PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 440 Rachunkowość a controlling | 451--460
Tytuł artykułu

Sprawozdanie finansowe jednostki mikro a potrzeby informacyjne użytkowników

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Financial Statement of A Micro-Undertaking and Information Needs of its Users
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W związku z implementacją zapisów nowej dyrektywy rachunkowości nr 2013/34/UE celem artykułu jest prezentacja zmian wprowadzonych w nowelizacji ustawy o rachunkowości z dnia 11 lipca 2014 roku. Autorka określa ich wpływ na zakres oraz wartość informacyjną uproszczonego sprawozdania finansowego jednostki mikro w aspekcie potrzeb ich użytkowników. Jednostki mikro są nowo powstałą kategorią podmiotów, która została wprowadzona do regulacji krajowych w związku z implementacją dyrektywy 2013/34/UE. Do rozwiązania przedstawionego problemu badawczego wykorzystano metodę analizy treści regulacji prawnych (krajowych i międzynarodowych) oraz metody porównań i wnioskowania. Wprowadzone zmiany w znowelizowanej ustawie o rachunkowości mają na celu obniżenie kosztów administracyjnych związanych z bieżącym prowadzeniem rachunkowości oraz sporządzaniem obligatoryjnych sprawozdań finansowych jednostek mikro(abstrakt oryginalny)
EN
Due to the implementation of provisions of the New Accounting Directive No 2013/34/EU, the purpose of this paper is to present changes introduced in the amendment of the Accounting Act of 11 July 2014. The author determines their impact on the information scope of a condensed financial statement of a micro-undertaking in terms of needs of its users. The micro-undertakings are a newly created category of entities, which were introduced to the national regulations in connections with the implementation of Directive 2013/34/EU. To solve the problem the author adopted a method of content analysis of legal regulations (domestic and international) and methods of comparisons and conclusions. The adopted changes in the amended Accounting Act are intended to reduce the administrative costs associated with the current keeping account books and preparation of the obligatory financial statements for micro-undertakings(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Opolski
Bibliografia
 • Dadacz J., 2014, Kierunki zmian przepisów o rachunkowości, Rachunkowość, nr 1, SKwP, s. 2-10.
 • Dudek J., 2015, Nowelizacja ustawy o rachunkowości - z dużej chmury mały deszcz, Rachunkowość, nr 11, SKwP, s. 2-6.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek, zmieniająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/43/WE oraz uchylająca dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG, Dz.Urz. L 182/19 z 29 czerwca 2013 r.
 • Maszczak T., 2011, Rachunek zysków i strat w aspekcie potrzeb informacyjnych użytkowników, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 181, Rachunkowość a Controlling, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, s. 402-410.
 • Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, 2014, SKwP, Warszawa.
 • Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2011, SKwP, Warszawa.
 • Świderska G.K., Więcław W. (red.), 2012, Sprawozdanie finansowe według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości, Difin, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, DzU 2015, poz. 584, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, DzU 2013, poz. 1030, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, DzU 2013, poz. 330, z późn. zm.
 • Walińska E. (red.), 2014, Rachunkowość, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Wierzbińska Z., 2014, Wycena aktywów i pasywów a oczekiwania informacyjne użytkowników sprawozdań finansowych, Studia Oeconomica Posnaniensia, Vol. 2, No. 2, (265).
 • Winiarska K. (red.), 2010, Sprawozdawczość finansowa, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171442822

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.