PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 260 | 393
Tytuł artykułu

Standardy wyceny jako instrument kształtowania jakości procesu wyceny przedsiębiorstwa

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W pracy zrezygnowano z hipotez na rzecz pytań badawczych stosowanych szczególnie w naukach o zarządzaniu. W związku tym cele szczegółowe stały się podstawą sformułowania następujących pytań badawczych: 1. Jakie są podstawy teoretyczne wyceny przedsiębiorstw? 2. Jaka jest geneza standardów wyceny przedsiębiorstw? 3. Jakie obszary regulują standardy wyceny przedsiębiorstw? 4. Jakie są różnice między standardami wyceny przedsiębiorstw? 5. Jakie problemy w wycenie przedsiębiorstw napotykają eksperci? 6. Czy potrzebne są standardy wyceny przedsiębiorstw oraz jaka jest ich użyteczność i aktualność z punktu widzenia ich użytkowników? 7. Jakie typy błędów, kontrowersji można wyróżnić w praktyce wyceny przedsiębiorstw oraz jakich uchybień można uniknąć dzięki standardom? 8. Czy raporty z wycen są zgodne ze standardami wyceny przedsiębiorstw? 9. Jaki jest poziom istotności błędów popełnianych w praktyce wyceny przedsiębiorstw? Wstęp 15 10. Czy i jakich zmian wymagają wybrane metody, narzędzia wykorzystywane w wycenie przedsiębiorstw w celu poprawy jakości procesu wyceny przedsiębiorstw? Osiągnięciu wymienionych celów i udzieleniu odpowiedzi na postawione pytania badawcze podporządkowano przyjętą metodykę badań. Starano się zastosować triangulację metod badawczych, a także triangulację danych. Badaniami objęto zarówno standardy wyceny przedsiębiorstw, raporty z wycen przedsiębiorstw i wybrane modele, narzędzia wykorzystywane w wycenie3. Przeprowadzone badania bazują na zebranych przez autora danych pierwotnych (ang. primary data) i danych wtórnych (ang. secondary data). Standardy wyceny przedsiębiorstw były analizowane z dwóch perspektyw: dokumentów, a także ich użytkowników (ekspertów z dziedziny wyceny przedsiębiorstw). Aby osiągnąć postawione cele, zastosowano zarówno badania zarówno niereaktywne, jak i reaktywne. W obrębie badań niereaktywnych posłużono się następującymi metodami: analizą dokumentów, desk research i analizą historyczno-porównawczą (ang. historical-comparative research). Analiza dokumentów została zastosowana do badania standardów wyceny przedsiębiorstw i polegała na znalezieniu najważniejszych znaczeń, najczęściej występujących wątków w tekście tych regulacji. Metoda ta znalazła także zastosowanie przy badaniu raportów z wycen przedsiębiorstw. Kolejną metodę - desk research - wykorzystano do analizy wcześniejszych opracowań naukowych poświęconych wybranym problemom metodycznym występującym w wycenie przedsiębiorstw. W zakresie studiów nad początkami wyceny oraz początkami regulacji dotyczącymi wyceny użyto analizy historyczno-porównawczej, w której wykorzystywano dokumenty, archiwa i materiały z różnych miejsc i okresów historycznych. W obszarze badań reaktywnych posłużono się badaniami ankietowymi opracowanymi w dwóch wersjach językowych (polskiej i angielskiej), skierowanymi do ekspertów z zakresu wyceny z wielu krajów. Badania znalazły zastosowanie zarówno w identyfikowaniu metodycznych problemów w procesie wyceny przedsiębiorstw, przed którymi stoją eksperci z zakresu wyceny przedsiębiorstw, jak i w weryfikacji potrzeby istnienia standardów wyceny przedsiębiorstw, a także ich użyteczności i aktualności. Układ niniejszego opracowania jest podporządkowany postawionym celom badawczym (tab. 1). Praca składa się z sześciu rozdziałów. Pierwszy rozdział, zatytułowany "Teoretyczne podstawy wyceny przedsiębiorstw", poświęcono teoretycznym fundamentom wyceny. W związku z tym najpierw zidentyfikowano w nim problemy definicyjne (ontologiczne), przybliżając naturę i charakter pojęć najważniejszych dla wyceny przedsiębiorstw. Następnie zwrócono uwagę na kwestie epistemologiczne, odnosząc się, zdaniem autora, do kluczowych dla wyceny teorii. Dotyczą one dwóch pojęć: "wartość" i "przedsiębiorstwo". W związku z tym w tej części najpierw skoncentrowano się na problemach związanych z teorią wyceny przedsiębiorstw i własnością, a następnie odniesiono się do ewolucji teorii wartości i do problemu racjonalności. Kolejną część tego rozdziału poświęcono wybranym teoriom przedsiębiorstwa, dotyczącym samej jego istoty, celów osiąganych przez przedsiębiorstwo i zjawisk decydujących o jego wartości. Kolejną kwestią poruszaną w pierwszym rozdziale są problemy aksjologiczne w wycenie przedsiębiorstw. Rozważania zaprezentowane w drugim rozdziale pt. "Uwarunkowania kształtowania jakości procesu wyceny przedsiębiorstw" koncentrują się na problemie rodzajów błędów i kontrowersji pojawiających się w praktyce wyceny przedsiębiorstw na podstawie literatury przedmiotu. Dlatego w pierwszej kolejności zdefiniowano proces wyceny przedsiębiorstw i określono czynniki oddziałujące na jego jakość, a następnie zaproponowano bazującą na studiach literaturowych typologię błędów w teorii, metodyce i praktyce wyceny. W dalszej części tego rozdziału na podstawie dostępnej literatury przeanalizowano różne klasyfikacje typowych błędów występujących w procesie wyceny przedsiębiorstw i uporządkowano kategorie błędów związanych z wyceną przedsiębiorstw. Odniesiono się też do prawnych uwarunkowań procesu wyceny przedsiębiorstw, wskazując na wybrane podstawy prawne wyceny przedsiębiorstw w Polsce i związane z tym kontrowersje. Ukazano również wpływ orzeczeń sądów (w których określane są wymogi dotyczące wnioskowania i stosowania określonych narzędzi) na jakość procesu wyceny przedsiębiorstw. Rozdział ten kończy analiza dotychczasowych badań nad jakością polskiej praktyki wyceny przedsiębiorstw. Trzeci rozdział - "Standaryzacja procesu wyceny przedsiębiorstw" - koncentruje się na ustaleniu genezy standardów wyceny przedsiębiorstw. Wskazano w nim na historyczny kontekst procesu standaryzacji wyceny przedsiębiorstw i opisano pierwsze próby regulowania wyceny. Następnie prześledzono współczesny proces standaryzacji wyceny przedsiębiorstw na rynku amerykańskim, który stał się punktem odniesienia dla innych krajów. W dalszej kolejności dokonano charakterystyki i klasyfikacji rozwiązań w zakresie regulacji procesu wyceny przedsiębiorstw w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Niemczech, we Włoszech, w Czechach, Nowej Zelandii, Australii, Chinach (Hongkong), Indiach i w Polsce, identyfikując