PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 15 | nr 1 | 7--32
Tytuł artykułu

The Effect of Cultural Orientation on the Purchasing Decisions of Consumers : a Cross Cultural Comparative Study

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Wpływ orientacji kulturowej na decyzje zakupowe konsumentów : międzykulturowe badanie porównawcze
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Tło badań. Wartości kulturowe są ważnymi aspektami jaźni konsumentów. W miarę, jak firmy stają się coraz bardziej globalne, różnice kulturowe pomiędzy konsumentami odgrywają ważną rolę w rozwoju skutecznych strategii marketingowych i brandingowych. Dzieje się tak, ponieważ międzykulturowy fenomen występuje w wyniku zróżnicowanych składników kulturowych, jakie istnieją pomiędzy konsumentami, i jest to istotny czynnik mający wpływ na zachowanie na rynkach konsumenckich.
Cel badań. Głównym celem tego opracowania jest analiza orientacji kulturowej (wymiarów kulturowych) konsumentów w Republice Czeskiej i Ghanie w odniesieniu do różnych grup wiekowych i płci.
Metodologia. Zastosowano metodę doboru przypadkowego w celu wyselekcjonowania respondentów dla tego badania. Wybrano łącznie 1253 respondentów z Republiki Czeskiej i Ghany. Z Republiki Czeskiej było to 460 respondentów, a z Ghany 793 respondentów. Analiza danych została przeprowadzona przy pomocy statystyki konkluzyjnej.
Kluczowe wnioski. Badanie pokazało, że w odniesieniu do pierwszej hipotezy nie było istotnych różnic pomiędzy trzema zmiennymi zależnymi oraz płcią w Republice Czeskiej. P-wartość dla analizy dystansu władzy wyniosła 0.161, kolektywizm i indywidualizm wyniósł 0.110, a orientacja długoterminowa - 0.493. Istotne różnice zaobserwowano pomiędzy płcią a dwiema zależnymi zmiennymi (męskość i kobiecość oraz unikanie niepewności). P-wartość dla próby męskości i kobiecości oraz płci wyniosła 0.000, podczas gdy ta dotycząca unikania niepewności - 0.007. Jednakże w Ghanie wyniki wykazały, że nie istnieje istotna różnica pomiędzy płcią a orientacją kulturową respondentów. P-wartości zarejestrowane dla wszystkich pięciu pytań które dotyczyły wymiarów kulturowych pomiędzy konsumentami, w Ghanie były wyższe niż poziom istotności wynoszący 0.05. Co się tyczy drugiej hipotezy, odkryto, że w Republice Czeskiej istnieje poziom istotności pomiędzy wiekiem respondentów a wymiarami kulturowymi. P-wartość wszystkich pięciu wymiarów kulturowych była niższa niż poziom istotności wynoszący 0.05. W Ghanie nie odnotowano poziomu istotności pomiędzy wiekiem respondentów a wymiarami kulturowymi kolektywizmu i indywidualizmu (p-wartość 0.230) oraz męskości i kobiecości (p-wartość 0.728). Poziom istotności był jednak pomiędzy wiekiem respondentów a trzema wymiarami kulturowymi, tj. dystansem władzy (p-wartość 0.011), unikaniem niepewności (p- -wartość 0.000) oraz orientacją długoterminową (p-wartość 0.000).
Wnioski. Badanie wskazuje, iż wymiary kulturowe powinny być używane jako wstępne czynniki prognostyczne w celu ustalenia, jak różnią się konsumenci lub upodabniają się do siebie w swoim zachowaniu w różnych krajach. To właśnie w ten sposób kultura może posłużyć do określenia zachowania konsumentów i umożliwić menedżerom opracowanie strategii dla konkretnych rynków. (abstrakt oryginalny)
EN
Background. Cultural values are important aspects of the self of consumers. As businesses have become more and more global, the cultural differences among consumers play an important role in the development of effective marketing and branding strategies. This is because the cross-cultural phenomenon occurs as a result of the diverse cultural components that exist among consumers and it is a significant factor that influences buying behaviour in consumer markets.
Research aims. The main objective of this study is to analyse the cultural orientation (cultural dimensions) of consumers in the Czech Republic and Ghana with reference to the different age groups and sex.
