PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 441 Global Challenges of Management Control and Reporting | 115--124
Tytuł artykułu

Efficiency of The Heat Market Enterprise Management Process in Terms of The Concept of The Cost of Capital

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Efektywność procesu zarządzania przedsiębiorstw rynku ciepła w świetle koncepcji kosztu kapitału
Języki publikacji
EN
Abstrakty
W opracowaniu podjęto problem kształtowania się poziomu kosztu kapitału, wskazując jego wpływ na efektywność procesu zarządzania w przedsiębiorstwie rynku ciepła. Całość prezentowanych rozważań podzielono na trzy zasadnicze części. Pierwsza część opracowania eksponuje istotę szacowania kosztu kapitału w przedsiębiorstwie. Rozważania zaprezentowane w części drugiej charakteryzują system regulacji cen ciepła w oparciu o akty prawne obowiązujące w Polsce. Kolejna, trzecia część opracowania jest prezentacją wyników badań empirycznych przeprowadzonych w zakresie oceny efektywności zarządzania przedsiębiorstwem ciepłowniczym w latach 2005-2013. Opracowanie ma na celu poznanie i ocenę zależności występujących między efektywnością operacyjną mierzoną za pomocą wskaźnika rentowności aktywów i poziomem wskaźnika kosztu kapitału. Metodami badawczymi zastosowanymi do realizacji celu są studia literaturowe, analiza opisowa, analiza trendu wskaźnika rentowności aktywów i średnioważonego wskaźnika kosztu kapitału oraz współczynnik korelacji liniowej Pearsona. Problematyka szacowania kosztu kapitału w przedsiębiorstwach rynku ciepła jest ważna i aktualna z uwagi na jej wpływ na efektywność zarządzania tymi przedsiębiorstwami(abstrakt oryginalny)
EN
The paper focuses on the problem of variations in the level of the cost of capital, indicating its impact on the efficiency of the management process in an enterprise of the heat market. All the presented considerations are divided into three basic parts. The first part of the paper emphasizes the essence of estimating the cost of capital in an enterprise. The considerations presented in the second part characterize the system of the heat price regulation based on the legislative acts in force in Poland. The subsequent, third part of the paper is the presentation of the results of the empirical studies carried out in the field of the assessment of the efficiency of management of the heating company in 2005-2014. The paper is to explore and assess relationships between operational efficiency measured with ROA indicator and the level of the cost of capital. The research methods applied to achieve the objective are literature studies, descriptive analysis, trend analysis of return on assets and weighted average cost of capital and Pearson's correlation coefficient. The problem of estimating the cost of capital in the enterprises from the heat market is important and up-to-date due to its impact on efficiency of management of these enterprises(original abstract)
Twórcy
 • Czestochowa University of Technology
 • Częstochowa University of Technology
 • Częstochowa University of Technology
 • Czestochowa University of Technology
Bibliografia
 • Akerlof G.A., 1970, The market for "lemons": Quality uncertainty and the market mechanism, Quarterly Journal of Economics, vol. 84, pp. 488-500.
 • Berk J., DeMarzo P., 2007, Corporate Finance, Pearson/Addidon-Wesley, Boston.
 • Chluska J., 2015, Nowe wyzwania rachunkowości zarządczej podmiotów leczniczych, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, no. 225, pp. 51-59.
 • Damodaran A., 2006, Applied Corporate Finance. A User's manual, Wiely, New York.
 • Duliniec A., 2012, Koszt kapitału w teorii i praktyce przedsiębiorstw, Gospodarka Narodowa, no. 3, p. 6.
 • Dziawgo D., Zawadzki A., 2011, Finanse przedsiębiorstwa, SKwP, Warszawa.
 • Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Sankowska A., Wańtuchowicz M., 2010, Sustainability w biznesie, czyli przedsiębiorstwo przyszłości. Zmiany paradygmatów i koncepcji zarządzania, Poltext, Warszawa.
 • Hamel G., 2009, Moon shots for management, Harvard Business Review, February, pp. 91-93.
 • Hayes T., 2012, The learning organisation: Fashionable fad or path to progress, International Journal of Applied Management, vol.1, issue 3, pp. 1-10.
 • Informacja 2013, w sprawie zasad i sposobu ustalania oraz uwzględniania w taryfach dla ciepła zwrotu z kapitału (no. 9).
 • Jarugowa A., (Ed..) 2000, Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza, SKwP, Warszawa.
 • Kościelniak H., 2014, An improvement of information processes in enterprises - The analysis of sales profitability in the manufacturing company using ERP systems, Polish Journal of Management Studies, vol. 10, pp. 65-72.
 • Krupski R., 2005, Elastyczność celów i strategii, [in:] Krupski R. (Ed.), Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu, PWE, Warszawa.
 • Kuczowic J., 2014, Zmienne oblicze WACC, Studia Ekonomiczne UE w Katowicach, no. 177, pp. 168-184.
 • Magretta J., 2002, Why business models matter, Harvard Business Review, vol. 80(5), pp. 86-92.
 • Niemczyk J., 2013, Strategia. Od planu do sieci, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław.
 • Nita B., 2007, Metody wyceny i kształtowania wartości przedsiębiorstwa. PWE, Warszawa.
 • Nogalski B., 2009, Modele biznesu jako narzędzie reorientacji strategicznej przedsiębiorstw, MBA no. 2, p. 201-214.
 • Nowak E., 2003, Zaawansowana rachunkowość zarządcza, PWE, Warszawa.
 • Nowak E., 2005, Analiza sprawozdań finansowych, PWE, Warszawa.
 • Nowak E., 2015, Instrumenty rachunkowości zarządczej wspomagające realizację strategii przedsiębiorstwa, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, no. 39(4), pp. 211-221.
 • Nowak E., 2013, Niepewność szacunków i pomiar ryzyka składników sprawozdania finansowego, [in:] Micherda B., Andrzejewski M. (Eds.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa. Problemy kwantyfikacji ryzyka gospodarczego, Wydawnictwo UE Kraków, Kraków.
 • Nowak E., 2003, Zaawansowana rachunkowość zarządcza, PWE, Warszawa.
 • Nowicka-Skoron M., 2000, Efektywność systemów logistycznych, PWE, Warszawa.
 • Pentland A., 2014, Sztuka podejmowania decyzji. Gdzie nie dociera echo, Harvard Business Review Polska, Marzec, no. 133, pp. 58-65.
 • Reeves M., Love C., Tillmanns P., 2012, Your strategy needs a strategy, Harvard Business Review, Steptember, pp. 76-83.
 • Romanowska M., 2014, Podejmowanie decyzji w organizacji, [in:] Strużycki M. (Ed.), Podstawy zarządzania, SGH, Warszawa.
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz.U. 2010 nr 194 poz. 1291).
 • Rummler G., Brache A., 2000, Podnoszenie efektywności organizacji, PWE, Warszawa.
 • Sierpińska M., Jachna T., 2005, Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN, Warszawa.
 • Stabryła A., 2010, Przełomy w teorii zarządzania, Przegląd Organizacji, no. 3, pp. 7-12.
 • Stachowicz J., 2011, Globalne sieci przepływu kapitału, wiedzy oraz wartości jako kluczowe wyzwanie w zarządzaniu przedsiębiorstwami, Zeszyty Naukowe PTE, no. 9, pp. 201-214.
 • Sudoł S., 2011, Zarządzanie jako dyscyplina naukowa. Charakterystyczne cechy nauk o zarządzaniu, [in:] Kieżun W. (Ed.), Krytycznie i twórczo o zarządzaniu. Wybrane zagadnienia, Wolters Kluwer Business, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r. poz. 1059, z 2015 r. poz. 151, 478, 942.).
 • Wnuk-Pel T., 2006, Zarządzanie rentownością. Budżetowanie i kontrola, Difin, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171443068

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.