jednocześnie organizacje propagujące standardy wyceny przedsiębiorstw. Analizą objęto również dwie organizacje międzynarodowe zrzeszające kilkadziesiąt organizacji z zakresu wyceny z kilkudziesięciu krajów świata. Traktując standardy wyceny przedsiębiorstw jako instrument kształtowania jakości procesu wyceny przedsiębiorstw, należy określić ich zakres regulacji, wskazać podobieństwa w rozumieniu procesu wyceny, zidentyfikować różnice w wymogach, w wytycznych między różnymi rodzajami standardów wyceny przedsiębiorstw. W związku z tym czwarty rozdział - "Proces wyceny w świetle wybranych standardów wyceny przedsiębiorstw" - poświęcono tym właśnie zagadnieniom. Zasadniczą jego część stanowi przeprowadzona analiza porównawcza dwunastu standardów wyceny przedsiębiorstw. Wśród analizowanych standardów znalazły się cztery standardy amerykańskie, standardy kanadyjskie, australijskie, nowozelandzkie, chińskie (Hongkong), niemieckie, polskie i dwa standardy międzynarodowe. Analiza porównawcza przeprowadzona została na podstawie 20 kryteriów. Piąty rozdział - "Znaczenie standardów wyceny przedsiębiorstw dla jakości procesu wyceny" - zawiera wyniki dwóch rodzajów badań. W pierwszych badaniach ankietowych przeprowadzonych wśród ekspertów zajmujących się wyceną przedsiębiorstw z wielu krajów, w tym głównie ze Stanów Zjednoczonych, z Polski, Rumunii, Kanady, Nowej Zelandii, Wielkiej Brytanii i Australii, prezentowane są ich opinie w kwestii problemów, jakie napotyka współczesna wycena przedsiębiorstw. W dalszej części tego rozdziału zawarto analizę opartą na tych samych badaniach, przydatności, użyteczności i aktualności funkcjonujących standardów wyceny przedsiębiorstw. Następnie zaprezentowano wyniki badań 31 raportów z wycen przedsiębiorstw przeprowadzonych w Polsce w latach 2003-2012 pod kątem ich zgodności z typowymi wymogami zawartymi w standardach wyceny przedsiębiorstw. Opierając się na tych badaniach, zidentyfikowano również rodzaje błędów występujących w praktyce wyceny przedsiębiorstw oraz wskazano, jakich uchybień w procesie wyceny można uniknąć, stosując się do wytycznych zawartych w standardach wyceny. Na podstawie przeprowadzonych badań raportów z wycen starano się również ustalić wagi (istotności) popełnianych w praktyce błędów. Rozdział szósty - "Wybrane problemy metodyczne wyceny przedsiębiorstw istotne dla jakości procesu wyceny" - odnosi się jedynie do części z wielu problemów metodycznych związanych ze stosowaniem określonych narzędzi, modeli, metod wykorzystywanych w procesie wyceny przedsiębiorstw, które występują w wycenie przedsiębiorstw. W rozdziale tym skoncentrowano się na trzech szczegółowych problemach dostrzeżonych w badaniach prezentowanych w rozdziale piątym. Jeden z nich jest związany z kosztem kapitału. Problem ten sygnalizowany był przez respondentów w trakcie badań ankietowych dotyczących kluczowych trudności w procesie wyceny. Kolejne dwa problemy związane ze standardami wartości i korektami wartości (premie i dyskonta) są efektem analizy błędów popełnionych w raportach z wyceny przedsiębiorstw, które były przedmiotem badania. Przeprowadzone badania wykazały bowiem, że zagadnienia te są często pomijane w raportach z wycen, co jest niezgodne z metodyką zalecaną w większości standardów wycen przedsiębiorstw.(fragment tekstu)
Rocznik
Numer
Strony
393
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Aiken M., A Minority Shareholder's Rights in Dissension - How Does Delaware Do It and What Can Louisiana Learn?, "Loyola Law Review 231", 2004, vol 50.
 • Amit R., Zott C., Value Creation in E-Business, "Strategic Management Journal", vol. 22, no. 6/7, doi: 10.1002/smj.187.
 • APES 225 Valuation Services, Accounting Professional and Ethical Standards Board, July 2008.
 • APES 225 Valuation Services, issued July 2008, www.apesb.org.au/issued-standards.
 • Appendix A Standard no 110-530, The Canadian Institute of Chartered Business Valuators, June 2009.
 • ASA Business Valuation Standards, American Society of Appraisers, 2009.
 • Ballwieser W., Unternehmensbewertung: Prozes, Methoden und Probleme, Schäffer-Poeschel, Stuttgart 2007.
 • Ballwieser W., Wert vs Preis; Zuschläge zum, Abschläge vom Unternehmenswert, 5 Jahreskonferenz der IACVA am 10./11/ November 2011 in Düsseldorf/Neuss.
 • Banz R.W., The relationship between returns and Market Value of Common Stocks, "Journal of Financial Economics" 1981, vol. 9.
 • Baron R.A., Shane S.A., Entrepreneurship, A Process Perspective, second edition, South-Western Cengage Learning, 2008.
 • Baumol W.J., On taxation and the control of externalities, "American Economic Review" 1972, 62(3),http://www.jstor.org/stable/1803378 .
 • Begg D., Fischer S., Dornbush R., Ekonomia, PWE, Warszawa 1993.
 • Behringer S., Unternehmensbewertung der Mittel- und Kleinbetriebe: betriebswirtschaftliche Verfahrensweisen, 5. ed., Schmidt, Wiesbaden 2012.
 • Beinhocer E.D., The Origin of Wealth: The Radical Remaking of Economics and What it Means for Business and Society, Harvard Business Review Press, 2007.
 • Berk J.B., A Critique of Size Related Anomalies, Review of Financial Studies, 1995.
 • Biela A., Metodologia wyceny przedsiębiorstw w warunkach tworzenia się rynku kapitałowego, Norbertinum, Lublin 2000.
 • Bishop S., Capital Asset Pricing And Premium: Does Size Matter? Business Valuation&Forensic Accounting Conference, The Westin, Sydney, September 2006.
 • Blanchard O., What do we know about macroeconomics that Fisher and Wicksell did not?, "The Quarterly Journal of Economics" 2000, 115 (4), doi: 10.1162/003355300554999.
 • Blaug M., Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne, PWN, Warszawa 1994.
 • Bonar J., The value of labor in relation to economic Theory, "Quarterly Journal of Economics" 1891, 5(2), doi: 10.2307/1882969.
 • Born K., Unternehmensanalyse und Unternehmensbewertung, 2. ed., Schäffer-Poeschel, Stuttgart, 2003.
 • Borowiecki R., Wycena przedsiębiorstw, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Warszawa-Kraków 1992.
 • Boyd R., The Office, Powers, and Jurisdiction, of His Majefty's Juftices of Peace, and Commissioners of Supply, printed for the author, Edinburgh 1787.
 • Britz J., The Business Valuation Process: Buying/Selling A Business, Small Business Development Center 1999 Board of Regents, University of Wisconsin System, https://www.uwrf.edu/ CBE/upload/Business-Valuation-Process.pdf, 30.03.2012.
