PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 16 | 45--58
Tytuł artykułu

Bezpieczeństwo socjalne jako dobro publiczne

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Social Security as a Public Good
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Bezpieczeństwo socjalne jest kategorią interdyscyplinarną. W naukach prawnych przedstawiane jest w kontekście zabezpieczenia społecznego oraz standardów socjalnej ochrony jednostki. Niniejsze opracowanie podejmuje próbę analizy bezpieczeństwa socjalnego w innym ujęciu, odwołującym się do konstrukcji dóbr publicznych. Bezpieczeństwo socjalne zostało przedstawione przez pryzmat powszechnej dostępności, normatywnego poziomu ochrony socjalnej oraz jej prawnych, społecznych i aksjologicznych uzasadnień, odwołujących się do praw człowieka, zasady dobra wspólnego oraz ochrony bezpieczeństwa narodowego. Oprócz roli państwa w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa socjalnego artykuł podnosi rangę indywidualnej zapobiegliwości i własnej troski człowieka o godne życie. (abstrakt oryginalny)
EN
Social security constitutes an interdisciplinary category. It is presented in legal sciences in the context of social security and standards of social protection of an individual. This paper seeks to analyse the issue of social security from a different perspective, referring to the structure of public goods. Social security has been presented in terms of its availability for all, a standard level of social protection and its legal, social and axiological reasons referring to human rights, the common good principle and protection of national security. Apart from describing the role played by the state in ensuring social security, this article stresses the importance of individual foresight and raises concerns about a decent life. (original abstract)
Twórcy
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy
Bibliografia
 • Adamczyk A., 2010, Definicja i istota koncepcji społecznej gospodarki rynkowej [w:] Społeczna gospodarka rynkowa, pod red. R.W. Włodarczyka, Warszawa.
 • Andrzejewski M., 2003, Ochrona praw dziecka w rodzinie dysfunkcyjnej (dziecko - rodzina - państwo), Kraków.
 • Baszkiewicz J., 1999, Władza, Wrocław.
 • Błaś A., Boć J., 2003, Majątek publiczny [w:] J. Boć (red.), Prawo administracyjne, Wrocław.
 • Brodziński W., 2008, Zasada społecznej gospodarki rynkowej [w:] D. Górecki (red.), Polskie prawo konstytucyjne, Warszawa.
 • Chłoń-Domińczak A., Hauser J., Kwiecińska D., Pacut A., 2009, Polityka społeczna w Unii Europejskiej [w:] Europejski Model Społeczny. Doświadczenia i przyszłość, red. D.K. Rosati, Warszawa.
 • Gierszewski J., 2013, Organizacja systemu bezpieczeństwa społecznego, Warszawa.
 • Jagiełło B., 2006, Unia Europejska wobec wyzwań dla bezpieczeństwa europejskiego i jego zagrożeń [w:] Bezpieczeństwo międzynarodowe. Teoria i praktyka, red. K. Żukrowska, M. Gracik, Warszawa.
 • Jodkowska L., 2009 Państwo opiekuńcze w Polsce i w Niemczech, Warszawa.
 • Jończyk J., 2006, Prawo zabezpieczenia społecznego, Kraków.
 • Kocowski T., 2011, Reglamentacja formą interwencjonizmu państwowego w społecznej gospodarce rynkowej [w:] Państwo i rynek. Obszary zawodności, pod red. U. Kaliny- -Prasznic, Wrocław.
 • Kopycińska D., 1996, Społeczna gospodarka rynkowa w założeniach i w mentalności [w:] Socjalne aspekty społecznej gospodarki rynkowej, pod red. E. Okoń-Horodyńskiej, Katowice.
 • Księżpolski M., 1988, Systemy zabezpieczenia społecznego w krajach nordyckich, Warszawa.
 • Leszczyński M., 2011, Bezpieczeństwo społeczne Polaków wobec wyzwań XXI wieku, Warszawa.
 • Lewandowicz-Machnikowska M., 2013, Regulacja prawna socjalnego wsparcia dla osób o niskich dochodach, Wrocław.
 • Longchamp F., 1994, Założenia nauki administracji, Wrocław.
