PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 21 | 70--81
Tytuł artykułu

Realizacja koncepcji zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa na przykładzie gminy Kościerzyna - wybrane aspekty

Warianty tytułu
Implementation of the Concept of Sustainable Development of Rural Areas and Agriculture on the Example of Kościerzyna Municipality - Chosen Aspects
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem prezentowanych badań było określenie perspektywy zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa w Gminie Kościerzyna. Wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego w obrębie, której zastosowano badania ankietowe, w których wzięło udział 167 rolników. Ze względu na złożoność i kompleksowość omawianej koncepcji trudno jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie o szanse zrównoważonego rozwoju jednostek samorządów terytorialnych, w tym gminy. Niemniej jednak zaprezentowane wyniki badań wykazały, że istnieje dobra perspektywa na przyszły, zrównoważony rozwój obszarów wiejskich i rolnictwa w badanej gminie.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this study was to determine the perspectives for sustainable development of agriculture and rural areas in the Commune of Kościerzyna. There was used a diagnostic survey method (a survey), the questionnaire was filled by 167 farmers. Due to the complexity and comprehensiveness of the sustainable development concept, it is difficult to answer the question about the chances of sustainable development of local government units, including communes. Nevertheless, the presented research results showed that there are good perspectives for the future sustainable development of agriculture and rural areas in the studied commune. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
70--81
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
Bibliografia
 • Aarts H.F.M., Habekotte B., Hilhorst G.J., Koskamp G.J., Van der Schans F.C., De Vries C.K., Efficient resource management in dairy farming on sandy soil, Netherlands Journal of Agricultural Science, 47, 1999.
 • Brelik, Agroturystyka jako czynnik rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich,[Agritourism as factor of enterprise development in rural areas], Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 6(VI), z. 4, 2004, 22-26.
 • Brelik A., Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy a rozwój agroturystyki,[ Socio- economic sustainable development and agritourism development], Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, nr 3, 2010.
 • Budyta D., Aktywność młodych mieszkańców wsi postrzegana przez pryzmat rodziny i społeczności wiejskiej, [Activity of young rural residents viewed through the prism of family and rural community], w: Wieruszewska M. (red.) Samoorganizacja w społecznościach wiejskich - przejawy - struktury - zróżnicowania, [Self-organization in rural communities - manifestations - structure - diversity], Warszawa, PAN IRWiR, 2002.
 • Czubak W., Pawlak K., Rozdysponowanie środków finansowych wynikających z mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej na rozwój modelu rolnictwa industrialnego i zrównoważonego w Polsce, [Distribution of the funds resulting from mechanisms of the Common Agricultural Policy of the European Union on the development of the model of industrial and sustainable agriculture in Poland] w: Zegar J.S. (red.) Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (6), Raport PW nr 102, [Research on socially sustainable agriculture (6), PW Report No. 102], Warszawa, IERiGŻ-PIB, 2008.
 • Duer I., Fotyma M. (red.), Polski kodeks dobrej praktyki rolniczej, [Polish code of good agriculturalpractice] Puławy, IUNG, 1999.
 • Drelichowski L., Dzieża G., Sikora M., Logistyka głównych grup agrobiznesu i skala osiąganych wyników działań exportowo-importowych po akcesji Polski z Unią Europejską, [Logistics of the major agribusiness groups and scale of achieved results from export-import activities after the Polish accession to the European Union], Logistyka, nr 6, 2014.
 • Dziekański P., Wpływ polityki budżetowej jednostek samorządu terytorialnego na rozwój regionu świętokrzyskiego[The impact of budgetary policies of local governments on the development of the Swietokrzyskie region] w: Kot J. (red.), Konkurencyjność i innowacyjność regionów w warunkach globalizacji i metropolizacji przestrzeni, [Competitiveness and innovativeness of regions in the context of globalization and metropolisation], AŚ w Kielcach, Wydział Zarządzania i Administracji, Instytut Ekonomii, Kielce, 2007.
 • Dziekański P., Wskaźnik syntetyczny w procesie oceny gospodarki finansowej gmin wiejskich, [The synthetic index in the process of evaluating the financial management of rural communities] w: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Ekonomia - Economics 3(24), [Scientific Works of the University of Economics in Wroclaw, Economics 3(24)], Wyd. uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013.