 • Brugger W., Übersicht über die Unternehmensbewertungsmethoden (ecolex-Script), www.profbrugger.at.
 • Bruner R.F., Eades K.M., Harris R.S., Higgins R.C., Best Practices in Estimating the Cost of Capital: Survey and Synthesis, Financial Practice and Education, spring/summer 1998.
 • Bryman A., Bell E., Business Research Methods, 3rd edition, Oxford University Press, Oxford 2011.
 • Brzeziński M., Gorynia M., Hockuba Z., Ekonomia a inne nauki społeczne na początku XXI w. Między imperializmem a kooperacją, "Ekonomista" 2008, nr 2, Polska Akademia Nauk (PAN) - Komitet Nauk Ekonomicznych.
 • Brzeziński M., Gorynia M., Hockuba Z., Między imperializmem a kooperacją. Ekonomia a nauki społeczne na początku XXI wieku, [w:] Nauki ekonomiczne wobec wyzwań współczesności, red. B. Fiedor, Z. Hockuba, PWE, VIII Kongres Ekonomistów Polskich, Warszawa 2009.
 • Budde W., Dörner D., Geib, G., Gelhausen, H. Wirtschaftsprufer-Handbuch:Handbuch fur Rechnungslegung, Prufung und Beratung, IDW-Verl, Düsseldorf 2007.
 • Busch K., Unternehmensbewertung von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU): Theorie und Praxis, Sierke, S. Behringer, Göttingen 2012.
 • Business Enterprises Valuation Survey, PricewaterhouseCoopers, Johannesburg 2003.
 • Byrka-Kita K., Dylematy szacowania premii z tytułu kontroli, [w:] Zarządzanie finansami. Wycena przedsiębiorstw i zarządzanie wartością, red. D. Zarzecki, 2009.
 • Byrka-Kita K., Dylematy szacowania premii z tytułu kontroli w wycenie przedsiębiorstwa, CeDeWu Centrum Doradztwa i Wydawnictw, 2013.
 • Cambell I., Canada Valuation Service, Carswell Publishers, Scarboroug, October 2004.
 • Carrson K., Studies In Mutualist Political Economy, 2004, www.mutualist.org/sitebuildercontent/sitebuilderfiles/MPE.
 • Carver T.N., The place of the theory of value is economics, "Quarterly Journal of Economics" 1902, 17(1), doi:10.2307/1884716.
 • Carver T.N., The theory of wages adjusted to recent theories of value, "Quarterly Journal of Economics" 1894, 8(4), doi:10.2307/1885001.
 • Casey A.J., Simon-Kerr J.A., A simple theory of complex valuation, 15 August 2013, "Michigan Law Review", Forthcoming, dostępne na SSRN http://ssrn.com/abstract=2310650 lub http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2310650.
 • Ciesielski H., Standardy wyceny przedsiębiorstw w wybranych krajach europejskich, [w:] Udział rzeczoznawców majątkowych w wycenie przedsiębiorstw. Zasady dobrej praktyki zawodowej, materiały konferencyjne, Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, 16-18 września 2010, Kielce.
 • Ciobanu A., 5 Jahreskonferenz der IACVA am 10./11/ November 2011 in Düsseldorf/Neuss.
 • Ciobanu A., Stock Market Analysis and Risk Premium Estimation, speaker at NACVA and the IBA's Annual 2009 Consultants' Conference "Valuation and Financial Forensics - Educate, Communicate, preserve", Boston, 27-30 May 2009.
 • Client Alert, Duff & Phelps Decreases U.S. Equity Risk Premium Recommendation to 5.5%, Effective January 15, 2012, http://www.duffandphelps.com/SiteCollectionDocuments/Articles/ERP_Update_1%2031%2012.pdf.
 • Coase R.H., The problem of social cost, "Journal of Law and Economics" 1960, t. 3.
 • Code of Professional Conduct and Bylaws, American Institute of Certified Public Accountants, c., New York 2012.
 • Colander D.C., Landreth H., Historia myśli ekonomicznej, PWN, Warszawa 1998.
 • Collins T., 10 Most Common Business Valuation Errors, January 2012, http://tomcolins.com.
 • Costanza R., d'Arge R., de Groot R., Farber S., Grasso M., Hannon B., Limburg K., Naeem S., O'Neill R.V., Paruelo J., Raskin R.G., Sutton P., van den Belt M., The value of the world's ecosystem services and natural capital, "Nature", 15 May 1997, 387.
 • Cottle S., Murray R., Block F., Graham and Dodd's Security Analysis, 5th ed., McGraw-Hill, New York 1988.
 • Credit Suisse Global Investment Returns Sourcebook 2011, Credit Suisse, Business School, London 2011.
 • Crosby P.B., Quality is Free, Signet Book, 1980.
 • Cygański P., Standardy wyceny według American Society of Appraisers ASA, [w:] Udział rzeczoznawców ątkowych w wycenie przedsiębiorstw. Zasady dobrej praktyki zawodowej, materiały konferencyjne, Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, 16-18 września 2010, Kielce.
 • Czaja S., Periodyzacja rozwoju współczesnej teorii ekonomii, [w:] S. Czaja, A. Becla, J. Włodarczyk, T. Poskrobko, Wyzwania współczesnej ekonomii. Wybrane problemy, Difin, Warszawa 2012.
 • Czaja S., Becla A., Ekologiczne podstawy procesów gospodarowania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2007.
 • Czaja S., Becla A., Wybrane zagadnienia ekologizacji współczesnej ekonomii, [w:] S. Czaja, A. Becla, J. Włodarczyk, T. Poskrobko, Wyzwania współczesnej ekonomii. Wybrane problemy, Difin, Warszawa 2012.
 • Czupiał J., Karaś M., Przedsiębiorstwo w ujęciu teorii agencji, [w:] Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, red. J. Lichtarski, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2007.
 • Czupiał J., Karaś M., Rozwój wiedzy o przedsiębiorstwie, [w:] Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, red. J. Lichtarski, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2007.
 • Damodaran A., Equity Risk Premiums (ERP): Determinants, Estimation and Implications, The 2011 Edition, 23 February 2011, dostępne na http://ssrn.com/abstract=1769064 lub http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1769064.
 • Damodaran A., Equity Risk Premiums (ERP): Determinants, Estimation and Implications, The 2012 Edition, 14 March 2012, dostępne na http://ssrn.com/abstract=2027211 lub http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2027211.
 • Damodaran A., Finanse korporacyjne. Teoria i praktyka, Helion, Gliwice 2007.
 • Damodaran A., What is Valuation?, http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/background/valintro.htm.
 • Dittmann I., Maug E., Kemper J., How fundamental are Fundamental Values? Valuation Methods and their Impact on the Performance of German Venture Capitalists, "European Financial Management" 2004, vol. 10, no. 4.
 • Driscoll C., Starik M., The primordial stakeholder: Advancing the conceptual consideration of stakeholder status for the natural environment, "Journal of Business Ethics" 2004, vol. 49.
 • Dudycz T., Finansowe narzędzia zarządzania wartością przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2002.
 • Dudycz T., Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2005.
