PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 441 Global Challenges of Management Control and Reporting | 164--188
Tytuł artykułu

Examining Middle Managers Mediating Role in MCS Implementation

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Badanie pośredniczącej roli menedżerów średniego szczebla we wdrażaniu systemów controllingu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Controlling ma charakter procesu społecznego, w którym komunikacja międzyludzka służy interpretacji, generującej w efekcie informacje oraz skoordynowane działania w organizacji. Dialog między najwyższym a najniższym szczeblem w organizacji jest podstawowym warunkiem sukcesu w biznesie. Podejmowanie trafniejszych decyzji strategicznych i działanie w sposób bardziej spójny z celami organizacji wymaga od kierownictwa i pracowników szeregowych lepszego zrozumienia działań i decyzji podejmowanych na innych szczeblach hierarchii. Można stwierdzić, że menedżerowie średniego szczebla determinują efektywność dialogu między najwyższym a najniższym szczeblem. Celem artykułu jest pełniejsze zrozumienie roli menedżerów średniego szczebla w dialogu między najwyższym a najniższym szczeblem służącym wprowadzaniu zmian organizacyjnych. W opracowaniu postawiono pytanie badawcze: Jaką rolę pełnią menedżerowie średniego szczebla w wdrażaniu controllingu wspierającego zmiany organizacyjne? Na podstawie przeprowadzonej analizy można stwierdzić, że aby lepiej zrozumieć dlaczego controlling działa tak, jak działa w danym obszarze organizacji, należy skupić uwagę na menedżerach średniego szczebla. Wdrażanie controllingu na poziomie operacyjnym oraz jakość informacji na szczeblu centralnym zależą od szczebla średniego, co podkreśla znaczenie pośredniczącej roli tego szczebla w zarządzaniu opartym na wiedzy w zmiennym i wysoce innowacyjnym środowisku. Drugim nowatorskim elementem badania jest jego interdyscyplinarny charakter, jako że łączy ono metody badawcze z obszarów semiotyki i nauk o zarządzaniu. Badanie stanowi wkład w teorię komunikacji bazującą na semiotyce kulturowej Lotmana. Wnioski z badania poszerzają nasze rozumienie roli menedżerów średniego szczebla we wdrażaniu controllingu służącego zmianie organizacyjnej i innowacyjności(abstrakt oryginalny)
EN
Management Control Systems (MCS) are a socially constructed process in which communication between people creates interpretation and, as a result, information, and coordinated actions throughout an organisation. The dialogue between top and ground level looks a main assumption for successful business. To make better strategic decisions and act in a way that is more suitable for organisational objectives, executives and groundlevel employees need a better understanding of the actions and decisions at the other end of the organisational hierarchy. Arguably, middle managers (MMs) act as determinants in the dialogue between the senior and the ground level. The aim of the study is to better understand the role that MMs play in the dialogue between the senior and the ground level for facilitating organizational changes. The research question for the study is: What role do MMs play in implementing MCS for facilitating organizational changes? Based on this research analysis, we can conclude that to better understand how and why MCS works as it does in a given part of an organization we have to focus on the middle level. The implementation of MCS on the operative level or quality of information on the senior level depends on the middle level and it accentuates the importance of middle managers mediating role of informationbased management of innovative and fast changing environment. The second contribution of this study is its use of an interdisciplinary approach. This study connects the semiotic and managerial frameworks. The study contributed to communication theory of MCS based on Lotman's cultural semiotics. The findings of the study extend our understanding of the role of MMs in implementing MCS in creating changes and innovation(original abstract)
Twórcy
autor
 • Estonian Business School, Estonia
autor
 • University of Sydney, Australia
autor
 • University of Tampere, Finnland
Bibliografia
 • Ahrens T., Chapman C., 2007, Management accounting as practice, Accounting, Organizations and Society, vol. 32, no. 1-2, pp. 1-27.
 • Alvesson M., Sköldberg K., 2000, Reflexive Methodology: New Vistas for Qualitative Research, SAGE, London
 • Arrington C.E., Francis J.R., 1989, Letting the chat out of the bag: Deconstruction, privilege and accounting research, Accounting, Organizations and Society, vol. 14, no. 1-2, pp. 1-28.
 • Balogun J., 2003, From blaming the middle to harnessing its potential: creating change intermediaries, British Journal of Management, vol. 14, no. 1, pp. 69-84.
 • Balogun J., Johnson G., 2004, Organizational restructuring and middle manager sense-making, Academy of Management Journal, vol. 47, no. 4, pp. 523-549.
