PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2016 | 7 | nr 18 Wokół sporów o suwerenność | 73--90
Tytuł artykułu

Jean-Jacques Rousseau i James Madison : dwa modele obywatelstwa w tradycji doktryny suwerenności ludu

Autorzy
Warianty tytułu
Jean-Jacques Rousseau and James Madison : Two Models of Citizenship in the Tradition of Popular Sovereignty
Języki publikacji
PL
Abstrakty
CEL NAUKOWY: Celem artykułu jest analiza myśli Jean-Jacques'a Rousseau i Jamesa Madisona (zaliczanych do najbardziej znaczących teoretyków powszechnego czy też republikańskiego ustroju w XVIII w.), ze szczególnym uwzględnieniem tematu obywatelstwa.

PROBLEM I METODY BADAWCZE: Autor skupia się na powiązaniach między ujęciami ludu i wynikającymi z nich koncepcjami obywatelstwa. Zastanawia się, czy składają się one na spójną wizję roli ustrojowej obywateli, czy też - przeciwnie - ukazują poważne rozbieżności w obrębie szerszej tradycji doktrynalnej. W tym celu sięga autor do najważniejszych prac tych pisarzy, wspierając swe wnioski krytycznymi odniesieniami do literatury sekundarnej, dotyczącej zwłaszcza ich poglądów na temat suwerenności ludu.

PROCES WYWODU: Artykuł rozpoczyna się od analizy myśli Rousseau, przechodząc następnie do myśli Madisona. Jest on zakończony rodzajem podsumowania, które daje okazję do uchwycenia zasadniczych powiązań i - przede wszystkim - różnic między ich argumentami.

WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Analiza myśli obydwu autorów wykazuje, że w obrębie osiemnastowiecznej tradycji doktryny suwerenności ludu istniały przynajmniej dwa różne spojrzenia na obywatelstwo. Wykazuje ona także, że Rousseau postrzegał zwykłych obywateli w kategoriach bardzo czynnego zwierzchnictwa, domagając się częstych zgromadzeń ludu, uznanych za konieczne narzędzia ujawniania woli powszechnej. W tym względzie Madison ostrzegał stanowczo przed bardziej bezpośrednią czy zorientowaną lokalnie aktywnością obywatelską, poszukując takich mechanizmów wyborczych i ustrojowych tzw. rządów większościowych, które bardziej służyłyby interesowi publicznemu, zabezpieczając jednocześnie prawa mniejszości.

WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Dalej idącym wnioskiem jest ten mianowicie, że dwa opisane modele obywatelstwa odsłaniają w istocie stosunkowo szerokie możliwości definiowania suwerenności ludu i - ściślej biorąc - roli ustrojowej aktywności obywatelskiej. Ta ostatnia będzie zależeć ostatecznie od założeń dotyczących dziedziny publicznej oraz oceny możliwości moralnych i politycznych samych obywateli. (abstrakt oryginalny)
EN
RESEARCH OBJECTIVE: The aim of the article is to analyse the thought of J.J. Rousseau and J. Madison (counted among the most prominent theorists of popular or republican government in the Eighteenth century), with a special emphasis on the issue of citizenry.

THE RESEARCH PROBLEMS AND METHODS: The author focuses on the relationship between the accounts of the people and the associated concepts of citizenship. He considers whether they can provide us with any coherent vision of the citizens' role in government or - rather - reveal serious discrepancies within a broader doctrinal tradition. To that purpose the author refers to the main works of these authors, supporting his conclusions by critical references to secondary sources, dealing especially with their views on popular sovereignty.

THE PROCESS OF ARGUMENTATION: The article begins with an analysis of Rousseau's thought, turning then to that of Madison. It finishes with a sort of summary, which gives an opportunity to emphasise the main similarities and - above all - differences between their arguments.

RESEARCH RESULTS: The analysis of the both authors' thought indicates that there were at least two different views on citizenship within the eighteenthcentury tradition of popular sovereignty. It points out that Rousseau viewed the common citizenry in terms of the very active role of a sovereign, insisting on frequent assemblies of the people as a necessary means of identifying the general will. In that respect, Madison continually warned against a more direct or locally-oriented activity of the citizens, searching for such electoral and constitutional devices as majority rule that would more appropriately serve the public interest, securing the rights of minorities as well.