 • Eckel C.C., People playing games: The human face of experimental economics, "Southern Economic Journal" 2007, no. 4.
 • Ehrbar A., Giant payoffs from midget stocs, "Fortune", June 30, 1980.
 • Emory J.D., Emory J.D. Jr., Dengel F.R., Business Valuation Review, December 2002.
 • Exposure Draft Proposed New International Valuation Standards, International Valuation Standards Council, June 2010, London.
 • Fama E.F., French K.R., The Capital Asset Pricing Model. Theory and Evidence, "Journal of Economic Perpectives", Summer 2004, vol. 18, no. 3.
 • Fama E.F., French K.R., The Cross-Section of Expected Stock Returns, "The Journal of Finance", June 1992, vol. 47, no. 2.
 • Feldblum S., Underwritingcycles and Business Strategies, http://www.casact.org/pubs/forum/90spforum/90sp063.pdf .
 • Fernandez P., Aguirreamalloa J., Avendaño L.C., Market Risk Premium Used in 56 Countries in 2011: A Survey with 6,014 Answers, 25 April 2011, dostępne na SSRN: http://ssrn.com/abstract=1822182 lub http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1822182.
 • Fernandez P., Bilan A., 119 Common Errors in Company Valuations, 30 January 2013, IESE Business School Working Paper No. 714, dostępne na SSRN: http://ssrn.com/abstract=1025424 lub http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1025424.
 • Fernandez P., Bilan A., 110 Common Errors in Company Valuations, IESE Business School Working Paper No. 714, November 2007, dostępne na SSRN: http://ssrn.com/abstract=1025424.
 • Fetter's R.F.H., Theory of value, "Quarterly Journal of Economics" 1905, 19(2), doi: 10.2307/1882863.
 • Fiedor B., Wprowadzenie - nauki ekonomiczne wobec wyzwań współczesności, [w:] Nauki ekonomiczne wobec wyzwań współczesności, red. B. Fiedor, Z. Hockuba, PTE, Warszawa 2009.
 • Fierla A., Wycena przedsiębiorstwa metodami dochodowymi, SGH, Warszawa 2008.
 • Fishman J.E., Pratt S.P., Morrison W.J., Standards of Value. Theory and Applications, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey 2007.
 • Friday D., An extension of value theory, "Quarterly Journal of Economics" 1922, 36(2), doi:10.2307/1883479.
 • Frisch R., Alfred Marshall's theory of value, "Quarterly Journal of Economics" 1950, 64(4), doi:10.2307/1884385.
 • Frydman R., Goldberg M.D., Ekonomia wiedzy niedoskonałej, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2009.
 • Gajdka J., Metody wyceny przedsiębiorstwa, [w:] Vademecum prywatyzacji II, Poltext, Warszawa 1992.
 • Global Evidence on the Equity Risk Premium, "The Journal of Applied Corporate Finance", Summer, 2003.
 • Godłów-Legiędź J., Główny nurt współczesnej ekonomii: od formalizmu do nowego instytucjonalizmu, aneks do wydania polskiego: Landreth H., Colander D.C., Historia myśli ekonomicznej, PWN, Warszawa 2005.
 • Gordon B.J., Aristotle and the development of value theory, "Quarterly Journal of Economics" 1964, 78(1), doi:10.2307/1880547.
 • Gorynia M., Teoria przedsiębiorstwa w okresie transformacji, "Ekonomista" 2000, nr 2.
 • Gorynia M., Kowalski T., Nauki ekonomiczne a kryzys gospodarczy, "Studia Ekonomiczne" 2009, nr 3-4.
 • Gorynia M., Kowalski T., Nauki ekonomiczne i ich klasyfikacja a wyzwania współczesnej gospodarki, "Ekonomista" 2013, nr 4.
 • Grabowski R J., Cost of Equity: Re-eamining the basic building blocks in today's troubled economy, 5 Jahreskonferenz der IACVA am 10./11/ November 2011 in Düsseldorf/Neuss.
 • Graham J.R., Campbell H.R., The Equity Risk Premium in 2010, 9 August 2010, dostępne na SSRN: http://ssrn.com/abstract=1654026 lub http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1654026.
 • Graichen V., Schumacher K., Matthes F.C., Mohr L., Duscha V., Schleich J., Diekmann J., Impacts of the EU Emissions Trading Scheme on the industrial competitiveness in Germany, "Climate Change", Sptember 2008, 10/08, Federal Environment Agency (Umweltbundesamt), Dessau- Roßlau.
 • Gray R., Of messiness, system and sustainability: Towards a more social and environmental finance and accounting, "The British Accounting Review", December 2002, vol. 34, isS. 4, ISSN 0890-8389, http://dx.doi.org/10.1006/bare.2002.0217.
 • Greco J., Turr E., Virtue Epistemology, [w:] The Stanford Encyclopedia of Philosophy, Winter 2011 Edition, red. N. Zalta, http://plato.stanford.edu/archives/win2011/entries/epistemology-virtue/.
 • Gruszecki T., Współczesne teorie przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2002.
 • Gwarek H., Sterowanie jakością w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 1975.
 • Hamilton C., Errors in Company Valuations, http://www.calcpa.org/Content/25227.aspx.
 • Hartman R.S., Applications of the science of the science of axiology, [w:] Forms of Value and Valuation: Theory and Applications. Lanham, Md., red. Ch. IX in Rem B.E., J.W. Davis, University Press of America, 1991 http://teamenthusiasm.com/pdf/ApplicationsoftheScienceofAxiologybyRobertHartman.pdf.
 • Hayes R., A New Method for Valuing of Annuities upon Lives, Printed for R. Hayes, London 1727.
 • Helbling C., Valuation of small and medium-sized companies, "Management-Konzepte für kleine und mittlere Unternehmen Herausforderungen an das Management", 2006, vol. 13.
 • Helfert E.A., Techniki analizy finansowej, PWE, Warszawa 2004.
 • Hitchner J.R., Financial Valuation. Applications and Models, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey 2006.
 • Hollander J.H., The development of Ricardo's theory of value, "Quarterly Journal of Economics" 1904, 18(4), doi:10.2307/1882412.
 • Hourcade J.-C., Demailly D. Neuhoff K., Sato M., Climate Strategies Report. Differentiation and Dynamics of EU ETS Industrial Competitiveness Impacts, www.climatestrategies, 2007.
 • Huerta de Soto J., The Ongoing Methodenstreit of the Austrian School, tłum. J. Lewiński, M. Zieliński, Spór metodologiczny (Methodenstreit) szkoły austriackiej, Instytut Ludwiga von Misesa.
 • Ibbotson®SBBI® 2009 Valuation Yearbook Market Result for Stocks, Bonds, Bills, and Inflation 1926-2008, Morningstar, Chicago 2009.
 • IDW Standard: Principles for the Performance of Business Valuations (IDW S 1 Version 2008), IDW Verlag GmbH, Institut der Wirschaftsprüfer in Deutschland, Düsseldorf 2009.
 • Independent Business Valuation Engagements, Advisory Engagement Standard 2, Council of the Institute of Chartered Accountants of New Zealand, 06/2003.