 • Michalska-Badziak R., 2000, Dobra publiczne, świadczenia publiczne, obowiązki publiczne [w:] Z. Duniewska, B. Jaworsk-Dębska, R. Michalska-Badziak, E. Olejniczak-Szałowska, M. Stahl, Prawo administracyjne, pojęcia instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, Warszawa.
 • Muszalski W., 2007, Prawo socjalne, Warszawa.
 • Nitecki S., 2009 Świadczenia rodzinne. Procedury i tryb przyznawania, Wrocław.
 • Piotrowski J., 1966, Zabezpieczenie społeczne - problematyka i metody, Warszawa.
 • Posłuszny J., 2004 Ewolucja administracji świadczącej (na przykładzie szkolnictwa wyższego). Studium administracyjnoprawne, Rzeszów-Przemyśl.
 • Pysz P., 2008, Społeczna gospodarka rynkowa. Ordoliberalna koncepcja polityki gospodarczej, Warszawa.
 • Rosati D.K., 2009, Europejski Model Społeczny. Osiągnięcia, problemy i kierunki zmian [w:] Europejski Model Społeczny. Doświadczenia i przyszłość, red. D.K. Rosati, Warszawa.
 • Rymsza M., 2003, Aktywna polityka społeczna w teorii i praktyce [w:] W stronę aktywnej polityki społecznej, red. T. Kaźmierczak, M. Rymsza, Warszawa.
 • Sałustowicz P., 2009, Pomoc społeczna w wybranych krajach europejskich, Warszawa.
 • Sierpowska I., 2009, Zasada bezpieczeństwa socjalnego w świetle zjawiska ekskluzji społecznej w Europie [w:] Z. Pulka (red.), Wybrane zagadnienia teorii i praktyki prawa europejskiego, Legnica.
 • Sierpowska I., 2012 Pomoc społeczna jako administracja świadcząca. Studium administracyjnoprawne, Warszawa.
 • Stahl M., 1992, Polityka komunalna, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Iuridica, nr 52.
 • Szpor G., 2004, Korzystanie z dóbr publicznych [w:] I. Lipowicz, Z. Niewiadomski, K. Strzyczkowski, G. Szpor, Prawo administracyjne. Część materialna, Warszawa.
 • Werra Z., 2001, Nowa strategia Unii Europejskiej Europa 2020, [w:] Europejska polityka społeczna, red. R. Gabryszak, D. Magierka, Warszawa.
 • Zamorska K., 2010, Prawa społeczne jako program przebudowy polityki społecznej, Wrocław.
 • Zawadzka B., 1996, Prawa ekonomiczne socjalne i kulturalne, Warszawa.
 • Boć J., 2011, Konstytucja a prawo administracyjne, Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Społeczny, LXXIII, z. 2.
 • Golimowska S., 2001, O funkcjach i znaczeniu minimum socjalnego, Polityka Społeczna, nr 11-12.
 • Kurowski P., 2001, Rola minimum socjalnego i minimum egzystencji w kształtowaniu kategorii dochodowych, Polityka Społeczna, nr 5-6.
 • Marchlewska K., 2007, W stronę flexicurity, czyli duński model elastycznego bezpieczeństwa dla UE, Polityka Społeczna, nr 7.
 • Pacud R., 2002, Standard bezpieczeństwa socjalnego jako kategoria normatywno-wzorcowa polityki zabezpieczenia społecznego, Polityka Społeczna, nr 9.
 • Pańko W., 1991, Własność komunalna a funkcje samorządu terytorialnego, Samorząd Terytorialny, nr 1-2.
 • Żakiewicz A., 2003, Prawo socjalne w systemie prawa stanowionego - przykład polski, Polityka Społeczna, nr 2.
 • Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 7 października 2005 r. w sprawie progu interwencji socjalnej (Dz. U. Nr 211, poz. 1762).
 • Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P. z 2013 r. poz. 1024).
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst. jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1456 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 182, z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 7 września 2007 r., o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 1228, z późn. zm.).
 • Wyrok TK z dnia 22 października 2001 r., SK 16/01, OTK ZU nr 7/2001, poz. 214.
 • Wyrok TK z dnia 20 listopada 2001 r., SK 15/01, OTK nr 8, poz. 252.
 • Wyrok TK z dnia 7 września 2004 r., SK 30/3, OTK-A nr 8, poz. 82.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171445610

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.