PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 3 | 99--119
Tytuł artykułu

Kompetencje kadry menedżerskiej w obszarze ZZL z perspektywy wyników uzyskiwanych przez przedsiębiorstwa polskie i zagraniczne w Polsce

Warianty tytułu
Competencies of managerial staff in HRM from the perspective of the performance results gained by Polish and foreign companies in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedmiotem zainteresowania w niniejszym artykule są kompetencje związane z realizacją funkcji personalnej w przedsiębiorstwie, które są istotne z punktu widzenia zadań realizowanych przez kadrę menedżerską ze względu na wyniki osiągane przez przedsiębiorstwo. W tym kontekście zasadniczym celem jest udzielenie odpowiedzi na pytanie, jak w praktyce gospodarczej wartościowane są takie kompetencje w relacji do konkretnych wyników osiąganych przez przedsiębiorstwa oraz w relacji do istotności konkretnych problemów w zarządzaniu zasobami ludzkimi (ZZL), jakie im towarzyszą? Realizacji tego celu ma służyć przyjęta struktura artykułu. Na wstępie autorzy wyjaśniają przedmiot zainteresowania i cel pracy. Następnie są prezentowane główne założenia o charakterze teoretycznym i terminologicznym, które przyjęto w przeprowadzonych badaniach empirycznych. W dalszej części zostaje opisana metodyka, jaką zastosowano w tych badaniach, jak również są prezentowane wybrane wyniki wspomnianych badań. Natomiast ostatnia część to podsumowanie i wnioski końcowe. Ogólnie można powiedzieć, że w próbie przedsiębiorstw zagranicznych szczególnie ważne zdają się być kompetencje, jakie posiadają menedżerowie w zakresie zarządzania talentami, natomiast w badanej próbie polskich przedsiębiorstw najważniejsze wydają się te kompetencje, które odpowiadają subfunkcjonalnym obszarom ZZL, takim jak: ocenianie, wynagradzanie i zarządzanie talentami. (abstrakt oryginalny)
EN
The main subject of interest in the article make those competencies which are associated with the realization of personnel function in a company and which are critical to the tasks performed by managerial staff with regard to their company's performance results. In this context the main goal of the paper is to answer the following question: In business practice, how are these competencies weighted in relation to the concrete performance results gained by the companies and in relation to the concrete HRM issues that accompanied them? To realize this goal the article is structured as follows. The main subject of interest and the goal of the article are explained in the introductory part. Next the authors present the basic theoretical and terminological principles that were assumed in the empirical research. In the further part the research methodics applied in the study and selected research findings are discussed. And the final summary and conclusions make the last part of the article. Generally, the competencies of managerial staff within talent management appear to be highly weighted in the sample of international companies whereas in the sample of Polish companies the most important competencies are those which correspond with such HRM subfunctions as employee performance appraisal, compensation and talent management. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
99--119
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Anthony W.P., Perrewe P.L., Kacmar K.M., Strategie Human Resource Management, The Dryden Press, Philadelphia 1996.
 • Armstrong M., Human Resources Management. Strategy & Action, Kogan Page, London 1992.
 • Arthur J.B., Effects of human resource systems on manufacturing performance and turnover, "Academy of Management Journal" 1994, No, 37, Iss. 3.
 • Beatty R. W., Huselid M. A., Schneier C.E., The New HR Metrics: Scoring on the Business Scorecard, "Organizational Dynamics" 2003, No. 32.
 • Beer M., Spector B., Lawrence P., Mills D.Q., Walton R., Managing Human Assets, Free Press, New York 1984.
 • Birdi K., Clegg C., Patterson M., Robinson A., Stride C., Wall T., Wood S., The impact of human resource and operational management practices on company productivity: a longitudinal study, "Personnel Psychology" 2008, Vol. 61, No. 3.
 • Boudreau J., Cascio W.F., Inwestowanie w ludzi: Wpływ inicjatyw z zakresu ZZL na wyniki finansowe przedsiębiorstwa, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.
 • Boyatzis R.E., The competent manager: A model for effective performance, John Wiley & Sons, Chichester 2008.
