PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 445 Aktywa finansowe | 71--84
Tytuł artykułu

Polityka rachunkowości w obszarze aktywów finansowych jednostek sektora finansów publicznych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Accounting Policy in The Area of Financial Assets of Public Finance Sector Units
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Sektor publiczny obejmuje jednostki o różnej formie organizacyjnej i prawnej, co decyduje o sposobie finansowania ich działalności. Ocena efektywności działania tych jednostek przeprowadzana jest pod kątem prawidłowości dysponowania środkami publicznymi i realizacji wyznaczonych zadań. Sposób pozyskiwania środków finansowych w tych jednostkach, kontrola ich stanu i ruchu są niezwykle ważne. Posiadanie wiarygodnej informacji jest niezbędne do podejmowania racjonalnych decyzji dotyczących alokacji zasobów. Polityka rachunkowości stanowi jeden z obligatoryjnych elementów rachunkowości jednostki determinujących jakość informacji generowanych przez ten system. Właściwie opracowana polityka rachunkowości umożliwia realizację funkcji informacyjnej i kontrolnej rachunkowości w obszarze aktywów finansowych. Do jednostek zobowiązanych do stosowania regulacji Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości zalicza się również jednostki sektora finansów publicznych. Specyfika zasad finansowania i funkcjonowania tych podmiotów wpływa na kształt polityki rachunkowości. Celem artykułu jest przedstawienie zasad stanowienia i zakresu polityki rachunkowości w obszarze aktywów finansowych w jednostkach sektora finansów publicznych. W opracowaniu dokonano analizy regulacji prawa o rachunkowości i finansach publicznych(abstrakt oryginalny)
EN
The public sector includes units of different organizational and legal forms that decide how to finance their activities. Evaluating the effectiveness of their actions is carried out for the reasons of regularity of the transfer of public funds and the fulfilment of the tasks. The way the funds are raised in these units, control of their values and their movement is extremely important. The possession of reliable information is necessary to make rational decisions about the allocation of resources. Accounting policy is one of the mandatory elements of the accounting entity determining the quality of the information generated by this system. A properly developed accounting policy allows to realize information and control function of accounting in the area of financial assets. Entities obliged to apply regulations of the Act of 29 September 1994 on accounting also include the public finance sector. The specifics of the funding rules and the functioning of these entities affect the shape of the accounting policy. The aim of the article is to present the principles and scope of accounting policy regulation in the area of financial assets in finance sector units. The study analyses the law on accounting and public finance(original abstract)
Rocznik
Strony
71--84
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Jeżewska A., 2013, Polityka rachunkowości - nieprawidłowości, http://samorzad.infor.pl/sektor/finanse/rachunkowosc_budzetowa/676471,Polityka-rachunkowosci-nieprawidlowosci.html (dostęp: 12.06.2016).
 • Kabalski P., 2009, Polityka rachunkowości w spółce stosującej MSSF, SKwP, Warszawa.
 • Kaczurak-Kozak M., 2011, Zasady (polityka) rachunkowości i prowadzenie ksiąg rachunkowych w samorządowych jednostkach budżetowych, PWSZ IPiA Studia Lubuskie, t. VII, Sulechów, s. 287-306.
 • Kaczurak-Kozak M., 2013, Charakter Międzynarodowych Standardów Rachunkowości Sektora Publicznego i ich przydatność - opinie, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 61 (nr 765), s. 101-107.
 • Kalita J., Żukowska H., 2012, Polityka rachunkowości - uniwersalizm a specyfika w różnych podmiotach rachunkowości, [w:] Wrona M., Janik W. (red.), Polityka rachunkowości w teorii i w praktyce, Wydawnictwo KUL, Lublin.
 • Nowak W.E., 2014, Rachunkowość sektora finansów publicznych jako rachunkowość branżowa, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 373, Branżowe problemy rachunkowości i podatków, Wrocław, s. 182-194.
 • Oleksyk P., 2012a, Standaryzacja rachunkowości budżetowej, http://www.taxfin.pl/artykul,2162,Standaryzacja_rachunkowosci_budzetowej.html (dostęp: 6.06.2016).
 • Oleksyk P., 2012b, MSRSP 28 Instrumenty finansowe: Prezentacja, http://www.taxfin.pl/artykul,2300,MSRSP_28_Instrumenty_finansowe_Prezentacja.html (dostęp: 6.06.2016).
 • Oleksyk P., 2012c, MSRSP 29 Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena, http://www.taxfin.pl/artykul,2379,MSRSP_29_Instrumenty_finansowe_ujmowanie_i_wycena.html (dostęp: 6.06.2016).
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, tekst jednolity, DzU 2013, poz. 289, z późn. zm.: DzU 2015, poz. 1954.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych, DzU 2001, nr 149, poz. 1674, DzU 2004, nr 31, poz. 266, DzU 2005, nr 256, poz. 2146, DzU 2008, nr 228, poz. 1508, DzU 2015, poz. 1850.
 • Rup W., 2012, Wzory księgowań w jednostce budżetowej, ODDK, Gdańsk.
 • Rup W., 2014, Sprawozdanie finansowe za 2014 rok państwowych i samorządowych jednostek bud-
 • żetowych, samorządowych zakładów budżetowych, jednostek samorządu terytorialnego, ODDK, Gdańsk.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, tekst jednolity, DzU 2013, poz. 885, 938, 1646, z późn. zm.: DzU 2014, poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877; DzU 2015, poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150; DzU 2016, poz. 195.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, tekst jednolity z dnia 30 stycznia 2013 r., DzU 2013, poz. 330 z późn. zm., DzU 2013, poz. 614; DzU 2014, poz. 768, 1100; DzU 2015, poz. 4, 978, 1045, 1166, 1333, 1844.
 • Winiarska K., Kaczurak-Kozak M., 2013, Rachunkowość budżetowa, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171446848

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.