PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 441 Global Challenges of Management Control and Reporting | 202--213
Tytuł artykułu

Bankruptcy Prediction and Financial Statements. The Reliability of A Financial Statement for The Purpose of Modeling

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Predykcja bankructwa a sprawozdania finansowe. Wiarygodność sprawozdań finansowych dla potrzeb modelowania
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Nie tylko eksperci reprezentujący nauki o zarządzaniu i organizacji, ale również ci z innych dziedzin ekonomii, włączeni w proces oceny inwestycji, od dawna skupiają uwagę na trwałej rentowności oraz bezpieczeństwie działania przedsiębiorstw i grup jednostek. Interesariusze prowadzą przede wszystkim analizy bilansu, rachunku wyników oraz rachunku przepływów pieniężnych, będące podstawą oceny wypłacalności i kondycji ekonomicznej. Analiza ogólnodostępnych danych i sprawozdań finansowych pozwala uzyskać obraz sytuacji majątkowej, finansowej i dochodowej jednostki. Analitycy i badacze przekształcają zbiory danych ze sprawozdań finansowych we wskaźniki finansowe, starając się wydobyć z nich użyteczne informacje. Niniejsze badanie ma na celu stwierdzenie czy stosowanie wspomnianych modeli predykcji staje się bardziej skuteczne w sytuacji, gdy zasady leżące u podstawy sporządzania sprawozdania są jasne i zrozumiałe, czy też wówczas, gdy zasady dotyczące ujawnień nakładane przez regulacje i stosowane w sprawozdaniach są dostosowane pod kątem wiarygodności predykcji. Wskazano, że przekształcenie sprawozdania finansowego jest konieczne, aby modele dostarczały wiarygodne wyniki(abstrakt oryginalny)
EN
Experts representing not only management and organization science, but also the assessment of investments, even some other fields within the science of economic management for a long time have had a focus on the profitable subsistence and safe operation of companies and business associations. The interest-bearing groups primarily take the analysis of the balance sheet, the profit and loss statement and the cash flow statement as a basis to assess solvency and the condition of economic management. An analysis of the publicly available data and financial statements can help get a picture of the property, financial and income position of companies. Analysts and researchers convert the data set from the financial statements into financial indices and attempt to learn "useful" information from them. The study is intended to demonstrate if the above predictive models can be used with greater safety in case the rules taken as a basis upon making the report are clearly understood or in case the presentation criteria required by these rules and presented in the accounting reports are reconsidered on account of the reliability of the prediction. My aim was to present that the rearrangement of a financial statement is required for the models to show reliable results(original abstract)
Twórcy
 • Corvinus University, Hungary
Bibliografia
 • Act XLIX of 1991 on Bankruptcy Proceedings and Liquidation Proceedings.
 • Act C of 2000 on Accounting.
 • Altman E., 1968, Financial ratios, discriminant analysis and the prediction of corporate bankruptcy, The Journal of Finance, vol. 23, no. 4, pp. 589-609.
 • Altman E.I., 2000, Predicting Financial Distress of Companies: Revisiting the Z-Score and ZETA Models, http://pages.stern.nyu.edu/~ealtman/PredFnclDistr.pdf (date of access: 20.02.2014).
 • Altman E.I., 2002, Corporate distress prediction models in a turbulent economic and Basel II environment, [w:] Altman E., Heine M., Bana G., Arora A. (Eds.), Credit Rating: Methodologies, Rationale and Default Risk, Risk Books, London, pp. 1-21.
 • Bartha M.E., Beavera W.H., Landsmanb W.R., 2001, The Relevance of the value relevance literature for financial accounting standard setting: another view, Journal of Accounting and Economics, vol. 31, pp. 77-104.