 • Balogun J., Johnson G., 2005, From intended strategy to unintended outcomes: The impact of change recipient sense-making, Organization Studies, vol. 26, no. 11, pp. 1573-1602.
 • Belkaoui A., 1978, Linguistic relativity in accounting, Accounting, Organizations and Society, vol. 3, no. 2, pp. 97-104.
 • Belkaoui A., 1980, The impact of socio-economic accounting statements on the investment decision:
 • An empirical study, Accounting, Organizations and Society, vol. 5, no. 3, pp. 263-283.
 • Boland R.J. Jr., 1989, Beyond the objectivist and the subjectivist: Learning to read accounting as text, Accounting, Organizations and Society, vol. 14, no. 5-6, pp. 591-604.
 • Burgelman R.A., 1983, A process model of internal corporate venturing in the diversified major firm, Administrative Science Quarterly, vol. 28., pp. 223-244.
 • Catasus B., Ersson S., Gröjer J.E., Wallentin F.Y., 2007, What gets measured get... on indicating, mobilizing and acting, Accounting, Auditing and Accountability Journal, vol. 20, no. 4, pp. 505-20.
 • Chun J.U., Yammarino F.J., Dionne S.D., Sosik J.J., Moon H.K., 2009, Leadership across hierarchical levels: Multiple levels of management and multiple levels of analysis, The Leadership Quarterly, vol. 20, pp. 689-707.
 • Conway E., Monks K., 2011, Change from below: the role of middle managers in mediating paradoxical change, Human Resource Management Journal, vol. 21, no. 2, pp. 190-203.
 • Currie G., Procter S.J., 2005, The antecedents of middle managers' strategic contribution: The case of professional bureaucracy, Journal of Management Studies, vol. 42, no. 7, pp. 1325-1356.
 • Dutton J.E., Ashford S.J., O'Neil R., Lawrence K.A., 2001, Moves that matter: issue selling and organizational change, Academy of Management Journal, vol. 44, pp. 716-36.
 • Eisenhardt K.M., Sull D.N., 2001, Strategy as simple rules, Harvard Business Review, vol. 79, no. 1, pp. 107-116.
 • Fauré B., Rouleau L., 2011, The strategic competence of accountants and middle managers in budget making, Accounting, Organizations and Society, vol. 36, pp. 167-182.
 • Floyd S.W., Lane P.J., 2000, Strategizing throughout the organization: Managing role conflict in strategic renewal, Academy of Management Review, vol. 25, no. 1, pp. 154-177.
 • Floyd S.W., Wooldridge B., 1992, Middle management involvement in strategy and its association with strategic type, Strategic Management Journal, vol. 13, pp. 153-67.
 • Floyd S.W., Wooldridge B., 1997, Middle management's strategic influence and organizational performance, Journal of Management Studies, vol. 34, no 3, pp. 465-485.
 • Habermas J., 1981/2006, The theory of Communicative Action. Volume 1 Reasons and the Rationalization of Society, Polity Press, Cambridge, UK.
 • Habermas J., 1987/2006, The Theory of Communicative Action. Volume 2 Lifeworld and System: A Critique of Functionalist Reason, Polity Press, Cambridge, UK
 • Hopper T., Powell A., 1985, Making sense of research into the organizational and social aspects of management accounting: a review of its underlying assumptions, Journal of Management Studies, vol. 22, no. 5, pp. 429-465.
 • Hopwood A., 1990, Accounting and organisation change, Accounting, Auditing & Accountability Journal, vol. 3, no. 1, pp. 7-17.
 • Judge W.Q., Stahl M., 1995, Middle-manager effort in strategy implementation: A multinational perspective, International Business Review, vol. 4, no. 1, pp. 91-111.
 • Kihn L.A., 2011, How do controllers and managers interpret budget targets?, Journal of Accounting & Organizational Change, vol. 7, no. 3, pp. 212-236.
 • Kumarasinghe S., Hoshino Y., 2010, The role and perceptions if middle managers and their influence on business performance: The case of Sri Lanka, International Business Research, vol. 3, no. 4, pp. 3-16.
 • Kull K., 2005, Semiosphere and a Dual Ecology: Paradoxes of Communication, Sign Systems Studies, vol. 33, no. 1, pp. 175-189.
 • Lavoie D., 1987, The accounting of interpretations and the interpretation of accounts: The communicative function of ''the language of business", Accounting, Organizations and Society, vol. 12, no. 6, pp. 579-604.
