PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 431 Local and Regional Economy in Theory and Practice | 27--48
Tytuł artykułu

Barriers in Strategic Governance of Local Development in Poland at the Beginning of the 21st Century

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Bariery zarządzania strategicznego rozwojem lokalnym w Polsce na początku XXI wieku
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Artykuł prezentuje bariery zarządzania strategicznego rozwojem lokalnym charakterystyczne dla polskich samorządów lokalnych, czyli gmin, występujące w nich w pierwszych 15 latach XXI wieku. Bariery te zostały zidentyfikowane metodą jakościowych badań terenowych, prowadzonych w latach 2000-2015, podczas realizacji projektów badawczo-wdrożeniowych i naukowo-badawczych związanych z konceptualizacją, aplikacją i ewaluacją strategii rozwoju polskich gmin. We wstępnej części artykułu zaprezentowano przesłanki, genezę, cel, metodę, techniki i przebieg badań. Następnie omówiono pojęcie rozwoju lokalnego, postrzeganego w dwóch perspektywach: lokalnej i ponadlokalnej, a także pojęcia zarządzania nim i strategicznego podejścia do tego zarządzania. Główną część artykułu poświęcono prezentacji zidentyfikowanych barier. Artykuł kończą zalecenia w zakresie kontynuacji badań nad tymi barierami i instrumentami ich redukcji.(abstrakt oryginalny)
EN
The article discusses barriers in strategic governance of local development characteristic for Polish local governments, i.e. municipalities, which occurred within the first 15 years of the XXI century. These barriers were identified in the period 2000- 2015 by means of using the qualitative field research method, in the process of research and implementation as well as research and development projects' execution, directly and indirectly related to the conceptualization, application and assessment of development strategies for Polish municipalities. The introduction to the article presents the reasons, origins, purpose, method, techniques and the course of conducted research. Next the concept of local development perceived from two perspectives, a local and supra-local one, as well as their governance concept and strategic approach to such governance, are discussed. The core part of the article is devoted to presenting the identified barriers in strategic governance of local development and also their sources. The article is concluded by providing recommendations regarding the continuation of research covering these barriers and the instruments of their reduction.(original abstract)
Twórcy
 • Wrocław University of Economics, Poland
Bibliografia
 • Backoff R., Wechsler B., Crew R., 1993, The challenge of strategic management in local governments, Public Administration Quarterly, no. 17(2), pp. 127-144.
 • Biniecki J., Szczupak B., 2004, Strategiczne myślenie o przyszłości gminy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 • Bober J., 2006, Strategie rozwoju jako narzędzie zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego w Polsce, Rozprawa doktorska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków.
 • Brol R., 1998, Rozwój lokalny - nowa logika rozwoju gospodarczego, [in:] Gospodarka lokalna w teorii i praktyce, Obrębalski M. (ed.), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław, pp. 11-15.
 • Brol R., 2013, Theory and Practice of Local Development Strategic Planning, [in:] Local Economy in Theory and Practice. Planning and Evaluation Aspects, Brol R., Sztando A. (eds.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, pp. 9-19.
 • Carr-West J., 2010, People, Places, Power: How Localism and Strategic Planning Can Work Together, Local Government Information Unit, London.
 • Caulfield I., Schultz J., 1989, Planning for Change: Strategic Planning in Local Government, Longman, London.
 • Choo K.L., 1992, Strategic management in local government: Guiding principles for effective practice, Local Government Policy Making Journal, no. 19(3), pp. 42-49.
 • Constitution of the Republic of Poland from 2 April 1997, 1997, Journal of Laws, no 78, item 483, as amended.
 • Daley G., Naschold F., 1999, The strategic management challenge: Modernizing local government, Part Two, International Public Management Journal, no. 2(1), pp. 52-67.
 • Denicolai S., Zucchella A., 2005, Territorial Marketing and Strategic Management for Local Development: which Connections and Contradictions? Some reflections on Italian Experiences, [in:] Marketing terytorialny, Florek M., Szulce H. (eds.), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, pp, 32-49.
 • Domański T., 2000, Strategiczne planowanie rozwoju gospodarczego gminy, Hamal Books, Warszawa.
 • Gawroński H., 2010, Zarządzanie strategiczne w samorządach lokalnych, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Gordon L.G., 1993, Strategic Planning for Local Government, International City/County Management Association (ICMA), Washington.
 • Green G.P., Schmidt F.E., Flora C., Flora J.L., 1990, Local self-development strategies: National survey results, Journal of the Community Development Society, no. 21(2), pp. 55-73.
 • Heffner K., 2008, Strategie rozwoju regionalnego i lokalnego, [in:] Gospodarka regionalna i lokalna, Strzelecki Z. (ed.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Jewtuchowicz A., Strategie rozwoju dużych miast i ich wpływ na proces transformacji gospodarki, [in:] Strategie rozwoju wielkich miast, Domański R. (ed.), KPZK PAN, Warszawa 1995, pp. 83-102.
 • Klasik A., Kuźnik F., 1998, Planowanie strategiczne rozwoju lokalnego i regionalnego, [in:] Funkcjonowanie samorządu terytorialnego - doświadczenia i perspektywy, vol. II, Dolata S. (ed.), Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole, pp. 395-396.