 • Gutkowska K., Przemiany w społeczno-ekonomicznej sytuacji polskich gospodarstw domowych w latach 1989-1998, [Changes in the socio-economic situation of Polish households in the years 1989-1998] w: Gutkowska K., Ozimek I., Jeżewska-Zychowicz M. (red.) Polskie gospodarstwa domowe w perspektywie integracji z Unią Europejską, [Polish households in the perspective of integration with the European Union], Warszawa, Wyd. SGGW, 1999.
 • Gutkowska K., Funkcjonowanie wiejskich gospodarstw domowych w procesie zmian społecznych na wsi i przejawiane przez nie strategie radzenia sobie, [Functioning of rural households in the process of social change in the countryside and revealed by them coping strategies] w: Wieruszewska M. (red.) Samoorganizacja w społecznościach wiejskich - przejawy - struktury - zróżnicowania, [Self-organization in rural communities - manifestations - structure - diversity], Warszawa, PAN IRWiR, 2002.
 • Kalinowski S., Poziom życia ludności wiejskiej o niepewnych dochodach, [Living standards of ruralpopulation of uncertain income], WN PWN, Warszawa.
 • Koreleska, E., Zrównoważone rolnictwo ekologiczne w Polsce na tle innych krajów europejskich, [Sustainable organic farming in Poland compared to other European countries] w: Ciak J., Gotowska M., Goździwska-Nowicka, Jakubczak A., Koreleska E., Michalska A., Murawska A., Voss G., Wyszkowska Z. Wyzwania współczesnej gospodarki, [Challenges of the modern economy], UTP Bydgoszcz, Bydgoszcz, 2016.
 • Koreleska, E., Łętkowska A., Rynek żywności ekologicznej w Niemczech, [Organic food market in Germany] "Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering", PIMR Poznań, Vol 55 (3), 2010.
 • Koreleska, E., Produkcja i rynek żywności ekologicznej w Polsce i w Austrii, [Production and market for organic food in Poland and Austria] "Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering", PIMR Poznań, Vol 55 (3), 2010.
 • Kowalska M., Postawy proekologiczne i ekologicznej obojętności mieszkańców małopolskiej wsi, [Attitudes of environmental and ecological indifference of the inhabitants of Malopolska rural areas], Krakowskie Studia Małopolskie, nr 17, Vol. XVII, 2012.
 • Kiełbasa B., Bogusz M., Wpływ środków pomocowych Unii Europejskiej na tworzenie gospodarstw młodych rolników, [The impact of EU funds for the creation offarms by young farmers], Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Marketing i Rynek nr 10, 2014.
 • Mikołajczyk J., Nakłady inwestycyjne w gospodarstwach indywidualnych według wielkości ekonomicznej w świetle Polskiego FADN, [Capital expenditures in individual farms by economic size in the light of Polish FADN], Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G - Ekonomika rolnictwa, T. 96, Z. 3, Wieś Jutra Sp. z o.o., 2009.
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku rolnym, [Proclamation of the Marshal of the Polish Parliament from 20 July 2006 on the uniformed text the Act on agricultural tax] (Dz.U. 2006 nr 136 poz. 969).
 • Poczta W., Czubak W., Pawlak K., Zmiany w wolumenie produkcji i dochodach rolniczych w warunkach akcesji Polski do UE, [Changes in the volume of production and agricultural income in the conditions of Polish accession to the EU], Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 4(321), 2009.
 • Roman M., Agritourism farms owners' competence in running their economic activities, Polish Journal of Management Studies, vol. 11, nr 1, 2015.
 • Satoła Ł., Przestrzenne zróżnicowanie absorpcji funduszy strukturalnych przeznaczonych na rozwój pozarolniczej działalności na obszarach wiejskich, [Spatial differentiation of absorption of structural funds for the development of non-agricultural activities in rural areas], Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, seria Problemy rolnictwa światowego, t. 7(XXII), 2009.
 • Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, [The Act of 15 November 1984 on agricultural tax] (Dz.U. 1984 nr 52 poz. 268).
 • Wielewska I., Prus P., Problematyka gospodarowania odpadami komunalnymi na obszarach wiejskich na przykładzie województwa pomorskiego, [Issues of communal waste management in rural areas, on the example of Pomorskie province], Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 16(XVI), z. 6, 2014.
 • Zawisza S., Uwarunkowania zrównoważonego rozwoju wsi i rolnictwa, [Determinants of sustainable development of rural areas and agriculture] w: Zawisza S., Zarządzanie zrównoważonym rozwojem obszarów wiejskich, [Management of sustainable development of rural areas], Wyd. Ucz. ATR w Bydgoszczy, Bydgoszcz, 2004.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171445776

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.