PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 41, T.2 Gospodarka regionalna i międzynarodowa | 159--172
Tytuł artykułu

Wydatki budżetowe w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020 - problem niedoboru środków

Warianty tytułu
Budgetary Expenditures on Program for Rural Development (RDP) for the Period 2014-2020 - Problem of Money Deficiency
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Po wielu miesiącach prac i konsultacji w grudniu 2014 udało się ostatecznie zatwierdzić Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Określenie listy celów i działań tego Programu było o tyle trudne, że negocjacje budżetowe zakończyły się przyznaniem Polsce na II filar wspólnej polityki rolnej kwoty znacznie niższej niż na lata 2007-2013. W związku z tym należało określić priorytetowe zadania kwalifikujące się do finansowania w ramach PROW oraz te, dla których wsparcie będzie niższe. Celem publikacji jest wskazanie uwarunkowań budżetowych i wynikających z tego konsekwencji dla rozwoju obszarów wiejskich w Polsce w perspektywie lat 2014-2020. Autorzy próbują ocenić konstrukcję nowego Programu, a także odpowiedzieć na pytanie, czy deficyt pieniędzy unijnych na część zadań realizowanych dotychczas przez PROW 2007-2013 może być pokryty przez wydatki w ramach polityki spójności.Dane dotyczące alokacji środków pieniężnych w nowym okresie finansowym wskazują, że w PROW 2014-2020 nacisk kładzie się na konkurencyjność rolnictwa, o czym świadczy wyższa niż w latach 2007-2013 kwota pomocy na działania "modernizacja gospodarstw" i "grupy producentów rolnych" i podobna na działanie "młody rolnik". Ograniczono natomiast wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i infrastruktury na wsi. Te zadania mają być w większym stopniu finansowane z innych funduszy UE, w tym z funduszu spójności. Rzeczywista rekompensata nastąpi jednak tylko wtedy, gdy poziom alokacji pieniędzy z polityki spójności będzie wyższy niż ten w latach 2007-2013 (a co do tego nie ma pewności), a także kiedy określi się szczegółowy katalog przedsięwzięć możliwych do realizacji w ramach tego funduszu (w dokumencie brakuje bowiem takich informacji). Artykuł stanowi przegląd oficjalnych dokumentów rządowych, a zawarte w nim rozważania dedukcyjne, uzupełnione o obliczenia własne autorów, pozwalają sformułować ostateczne konkluzje.(abstrakt oryginalny)
EN
After many months of work and consultation in December 2014 the Rural Development Programme (RDP) 2014-2020 was finally approved. Specify a list of objectives and activities of this Programme was very difficult because the budget negotiations concerning the second pillar of the common agricultural policy resulted in much lower amount of money for Poland than in 2007-2013. As a consequence, it was necessary to determine priority tasks eligible for funding under the RDP and those for which support will be lower. The aim of the paper is to present budgetary considerations and its consequences for the development of rural areas in Poland in the years 2014-2020. The authors try to evaluate the structure of the new Programme, as well as to answer the question whether the deficit of EU money for some of the tasks previously performed by the RDP 2007-2013 may be covered by expenditure under cohesion policy. short original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Czyżewski A., Opinia o ustawie budżetowej na 2015 r. w częściach dotyczących rolnictwa, "Opinie i Ekspertyzy", Biuro Analiz i Dokumentacji, Kancelaria Senatu, Warszawa, grudzień 2014.
 • Czyżewski A., Stępień S., Ekspertyza w sprawie warunków kwalifikowalności do działania VII.4. "Modernizacja gospodarstw rolnych" i VII.8. "Restrukturyzacja małych gospodarstw", na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań 2013.
 • Czyżewski A., Stępień S., Wspólna polityka rolna UE po 2013 r. a interesy polskiego rolnictwa, "Ekonomista" 2011, nr 1, s. 9-36.
 • Guba W., Budżet ogólny UE i WPR na lata 2014-2020 po szczycie Rady Europejskiej w dniu 7-8 lutego, prezentacja, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa 2013.
 • Józwiak W., Ziętara W., Instytucjonalne ograniczenia wzrostu i rozwoju polskich gospodarstw rolnych, prezentacja, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Warszawa 2012.
 • Krzyżanowska Z., Kompromis w Radzie UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w sprawie WPR na lata 2014-2020, prezentacja, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa 2013.
 • Rada Europejska 7-8 lutego 2013 - konkluzje (wieloletnie ramy finansowe) [EUCO 37/13], Rada Europejska - Sekretariat Generalny Rady, Bruksela, 8 lutego 2013.
 • Russel P., Ewolucja wieloletnich ram finansowych Unii Europejskiej, "Studia BAS" 2012, nr 3(31), s. 87-108.
 • Stan prac nad założeniami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich, Warszawa 2013.
 • Stępień S., Rola programów rolnośrodowiskowych wspólnej polityki rolnej w kształtowaniu obszarów wiejskich w Polsce, w: Determinanty rozwoju regionalnego w Polsce, red. K. Pająk, J. Polcyn, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2013.
 • Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012-2020, Załącznik do uchwały nr 163 Rady Ministrów z 25 kwietnia 2012 r. (poz. 839), Ministerstwo Rolnictwo i Rozwoju Wsi, Warszawa 2012.
 • Wpływ wspólnej polityki rolnej i polityki spójności na rozwój obszarów wiejskich, raport końcowy, FUNDEKO Korbel, Krok-Baściuk, Warszawa 2011.
 • Wstępny zarys Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa 2013.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171443386

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.