PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 36 | nr 109 | 11--20
Tytuł artykułu

Rola polityki krajowej w rozwoju klubów sportowych funkcjonujących w środowisku lokalnym

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Role of National Policy in the Development of Sports Clubs Functioning in the Local Community
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Publikacja podejmuje tematykę polityki rządowej ukierunkowanej na kluby sportowe. W pracy zidentyfikowane oraz omówione zostały programy rządowe, w których beneficjentami mogą być kluby sportowe, źródła finansowania klubów sportowych z budżetu centralnego oraz warunki uzyskania wsparcia rządowego. Przeanalizowano szereg aktów prawnych, szczebla krajowego jak również ponadnarodowego, odnoszących się do analizowanych aspektów. Autorki zwracają uwagę na istnienie niewystarczającego wsparcia klubów sportowych z poziomu centralnego oraz bariery jakie stawiane są klubom sportowym chcącym otrzymać dofinansowanie.(abstrakt oryginalny)
EN
The publication raises the subject of governmental policy aimed at sports clubs. It identifies and discusses governmental programmes, beneficiaries of which can be sports clubs, sources of financing sports clubs from the national budget and conditions of obtaining support of the state. There are also analyses of a series of legal acts, national as well as international, concerning the analysed aspects. The authors emphasise insufficient support for sports clubs from the central level and the barriers that sports clubs willing to acquire funds are facing.(original abstract)
Twórcy
 • Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
 • Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
Bibliografia
 • Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej, działania i oferta. Pobrano z www.frkf.pl (08.02.2016).
 • Gołdys A., Stec M., Szymborska M., Tomkowicz M., Raport Animatorzy i Orliki. Podsumowanie Badań, 2014.
 • Gołdys A., Stec M., Wiśnicka M., Włoch R., Raport Orliki i Animatorzy. Podsumowanie projektu, Akademia Animatora, 2013.
 • Komisja Europejska, Biała Księga na temat sportu. COM(2007) 391. Bruksela, 2007. Pobrane z http://eur-lex.europa.eu/ (05.02.2016)
 • Komisja Europejska, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. Rozwijanie europejskiego wymiaru sportu. Bruksela 2011. Pobrane z: http://eur-lex.europa.eu/ (05.02.2016).
 • Komisja Europejska, The European Model of Sport. Consultation Paper of DGX of the European Commission, Brussels 1999.
 • Komisja Kultury i Edukacji, Sprawozdanie w sprawie europejskiego wymiaru sportu, 2011. Pobrane z http://www.europarl.europa.eu (05.02.2016)
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483).
 • Ministerstwo Sportu i Turystyki, Informacja MSiT na temat realizacji programów Moje Boisko - Orlik 2012 i Biały Orlik w latach 2008-2012, 2015.
 • Ministerstwo Sportu i Turystyki, Konkurs na dofinansowanie w 2016 roku zadań z zakresu programu Sport dla Wszystkich, Warszawa 2016. Pobrano z bip.msit.gov.pl/ (08.02.2016).
 • Ministerstwo Sportu i Turystyki, Program rozwoju sportu do roku 2020, Warszawa 2015. Pobrane z https://bip.msit.gov.pl (05.02.2016).
 • Ministerstwo Zdrowia, Zadania zlecane organizacjom pozarządowym przez Ministerstwo Zdrowia w 2014r. 2014. Pobrano z mz.gov.pl (22.06.2015).
 • Petry K., Steinbach D., Tokarski W., Sport systems in the countries of the European Union: similarities and differences, European Journal for Sport and Society, 2004, nr 1 (1).
 • Piątkowska M., Biernat E., La participación deportiva en Polonia, [w:] R. LlopisGoig (red.), Participación deportiva. Culturas, prácticas y políticas deportivas en Europa, Editorial UOC, Barcelona 2015.
 • Piątkowska P. Poland, [w:] C. Breuer, R. Hoekman, S. Nagel, S., H. van der Werff (red.), Sport Clubs in Europe: A Cross-National Comparative Perspective. Sports Economics, Management and Policy. Springer International Publishing 2015.
 • Rada Ministrów, Rządowy Program ASOS na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020, 2014. Pobrano z www.mpips.gov.pl (30.06.2015).
 • Rada Ministrów, Rządowy Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Załącznik do uchwały nr 193/2004. 2004. Pobrano z pożytek.gov.pl.
 • Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 19 września 2011 r. w sprawie dofinansowania zajęć ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów (Dz.U. 2011 nr 217 poz. 1290).
 • Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie dofinansowania zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz.U. 2010 nr 156, poz. 1051).
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz.U. 2015, poz. 1911).
 • Siekmann R., Soek J., Models of Sport Governance in the European Union. The International Sports Articles Law Journal, 2010, nr 3-4.
 • Unia Europejska, Wersje skonsolidowane Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Karta praw podstawowych Unii Europejskiej, Urząd Publikacji Unii Europejskiej, Luksemburg 2010, Doi:10.2860/6164.
 • Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 2009 nr 201, poz. 1540 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2010 nr 234 poz. 1536, z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. 2012 poz. 1356 z poźn. zm.)
 • Żyśko J., Zmiany we współczesnych systemach zarzadzania sportem wyczynowym w wybranych krajach europejskich, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Warszawa 2008.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171443022

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.