 • Independent Business Valuation Engagements, Institute of Chartered Accountants of New Zealand, 2003.
 • Ingarden R., Uwagi o względności wartości, "Przegląd Filozoficzny" 1948, 44. 1-3.
 • International Glossary of Business Valuation Terms, [w:] Valuation of a Business, Business Ownership Interest, Security, or Intangible Asset, Statement on Standards for Valuation Services Issued by the AICPA Consulting Services Executive Committee, American Institute of CertifiedPublic Accountants, Inc., New York 2007.
 • International Valuation Standards. International Valuation Guidance Note No. 6. Business Valuation, The International Valuation Standards Committee, Sixth Edition, London 2003.
 • International Valuation Standards. International Valuation Guidance Note No. 6. Business Valuation, The International Valuation Standards Committee, London 2007.
 • Ishikawa K., What is total quality control?: The Japanese way, vol. 215, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, 1985.
 • IVS 3 - Valuation Reporting, International Valuation Standards Committee, 2003.
 • Jäckel Ch., Mühlhäuser K., The Equity Risk Premium across European Markets: An Analysis using the Implied Cost of Capital, working paper, Oct. 17, 2011, Department of Financial Management and Capital Markets, Technische Universität, München.
 • Jajuga K., Jajuga T., Inwestycje, instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 • Jaki A., Ewolucja kategorii wartości przedsiębiorstwa i uwarunkowania jej szacowania, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica 262, Łódź 2012.
 • Jaki A., Kategoria wartości w niemieckich i anglosaskich standardach wyceny, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 690, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 51, Szczecin 2012.
 • Jaki A., Mechanizmy procesu zarządzania wartością przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2012.
 • Jaki A., Wycena przedsiębiorstwa. Przesłanki, procedury, metody, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 • Jansen B., Discounts and Premiums, The Institute of Chartered Accountants Second National Business Valuation Conference, 2008.
 • Jeucken M., Sustainable Finance and Banking: The Financial Sector and the Future of the Planet, Earthscan, 2001.
 • Kahneman D., Pułapki myślenia. O myśleniu szybkim i wolnym, Media Rodzina, 2012.
 • Kahneman D., Tversky A., Prospect theory: An analysis of decision under risk, "Econometrica" 1979, vol. 47(2).
 • Kamela-Sowińska A., Wartość firmy, PWE, Warszawa 1996.
 • Karaś M., Przedsiębiorstwo, [w:] Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, red. J. Lichtarski, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2007.
 • Karaś M., Teoria zasobowa firmy, [w:] Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, red. J. Lichtarski, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2007.
 • Kasiewicz S., Mączyńska E., Metody wyceny wartości bieżącej przedsiębiorstwa, [w:] Zarządzanie wartością firmy, red. A. Herman, A. Szablewski, Poltex, Warszawa 1999.
 • Kodeks spółek handlowych, http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20000941037.
 • Koeplin J., Atulya S., Shapiro A.C., The private company discount, "Journal of Applied Corporate Finance" 2000, 12.4.
 • Kopcke R.W., Little J.S., Tootell G.M.B., How Humans Behave: Implications for Economics and Economic Policy, "New England Economic Review" 2004, nr 1.
 • Korney A., Firms mine value from valuations, "Accounting Today", June 2006, vol. 20, no. 10.
 • Krzyżanowski Z., O podstawach kierowania organizacjami inaczej, PWN, Warszawa 1999.
 • Ksenofont, Ekonomik, 1.11-14, tłum. A. Bronikowski, Księgarnia Jana Żupańskiego, Poznań 1857.
 • Kufel M., Metody wyceny przedsiębiorstwa, Park, Bielsko-Biała 1992.
 • Kur J., Determinanty wartości przedsiębiorstwa i nieruchomości w warunkach transformacji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2000.
 • Kwaśnicki W., Ekonomia klasyczna - spojrzenie z innej perspektywy, "Ekonomista" 1998, nr 5-6.
 • Landreth H., Colander D.C., Historia myśli ekonomicznej, PWN, Warszawa 2005.
 • Lange O., Ekonomia polityczna, t. 1, PWN, Warszawa 1959.
 • Laro D., Pratt S.P., Business Valuation and Taxes, John Wiley&Sons, Hoboken 2005.
 • Laughlin J.L., Marshall's theory of value and distribution, "Quarterly Journal of Economics" 1887, 1(2), doi:10.2307/1880772.
 • Laws of State of New York, Comprising the Constitution and the Acts of the Legislature, printed by Thomas Greenleaf, New York 1797.
 • Lawson J.W.W., The Search for Valuation Theory, www.prres.net.
 • Lawson MardonWheaton, Inc. V. Smith, 160 N.J. 383, 734 A.2d 738, 748 (N.J. 1999).
 • Lieberman M.J., Anderson D., Will the real business valuation standards please stand up?, "The CPA Journal", January 2008.
 • Lorenzo D. Davies&Others v. Daniel B. Allen, 75 Mass. 322; 1857 Mass. LEXIS 336, 1857.
 • Loudon J.C., An eencyclopedia of Agriculture: Comprising the theory and practice, Longman, Rees, Orme, Brown and Green, London 1831.
 • Luenberger D.G., Teoria inwestycji finansowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 • Lukes S., Niewspółmierność w nauce i w etyce, [w:] Racjonalność współczesności. Między filozofią a socjologią, red. H. Kozakiewicz, E. Mokrzycki, M.J. Siemek, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1992.
 • Machała R., Zarządzanie finansami i wycena firmy, Oficyna wydawnicza UNIMEX, Wrocław 2009.
 • Malewski M., Wieczorek A., Sosnowska H., Konkurencja i kooperacja. Teoria gier w ekonomii i naukach społecznych, PWN, Warszawa 2004.
 • Malinowska U., Unternehmensbewertung Und Potentialanalyse. Chancen und Risiken von Unternehmen treffsicher bewerten, Gabler Verlag, Wiesbaden 1990, s. 33.
 • Malinowska U., Wycena przedsiębiorstwa w warunkach polskich, Difin, Warszawa 2001.
 • Marafie F.A., Most common errors when valuing a business, 24 May 2011, dostępne na SSRN: http://ssrn.com/abstract=1851768 lub http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1851768.
 • Marciszewski W., Metodologia badań społecznych, http://www.calculemus.org/lect/L-I--MNS/09/lim09.pdf.
 • Mard M.J., Hitchner J.R., Hyden S.D., Valuation for Financial Reporting, second edition, Wiley, Hoboken 2007.
 • Marks K., Kapitał, Książka i Wiedza, Warszawa 1956.
 • Matschke M.J., Der Argumentationswert der Unternehmung - Unternehmungsbewertung als Instrument der Beeinflussung in der Verhandlung, Betrieb 1976.
 • Matschke M.J., Der Entscheidungswert der Unternehmung, Wiesbaden 1975.
 • Matschke M.J., Brösel G., Wycena przedsiębiorstwa - funkcje, metody, zasady, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa 2011.
 • Mączyńska E., Wycena przedsiębiorstw. Zasady, procedury, metody, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2005.
 • Mellerowicz K., Der Wert der Unternehmung als Ganzes, Essen 1952.
