PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
19 (2015) | nr 4 (156) | 101--110
Tytuł artykułu

Analysis of Changes in the Area and Number of Farms in Wielkopolskie and Malopolskie Voivodeship

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Analiza zmian w powierzchni i liczbie gospodarstw rolnych w województwie wielkopolskim i małopolskim
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Celem pracy jest analiza zmian powierzchni użytków rolnych i liczby gospodarstw Małopolski i Wielkopolski jako dwóch odmiennych rolniczo regionów. Okres badań obejmuje moment wejścia Polski do UE po rok 2013. Pod uwagę brano głównie strukturę użytkowania ziemi, liczbę i wielkość gospodarstw rolnych. Dodatkowo pracę wzbogacono o analizę zmian cen wartości ziemi rolniczej. Stwierdzono, ż e rolnictwo Małopolski przechodzi pozytywne przemiany, wciąż się rozwija a jednym z czynników jego rozwoju są różnego rodzaju dopłaty unijne. Korzystne zmiany zaobserwowano tu głównie w spadku liczby gospodarstw indywidualnych i wzroście średniej po-wierzchni gospodarstwa. Na przestrzeni analizowanych dziesięciu lat powierzchnia użytków rolnych zmalała o ponad 186 tys. ha, czyli o 25%. Rolnictwo Wielkopolski również wiele zyskało na wejściu do UE, jednak w tym regionie zmiany szły w innym kierunku. Użytkowanie ziemi w zasadzie pozo-stało na tym samym poziomie co w 2004 roku a korzystne zmiany zaobserwowano głównie w spadku liczby małych gospodarstw na rzecz tych największych. Praca stanowi pierwszą część powstającego cyklu publikacji dotyczących przemian w zakresie technicznego uzbrojenia rolnictwa Polski po wejściu do UE.(abstrakt oryginalny)
EN
The objective of the paper is to analyse the changes of the agricultural land area and the number of farms in Małopolska and Wielkopolska region as two separat agricultural regions. The researeach period starts with the Poland's accession to EU and ends in 2013. The land use structure, number and size of agricultural farms were taken into considertion. Additionally, the paper includes analysis of changes in the agricultural land prics. It was stated that agriculture in Małopolska under goes positive transformations, is still developing and various EU subsidies are one of its development factors. Positive changes were observed mainly in the decrease of the number of individual farms and the in crease of the average area of farms. Within the analysed ten years, the agricultural land area decreased by over 186 thousand ha, that is by 25%. Agric lture in Wielkopolska region gained a lot due to the EU accession. However, in this region the changes had different nature. The land utilization remained at the same level as in 2004 and positive changes were observed mainly in the decrease of the number of small farms for the benefit of the biggest ones. The paper constitutes the first part of the developed cycle of publications concerning transformations of the technical agricultural infrastructure of Poland after its accession to the EU.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
101--110
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 • Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Bibliografia
 • Agency for Restructuring and Modernization of Agriculture. Efekty 10 lat Wspólnej Polityki Rolnej. Obtained from: http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/efekty-10-lat-wspolnej-polityki-rolnej-ue-w-polsce.html
 • Flaga, S. i in. (2012). Gospodarcze aspekty rolnictwa w Małopolsce. Urząd Marszałkowski Woje-wództwa Małopolskiego, 9-15, 56-58. Obtained from: http://www.malopolska.pl/Obywatel /Rolnictwo/Documents/rolnictwo/Gospodarcze aspekty rolnictwa w Ma opolsce.pdf
 • GUS. Roczniki Rolnictwa. Obtained from: http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/rs_rocznik_rolnictwa _2012.pdf
 • Jóźwiak, W. (2013). Warunki gospodarowania oraz zmiany zachodzące w rolnictwie w latach 2004-2010. [W]: W. Jóźwiak, W. Ziętara (red.). Zmiany zachodzące w gospodarstwach rolnych w la-tach 2002-2010. Powszechny spis rolny ( 19-23). Warszawa, Główny Urząd Statystyczny. Obta-ined from: http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PSR_Zmiany_w_gospodarstwach.pdf
