PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 2 | nr 1 Współczesne dylematy badań nad przedsiębiorczością | 231--246
Tytuł artykułu

Uwarunkowania rozwoju handlu i usług na przykładzie Krakowa - Nowej Huty

Warianty tytułu
Conditions of Trade and Services Development in Kraków - Nowa Huta
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Sukces rozwoju firm handlowych i usługowych jest uzależniony od wielu czynników, przede wszystkim od typu przedsiębiorstwa, od jego wielkości, formy prawnej, sytuacji ekonomicznej, charakteru otoczenia rynkowego i od wielu innych uwarunkowań. W literaturze przedmiotu podkreślane jest znaczenie oddziaływania środowiska lokalnego na firmę i wzajemna więź, dzięki czemu zwłaszcza małe firmy mogą istnieć i rozwijać się. Środowisko lokalne udostępnia małym przedsiębiorstwom podstawowe zasoby, zapewnia wsparcie instytucjonalne i zmniejsza niestabilność rynków. Rozwój rynku lokalnego zależy od funkcjonowania na nim małej przedsiębiorczości. Małe firmy z kolei opierają swoją działalność na lokalnych zasobach czynników produkcji. We wzajemne interakcje firm i środowiska lokalnego za każdym razem bezpośrednio zaangażowane są lokalne społeczności. Niezwykle ważne jest także, aby środowisko to tworzyło przyjazny dla małej przedsiębiorczości klimat, interpretowany jako pewien rodzaj bliskości - kulturowej, społecznej i geograficznej. Problematykę uwarunkowań rozwoju małych firm podjęto również w trakcie badań empirycznych realizowanych w Zakładzie Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej (Instytut Geografii, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie) w latach 2013-2015 za pomocą inwentaryzacji, kwestionariuszy ankiet oraz wywiadów z przedsiębiorcami. Badaniami objęto obszar Krakowa, ze szczególnym uwzględnieniem dzielnicy Nowa Huta. W ramach badań stwierdzono istotny wpływ starzenia się demograficznego społeczności oraz sytuacji finansowej mieszkańców na preferencje miejsca dokonywania zakupów na terenie Nowej Huty. Ponadto zaobserwowano umiarkowane, opóźnione wkraczanie globalizacji (poprzez lokalizację firm globalnych) do centrum miejskiego, w odpowiedzi na potrzeby pewnej grupy mieszkańców, będących reprezentantami nowego pokolenia, tzw. gentryfikatorów. (abstrakt oryginalny)
EN
The success of trading and service companies development depends on many factors. The most important factors are as following: the type of business, size, legal form, the economic situation, the market environment and many other factors. In the literature, there is emphasized the importance of the local environment influence for business as well as mutual relationship which contributes the existence and development of small business. Local environment provides essential resources for small business, provides institutional support and reduce market volatility. The development of the local market depends on the functioning of small business. Whereas small business bases its activity on the local resources of production factors. The local communities are directly involved in the interactions of small business and the local environment. It is also important that the local environment creates friendly climate for small business, which could be interpreted as a kind of proximity - cultural, social and geographical. The issue of conditions for the development of small businesses also has been taken in the course of empirical research carried out in Department of Entrepreneurship and Spatial Management (Institute of Geography, Pedagogical University of Cracow) in the years: 2013-2015, using the methods: mapping of trade and services functions, questionnaire interviews and in-depth interviews. The studies covered small business commercial utilities in Nowa Huta. As part of the study it has been found a significant effect of aging boomers and financial conditions of residents on the shopping decisions in determined spaces of Nowa Huta. At the same time, it has been observed a moderate, delayed stepping into globalisation (through global business locations) of the centre of Nowa Huta, in response to the needs of a certain group of people, who are representatives of a new generation, named "gentrifies". (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Bibliografia
 • Bednarczyk M. (1996). Otoczenie i przedsiębiorczość w zarządzaniu strategicznym organizacją gospodarczą. Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Seria Specjalna: Monografie, 128.
 • Bednarczyk M. (2001). Organizacje publiczne. Zarządzanie konkurencyjnością. Warszawa: PWN.
 • Dzieszyński R., Franczyk J.L. (2006). Encyklopedia Nowej Huty. Kraków: Wydawnictwo Towarzystwa Słowaków w Polsce, współpraca: "Głos - Tygodnik Nowohucki", Nowohuckie Centrum Kultury.
 • Gądecki J. (2012), I Love Nowa Huta. Gentryfikacja Nowej Huty? Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
 • Koźmiński A.K., Piotrowski W. (red.) (1995). Zarządzanie. Teoria i praktyka. Warszawa: PWN.
 • Matejun M., Nowicki M. (2013). Organizacja w otoczeniu - od analizy otoczenia do dynamicznej lokalizacji. W: A. Adamik (red.), Nauka o organizacji. Ujęcie dynamiczne. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business.
 • Piasecki B., Konieczny Z. (1995). Dyskusja Okrągłego Stołu. Centralny czy regionalny poziom polityki promocji małych i średnich przedsiębiorstw. W: B. Piasecki, Z. Konieczny, Uwarunkowania rozwoju sektora MŚP w krajach Centralnej i Wschodniej Europy. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Pizło W., Mazurkiewicz-Pizło A. (2008). Koncepcja otoczenia organizacji z uwzględnieniem wybranych aspektów międzynarodowych. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 71.
 • Płaziak M. (2014). Przemiany funkcji handlowo-usługowych w mieście postsocjalistycznym na przykładzie Nowej Huty. W: E. Kaczmarska, P. Raźniak (red.), Społecznoekonomiczne i przestrzenne przemiany struktur regionalnych (s. 85-100). Vol. 1, Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM.
 • Płaziak M., Szymańska, A.I. (2014). Rola placów targowych w strukturze przestrzennospołecznej i ekonomicznej Nowej Huty. W: E. Kaczmarska, P. Raźniak (red.), Społeczno-ekonomiczne i przestrzenne przemiany struktur regionalnych (s. 91-108). Vol. 2, Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM.
 • StatKrak (2015). Serwis WWW StatKrak, http://msip2.um.krakow.pl/statkrak (30.12.2015).
 • Stoner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert D.R. Jr. (2001). Kierowanie. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Strużycki M. (2004). Zarządzanie przedsiębiorstwem. Warszawa: Difin.
 • Urbanowska-Sojki E. (2007). Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem. Warszawa: PWE.
 • Wach K. (2008). Regionalne otoczenie małych i średnich przedsiębiorstw. Kraków: Wydawnictwo UEK.
 • Wach K. (2016). Otoczenie międzynarodowe jako czynnik internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 30(1), 7-20.
 • Winiarczyk-Raźniak A. (2006). Uczestnictwo w kulturze jako przejaw miejskiego stylu życia w regionie miejskim Krakowa. W: B. Górz (red.), Urbanizacja i społeczeństwo (s. 203-213). Kraków: Wyd. Instytutu Geografii Akademii Pedagogicznej w Krakowie.
 • Winiarczyk-Raźniak A. (2008). Wybrane usługi a jakość życia mieszkańców w regionie miejskim Krakowa. Kraków: Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.
 • Żurek J. (red.) (2007). Przedsiębiorstwo, zasady działania, funkcjonowanie, rozwój. Gdańsk: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171445160

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.