kogut J., 2006, Znaczenie kosztów w procesie kształtowania cen usług zdrowotnych, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, t. 44, SKwP, Warszawa, s. 61-84.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r., DzU 1997 nr 78, poz. 483.
 • Łuczak K., Macuda M., 2014, Wykorzystanie benchmarkingu w optymalizacji kosztów świadczeń zdrowotnych, Studia Oeconomica Posnaniensia, Vol. 2, No. 5 (266), Poznań, s. 52-73.
 • Macuda M., 2005, Tworzenie ośrodków odpowiedzialności w zakładach opieki zdrowotnej, [w:] Głowacka M.D. (red.), Profesjonalizm w ochronie zdrowia: materiały z konferencji naukowo-szkoleniowej, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania, Swarzędz, s. 281-288.
 • Macuda M., 2006, Wykorzystanie koncepcji jednorodnych grup pacjentów w planowaniu kosztów procedur medycznych, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, t. 35 (91), SKwP, Warszawa, s. 94-103.
 • Macuda M., 2007, Okresowe raportowanie w kontroli wykonania budżetu kosztów na przykładzie zakładu opieki zdrowotnej, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, t. 39 (95), SKwP, Warszawa, s. 65-76.
 • Macuda M., 2014, Jednorodne Grupy Pacjentów w rachunku kosztów i wyników szpitala, [w:] Nowak E., Nieplowicz M. (red.), Modele zarządzania kosztami i dokonaniami, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 343, Wrocław, s. 376-385.
 • Marklowska-Dzierżak M., 2010, Szpitale mogą dorabiać, Menadżer Zdrowia, nr 6, s. 21-23.
 • Ohl I., 1996, Potencjalne możliwości wykorzystania rachunku kosztów działań w jednostkach służby zdrowia, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, t. 35, SKwP, Warszawa, s. 124-127.
 • Ohl I., 1997, Propozycja zmian rozliczania kosztów w specjalistycznym lecznictwie zamkniętym, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, t. 49, SKwP, Warszawa, s. 76-83.
 • Ohl I., 1999, Rachunek kosztów działań w jednostkach służby zdrowia, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, t. 49, SKwP, Warszawa, s. 46-68.
 • Orliński, R., 1998, Wykorzystanie rachunku kosztów rodzajowych dla potrzeb zarządzania jednostkami opieki zdrowotnej, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, tom 46, SKwP, Warszawa, s. 133-141.
 • Orliński R., 1999, Struktura komórek organizacyjnych jako ośrodków powstawania kosztów na przykładzie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, t. 51, SKwP, Warszawa, s. 134-140.
 • Orliński R., 2008, Wykorzystanie ewidencji pacjentów w rozliczeniach finansowych szpitala, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, t. 43 (99), SKwP, Warszawa, s. 97-110.
 • Orliński R., 2011, Budżetowanie kosztów na przykładzie oddziału chorób wewnętrznych badanego szpitala, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, t. 63 (119), SKwP, Warszawa, s. 141-154.
 • Pielaszek M., Świderska G., Warowny P., 2014, Analiza możliwości implementacji obiektowego rachunku kosztów w podmiotach leczniczych - wyniki badań empirycznych, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, t. 77 (133), SKwP, Warszawa, s. 127-139.
 • Ronek H., 1995, Pragmatyczna metodologia rachunkowości, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie szczególnych zasad rachunku kosztów w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, DzU nr 164 poz. 1194.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców, DzU poz. 1126.
 • Sobańska I., Kalinowski J., 2015, Podejście lean jako kierunek zmian w zarządzaniu i rachunkowości zarządczej w podmiotach usług medycznych - wyniki badań literaturowych, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, t. 85 (141), SKwP, Warszawa, s. 103-116.
 • Sykus E., Angelus P., Możdżeń, R., 1996, Rachunek kosztów działań w organizacjach nie zorientowanych na zysk, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, t. 37, SKwP, Warszawa, s. 168-177.
 • Szewieczek A., 2015, Konstrukcja systemu kontroli zarządczej w wybranych samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, t. 82 (138), SKwP, Warszawa, s. 141-150.
 • Świderska G., Raulinajtys-Grzybek M., 2009, Rachunek kosztów działań jako podstawa wyceny usług, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, t. 49 (105), SKwP, Warszawa, s. 255-268.
 • Świderska, G., Raulinajtys-Grzybek, M., 2013, Cost-based pricing of healthcare services. Relevance of a resource-based costing system, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, t. 72 (128), SKwP, Warszawa, s. 117-137.
 • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, DzU nr 112, poz. 654.
 • Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej, DzU nr 91, poz. 408.
 • Zaleska B., 2010, Wycena świadczeń medycznych w szpitalu, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, t. 54 (110), SKwP, Warszawa, s. 235-245.
 • Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 15 czerwca 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad ewidencji kosztów i dochodów w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, Monitor Polski nr 19, poz. 143.
 • Ziębicki B., 2007, Benchmarking w doskonaleniu organizacji usług użyteczności publicznej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171442802

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.