 • Basel Committee, 2006, Basel II: Revised International Capital Framework, Basel: Basel Committee on Banking Supervision. Bank for International Settlements.
 • Beaver W., 1966, Financial ratios as predictors of failure, Journal of Accounting Research, vol. 77- 111.
 • Benyovszki A., Kibédi K.K. 2008, Vállalati csődelőrejelzés többváltozós statisztikai módszerrel [Corporate bankruptcy prediction with multivariate statistical method.] http://epa.oszk.hu/00300/00315/00070/pdf/EPA00315_Kozgazdasz_Forum_2008_07.pdf (date of access: 22.10.2013).
 • Blum M., 1974, Failing company discriminant analysis, Journal of Accounting Research, vol. Spring, pp. 1-21.
 • Czupy G., 2014, Mi lesz a csőd után? Kísérlet egy előrejelző modell építésére. [What comes after bankruptcy? Attempt to build a predictive model.] Thesis, Mentor: Reizingerné Dr. Ducsai, Anita. Corvinus University of Budapest: Department of Management Accounting.
 • Damodaran A., 2002, A befektetések értékelése - módszerek és ajánlások. [Assessment of investments - methods and recommendations.] Panem Publishing House, Budapest.
 • Deakin E., 1972, A discriminant analysis of predictors of business failure, Journal of Accounting Research, vol. 10(1), pp. 167-179.
 • Felfalusi É., 2014, Vállalati csődelőrejelzés LOGIT modell és Chaid döntési fák segítségével a Maros megyei vállalatok esetében. [Corporate bankruptcy prediction with LOGIT model and Chaid decision trees in Maros county companies.] Scientific conference. Babes-Bolyai University, Cluj Napoca, http://etdk.adatbank.transindex.ro/pdf/pu_felfalusi.pdf (date of access: 26.01.2015).
 • Fitzpatrick P., 1932, A Comparison of the Ratios of Successful Industrial Enterprises with Those of Failed Companies, The Accountants Publishing Company.
 • Imre B., 2008, Bázel II definíciókon alapuló nemfizetés-előrejelzési modellek magyarországi vállalati mintán. [Non-payment prediction models based on Basel II definitions in Hungarian corporate sample.] PhD thesis. Miskolc: University of Miskolc, Faculty of Economic Sciences.
 • Jacobs O., 2000, Mérlegelemzés: Az éves beszámoló elemzése mint a tervezés és döntéselőkészítés eszköze. [Balance-sheet analysis: The analysis of the annual report as a tool for planning and decision preparation.] Budapest: Kossuth Publishing House.
 • Kristóf T., 2008, A csődelőrejelzés és a nem fizetési valószínűség számításának módszertani kérdéseiről. [On the methodological issues of bankruptcy prediction and non-payment probability calculations.] Közgazdasági Szemle, Vol. LV. (May), pp. 441-461.
 • Nyitrai T., 2015, Hazai vállalkozások csődjének előrejelzése. [Predicting the bankruptcy of Hungarian companies.] Vezetéstudomány, Vol. XLVI. 5, 55-65.
 • Odom M., Sharda R., 1990, A neural network model for bankruptcy prediction, [in:] Proceedings of the International Joint Conference on Neural Networks, pp. 163-168.
 • Ohlson J.A., 1980, Financial rations and the probablistic prediction of bankruptcy, Journal of Accounting Research, vol. 18, no. 1, pp. 109-131.
 • Platt H.D., Platt M.B., 1990, Development of a class of stable predicitve variables: The case of bankruptcy prediction, Journal of Business Finance and Accounting, Spring, pp. 31-51.
 • Veit J., 2005, A számviteli adatokra épülő cash flow kimutatás összeállításának elméleti és gyakorlati problémái. [Theoretical and practical issues of making a cash flow statement based on accounting data.] PhD thesis. University of Veszprém, Post-Graduate School for Economic Management and Organization Sciences.
 • Virág M., Kristóf T., 2006, Iparági rátákon alapuló csődelőrejelzés sokváltozós statisztikai módszerekkkel. [Bankruptcy prediction based on sector-specific rates, with multivariate statistical methods.] Vezetéstudomány, No. 1.
 • Virág M., Nyitrai T., 2014, Metamódszerek alkalmazása a csődelőrejelzésben. [The application of meta-methods in bankruptcy prediction.] Hitelintézeti Szemle, vol. 13. 4, pp. 180-195.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171443218

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.