Methodology. The convenience sampling method was used to select respondents for the study. A total of 1253 respondents were selected from the Czech Republic and Ghana. There were 460 respondents from the Czech Republic and 793 respondents from Ghana. Data analysis was performed with inferential statistics.
Key findings. The study revealed that with regard to the first hypothesis there were no significant differences between three of the dependent variables and sex in the Czech Republic. The p-value for the analysis on power distance was 0.161, collectivism and individualism was 0.110, and long term orientation was 0.493. There were significant differences between sex and two of the dependent variables (masculinity and femininity and uncertainty avoidance). The p-value of the test of masculinity and femininity and sex was 0.000, whiles that of uncertainty avoidance and sex was 0.007. However, in Ghana, the results showed that there is no significant difference between sex and the cultural orientation of the respondents. The p-value recorded for all the five questions that access the cultural dimensions among consumers in Ghana were more than the significant level of 0.05. Concerning the second hypothesis, it was revealed that in the Czech Republic there was a statistical significance between the ages of the respondents and the cultural dimensions. The p-value of all the five cultural dimensions was less than the significant level of 0.05. In Ghana, there was no statistical significance between the ages of the respondents and the cultural dimensions of collectivism and individualism (p-value 0.230) and masculinity and femininity (p-value 0.728). However, there was statistical significance between the age of the respondents and 3 of the cultural dimensions, namely power distance (p-value 0.011), uncertainty avoidance (p-value 0.000), and long term orientation (p-value 0.000).
Conclusions. The study concludes that the cultural dimensions should be used as pre-predictors to determine how consumers differ or converge in their behaviour in different countries. This is how culture can serve the purpose in defining consumer behaviour and enable managers develop strategies for specific markets. (original abstract)
Rocznik
Tom
15
Numer
Strony
7--32
Opis fizyczny
Twórcy
 • University of Professional Studies, Accra
 • Tomas Bata University in Zlin, Czech Republic
Bibliografia
 • Aaker, D.A. (1991). Managing Brand Equity: Capitalizing on the Value of a Brand Name. New York: The Free Press.
 • Asamoah, E.S. (2010). Consumer perception of fast food brands: An exploratory study of university students in Ghana and the Czech Republic. New Directions New Insights: 4th German French Austrian Conference on Quantitative Marketing. Online, 51-51.
 • Asamoah, E.S. & Chovancová, M. (2011). A proposed managerial framework for international marketing operations in the fast food industry. In: WASET: International Conference on Business, Economics, Management and Marketing. Paris, France. November 14-16, 59, 189-193.
 • Asamoah, E.S. & Chovancová, M. (2011). An overview of the theory of microeconomics (consumer behaviour and market structures) in fast food marketing. Ekonomika a Management, 1, 75-88.
 • Byrnes, J.P., Miller D.C. & Schafer, W.D. (1999). Gender differences in risk taking: A meta-analysis. Psychological Bulletin. 125(May), 367-383.
 • Chaplin, L.N. & John, D.R. (2005). The development of self-brand connections in children and adolescents. Journal of Consumer Research, 32, 119-129.
 • Chavadi, C.A. & Kokatnur, S.S. (2008). Consumer expectation and perception of fast food outlets: An empirical study in davangere. The Icfai University Journal of Services Marketing, VI(2). The Icfai University Press.
 • Chovancová, M., Asamoah, E.S., Chamaru De Alwis, A., Samarakoon, A.K. & Guo, Y. (2010). Brand as a dominant factor in determining the competitiveness of firms: evidence from the Czech consumer market. In: Proceedings of the 18th Annual Conference on Marketing and Business Strategies for Central and Eastern Europe. Vienna: Vienna University of Economics and Business, 61-85.
 • Chow, C.W., Deng Ve, F.J. & Ho, J.L. (2000). The openness of knowledge sharing within organizations: A comparative study in the United States and the People's Republic of China. Journal of Management Accounting Research, 12, 65-95.
 • Christie, P.M.J., Kwon, I.W.G., Stoeberl, P.A. & Baumhart, R. (2003). A cross-cultural comparison of ethical attitudes of business managers: India, Korea and the United States. Journal of Business Ethics, 46(3), 263-287.