 • Bratnicki M., Kompetencje przedsiębiorstwa. Od określenia kompetencji do zbudowania strategii, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2000.
 • Brewster C., Soderstrom M., Human resources and line management, [in:] Policy and practice in European human resource management: the Price Waterhouse Cranfield survey, Brewster C., Hegewisch A. (eds.), Routledge, New York-London 1994.
 • Capece G., Bazzica P., A practical proposal for a "competence plan fulfillment". Key performance indication, "Knowledge and Process Management" 2013, Vol. 20, No. 1.
 • Cewińska J., Striker M., Wojtaszczyk K., Kompetencje przyszłych menedżerów w świetle wyników autodiagnozy studentów zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, Zeszyty Naukowe "Organizacja i Zarządzanie" 2013, nr 52.
 • Chanda A., Shen J., HRM strategic integration and organizational performance, Sage Publication Inc., Los Angeles 2009.
 • Chełpa S., Kwalifikacje kadr kierowniczych przedsiębiorstw przemysłowych. Kierunki i dynamika zamian, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2003.
 • Combs C., Liu Y., Hall A., Ketchen D., How much do high-performance work systems matter? A meta-analysis of their effects on organizational performance, "Personnel Psychology" 2006, Vol. 59, No. 3.
 • Czubasiewicz H., Rola służb personalnych w zarządzaniu, [w:] Zarządzanie zasobami ludzkimi, H. Czubasiewicz red., Wydawnictwo Akademickie, Warszawa 2001.
 • Dessler G., Human Resource Management, Pearson Prentice Hall, New Jersey 2014.
 • Guest D., Michie J., Sheehan M., Conway N., Metochi M., Effective People Management: Initial findings of the Future of Work study, CIPD, London 2000.
 • Guest D., Human resource management and performance: a review and research agenda, "International Journal of Human Resource Management" 1997, No. 8, Iss. 3.
 • Guest D., Paauwe J., Wright P., Human Resource Management and Performance: Whats Next?, Wiley, Chichester 2011.
 • Haromszeki Ł., Dobre wzorce zarządzania projektami finansowanymi ze środków unijnych jako przykład przywództwa organizacyjnego, [w:] Ekonomiczne i sprawnościowe problemy zarządzania projektami", T. Listwan, Ł. Sułkowski red., "Przedsiębiorczość i Zarządzanie" 2013, t. XIV, z. 11, cz. II.
 • Huselid M., The impact of human resource management practices on turnover, productivity, and corporate financial performance, "Academy of Management Journal" 1995, No. 38, Iss. 3.
 • Juchnowicz M., Zarządzanie przez zaangażowanie, PWE, Warszawa 2010.
 • Juchnowicz M., Satysfakcja zawodowa pracowników - kreator kapitału ludzkiego, PWN, Warszawa 2014.
 • Juchnowicz M., Założenia koncepcji zarządzania kapitałem ludzkim, [w:] Zarządzanie kapitałem ludzkim. Procesy, narzędzia, aplikacje, M. Juchnowicz red., Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2014.
 • Król H., Podstawy koncepcji zarządzania zasobami ludzkimi, [w:] Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, H. Król, A. Ludwiczyński red., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 • Kupczyk T., Kompetencje kadry kierowniczej w gospodarce opartej na wiedzy, Difin, Warszawa 2013.
 • Ling Y.H., Jaw B.S., The influence of International human capital on global initiatives and financial performance, "International Journal of Human Resource Management" 2006, Vol. 17, No. 3.
 • Listwan T., Kształtowanie kadry menedżerskiej firmy, Wydawnictwo Kadry, Wrocław 1998.
 • Listwan T., Modele i składniki strategicznego zarządzania kadrami, [w:] Zarządzanie kadrami, T. Listwan red., Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010.
 • Ławrynowicz M., Ujęcie zasobowe ZZL a przewaga konkurencyjna i wyniki działalności firmy, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" 2004, nr 1.
 • MacDuffie J.P., Human resource bundles and manufacturing performance: organizational logic and flexible production systems in the world auto industry, "Industrial and Labor Relations Review" 1995, No. 48, Iss. 2.