 • Klasik A., Kuźnik F. (eds.), 2001, Zarządzanie strategiczne rozwojem lokalnym i regionalnym, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 • Kłosowski W., Warda J., 2001, Wyspy szans. Jak budować strategię rozwoju lokalnego?, Warda&Kłosowski Consulting, Bielsko-Biała.
 • Kostera M., 2003, Antropologia organizacji. Metodologia badań terenowych, PWN, Warszawa.
 • Kot J., 2003, Zarządzanie rozwojem gmin a praktyka planowania strategicznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Leach S., Collinge Ch., 1998, Strategic Planning and Management in Local Government, Pitman, London.
 • Lofland J., Lofland L.H., 1995, Analysing Social Settings. A Guide to Qualitative Observation and Analysis. Wadsworth Publishing Company, Belmont.
 • Marques H.R., 2011, Local development at a human scale, Polis: Magazine of the Universidad Bolivariana, no. 22, pp. 137-158.
 • Nowińska E., 1997, Strategia rozwoju gmin na przykładzie gmin przygranicznych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Noworól A., 2007, Planowanie rozwoju terytorialnego w skali regionalnej i lokalnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Nylehn B., 1996, Strategy in local government, Scandinavian Political Studies, no. 19(4), pp. 359-377.
 • Pietrzyk I., 1997, Teoretyczne podstawy rozwoju lokalnego, [in:] Związki polityki gospodarczej z polityką regionalną, Broszkiewicz R. (ed.), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 • Pina V., Torres L., Yetano A., 2011, The implementation of strategic management in local governments, An International Delphi Study, Public Administration Quarterly, no. 4(35), pp. 551-590.
 • Poister T.H., Streib G.D., 2005, Elements of strategic planning and management in municipal government: Status after two decades, Public Administration Review, no. 65(1), pp. 45-56.
 • Rezsohazy R., 1988, Le développement des communautés, CIACO Editeur, Louvain-la-Neuve.
 • Rodríguez-Pose A., Tijmstra S., 2010, On the Emergence and Significance of Local Economic Development Strategies, CAF, Caracas.
 • Schöler G., Walther C., 2003, A Practical Guidebook on Strategic Management for Municipal Administration. A Knowledge Product of Cities of Change, The World Bank, Bartelsmann Foundation.
 • Sekuła A., 2003, Strategie rozwoju lokalnego wybranych gmin województwa pomorskiego, Rozprawa doktorska, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk.
 • Sołtys J., 2008, Metody planowania strategicznego gmin z uwzględnieniem aspektów przestrzennych i rozwoju zrównoważonego, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk.
 • Strojny J., 2008, Model zarządzania strategicznego rozwojem lokalnym w gospodarce globalnej, [in:] Polska Wschodnia - zarządzanie rozwojem, Plawgo B. (ed.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białystoku, Białystok, pp. 301-316.
 • Swianiewicz P., 2011, Samorządowe strategie rozwoju regionalnego i lokalnego: kto ich potrzebuje i w jakim celu?, [in:] Nowy paradygmat rozwoju - najnowsze trendy i perspektywy polityki regionalnej, Kolczyński M., Żuber P. (eds.), Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, pp. 55-71.
 • Szlaska A., 2007, Strategia rozwoju gminy jako wyznacznik podejścia lokalnej elity politycznej do rozwoju lokalnego, Studia Regionalne i Lokalne, no. 3(29), pp. 90-105.
 • Sztando A., 2008, Typowe problemy planowania strategicznego w polskich samorządach, [in:] Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego - rozwój, innowacyjność, infrastruktura, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, pp. 193-202.
 • Sztando A., 2013a, Local Development Strategic Planning and Social Responsibility of Municipal Authorities: the Polish Experience, [in:] Local Economy in Theory and Practice. Planning and Evaluation Aspects, R. Brol, A. Sztando (eds.), Publishing House of Wrocław University of Economics, Wrocław, pp. 20-30.
 • Sztando A., 2013b, Barriers for local development strategic management resulting from personal qualities of local authorities, Olsztyn Economic Journal, no. 8(3), pp. 235-248.
 • The Resolution by the Council of Ministers from 13th July 2010 on adopting the National Strategy for Regional Development 2010-2020: Regions, Cities, Rural areas (M.P. dated 20th May 2011, item 423).
 • The Public Finance Act dated 27th August 2009, 2009, Journal of Laws, no. 157, item 1240 as amended.
 • The Law on maintaining cleanliness and order in municipalities dated 13th September 1996, 2013, Journal of Laws, items 1399, 1593.
 • Wiatrak A.P., 2011, Strategie rozwoju gmin wiejskich. Podstawy teoretyczne, ocena przydatności i znaczenie w przemianach strukturalnych obszarów wiejskich, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, Warszawa.
 • Wojtasiewicz L., 1990, Planowanie rozwoju lokalnego, [in:] Rozwój gospodarki lokalnej w teorii i praktyce, Gruchman B., Tarajkowski J. (eds.), Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, pp. 37-47.
 • Wojtasiewicz L., 1999, Strategie rozwoju lokalnego - próba podsumowania doświadczeń, [in:] Problemy polityki gospodarczej i gospodarki regionalnej w Polsce w procesie integracji z UE, Walkowska Wydawnictwo, Szczecin.
 • Worrall L., 1994, The role of GIS-based spatial analysis in strategic management in local government, Computers, Environment and Urban Systems, no. 18(5), pp. 323-332.
 • Wysocka E., Koziński J., 1998, Strategia rozwoju województw i gmin. Teoria i praktyka, Zachodnie Centrum Organizacji, Warszawa, Zielona Góra.
 • Ziółkowski M., 2015, Strategiczne zarządzanie rozwojem gminy, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, Year LXXVII, Bulletin 1, pp. 145-163.
 • Ziółkowski M., Goleń M., 2003, Zarządzanie strategiczne rozwojem lokalnym, [in:] Zarządzanie gospodarką i finansami gminy, Sochacka-Krysiak H. (ed.), Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa, pp. 43-86.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171445074

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.