 • Cui, Y. & Ting, Z. (2009). American fast food in Chinese market: A cross-cultural perspective: The case of KFC and McDonald's. Unpublished Master's thesis, University of Halmstad.
 • Dawar, N., Parker, P. & Price, L. (1996). A cross-cultural study of interpersonal information exchange. Journal of International Business Studies, 27(3), 497-516.
 • De Mooij, M. (2004). Consumer Behaviour and Culture: Consequences for Global Marketing and Advertising. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
 • De Mooij, M. (2010). Global Marketing and Advertising, Understanding Cultural Paradoxes, 3rd ed. Thousand Oaks, CA: Sage.
 • De Mooij, M. (online) (2011). http://www.mariekedemooij.com/ (access: 04.09.2011).
 • De Mooij, M. & Hofstede, G. (2002). Convergence and divergence in consumer behaviour: implications for international retailing. Journal of Retailing, 78, 61-69.
 • De Mooij, M. & Hofstede, G. (2010). The Hofstede model: Applications to global branding and advertising strategy and research. International Journal of Advertising, 29(1), 85-110.
 • Doole, I. & Lowe, R. (2001). International Marketing Strategy - Analysis, Development and Implementation, 3rd ed. Thomson Learning.
 • Doole, I. & Lowe, R. (2008). International Marketing Strategy, 5th ed. London: South-Western Cengage Learning.
 • Engel, J., Blackwell, R. & Miniard, P. (1995). Consumer Behaviour. Forth Worth: The Dryden Press.
 • Escalas, J.E. & Bettman, J.R. (2005). Self-construal, reference groups, and brand meaning. Journal of Consumer Research, 32 (3), December, 378-389.
 • EUROSTAT (2002). How Europeans Spend Their Time. Data 1998-2002, Europe, Nine countries.
 • Green, E. (1999). Chart your destiny: Create a marketing plan. In: 49th NIRSA Annual Conference. Salt Lake City, Utah.
 • Grier, S.A. & Brumbaugh, A.M. (1999). Noticing cultural differences: Ad meanings created by target and non-target markets. Journal of Advertising, 28, 79-93.
 • Hermeking, M. (2005). Culture and internet consumption: Contributions from cross-cultural marketing and advertising research. Journal of Computer-Mediated Communication, 11(1).
 • Herrmann, A. & Heitmann, M. (2006). Providing more or providing less? Accounting for cultural differences in consumer preference for variety. International Marketing Review, 23(1), 7-24.
 • Hofstede, G. (1980). Culture Consequences: International Differences in Work-related Values. London: Sage Publications.
 • Hofstede, G. (1984). Culture's Consequences: International Differences in Work-related Values. Newbury Park, CA: Sage Publications.
 • Hofstede, G. (1991). Cultures and Organizations - Software of the Mind. New York: McGraw Hill.
 • Hofstede, G. (2001). Culture's Consequences, 2nd ed. Thousand Oaks: Sage Publications.
 • Hofstede, G. & Hofstede, G.J. (2005). Cultures and Organizations: Software of the Mind. 2nd ed. New York: McGraw-Hill.
 • Hofstede, G. & Usunier, J.-C. (1999). Hofstede's dimensions of culture and their influence on international business negotiations. In: P. Ghauri, J.-C. Usunier (eds.), International Business Negotiations. Amsterdam: Pergamon, 119-130.
 • House, R.J., Hanges, P.J., Javidan, M., Dorfman, P.W. & Gupta, V. (eds.) (2004). Culture, Leadership and Organizations: The GLOBE Study of 62 Societies. Thousand Oaks: Sage Publications.
 • Inkeles, A. & Levinson, D. (1969). National character: the study of modal personality and sociocultural systems. In: G. Lindzey, E. Aronson (eds.), The Handbook of Social Psychology, 2nd ed. Reading, Massachusetts: Addison-Wesley Publishing Company, 4, 418-99.
 • Kale, S.H. (1983). Culture-specific marketing communications: An analytical approach. International Marketing Review, 8(2).
