PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2016 | nr 10 (CD) | 130--146
Tytuł artykułu

Zróżnicowanie zasobów ludzkich w działalności badawczo-rozwojowej w Polsce w ujęciu regionalnym

Warianty tytułu
Human Resources in Research and Development in Poland by Region
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W obecnych warunkach gospodarczych dostrzega się silny związek między rozwojem gospodarczym a potencjałem tkwiącym w nauce i wiedzy. Jednym z kluczowych czynników rozwoju gospodarki opartej na wiedzy są zasoby ludzkie i tkwiący w nich kapitał. Zasobowa szkoła myślenia strategicznego wskazuje na kadrę wraz z jej specyficznymi właściwościami jako na jeden z najistotniejszych zasobów strategicznych. Zasób ten, jego specyfika i alokacja znacząco determinują rozwój działalności badawczo-rozwojowej stanowiącej współcześnie siłę napędową innowacyjności gospodarek. Jako, że gospodarki państwowe pod tym względem są wewnętrzne zróżnicowane a badacze zajmujący się problemem innowacyjności dowodzą, że wiedza i innowacje są zwykle skoncentrowane w nielicznych regionach - w niniejszej publikacji podjęto próbę zdiagnozowania specyfiki zasobów ludzkich związanych z działalnością badawczo-rozwojową wynikającej z odrębności regionalnej. Szczególną uwagę zwrócono na wielkość tych zasobów w odniesieniu do pracujących, ich alokację a także na strukturę ze względu na zawód i wykształcenie. Podstawę opracowania stanowiły dane pochodzące z badań Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) przeprowadzane na formularzach sprawozdawczych PNT-01 (sprawozdanie o działalności B+R) oraz PNT-01s (sprawozdanie o B+R w szkołach wyższych). Część badawcza została dopełniona analizą literatury przedmiotu. (abstrakt oryginalny)
EN
In the current economic conditions there is a strong relationship between economic development and the potential of science and knowledge. One of the key factors of development in the knowledge-based economy is human resources and capital inherent in them. Staff along with its specific properties is one of the most important strategic resources. This resource, its characteristics and allocation significantly determine the development of the research and development activities, representing today the driving force of innovation economies. The national economy in this regard are the internal diverse. Researchers dealing with the problem of innovation shows that knowledge and innovation are usually concentrated in a few regions. This publication is an attempt to diagnose the specifics of human resources related with the research and development arising from regional differences. Special attention was paid to the size of these resources in relation to employees, their allocation as well as the structure by occupation and education. The basis for article are data of the Central Statistical Office conducted on the reporting forms PNT-01 (report on R&D) and PNT-01s (report on R&D in higher education). Part of the research was complemented by an analysis of the literature. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
130--146
Opis fizyczny
Twórcy
 • Urząd Statystyczny w Bydgoszczy
autor
 • Urząd Statystyczny w Bydgoszczy
Bibliografia
 • 1. Bąkowski, A. i in. (2008). Innowacje i transfer technologii: Słownik pojęć. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
 • 2. Domański, S. R. (1993). Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • 3. Drucker, P. F. (1994). The Age of Social Transformation, W: The Atlantic Monthly, Vol. 274, No. 5 (November), 53-80.
 • 4. Jarugowa, A., Fijałkowska, J. (2002). Rachunkowość i zarządzanie kapitałem intelektualnym. Koncepcje i praktyka, Gdańsk: Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, s. 7.
 • 5. Kleer, J. (2003). Co to jest GOW. W: A. Kukliński (red.), Gospodarka oparta na wiedzy, Warszawa: KBN.
 • 6. Kleer, J. (2009). Gospodarka oparta na wiedzy a globalizacja: związki czasowe i przyczynowe. W: J. Kotowicz-Jawor (red.), GOW - wyzwanie dla Polski, Warszawa: PWE.
 • 7. Kotarba, W. (red.) (2006). Ochrona wiedzy a kapitał intelektualny organizacji, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • 8. Koźmiński, K. (2001). Jak tworzyć gospodarkę opartą na wiedzy? W: Strategia rozwoju Polski u progu XXI wieku Warszawa: Kancelaria Prezydenta RP i Komitet Prognoz Polska 2000 plus, PAN.
 • 9. Król, H. (2006a). Kapitał ludzki organizacji. W: H. Król, A. Ludwiczyński (red.): Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, Warszawa: PWN.
 • 10. Król, H. (2006b). Podstawy koncepcji zarządzania zasobami ludzkimi. W: H. Król, A. Ludwiczyński (red.): Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, Warszawa: PWN.
 • 11. Kukliński, A. (2001). Gospodarka oparta na wiedzy. Wyzwania dla Polski XXI wieku, Warszawa: KBN.