 • McKenna E., Beech N., Human resource management. A concise analysis, Prentice Hall, London 2002.
 • Molek-Winiarska D., Zarządzanie stresem - aspekty organizacyjne i finansowe, [w:] Psychologiczne i socjologiczne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi, F. Bylok, M. Harciarek red., Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2009.
 • Orczyk J., Wokół pojęć kwalifikacji i kompetencji, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" 2009, nr 3-4.
 • Ostroff C., Bowen D., Moving HR to a higher level: HR practices and organizational effectiveness, [in:] Multilevel Theory, Research, and Methods in Organizations, K. Klein, S. Kozlowski (eds.), Jossey Bass, San Francisco, CA 2000.
 • Pfeffer J., The Human Equation: Building Profits by Putting People First, Harvard Business School Press, Boston, MA 1998.
 • Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie - procesy - metody, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. Warszawa 2007.
 • Prahalad C.K., Hamel G., The core competencies of the corporation, "Harvard Business Review" 1990, Vol. 68, Iss. 3.
 • Purcell J., Hutchinson S., Front-line managers as agents in the HRM-performance causal chain: theory, analysis and evidence, "Human Resource Management Journal" 2007, Vol. 17.
 • Rakowska A., Kompetencje menedżerskie kadry kierowniczej we współczesnych organizacjach, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2007.
 • Rich B., Lepine J., Crawford E. Job engagement: antecedents and effects on job performance, "Academy of Management Journal" 2010, Vol. 53, No. 3.
 • Rostkowski T., Podmioty zarządzania kapitałem ludzkim, [w:] Zarządzanie kapitałem ludzkim. Procesy, narzędzia, aplikacje, Juchnowicz M. red., Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2014.
 • Rowe C., Clarifying the use of competence and competency models in recruitment, assessment and staff development, "Industrial and Commercial Training" 1995, Vol. 27, Iss. 11.
 • Schneider B., Hanges P., Smith B., Salvaggio A., Which comes first: employee attitudes or organizational financial and market performance?, "Journal of Applied Psychology" 2003, Vol. 88, No. 5.
 • Schuler R., Jackson S., Linking competitive strategies with human resource management practices, "Academy of Management Executive" 1987, No, 1, Iss. 3.
 • Sienkiewicz Ł., Zarządzanie zasobami ludzkimi w oparciu o kompetencje. Perspektywa uczenia się przez całe życie, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2013.
 • Stor M., Strategiczne międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011.
 • Stor M., Kupczyk T., Differences in Competency Management - Comparative Analysis between Polish, Spanish, and Austrian Business Practices, "Journal of Intercultural Management" 2015, Vol. 7, No. 2.
 • Stor M., Kapitał menedżerski jako źródło przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa, [w:] Sukces w zarządzaniu kadrami. Różnorodność w zarządzaniu kapitałem ludzkim - podejścia, metody, narzędzia. Problemy zarządczo-ekonomiczne, M. Stor, T. Listwan red., Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 349, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2014.
 • Suchodolski A., Doskonalenie i rozwój kadry menedżerskiej, [w:] Zarządzanie kadrą menedżerską w organizacjach międzynarodowych w Polsce, T. Listwan, M. Stor red., Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2008.
 • Suchodolski A., Closer or Further?, Comparison of Employee Development Trends in Polish and International Companies Operating in Poland, "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów" 2014, nr 3(33).
 • Teodorescu T., Competence versus competency. What is the difference?, "Performance Improvement" 2006, Vol. 45, No. 10, November/December.
 • Wright P.M., McMahan G.C., McWilliams A., Human resources as sustained competitive advantage: a resource-based perspective, Center for Effective Organizations, Marshall School of Business, University of Southern California, Los Angeles 1993.
 • Wright P.M., Snell S. A., Toward an Integrative View of Strategic Human Resource Management, "Human Resource Management Review" 1991, No. 1, Iss. 3.
 • Wright P., McMahan G., McWilliams A. Human resources and sustained competitive advantage: a resource-based perspective, "International Journal of Human Resource Management" 1994, Vol. 5, No. 2.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171443306

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.