 • Kałużyńska, M. i in.(red.).(2014). PL-UE Polskie 10 lat w Unii. Raport. Warszawa, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Departament Ekonomiczny Unii Europejskiej. ISBN 978-83-63743-80-2. Obtained from: http://ec.europa.eu/polska/news/documents/10lat_plwue.pdf
 • Kowalski, S. (2008). Wykorzystanie środków pomocowych UE do modernizacji gospodarstw rol-nych. Inżynieria Rolnicza, 5(103), 15-20.
 • Kowalski, J., Nowak, M. (2010) . Wartość odtworzeniowa parku maszynowego a wielkość dofinan-sowania unijnego. Inżynieria Rolnicza, 7(125),93-98.
 • Lorencowicz, E. (2008). Zmiany w wyposażeniu technicznym w gospodarstwach rolnych po przystą-pieniu Polski do Unii Europejskiej. Inżynieria Rolnicza, 5(103), 73-79.
 • Marks-Bielska R. (2013).Factors shaping the agricultural land market in Poland. Land Use Policy, 30 791-799. Obtained from: http://ac.els-cdn.com/S0264837712001081/1-s2.0-S026483771200 1081-main.pdf?_tid=35143c50-5868-11e5-9712-00000aacb362&acdnat=14419642099d3e54a852 e5188a968c2a5af63007e6
 • Michna, W. (2011). Aktualizacja prognoz w zakresie struktury i liczby gospodarstw rolnych oraz pogłowia zwierząt gospodarskich w Polsce w perspektywie 2020 r w świetle wstępnych wyników Spisu Rolnego 2010. IERiGŻ-PIB Warszawa. Obtained from: https://www.minrol.gov.pl/ content/download/39854/221082/version/1/file/Ekspertyza dot. prognoz w zakresie% 20struktur i liczby gospodarstw rolnych oraz po owia zwierz t gospodarskich w Polsce w perspektywie 2020r.pdf.
 • Peszek, A., Fitowski, M., Roczkowska-Chmaj, S. (2014). Implementacja modelu produkcji rolniczej z zastosowaniem systemu klasy APS. Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, XVI(6),387-392.
 • Rocznik Statystyczna Rolnictwa i Obszarów Wiejskich (2007). GUS. Obtained from: http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/rls_rocznik_rolnictwa_2007.pdf.pdf
 • Rocznik Statystyczny Rolnictwa (2014). GUS. Obtained from: http://stat.gov.pl/download/gfx /portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5515/6/8/1/rocznik_statystyczny_rolnictwa_2014.pdf
 • Powszechny Spis Rolny 2002. Raport z wyników. Województwo Małopolskie. Obtained from: https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0 CCAQFjAAahUKEwiJq6OeocXIAhXB2ywKHTA5B7g&url=http krakow.stat.gov.pl download gfx krakow pl defaultaktualnosci 753 22 1 1 2002_nsp_psr_raport_2003.pdf&usg=AFQjCNGHKrEmIgaIL-1OnKFogSWEXthosQ&sig2=MUnzscUqS0sSSSSCA3oO4g
 • Rynek mieszkaniowy w Polsce-prognozy dla województw. Obtained from:http://www.prognostic.pl/-/rynek-mieszkaniowy-w-polsce-prognozy-dla-wojewodztw
 • Stankiewicz, D. (2010). Wpływ akcesji do UE na modernizację polskiego rolnictwa. Biuro Analiz Sejmowych, 4(24), 217-246. Obtained from: http://orka.sejm.gov.pl/WydBAS.nsf/0/243F4 ED0C603A2C6C1257A48002C1F15/$file/BAS_24-10.pdf
 • Stankiewicz, D. (2013). Nabywanie gruntów rolnych przez cudzoziemców. Biuro Analiz Sejmowych, 3(92). Obtained from: http://orka.sejm.gov.pl/WydBAS.nsf/0/2F6C9BED783DACCDC1257B4 7002FBE5D/$file/Analiza_BAS_2012_92.pdf
 • Szeląg-Sikora, A., Kowalski, J. (2012). Efektywność rolniczej produkcji ekologicznej w zależności od kierunku produkcji gospodarstwa rolnego. Inżynieria Rolnicza, 4(139), 421-429.
 • Turek, B. (2015). Ceny ziemi rolnej w polskich województwach. Zobacz, jakie grunty drożeją naj-szybciej. Biznes Gospodarka Świat. Obtained from: http://forsal.pl/artykuly/861893,ceny-ziemi-rolnej-w-polskich-wojewodztwach-zobacz-jakie-grunty-drozeja-najszybciej.html.
 • Urząd Statystyczny w Krakowie. (2014). Charakterystyka gospodarstw rolnych w województwie małopolskim w 2013 r. Obtained from: http://krakow.stat.gov.pl/publikacje-i-foldery/rolnictwo-lesnictwo/charakterystyka -gospodarstw-rolnych-w-wojewodztwie-malopolskim-w-2013-2,1.html
 • Ustawa o ochronie polskiej ziemi (online 2015). Obtained from: http://psl.pl/nowosci/ spoleczne/sejm_uchwalil_ustawe_o_ochronie_polskiej_ziemi.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171443704

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.