PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 15 | nr 1 | 49--65
Tytuł artykułu

Cultural Conditioning of Lean Management in Great Britain

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Kulturowe uwarunkowania Lean Management w Wielkiej Brytanii
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Tło badań. Wdrożenie i rozwój koncepcji zarządzania zwanej lean management mogą być uwarunkowane kulturą organizacji, która z kolei jest w przeważającym stopniu determinowana kulturą narodową jej przedstawicieli. Dlatego więc, z punktu widzenia sukcesu we wdrożeniu lean management, istotne jest zrozumienie różnych kulturowych uwarunkowań i tego, na ile są one kompatybilne z kulturą lean management (zob.: Jakonis, 2011, 2012; Parkes, 2014).
Cel badań. Celem badań, których wyniki zaprezentowane zostały w artykule, była analiza kultury organizacyjnej i kulturowych uwarunkowań lean management na przykładzie studium przypadku w Wielkiej Brytanii.
Metodologia. Retrospektywne studium przypadku przeprowadzono w 2014 roku w Wielkiej Brytanii. Głównymi źródłami danych były: wywiad swobodny ze standaryzowaną listą poszukiwanych informacji i wywiad narracyjny, przeprowadzone z długoletnim pracownikiem firmy, oraz dokumenty firmy. Dodatkowymi źródłami danych były: swobodne rozmowy z byłymi współpracownikami respondenta oraz obserwacje uczestniczące prowadzone w organizacjach handlowych i usługowych w związku z wykonywaną pracą zawodową i wolontariatem.
Kluczowe wnioski. Na podstawie przeprowadzonych badań scharakteryzowano badaną kulturę organizacyjną jako różną od kultury lean management w zakresie poziomu podstawowych założeń kulturowych. Mimo iż wdrażanie lean management powinno być również kształtowaniem kultury lean, to jednak im bardziej różniąca się kultura od kultury lean, tym - moim zdaniem - trudniej wdrożyć system lean management (zob.: Jakonis, 2011, 2012; Parkes, 2014). Jednocześnie w badanej kulturze obecne były elementy kultury lean jako wynik socjalizacji wtórnej, co może wskazywać, że nie tylko pożądane, ale i możliwe jest ukształtowanie kultury lean (przynajmniej do pewnego stopnia) podczas wdrażania systemu lean management w organizacji, nawet w warunkach różnej kultury. Przy czym dyskusyjne jest tu, do jakiego stopnia możemy zmienić kulturę, jak tę zmianę efektywnie podtrzymywać i czy mamy do czynienia również z innymi czynnikami niż przedstawione charakterystyki, istotnymi z punktu widzenia wdrożenia lean management. (abstrakt oryginalny)
EN
Background. Implementation and development of the management concept called lean management can be influenced by the culture of an organisation that is mostly determined by the national culture of its representatives. That is why it is important for successful lean management implementation to understand different cultural conditions and how compatible they are with the lean management culture (cf.: Jakonis, 2011, 2012; Parkes, 2014).
Research aims. The aims of the research, which results have been presented in the article, were: the organisational culture and the cultural conditioning of lean management on the example of a case study in Great Britain.
Methodology. The retrospective case study was carried out in 2014 in Great Britain. The main sources of data were: a semi-structured interview (an interview with a standardised list of requested information) and a narrative interview carried out with a long-time company employee, as well as the company's documents. Additional sources of data were: unstructured conversations with the former respondent's co-workers and participant observations carried out in trade and service organisations during my professional and voluntary work.
Key findings. On the basis of the research, the characteristics of researched organisational culture, as being different from the lean management culture according to the level of basic cultural assumptions were presented. Although, shaping lean culture should be a part of lean management implementation, the more an organisational culture differs from lean management culture, the more difficult it could be in my opinion to implement a lean management system (cf.: Jakonis, 2011, 2012; Parkes, 2014). At the same time, there were elements of lean culture in the researched culture, as a result of secondary socialisation, which can indicate that it is not only desirable, but also possible to create a lean management culture (at least to some degree) while implementing the lean management system into the organisation, even in conditions of different culture. It is debatable to what degree we can change the culture, how to effectively sustain that change and if we possibly have to deal with other factors as well, different from the presented characteristics, but also important from the perspective of lean management implementation. (original abstract)
Rocznik
Tom
15
Numer
Strony
49--65
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • University of Social Sciences
Bibliografia
 • Babbie, E. (2003). Badania społeczne w praktyce. Warszawa: PWN.
 • Dennis, P. (2002). Lean Production Simplified. New York: Productivity Press.
 • Dore, R. (1973). British Factory - Japanese Factory. Berkeley-Los Angeles: University of California Press.
 • Hampden-Turner, Ch. & Trompenaars, A. (2006). Siedem kultur kapitalizmu. Kraków: OE.
 • Hofstede, G. (2000). Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu. Warszawa: PWE.
 • Jakonis, A. (2011). Kulturowe uwarunkowania Lean Management. In: P. Trippner (red.), Znaczenie mikro i makroprocesów w funkcjonowaniu i rozwoju systemu społeczno-ekonomicznego, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, t. XII, z. 12. Łódź: SWSPiZ.
 • Jakonis, A. (2012). Cultural conditioning of LEAN MANAGEMENT - continuation of the research. Journal of Intercultural Management, 4(2), June.
 • Kristjuhan, K. (2010). Cultural and Habitual Features and the Implementation of Lean Principles in Companies: Mapping out the Research. http://www.google.co.uk/uwww.leaneducatorconference.org (access: 07.03.2014).
 • Liker, J.K. & Hosesus, M. (2008). The Centre for Quality People and Organizations, Toyota Culture. The Heart and Soul of the Toyota Way. New York: McGraw Hill.
 • Mole, J. (2000). W tyglu Europy. Wzorce i bariery kulturowe w przedsiębiorstwach. Warszawa: Prószyński i S-ka.
 • Ohno, T. (1988). Toyota Production System. Beyond Large-Scale Production. New York: Productivity Press.
 • Parkes, A. (2013). Indywidualizm i kolektywizm jako przykład kulturowych uwarunkowań Lean Management. In: M. Walachowska, A. Zduniak (red.), Edukacja XXI wieku. Podmiotowość w edukacji wobec odmienności kulturowych oraz społecznych zróżnicowań. Poznań: WSB.
 • Parkes, A. (2014). Lean management culture. In: M. Matejun (ed.), Small and Medium-sized Enterprises in the European Union: Development Challenges in 2014-2010 Perspective. Monographs, Lodz: Lodz University of Technology.
 • Przybyłowska, I. (1978). Wywiad swobodny ze standaryzowaną listą poszukiwanych informacji i możliwości jego zastosowania w badaniach socjologicznych. Przegląd Socjologiczny, XXX.
 • Schein, E.H. (1986). Organizational Culture and Leadership. San Francisco-London: Jossey-Bass.
 • Sułkowski, Ł. (2012). Kulturowe procesy zarządzania. Warszawa: Difin.
 • http://qsr.webd.pl/KKonecki/publikacje/publikacja2.html (access: 28.08.2015).
 • http://www.emito.net/finanse/wiadomosci__/wysoki_koszt_nierownosci_spolecznych_1606254.html (access: 12.12.2014).
 • http://www.lean.org/WhoWeAre/LEINewsStory.cfm?NewsArticleId=180 (access: 16.06.2015).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171446110

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.