 • Kale, S. & Barnes, J. (1992). Understanding the domain of cross-national buyer-seller interactions. Journal of International Business Studies, 23(1), 101.
 • Keillor, B. & Hult, G. (1999). A five-country study of national identity: implications for international marketing research and practice. International Marketing Review, 16(1), 65-82.
 • Kim, J., Forsythe, S. & Gu, Q.L. (2002). Cross-cultural consumer values, needs, and purchase behaviour. Consumer Marketing, 19(6), 481-503.
 • Kotler, P., Armstrong, G., Saunder, J. & Wong, V. (1999). Principle of Marketing, 2nd ed. England: Prentice Hall.
 • Lam, D.C.S. & Lee, A.Y.C. (2005). The influence of cultural values on brand loyalty. In: ANZMAC Conference: Consumer Behaviour, http://smib.vuw.ac.nz:8081/www/anzmac2005/cd-site/pdfs/3-Consumer-Beh/3-Lam_Lee.pdf.
 • Levitt, T. (1983). The globalization of markets. Harvard Business Review, 61(3), 69-81.
 • Levy, S.J. (1959). Symbols for sale. Harvard Business Review, 37, 117-124.
 • Marcus, A. & Gould, E.W. (2001). Cultural Dimensions and Global Web Design: What? So What? Now What? New York: Aaron Marcus and Associates, Inc.
 • Maznevski, M.L. & Di Stefano, J.J. (1995). Measuring culture in international management: The cultural perspectives questionnaire. The University of Western Ontario Working Paper Series, 95-39.
 • Muñiz, A.M. JR. & O'Guinn, T.C. (2001). Brand community. Journal of Consumer Research, 27(4), 412-431.
 • Schutte, H. & Ciarlante, D. (1998). Consumer Behaviour in Asia. Palgrave Macmillan Limited.
 • Schwartz, S. (1994). Beyond individualism/collectivism - new cultural dimensions of values. In: U. Kim, H. Triandis, Ç. Kagitçibasi, S. Choi & G. Yoon (eds.), Individualism and Collectivism - Theory, Method and Applications. 18. Thousand Oaks: Sage Publications, 85-115.
 • Simester, D., Hauser, J., Wernerfelt, B. & Rust, R. (2000). Implementing quality improvement programs designed to enhance customer satisfaction: Quasi experiments in the U.S. and Spain. Journal of Marketing Research, 37(1), 102-112.
 • Sivakumar, K. & Nakata, C. (2001). The stampede toward Hofstede's framework: Avoiding the sample design pit in cross-cultural research. Journal of International Business Studies, 32(3), 555-574.
 • Smith P., Dugan S. & Trompenaars, F. (1996). National culture and the values of organizational employees - a dimensional analysis across 43 nations. Journal of Cross-Cultural Psychology, 27(2), 231-264.
 • Sokling, S. (2004). Cross-cultural differences in brand cognitive structures: impact of field dependency. Unpublished PhD Thesis, Minnesota University.
 • Sondergaard, M. (1994). Research note: Hofstede's consequences: A study of reviews, citations and replications. Organizational Studies, 15(3), 447-456.
 • Srnka, K.J. (2004). Culture's role in marketers' ethical decision making: An integrated theoretical framework. Academy of Marketing, 1.
 • Steenkamp, J. (2001). The role of national culture in international marketing research. International Marketing Review, 18(1), 30-44.
 • Trompenaars, F. (1993). Riding the Waves of Culture: Understanding diversity in global business. Chicago: Irwin Professional Publishing.
 • Van Den Bulte, C. & Stremersch, S. (2004). Social contagion and income heterogeneity in new product diffusion: A meta-analytic test. Marketing Science, 23, 530-544.
 • Van Gelder, S. (2003). Global Brand Strategy: Unlocking Brand Potential across Countries, Cultures and Markets. London: Kogan page ltd.
 • Yaveroglu, I.S. & Donthu, N. (2002). Cultural influences on the diffusion of new products. Journal of International Consumer Marketing, 14(4), 49-63.
 • Yeniyurt, S. & Townsend, J.D. (2003). Does culture explain acceptance of new products in a country? International Marketing Review, 20(4), 377-396.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171445982

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.