 • 12. Kunasz, M. (2004). Teoria kapitału ludzkiego na tle dorobku myśli ekonomicznej, W: A. Manikowski, A. Psyk (red.), Unifikacje gospodarek europejskich: szanse i zagrożenia, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydział Zarządzania.
 • 13. Leszczewska, K. (2012). Zasoby kapitału ludzkiego a rozwój przedsiębiorczości w Polsce. W: M. G. Woźniak (red.), Modernizacja dla spójności społeczno-ekonomicznej w czasach kryzysu, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, z. 24. Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski.
 • 14. Łuszczyk, M. (2014). Rozwój zasobów kapitału ludzkiego szansą dla polskich regionów. Barometr Regionalny. Analizy i prognozy, 2(36), 49-53.
 • 15. Matras-Bolibok, A. (2013). Regionalne zróżnicowanie rozmieszczenia kapitału ludzkiego w Polsce. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Vol. XLVII, 1 Sectio H, 97-106.
 • 16. Nauka i Technika w 2013 roku (2014), Informacje i opracowania statystyczne, GUS, Warszawa.
 • 17. Nazarczuk, J. M., Cicha-Nazarczuk, M. (2014). Zróżnicowanie kapitału ludzkiego w regionach Polski, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Usług, nr 840/114, 189-200.
 • 18. Nycz, M. (2011). Rola wiedzy w gospodarce opartej na wiedzy. W: C. Hales, B. Mikuła (red.), Społeczeństwo informacyjne. Gospodarka, technologie, procesy (s. 15). Kraków: Wyd. UE w Krakowie.
 • 19. OECD - World Bank Institute (2000). Korea and the Knowledge Based Economy. Making the Transition. Paris: OECD - World Bank Institute.
 • 20. OECD (1999). The Knowledge-Based Economy: A set of facts and figures. Paris: OECD.
 • 21. OECD (1996). The Knowledge-Based Economy. Paris: OECD.
 • 22. Penc, J. (2007). Nowoczesne kierowanie ludźmi, Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 • 23. Piech, K. (2004a), Gospodarka oparta na wiedzy jako etap przemian społeczno-gospodarczych krajów transformacji systemowej. W: J. Nowakowski, A. Skowronek-Mielczarek (red.), Gospodarka, przedsiębiorstwo i konsument a wyzwania europejskie, Warszawa: SGH.
 • 24. Piech, K. (2004b). The knowledge-based economy in transition countries: assessing the place of new EU member states. W: K. Piech (red.), The knowledge-based economy in transition countries: selected issues, s. 3-60. London: University College London - School of Slavonic and East European Studies.
 • 25. Podręcznik Frascati proponowane procedury standardowe dla badań statystycznych w zakresie działalności badawczo-rozwojowej (2002), OECD.
 • 26. Puczkowski, B. (2009). Pomiar wiedzy w województwach, Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, nr 2(11). Warszawa: SGH.
 • 27. Roszkowska, S. (2008). Kapitał ludzki a efektywność gospodarowania w Polsce w ujęciu regionalnym, W: E. Kwiatkowski (red.), Zróżnicowanie rozwoju polskich regionów. Elementy teorii i próba diagnozy, Łódź: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego.
 • 28. Skonieczny, J., Świda, A. (2008). Innowacyjność jako czynnik wzrostu konkurencyjności regionu. W: M. Noga, M. Stawicka (red.), Problemy gospodarki światowej, Prace naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu", z. 1191 (602-609). Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu.
 • 29. Skrzypek, E. (2011). Gospodarka oparta na wiedzy i jej wyznaczniki, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, z. 23, Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski, Katedra Teorii Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, 279.
 • 30. Skrzypek, E., Grela, G. (2006). Knowledge-Based Economy Determinans - A Comparative Analysis of the Economics of Poland and Other EU Countries. Referat wygłoszony na: MIC'06 Management Internationale Conference: Advancing Business and Management in Knowledge Based Society. 7th International Conference of the Faculty of Management Koper, Slovenia: University of Primorska.
 • 31. Sulmicka, M. (2014). Strategia "Europa 2020" - postlizbońska polityka rozwoju Unii Europejskiej, http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KAE/struktura/IRG/publikacje/Documents/pim85_6.pdf (05.10.2015).
 • 32. Świtała, J. (2007). Wpływ kapitału ludzkiego na rozwój regionalny w Polsce w kontekście gospodarki wiedzy, W: S. Pangsy-Kania, E. Okoń-Horodyńska (red.), Innowacyjność w budowaniu gospodarki wiedzy w Polsce (s. 75). Warszawa: Wydaw. Instytutu Wiedzy i Innowacji.
 • 33. Węgrzyn, G. (2008). Zatrudnieni w nauce i technice a innowacyjność gospodarki. W: S. Pangsy-Kania, K. Piech (red.), Innowacyjność w Polsce w ujęciu regionalnym: nowe teorie, rola funduszy unijnych i klastrów (s. 75-85), Warszawa: Instytut Wiedzy i Innowacji.
 • 34. Zioło, Z. (2013). Rola przemysłu i usług w kształtowaniu gospodarki opartej na wiedzy. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 21, 11-30.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171443802

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.