 • Mercer Ch., An Integrated Theory of Business Valuation, Christopher Mercer, 2002.
 • MergerStat Control Premium Study, 2nd Quarter, 2007, Fact Set MergerStat, LLC.
 • Mergerstat® Review 2006.
 • Metody wyceny przedsiębiorstw. Zarys teorii i praktyki, red. D. Zarzecki, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2000.
 • Metody wyceny spółki - perspektywa klienta i inwestora, red. M. Panfil, A. Szablewski, Poltext, Warszawa 2006.
 • Metzinger T., Duchowość a uczciwość intelektualna. Esej, "AVANT" 2013, vol. IV, nr 2.
 • Międzynarodowe Standardy Wyceny, Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, Warszawa 2009.
 • Mielich M., Wycena wartości firmy, [w:] Wycena i zarządzanie wartością firmy, red. A. Szablewski, R. Tuzimek, Poltex, Warszawa 2004.
 • Mikosik S., Teoria rozwoju gospodarczego Josepha A. Schumpetera, PWN, Warszawa 1993.
 • Miles R.C., Basic Business Appraisal, John Wiley & Sons, New York 1984.
 • Miller W.D., Value maps. Valuation tools that unlock business wealth, John Wiley&Sons, Inc, Hoboken 2010.
 • Montgomery v. Rose, Court of Virginia, Special Court of Appeals 1855 Va. LEXIS 65;1 Patton & H. 5, January 1855.
 • Moxter A., Valuation of a Going Concern. Handbook of German Business Management, ed. E. Grochla et al., 1990, 2.
 • Müller J., The Misvaluation of the Stuttgart Method - A Sensitivity Analysis of the Value Drivers of Tax and Market Values (Die Fehlbewertung Durch Das Stuttgarter Verfahren - Eine Sensitivitätsanalyse Der Werttreiber Von Steuer- Und Marktwerten), February 2007, dostępne na SSRN:http://ssrn.com/abstract=961372 lub http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.961372.
 • Murphy R.P., Błędy klasycznej teorii wartości, http://mies.pl, 5.02.2013.
 • Murphy R.P., The labor theory of value: A Critique of Carson's studies in mutualist political economy, "Journal of Libertarian Studies", Winter 2006, vol. 20, no. 1, http://mises.org/journals/jls/20_1/20_1_3.pdf.
 • Nelson R.R., Winter S.G., The Schumpeterian tradeoff revisited, "The American Economic Review" 1982.
 • Newman P., The erosion of Marshall's theory of value, "Quarterly Journal of Economics" 1960, 74(4), doi: 10.2307/1884353.
 • Niebyl K.H., The need for a concept of value in economic theory, "Quarterly Journal of Economics" 1940, 54(2), doi: 10.2307/1883329.
 • Noga A., Teorie przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2011.
 • Norton S.D., The natural environment as a salient stakeholder: Non-anthropocentrism, ecosystem stability and the financial markets, "Business Ethics: A European Review" 2007, vol. 16, no. 4.
 • Nota Interpretacyjna NI 5, Wycena przedsiębiorstw, Powszechne Krajowe Zasady Wyceny(PKZW), XIX Krajowa Konferencja Rzeczoznawców Majątkowych, Udział rzeczoznawców majątkowych w wycenie przedsiębiorstw. Zasady dobrej praktyki zawodowej, Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, Kielce 2010.
 • Opalińska J., Metodologia opisu i oszacowania przedsiębiorstwa upadłego. Prosta metoda, trudna wycena. Zarys problemu, "Fenix PL Czasopismo Krajowej Izby Syndyków", czerwiec 2011, nr 4(5).
 • Oregon Revised Statutes, Section. 60.551(4).
 • Parker D., Towards a coherent theory of valuation, "Pacific Rim Research Journal", vol. 12, no. 4.
 • Parker R.H., Discounted cash flow in historical perspective, "Journal of Accounting Research", Spring 1968, vol. 6, no. 1, Blackwell Publishing on Behalf of The Institute of Professional Accounting.
 • Parker R.H., Discounted cash flow in historical perspective, "Journal of Accounting Research" 1968.
 • Patena W., W poszukiwaniu wartości przedsiębiorstwa. Metody wyceny w praktyce, Oficyna Wolters Kluwer Business, Kraków 2011.
 • Peek E., Size Premium: A European View, Konferencja IACVA 2011.
 • Peterson M., An Introduction to Decision Theory, Cambridge University Press, 2009.
 • Phelps E.S., Przedmowa do R. Frydman, M.D. Goldberg, Ekonomia wiedzy niedoskonałej. Kurs walutowy i ryzyko, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2009.
 • Phelps E.S., Macroeconomics for a modern economy, "The American Economic Review" 2007.
 • Pigou A.C., The Economics of Welfare, 1932, Library of Economics and Liberty, 8 November 2010, http://www.econlib.org/library/NPDBooks/Pigou/pgEW3.html.
 • Pratt S., Valuing Small Businesses & Professional Practices, third edition, McGraw-Hill 1998.
 • Pratt S.P., Grabowski R.J., Cost of Capital: Applications and Examples, fourth edition, Chapter 9: Equity Risk Premium.
 • Pratt S.P., Niculita A.V., Valuing a Business. The Analysis and Appraisal of Closely Held Companies, fifth edition, The McGraw-Hill Companies, Inc, New York 2008.
 • PricewaterhouseCoopers, 1998-2010, Riskpremien pá den svenska marknaden, in Swedish, published every year, Stockholm.
 • Principi Italiani di Valutazione, La rete concettuale di base, Milano, 20 marzo 2013, http://www. forumtools.biz/oiv/upload/EDPIV_01_2013_Conceptualframework.pdf.
 • Probst E., Rekorde der Urzeit, Bertelsmann, München 1992.
 • Professional Standards, International Association of Consultants, Valuators, and Analysts (IACVA), 1 June 2011.
 • Professional Standards, National Association of Certified Valuation Analysts, May 2002.
 • Reilly R., Rotkowski A., The Discount for Lack of Marketability: Update on Current Studies and Analysis of Current Controvesie, Willamette Management Associates, http://www.willamette.com/pubs/presentations/tax_lawyer_article.pdf.
 • Ricardo D., Zasady ekonomii politycznej i opodatkowania, PWN, Warszawa 1957.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu finansowania zbywania akcji oraz formy i warunków zapłaty za akcje nabywane od Skarbu Państwa (Dz.U. 2004 nr 269, poz. 2666, z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu sprzedaży przedsiębiorstwa (Dz.U. 2004 nr 277, poz. 2744).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie warunków spłaty należności za korzystanie z przedsiębiorstwa (Dz.U. 2004 nr 269, poz. 2667).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie analizy spółki, przeprowadzonej przed zaoferowaniem do zbycia akcji należących do Skarbu Państwa (Dz.U. 2009 nr 37, poz. 288).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie analizy przedsiębiorstwa państwowego dokonywanej przed wydaniem zarządzenia o prywatyzacji bezpośredniej (Dz.U.2009 nr 34, poz. 265).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej w procesach prywatyzacji (Dz.U. 2006 nr 84, poz. 580).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 1997 r. w sprawie zakresu analizy spółki oraz przedsiębiorstwa państwowego, sposobu jej zlecania, opracowania, zasad odbioru i finansowania oraz warunków, w razie spełnienia których można odstąpić od opracowania analizy (Dz.U. 1997 nr 64, poz. 408).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 1997 r. w sprawie warunków, jakie powinien spełniać statut spółki zawiązanej przez Skarb Państwa z pracownikami prywatyzowanego przedsiębiorstwa państwowego, rolnikami lub rybakami (Dz.U. 1997 nr 60, poz. 371).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie analiz spółki przeprowadzanych przed zaoferowaniem do zbycia akcji należących do Skarbu Państwa (Dz.U. 2011 nr 114,poz. 663).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu zbywania akcji Skarbu Państwa (Dz.U. 2011 nr 114, poz. 664).
