PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 2 | 137--151
Tytuł artykułu

Wzrost efektywności energetycznej w budownictwie jako kryterium poprawy jakości życia i środowiska

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Increase of Energy Efficiency in the Construction Industry as a Criterion of Improvement of Life and Environment Quality
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wzrost zapotrzebowania na energię i jej wykorzystanie - czego konsekwencją jest m.in. pogorszenie jakości środowiska - spowodował podjęcie działań zmierzających do poprawy efektywności energetycznej gospodarki. Na przykładzie budownictwa, które stanowi sektor o znacznej energochłonności, przedstawiono działania legislacyjne, techniczne, technologiczne i organizacyjne, podejmowane w celu wzrostu efektywności energetycznej oraz ich wpływ na poprawę jakości środowiska i życia społeczeństwa w UE. Poruszono także problem tzw. "ubóstwa energetycznego". Wykazano jego powiązania z efektywnością energetyczną, a także negatywny wpływ na jakość środowiska i życia osób nim dotkniętych. Zaprezentowano propozycje możliwych do wdrożenia działań, ograniczających zasięg tego zjawiska w warunkach polskich, na przykładzie doświadczeń UE. (abstrakt oryginalny)
EN
The growth in energy demand and its use - that leads, inter alia, to environmental deterioration - caused improving energy efficiency in the economy. An example is the building industry, a sector of significant energy consumption, for which legislative, engineering, technological and organizational activities undertaken to improve energy efficiency and its impact on enhancing environmental quality and the quality of life in the EU are presented. Also the problem of so called "energy poverty" is addressed. Its interconnections with energy efficiency as well as negative impact on the environment and affected people are shown. Implementable proposals for reducing the extent of this phenomenon in Poland with reference to the EU experience are presented. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
137--151
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 406/2009/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie wysiłków podjętych przez państwa członkowskie, zmierzających do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych w celu realizacji do roku 2020 zobowiązań Wspólnoty dotyczących redukcji emisji.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/91/WE z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (Dz. Urz. L 1 z 4.1.2003 r., s. 65-71).
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/72/WE z dnia 13 lipca 2009 r. dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i uchylająca dyrektywę 2003/54/WE.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (Dz. Urz. L 153 z 18.6.2010, s. 13-35).
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE, z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej.
 • Efektywność energetyczna budynków. Wymagania techniczno-budowlane oraz standardy projektowania. Biuletyn informacji publicznej Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. https://www.mir.gov.pl/strony/zadania/budownictwo/efektywnosc-energetyczna-budynkow/.
 • Figaszewska I. (2008): Ubóstwo energetyczne - co to jest? Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki 5/2008. www.cire.pl/pliki/2/UbostwoenergetyczneFig.pdf. data dostępu 01.03.20014
 • Gollinger-Tarajko M., Tarajko-Kowalska J. (2014): Eco-innovations for the sustainable development of the cities and settlements. Commodity Science in Research and Practice. Towards Sustainable Development. Foundation of the Cracow University of Economics, Cracow.
 • Gollinger-Tarajko M. (2015): Efektywność energetyczna w ocenie jakości produktów wykorzystujących energię. Wielowymiarowość systemów zarządzania. red. Giemza M., Sikora T., Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTŻP.
 • Komunikat prasowy Instytutu Badań Strukturalnych "Komu grozi ubóstwo energetyczne", z dnia 28 lipca 2015 roku. http://csr.forbes.pl/komu-grozi-ubostwo-energetyczne
 • Kwiatkowski D. (2015): Wywiad radiowy z Aleksandrą Stępniak z portalu Chrońmyklimat.pl., Polskie Radio, 13 maja 2015.
 • Lewandowska A., Noskowiak A., Pajchrowski A. i inni (2012): Środowiskowa ocena cyklu życia modelowych budynków drewnianych i murowanych jako przykład zastosowania techniki LCA, Poznań.
 • Monitor Polski z dnia 23 sierpnia 2013 r. poz. 673, Obwieszczenie Ministra Gospodarki w sprawie raportu zawierającego w szczególności informacje dotyczące realizacji krajowego celu w zakresie oszczędnego gospodarowania energią oraz krajowego planu działań dotyczącego efektywności energetycznej za 2011 r., wraz z oceną i wnioskami z ich realizacji.
 • Polityka energetyczna Polski do 2030 r. Załącznik nr 2: Prognoza zapotrzebowania na paliwa i energię do 2030 r., Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2011.
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 nr 75, poz. 690, ze zm.)
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych, uchylające Dyrektywę Rady 89/106/EWG z dnia 9 marca 2011r.
 • Słupik S. (2012): Konkurencja w sektorze energetycznym w Polsce i UE, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
 • Stępniak A., Tomaszewska A. (2013): Ubóstwo energetyczne a efektywność energetyczna. Analiza problemu i rekomendacje. Warszawa: Fundacja Instytutu na rzecz Ekorozwoju.
 • Tarajko-Kowalska J. (2012): Eko-architektura i eko-urbanistyka - czyli zrównoważone kształtowanie budynków i przestrzeni. Wybrane aspekty budownictwa zrównoważonego. red. Adamczyk W., Kraków
 • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 o efektywności energetycznej. Dz. U. z 2011 r., Nr 94, poz. 551, art.3.
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 1994 nr 89, poz. 414, ze zm.).
 • Uchwała Rady Ministrów z dnia nr 91 22 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia "Krajowego planu mającego na celu zwiększenie liczby budynków o niskim zużyciu energii". Monitor Polski 2015, poz.614.
 • www.mcbe.pl, data dostępu 05.07.2015.
 • Węglarz A., Kubalski G., Owczarek D. (2014): Propozycje mechanizmów wsparcia procesu przeciwdziałania zjawisku ubóstwa energetycznego w Polsce. Warszawa: Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju.
 • Węglarz A., Żurawski J. (2015): Budownictwo energooszczędne - aspekty prawne i technologie. "Czysta Energia", nr 3/2015.
 • Żurawski J. (2012): Budynki zero- lub prawie zero-energetyczne w warunkach Polskich. Materiały konferencyjne: Izolacje 2012. Wyzwania współczesnego budownictwa w dziedzinie izolacji. Warszawa: Medium - Dom Wydawniczy.
 • Żurawski J. (2008): Możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii w architekturze. Dni Oszczędzania Energii 2008. Portal Dolnośląskiej Agencji Energii i Środowiska. Prezentacja komputerowa wykładu, s. 3, http://www.cieplej.pl/index_doe.php5?-dzial=3, data dostępu 05.07 2015.
 • Żurawski J. (2011): Poprawa efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej oraz sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Prezentacja komputerowa, Wrocław: Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska, www.cieplej.pl, data dostępu 05.07.2011.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171443336

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.