PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 63 | z. 1 | 49--66
Tytuł artykułu

Neoklasyczny model wzrostu gospodarczego z sinusoidalnymi inwestycjami

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Neoclassical Growth Model with Sinusoidal Investments
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem prezentowanego opracowania jest próba rozszerzenia neoklasycznego modelu wzrostu gospodarczego Solowa przez uwzględnienie fluktuacji inwestycji. Autorzy uchylając założenie o stałości stóp inwestycji wprowadzają funkcję inwestycji zależną sinusoidalnie od czasu. Przyjęcie sinusoidalnej funkcji inwestycji tłumaczyć można tym, iż inwestycje (podobnie jak produkcja) w dużej mierze zależne są od koniunktury gospodarczej, która podlega okresowym fluktuacjom. W rozważaniach teoretycznych autorzy wprowadzają ponadto pojęcia cyklicznej oraz gładkiej ścieżki czasowej technicznego uzbrojenia pracy oraz wydajności pracy i za pomocą tych narzędzi identyfikują, poprzez obliczenie względnych odchyleń tych ścieżek, wpływ inwestycji zależnych sinusoidalnie od czasu. W analizie empirycznej autorzy dokonali kalibracji parametrów otrzymanego modelu. Bazując na danych panelowych dla krajów grupy UE15 w latach 2000-2013 najpierw oszacowano parametr (elastyczność produkcji względem kapitału) na poziomie 0,349, którego wartość przyjęto do dalszych analiz numerycznych. W drugim etapie dokonano symulacji numerycznych skalibrowanych odchyleń cyklicznej ścieżki czasowej technicznego uzbrojenia pracy (wydajności pracy) od gładkiej ścieżki wzrostu technicznego uzbrojenia pracy (wydajności pracy). Przy analizach numerycznych rozważano wpływ różnych stóp inwestycji (15%, 20%, 25%) oraz okresów wahań cyklicznych (4 lub 10 lat) na kształtowanie się owych odchyleń. Analiz numerycznych dla gospodarek grupy UE15 dokonano w 100 letnim horyzoncie czasowym. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the present study is an attempt to extend the neoclassical model of economic growth of Solow by repealing the assumption of fixed investment and introducing an investment function dependent sinusoidally on the time. The adoption of the sinusoidal function of investment is substantiated by the fact that investments (like manufacturing) are largely depended on the economic situation, which is subject to periodic fluctuations. The authors introduce the theoretical considerations on the notion of cyclical and smooth path of temporal capital-labour ratio and labour productivity. When using these tools the authors identified, by calculating the relative deviations of the mentioned path, the impact of investment function dependent sinusoidally on the time. In the empirical analysis the authors conducted the calibration of parameters used by the research model. Based on panel data for the EU15 between the years 2000-2013 the α parameter (production flexibility in relation to capital) was estimated first at 0,349. That value was adopted to further numerical analysis. In the second stage the simulations of numerical, calibrated deviations of temporal cyclical path of capital-labour ratio (labor productivity) from the smooth path of capital-labour ratio (labor productivity) was performed. When conducting numerical analysis the impact of different investment rates (15%, 20%, 25%) and periods of cyclical fluctuations (4 or 10 years) have been considered in relation to the formation of these deviations. Numerical analysis for the economies of the EU15 group was made for one hundred time series. (original abstract)
Rocznik
Tom
63
Numer
Strony
49--66
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Politechnika Rzeszowska
Bibliografia
 • Cobb C. W., Douglas P. H., (1928), A Theory of Production, American Economic Review,18 (1), 139-165.
 • Dykas P., Sulima A., Tokarski T. (2008), Złote reguły akumulacji kapitału a N-kapitałowym modelu wzrostu gospodarczego, Gospodarka Narodowa, nr 11-12/2008, 47-75.
 • Dykas P., Edigarian A., Tokarski T., (2011), Uogólnienie N-kapitałowego modelu wzrostu gospodarczego Nonnemana-Vanhoudta, w: Panek E., (red.), Wzrost Gospodarczy Teoria. Rzeczywistość, Zeszyty Naukowe nr 176, Poznań, 161-177.
 • Madalla G. S., (2006), Ekonometria, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Malaga K., (2015), Jednolita teoria wzrostu gospodarczego - stan obecny a wyzwania współczesności, w: Fiedor B., (red.), Ekonomia dla przyszłości. Stylizowane fakty a wyzwania współczesności, PTE, Warszawa, 150-169.
 • Malaga K., (2009), O niektórych dylematach teorii wzrostu gospodarczego i ekonomii, ZKP TE, Warszawa.
 • Mankiw N. G., Romer D., Weil N. D., (1992), A Contribution to the Empirics of Economic Growth, Quartely Journal of Economics, 107 (2), 407-437.
 • Maussner A., (1994), Koniunkturtheorie, Springer, Berlin.
 • McCombie J. S. L., (2000), The Solow Residual, Technical Change and Aggregate Production Functions, Journal of Post Keynesian Economics, 23 (2), 267-297.
 • McCombie J. S. L., (2001), What Does the Aggregate Production Function Tell Us? Second Thoughts on Solow's, Second Thoughts on Growth Theory, Journal of Post Keynesian Economics, 23 (4), 589-615.
 • Mroczek K., Tokarski T., Trojak M., (2014), Grawitacyjny model zróżnicowania rozwoju ekonomicznego województw, Gospodarka Narodowa, nr 3, 5-34.
 • Nonneman W., Vanhoudt P., (1996), A Futher Augmentation of the Solow Model and the Empirics of Ecomomics Growth for the OECD Countries, Quarterly Journal of Economics, 111 (3), 943-953.
 • Solow R. M., (1956), A Contribution to the Theory of Economic Growth, Quarterly Journal of Economics, 70 (1), 65-94.
 • Romer D., (2000), Makroekonomia dla zawansowanych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Tokarski T., (2005), Statystyczna analiza regionalnego zróżnicowania wydajności pracy, zatrudnienia i bezrobocia w Polsce, Wydawnictwo PTE, Warszawa.
 • Tokarski T., (2009), Matematyczne modele wzrostu gospodarczego (ujęcie neoklasyczne), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Tokarski T., (2011), Ekonomia matematyczna. Modele makroekonomiczne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Wicksell K., (1893), Über Wert, Kapital und Rente nach den Neueren Ntionalökonomischen Theorien, Jena.
 • Żółtowska E., (1997), Funkcja produkcji. Teoria, estymacja, zastosowania, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171444746

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.