 • Rudnicka A., CSR - doskonalenie relacji społecznych w firmie, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012.
 • Rydlova B., Czech business valuation standard proposal: Discounts and premiums, "The Macrotheme Review" Fall 2013, 2(5).
 • Saroney E.F. III, CPAs and the changing valuation field, "The CPA Journal", February 2005,
 • Schulz R., Gröẞenabhängige Risikoanpassungen in der Unternehmensbewertung, Düsseldorf 2009.
 • Sedlacek T., Ekonomia dobra i zła. W poszukiwaniu istoty ekonomii od Gilgamesza do Wall Street, Studio EMKA, Warszawa 2012.
 • Serafin K., Ogólna teoria wartości w filozofii Marii Gołaszewskiej, "Kultura i Wartości" 2013, nr 4(8).
 • SFAS No. 141, Business Combinations, Glossary, and FASB Concepts Statement No. 7, Using Cash Flow Information and Present Value in Accounting Measurement, Glossary of Terms.
 • Shewhart W.A., Economic control of quality of manufactured product, "ASQ Quality Press" 1931. vol. 509.
 • Sieben G., Löcherbach G., Matschke M., Bewertungstheorie, [w:] Handwörterbuch der Betriebswirtschaft, t. 1, red. E. Grochla, W. Wittmann, wyd. 4, Stuttgart 1974.
 • Siefert S.J., Do your valuation models have any of these 10 common mistakes?, "Business Valuation Update", August 2011, vol. 17, no. 8.
 • Simon H.A., A behavioral model of rational choice, "The Quarterly Journal of Economics" 1955, 69.1.
 • Skoczylas W., Wartość przedsiębiorstwa w systemie jego oceny, Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin 1998.
 • Słownik języka polskiego PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 • Smart J., Tables of Interest, Discount, Annuities, printed by J. Darby and T. Browne, London 1726.
 • Smithson Ch. W., Smith C.W., Wilfords Jr., D.S., Zarządzanie ryzykiem finansowym. Instrumenty pochodne, inżynieria finansowa i maksymalizacja wartości, Dom Wydawniczy ABC, Oficyna Ekonomiczna Kraków 2000.
 • Soddy F., Wealth, Virtual Wealth and Debt, 1933.
 • Soffer L., Soffer R., Financial Statement Analysis - A Valuation Approach, Pearson Education, New Jersey 2003.
 • Stanbury J., Take American lead on business valuation The UK needs a single body to develop a cohesive approach to standards and education, "Financial Times" 2006, 15 May.
 • Standard no 110, The Canadian Institute of Chartered Business Valuators, June 2009.
 • Standard no 120, The Canadian Institute of Chartered Business Valuators, June 2009.
 • Standard no 130, The Canadian Institute of Chartered Business Valuators, June 2009.
 • Standard no 210, The Canadian Institute of Chartered Business Valuators, June 2009.
 • Standard no 220, The Canadian Institute of Chartered Business Valuators, June 2009.
 • Standard no 310, The Canadian Institute of Chartered Business Valuators, June 2009.
 • Standard no 320, The Canadian Institute of Chartered Business Valuators, June 2009.
 • Standard no 330, The Canadian Institute of Chartered Business Valuators, June 2009.
 • Standard no 410, The Canadian Institute of Chartered Business Valuators, June 2009.
 • Standard no 420, The Canadian Institute of Chartered Business Valuators, June 2009.
 • Standard no 430, The Canadian Institute of Chartered Business Valuators, June 2009.
 • Standard no 510, The Canadian Institute of Chartered Business Valuators, June 2009.
 • Standard no 520, The Canadian Institute of Chartered Business Valuators, June 2009.
 • Standard no 530, The Canadian Institute of Chartered Business Valuators, June 2009.
 • Stanowisko Komisji UE z 2010 r., http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0890838902902179.
 • Stępień M., Kodeks Hammurabiego, www.zrodla.historyczne.prv.pl, 2003.
 • Stiglitz J.E., Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 • Sułkowski Ł., Epistemologia i metodologia zarządzania, PWE, Warszawa 2012.
 • Szczepankowski P., Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2007.
 • Szymański P., Historyczny kontekst wyceny biznesowej, [w:] Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem, red. T. Dudycz, G. Osbert-Pociecha, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 144, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010.
 • Szymański P., Jakość raportów z wycen przedsiębiorstwa na tle standardów wycen biznesowych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 686, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 47, Szczecin 2011.
 • Szymański P., Problem doboru metod wyceny do celu wyceny biznesowej - na przykładzie rynku amerykańskiego, art. nieopublikowany.
 • Szymański P., Problemy metodyczne przy obliczaniu premii za ryzyko rynkowe w modelu CAPM, [w:] Wartość jako kryterium efektywności, red. T. Dudycz, Politechnika Wrocławska, Wrocław 2008.
 • Szymański P., Standardy wyceny biznesowej (przedsiębiorstw i kapitału własnego) na świecie, a przyszły polski standard wyceny biznesowej, [w:] Finanse przedsiębiorstw, red. A. Kopiński, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011.
 • Szymański P., Zarządzanie majątkiem obrotowym w procesie kreowania wartości przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Petros, Łódź 2007.
 • Szyszka A., Wycena papierów wartościowych na rynku kapitałowym w świetle finansów behawioralnych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2007.
 • Sӧrensson T., The Equity Risk Premium on the Swedish Stock Market, http://www.nasdaqomx.com/digitalAssets/76/76005_theequityriskpremiumontheswedishstockmarket.pdf.
 • Tarski A., Wprowadzenie do logiki i do metodologii nauk dedukcyjnych, Fundacja na rzecz Informatyki Logiki i Matematyki, Warszawa 2012, http://tarski.calculemus.org/tarski.pdf.
 • Tatarkiewicz W., O bezwzględności dobra, Gebether i Wolf, 1919.
 • Taylor R., Seven Deadly Sins of Business Valuators.
 • The economic value of biodiversity, red. D.W. Pearce, D. Moran, Earthscan, 1994.
 • The Dictionary of Real Estate Appraisal, 4th ed., Appraisal Institute, Chicago 2002.
 • The Hong Kong Business Valuation Forum. Business Valuation Standards, The Hong Kong Business Valuation Forum, November 2005.