CONCLUSIONS, INNOVATIONS AND RECOMMENDATIONS: The far-reaching conclusion is that the two depicted models of citizenship reveal in fact considerably broad possibilities when it comes to defining popular sovereignty and - more specifically - the constitutional function of civic activity. The latter will be ultimately determined by the assumptions about the public sphere and evaluations of the moral and political capacities of these very citizens. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Tom
7
Strony
73--90
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
Bibliografia
 • Adams, W.P. (2001). The First American Constitutions: Republican Ideology and the State Constitutions in the Revolutionary Era. Lanham - Boulder - New York - Oxford: Rowman & Littlefield Publishers.
 • Baker, K.M. (1987). Representation. W: K.M. Baker (red.), The French Revolution and the Creation of Modern Political Culture. Vol. 1, The Political Culture of the Old Regime. Oxford: Pergamon Press, 469-490.
 • Ball, T. (1988). A Republic - If You Can Keep It. W: T. Ball i J.G.A. Pocock (red.), Conceptual Change and the Constitution. Lawrence: University Press of Kansas, 137-164.
 • Banning, L. (1974). Republican Ideology and the Triumph of the Constitution 1789 to 1793. William and Mary Quarterly, 3rd ser., 31, 167-188.
 • Conniff, J. (1975). On the Obsolescence of the General Will: Rousseau, Madison, and the Evolution of republican political thought. The Western Political Quarterly, 1 (28), 32-58.
 • Cooke, J.E. (red.). (1982) [pierwsze wyd. 1961]. The Federalist. Middletown: Wesleyan University Press.
 • "Demophilus". (1776). The Genuine Principles of the Ancient Saxon, or English Constitution. Philadelphia.
 • Derathé, R. (1970) [pierwsze wyd. 1950]. Jean-Jacques Rousseau et la science politique de son Temps. Paris: Vrin.
 • Edling, M.M. (2003). A Revolution in Favor of Government. Origins of the U.S. Constitution and the Making of the American State. Oxford - New York: Oxford University Press.
 • Ellis R.E. (1987). The Persistence of Antifederalism after 1789. W: R. Beeman, S. Botein i E.C. Carter II (red.), Beyond Confederation: Origins of the Constitution and American National Identity. Williamsburg - Chapel Hill: University of North Carolina Press, 295-313.
 • Fralin, R. (1978). Rousseau and Representation: A Study of the Development of his Concept of Political Institutions. New York: Columbia University Press.
 • Kesler, C.R. (2002). The Founders' Views of direct Democracy and Representation. W: E. Abrams (red.), Democracy: How Direct? Views From the Founding Era and the Polling Era. Lanham - Boulder - New York - Oxford: Rowman & Littlefield Publishers, 2-18.
 • Manin, B. (1994). Checks, Balances and Boundaries: The Separation of Powers in the Constitutional Debate of 1787. W: B. Fontana (red.), The Invention of the Modern Republic. Cambridge: Cambridge University Press, 27-62.
 • Manin, B. (1997). The Principles of Representative Government. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Miller, J. (1984). Rousseau: Dreamer of Democracy. New Haven - London: Yale University Press.
 • Pitkin, H.F. (1967). The Concept of Representation. Berkeley - Los Angeles: University of California Press.
 • Putterman, E. (2010). Rousseau, Law and the Sovereignty of the People. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Quinn, F. (red.). (1993). Eseje polityczne federalistów, przeł. B. Czarska. Kraków - Warszawa: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Fundacja im. Stefana Batorego.
 • Rakove, J.N. (1996). Original Meanings. Politics and Ideas in the Making of the Constitution. New York: A Division of Random House.
 • Rosenblatt, H. (1997). Rousseau and Geneva: From the First Discourse to the Social Contract. Cambridge: Cambridge University Press, 1749-1762.
 • Rousseau, J.J. (1956). Rozprawa o pochodzeniu i podstawach nierówności między ludźmi. W: J.J. Rousseau. Trzy rozprawy społeczne, przeł. H. Elzenberg. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Rousseau, J.J. (1966). Umowa społeczna oraz Uwagi o rządzie polskim [i inne pisma], przeł. B. Baczko et al. Oprac., wstęp i przypisy B. Baczko. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Storing, H.J. (red.). (1985). [pierwsze wyd. 1981]. The Anti-federalists: Writings by the Opponents of the Constitution. Chicago - London: The University of Chicago Press.
 • Wood, G. (1969). The Creation of the American Republic, 1776-1787. Chapel Hill - London: University of North Carolina.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171444232

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.