PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
19 (2015) | nr 4 (156) | 111--119
Tytuł artykułu

Agricultural Information as an Example of Intangible Resource in the Selected Group of Agricultural Producers

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Informacja rolnicza jako przykład zasobów niematerialnych w wybranej grupie producentów rolnych
Języki publikacji
EN
Abstrakty
W pracy podjęto próbę scharakteryzowania zasobów niematerialnych oraz określenia efektywności zarządzania nimi, w gospodarstwach zrzeszonych w grupie producenckiej. Zakresem pracy objęto 15 gospodarstw rolnych ukierunkowane na produkcję roślinną, zrzeszonych w grupie producentów rolnych. Badania przeprowadzono w formie wywiadu kierowanego. Analizie poddano dane źródłowe z roku produkcyjnego 2013/2014. Przykładem zasobów niematerialnych jest informacja rolnicza, która jako zasób wpływa na wartość przedsiębiorstwa, determinując możliwość uzyskania przewagi konkurencyjnej. Informacja rolnicza jest źródłem poznania m.in. o sytuacji rynkowej, środkach produkcji czy postępie technicznym. Jest też sposobem zdobywania wiedzy dla rolnika. Badani rolnicy poszerzali swoją wiedzę i umiejętności uczestnicząc w różnego rodzaju szkoleniach, zarówno tych przeprowadzanych przez grupę oraz inne jednostki. Aż 80% ankietowanych wzięło udział w szkoleniu nt. "Ochrona roślin zgodna z zasadami integrowanej produkcji". Na drugim miejscu znalazło się szkolenie z zakresu stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwacza, a którym uczestniczyło 33% ankietowanych. Na uwagę zasługuje fakt, że ponad połowa badanych rolników brała udział w więcej niż jednym szkoleniu, zaś jeden z nich uczestniczył w trzech różnych szkoleniach. Wszystkie szkolenia miały na celu głównie podniesienie wiedzy rolników, aby przy właściwym wykorzystaniu zasobów niematerialnych zrealizować najważniejsze zadanie grupy, jakim było produkowanie wysokiej jakości produktów.(abstrakt oryginalny)
EN
The paper makes an attempt to charaterize intangible resources and determine effectiveness of their management in farms grouped in the producers' group. The paper covered 15 plant farms as sociated in the agricultural producers' group. The research was carried out in the form of a guided survey. Source data from the production year 2013/2014 were analysed. Agricultural information, which as a resource, influences the value of the enterprise and determines the possibility of obtaining competitive advantage, is an example of intangible resources. Agricultural information is a source of knoledge on interaliamarket situation, production sources or technical progress. It is also a source of knowledge for a famer. The investigated farmers expaded their knowledge and skills taking part in various types of trainings, both those carried out by a group and other entities. As much as 80% of the respondents participated in the training on "Crop protection compliant with the integrated production principles". The second was the trainig on the use of crop protection substances with the use of a sprayer with 33% of respondents taking part therein. The fact that more than half of the surveyed farmers participated in more than one training and one took part in three different tainings should be emphasised. All trainings aimed mainly at raising the farmers' knowledge to realize the most important tasks of the group - production of high quality products with the proper use of intangible resources.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
111--119
Opis fizyczny
Twórcy
 • University of Agriculture in Krakow
autor
 • University of Agriculture in Krakow
autor
 • University of Agriculture in Cracow, Poland
 • University of Agriculture in Cracow, Poland
Bibliografia
 • Cupiał, M. (2005). Informacja techniczna w rolnictwie Małopolski. Inżynieria Rolnicza 3(63), 119-124.
 • Cupiał, M., Szeląg-Sikora, A. (2014). Komputerowe wspomaganie zarządzania w gospodarstwach ekologicznych. Kraków, PTIR, ISBN 978-83-64377-11-2.
 • Domagalska-Grędys, M. (2012). Grupy producenckie jako przykład rozwoju przedsiębiorczości wspierany funduszami UE na obszarach wiejskich. Zarządzanie i Finanse, Journal of Management and Finance. Rok 10, nr 1, cz. 2, 257-268.
 • Grzywińska-Rąpca, M. (2003). Poprawa efektywności gospodarowania w wyniku przystąpienia do grupy producenckiej. Prace Naukowe AE we Wrocławiu, nr 983, 226.
 • Jeżyńska, B. (2008). Producent rolny jako przedsiębiorca. Lublin. Wydawnictwo Marii Curie-Skłodowskiej. ISBN 83-2272-8794.
 • Kozera, M. (2010). Zasoby kapitału ludzkiego i intelektualnego gospodarstw rolnych - aspekt teoretyczny oraz wybrane implikacje praktyczne. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej. Z. 84, 5-12.
 • Murawska, M. (2008). Zarządzanie strategiczne niematerialnymi zasobami przedsiębiorstwa. Rozprawa doktorska. Warszawa. ISBN 978-83-927446-3-4.
 • Sikora, J. (2009). Analiza zmian potencjału technicznych środków produkcji gospodarstw rolnych w gminach Polski południowej. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 09, 21
 • Szeląg-Sikora, A. (2010). Efektywność produkcji gospodarstw indywidualnych zrzeszonych w sadowniczej grupie producenckiej. Inżynieria Rolnicza 5(123), 267-273.
 • Szeląg-Sikora, A. (2011). Uwarunkowania subwencjonowania rolniczej produkcji ekologicznej w okresie akcesyjnym 2007-2013. Inżynieria Rolnicza 7(132), 163-169.
 • Szeląg-Sikora, A., Cupiał , M. (2010). Pozyskiwanie informacji rolniczej a poziom wykorzystania funduszy unijnych na inwestycje techniczne w gospodarstwach rolniczych. Inżynieria Rolnicza, 2(120), 193-200.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171443708

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.