 • The United States Rolling Stock Company v. The Atlantic and Great Western Railroad Company - Court of Ohio, 34 Ohio St. 450; 1878 Ohio LEXIS 173, December 1878.
 • The United States Rolling Stock Company v. The Atlantic and Great Western Railroad Company - Court of Ohio, 34 Ohio St. 450; 1878 Ohio LEXIS 173, December 1878.
 • The Worldwide Equity Premium: A Smaller Puzzle, Handbook of the Equity Risk Premium, ed. R. Mehra, Elsevier, 2008.
 • Theory of Value. Letter by Professor Marshall, "Quarterly Journal of Economics" (1887) 1 (3): 359 doi:10.1093/qje/1.3.359.
 • Tischner J., Myślenie według wartości, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 1982.
 • Treasury Regulation § 20.2031-1.
 • Uniform Standards of Professional Appraisal Practice 2010-2011 Edition, The Appraisal Foundation, www.uspap.org/.
 • Uniwersalny słownik języka polskiego, red. S. Dubisz, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 • Ustawa 36/1967 - Zakon o znalcich a tlumocnicich, Ustawa 151/1997 - Zakon o ocenovani majetku, Ustawa 125/2008.
 • Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz.U. 2002 nr 171, poz. 1397, z późn. zm.).
 • Valuation of a Business, Business Ownership Interest, Security, or Intangible Asset. Statement on Standards for Valuation Services, American Institute of Certified Public Accountants, New York, June 2007.
 • Valuation Services, Accounting Professional and Ethical Standards Board, July 2008.
 • Valuation, vol. 34, no. 2, June 1989, "Defining Standards of Value", opinion of the college of fellows.
 • Webster's New World Dictionary of the American Language, Macmillian, New York 1996.
 • Webster's Third New International Dictionary, Merriam Company, Springfield 1966.
 • Welch I., Views of financial economists on the equity premium and on professional controversies, "Journal of Business" 2000, vol. 73.
 • Wheeler v. Pullman Iron & Steel Co., 143 I11, 197, 207-08, 32 N.E. 420, 423 (1892).
 • Wietzke R.R., Common Errors in Business Valuation Reports Revisited, http://www.valuationpro. com/Article,Error.asp.
 • Williams B., Common Mistakes Made by CPAs in Preparing and Reporting Business Values, AICPA National Business Valuation Conference in November of 1996.
 • Wiśniewski T., Trudności zastosowania metod opcyjnych w wycenie przedsiębiorstw, [w:] Wartość przedsiębiorstwa - z teorii i praktyki zarządzania, tom IV, red. J. Duraj, Wydawnictwo Naukowe Novum, Płock - Łódź 2003.
 • Wiśniewski T., Zarzecki D., Wycena podmiotów dysponujących zasobami naturalnymi, [w:] Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa, red. E. Urbańczyk, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2007.
 • Włodarczyk J., Współczesna ekonomia heterodoksyjna - wybrane zagadnienia, [w:] S. Czaja, A. Becla, J. Włodarczyk, T. Poskrobko, Wyzwania współczesnej ekonomii. Wybrane problemy, Difin, Warszawa 2012.
 • Wojtyna A., Współczesna ekonomia - kontynuacja czy poszukiwanie nowego paradygmatu, [w:] Nauki ekonomiczne wobec wyzwań współczesności, red. B. Fiedor, Z. Hockuba, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, VIII Kongres Ekonomistów Polskich, Warszawa 2009.
 • Wycena i zarządzanie wartością firmy, red. A. Szablewski, R. Tuzimek, Poltext, Warszawa 2005.
 • Wyrok Sądu Najwyższego IV CKN 610/00, http://prawo.money.pl/orzecznictwo/sad-najwyzszy/wyrok;sn;izba;cywilna,ic,iv,ckn,610,00,4950,orzeczenie.html.
 • Zarzecki D., Metody wyceny przedsiębiorstw, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1999.
 • Zarzecki D., Premie z tytułu wielkości w wycenie przedsiębiorstw, [w:] Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 48, Wrocław 2009.
 • Zarzecki D., Słowo wstępne do Noty Interpretacyjnej NI5, [w:] Udział rzeczoznawców majątkowych w wycenie przedsiębiorstw. Zasady dobrej praktyki zawodowej, Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych materiały konferencyjne, 16-18 września 2010, Kielce.
 • Zarzecki D., Teoria i praktyka metod dochodowych w wycenie przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1998.
 • Zarzecki D., Współczesne wyzwania wyceny przedsiębiorstw, Zarzecki, Lasota i Wspólnicy, Szczecin 2013.
 • Zarzecki D., Mączyńska E., Beer-Zwolińska A., Bombała B., Filipiak J., Grudziński M., Habdas M., Konowalczuk J., Panfil M., Pęksyk M., Prystupa M., Ramian T., Szymański P., Ogólne zasady wyceny przedsiębiorstw. Nota Interpretacyjna NI 5 Wycena przedsiębiorstw, [w:] Udział rzoznawców majątkowych w wycenie przedsiębiorstw. Zasady dobrej praktyki zawodowej, XIX Krajowa Konferencja Rzeczoznawców Majątkowych, 16-18 września 2010, Kielce.
 • http://dziedzictwo.polska.pl
 • http://gofossilfree.org/resources/
 • http://gofossilfree.org/updates/
 • http://go-iba.org
 • http://go-iba.org/files/BusinessToolsCatalog_2012_v5.2.pdf
 • http://icai.org/post.html?post_id=3103
 • http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/
 • http://www.business-standard.com/india/news/govt-plans-council-to-certify-valuation-professionals/296068/
 • http://www.domesday.org.uk/
 • http://www.fondazioneoiv.it
 • http://www.go-iba.org/resources/glossary.html
 • http://www.hkbvf.org/index.html
 • http://www.mrr.gov.pl/aktualnosci/fundusze_europejskie_2007_2013/documents/guide2008_pl.pdf
 • http://www.old-kirkcudbright.net
 • http://www.rics.org/site/scripts/documents.aspx?categoryID=641 http://www.taxmanagementindia.com/wnew/detail_rss_feed.asp?id=2140 http://www.uspap.org/USPAP/frwrd/uspap_toc.htm
 • http://www.uspap.org/USPAP/stds/sr9_1.htm
 • http://www.uspap.org/USPAP/stds/sr9_2.htm
 • http://www.uspap.org/USPAP/stds/sr9_3.htm
 • http://www.uspap.org/USPAP/stds/sr9_4.htm
 • http://www.uspap.org/USPAP/stds/sr9_5.htm
 • http://www.valuationpro.com/Article,Error.asp
 • https://cicbv.ca/glossary/ www.aicpa.org
 • https://docs.google.com/file/d/1Q53-2vSZmOnQhrU5UiYbXYtme56Cs5oLnRUDXsFqkkGWV8vMxHgeHEIlUb-9/edit
 • www.appraisalfoundation.org
 • www.appraisers.org
 • www.iacva.org
 • www.idw.de
 • www.ivsc.com
 • www.mises.pl
 • www.nacva.com
 • www.tegova.com
 • http://www.alliedbizgroup.com/documents/publications/allied-business-valuation-process.pdf
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171446528

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.