 • Lotman 1970 = Лотман, Юрий (1970). `Проблема "обучения культуре" как типологическая характеристика`, In: Семиосфера, (pp. 417-425), Санкт-Петербург: Искусство-СПБ.
 • Lotman J., 2000, Universe of the Mind. A Semiotic Theory of Culture, Indiana University Press, Bloomington.
 • Lotman J., 2001, Kultuur ja plahvatus, Varrak, Tallinn.
 • Lotman J., 2005 (1984), On the Semiosphere. Translated by Wilma Clark. Sign Systems Studies, vol. 33, no. 1, pp. 205-229.
 • Macintosh Norman B., 1994, Management Accounting and Control Systems. An Organizational and Behavioral Approach. Wiley, p. 281.
 • Macintosh N., Quattrone P., 2010, Management Accounting and Control Systems An Organizational and Sociological Approach, 2nd edition. Wiley.
 • Macintosh N., Scapens R.W., 1990, Structuration theory in management accounting, Accounting, Organizations and Society, vol. 15, pp. 455-477.
 • Mantere S., 2008, Role expectations and middle managers strategic agency, Journal of Management Studies, vol. 45, no. 2, pp. 294-316.
 • Marginson D.E.W., 2002. Management Control Systems and their effects on strategy formulation at middle management levels: evidence form a UK, Organization, Strategic Management Journal, vol. 23, no. 11, pp. 1019-1031.
 • Mitchell R.K., Agle B.R., Wood D.J., 1997, Toward a theory of stakeholder identification and salience: defining the principle of who and what really counts, Academy of Management Review, vol. 22, no. 4, pp. 853-886.
 • Munro R., 1996, Alignment and identity work: the study of accounts and accountability, [in:] Munro R., Mouritsen J. (Eds.), Accountability: Power, Ethos and the Technologies of Managing.), International Thomson Business Press, London, pp. 1-19.
 • Nilsson F., Rapp B., 1999, Implementing business unit strategies: the role of management control systems, Scandinavian Journal of Management, vol. 15, pp. 65-88.
 • Ouakouak M.L., Ouedraogo N., Mbengue A., 2014, The mediating role of organizational capabilities in the relationship between middle managers' involvement and firm performance: A European study, European Management Journal, vol. 32, pp. 305-318.
 • Pärl Ü., 2011, A semiotic alternative to communication in the processes in Management Accounting and Control Systems, Sign Systems Studies, vol. 39, no. 1, pp. 183-208.
 • Pärl Ü., 2012, Understanding the Role of Communication in the Management Accounting and Control Process, Tampere University Press, Tampere.
 • Pärl Ü., 2014, The role of dialogue between executives and ground-level employees mediated by MACS, Baltic Journal of Management, vol. 9, no. 2, pp. 189-212.
 • Pihlanto P., 1994, The action-oriented approach and case study method in management studies, Scandinavian Journal of Management, vol. 10, p. 369-382.
 • Pihlanto P., 2009, Decision-Maker in Focus. Holistic Individual in the Theater of Consciousness, LAP Lambert Academic Publishing, Köln.
 • Roberts J., Scapens R.W., 1985, Accounting systems and systems of accountability - understanding accounting practices in their organisational contexts, Accounting, Organizations and Society. vol. 10, no. 4, p. 443-456.
 • Roberts J., 1991, The possibilities of accountability, Accounting, Organizations and Society. vol. 16, no. 4, pp. 355-368.
 • Robson K., 1992, Accounting numbers as "inscription": Action at a distance and the development of accounting, Accounting, Organizations and Society, vol. 17, no. 7, pp. 685-708.
 • Roslender R., 1996, Relevance lost and found: critical perspectives on the promise of management accounting, Critical Perspectives on Accounting, vol. 7, no. 5, pp. 533-61.
 • Silverman D., 1985, Qualitative Methodology and Sociology, Aldershot: Gower.
 • Torop P., 2005, Semiosphere and/as the research object of semiotics of culture, Sign Systems Studies, vol. 33, no. 1, pp. 159-173.
 • Torop P., 2008, Translation as communication and auto-communication, Sign Systems Studies, vol. 36, no. 2, pp. 375-397.
 • Woolridge B., Schmid T., Floyd S., 2008, The middle management perspective on strategy process: contributions, synthesis and future research, Journal of Management, vol. 34, no. 6, pp. 1190-1221.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171443162

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.