PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 2 | 44--54
Tytuł artykułu

Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 12.06.2015 roku, sygn. akt I SA/Kr 696/15

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Gloss to the Judgment of the Regional Administrative Court in Krakow 06.12.2015, ref. I SA /Kr696/15
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wszczęcie egzekucji administracyjnej jest dopuszczalne wówczas, gdy istnieje pewność, że stwierdzony tytułem wykonawczym obowiązek powinien być wykonany na rzecz oznaczonego wierzyciela i gdy nie występują przeszkody do prowadzenia postępowania egzekucyjnego. Jeżeli obowiązek, którego dotyczy tytuł wykonawczy, nie podlega egzekucji administracyjnej lub tytuł wykonawczy nie spełnia wymogów określonych w art. 27 § 1 i 2, organ egzekucyjny nie przystępuje do egzekucji. Na postanowienie organu egzekucyjnego o nieprzystąpieniu do egzekucji wierzycielowi, niebędącemu jednocześnie organem egzekucyjnym, przysługuje zażalenie. Oprócz badania samego tytułu wykonawczego organ egzekucyjny ma obowiązek zbadać z urzędu swoją właściwość. Kontrola ta powinna zostać przeprowadzona przed wszczęciem egzekucji. W sytuacji kiedy organ egzekucyjny stwierdzi swoją niewłaściwość to zobowiązany jest, zgodnie z art. 65 § 1 k.p.a., przekazać wniosek wierzyciela wraz z tytułem wykonawczym właściwemu, organowi. Tym samym winien powstrzymać się od dokonywania czynności w postępowaniu egzekucyjnym. Jednakże nie uprawnia go to do nieprzekazania tytułu wykonawczego do właściwego organu egzekucyjnego. (abstrakt oryginalny)
EN
Initiation of administrative enforcement is permissible when there is certainty that detected the title of obligation should be executed to the designated creditor and if there are no obstacles to carry out enforcement proceedings. If the enforceable concerned is not subject to administrative enforcement or the instrument does not meet the requirements set out in the article 27 § 1 and 2, the enforcement authority shall not proceed with the execution. The decision of the enforcement authority not to participate to the execution the creditor, who is not at the same time enforcement authority, has the right to appeal. In addition the enforcement authority is obliged to examine the title of obligation as well as its jurisdiction. This activity should be performed before the initiation of the execution. In situations where the enforcement authority decides to decline jurisdiction it is obliged, in accordance with article 65 § 1, to deliver the documents to the competent authority. Thus, it should stop making acts in enforcement proceedings. However, it does not entitle the authority to fail with delivery of documents to the relevant enforcement authority. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
44--54
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu
Bibliografia
 • Adamiak B. [w:] B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2012.
 • Dzwonkowski H., Prawo podatkowe, C.H. Beck, Warszawa 2012.
 • Dobosz P., Pojęcie egzekucji administracyjnej [w:] System egzekucji administracyjnej, J. Niczyporuk, S. Fundowicz, J. Radwanowicz (red.), C.H. Beck, Warszawa 2004.
 • Hauser R., Skoczylas A. (red.), Postępowanie egzekucyjne w administracji. Komentarz, Wyd. 7, Wydawnictwo C.H. BECK, Warszawa 2014.
 • Jędrzejewski T., Masternak M., Rączka P., Administracyjne postępowanie egzekucyjne, Toruń 2002.
 • Klat-Wertelecka L., Egzekucja administracyjna w praktyce, OODK, Gdańsk 2013.
 • Klat-Wertelecka L, Niedopuszczalność egzekucji administracyjnej, Warszawa 2009.
 • Kmiecik Z., Czynności egzekucyjne w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym [w:] System egzekucji administracyjnej, J. Niczyporuk, S. Fundowicz, J. Radwanowicz (red.), C.H. Beck, Warszawa 2004.
 • Masternak M. [w:] T. Jędrzejewski, M. Masternak, P. Rączka, Administracyjne postępowanie egzekucyjne, Toruń 2002.
 • Miruć A., Maćkowiak J., Tytuł wykonawczy w administracyjnym postępowaniu. egzekucyjnym [w:] System egzekucji administracyjnej, J. Niczyporuk, S. Fundowicz, J. Radwanowicz (red.), C.H. Beck, Warszawa 2004.
 • Olszanowski J., Egzekucja administracyjna obowiązków o charakterze niepieniężnym, Presscom, Wrocław 2014.
 • Olszanowski J., Piątek W., Glosa do uchwały SN z 24 lutego 2010, III CZP 133/09, PPE 2011, nr 6/7.
 • Prawo podatkowe, pod red. L. Etel, wyd. II, Difin 2008.
 • Przybysz P., Postępowanie egzekucyjne w administracji. Komentarz, Warszawa 2011.
 • Rojewski M., Suławko-Karetko A., Kodeks postępowania administracyjnego. Orzecznictwo, C.H. Beck, Warszawa 2014.
 • Skóra A., Glosa do wyroku WSA w Warszawie z 6 stycznia 2004, I SA 2394/03, "Gdańskie Studia Prawnicze. Przegląd Orzecznictwa" 2005, nr 3.
 • Staniszewski M., Egzekucja obowiązków podatkowych, C.H. Beck, Warszawa 2010.
 • Zimmermann J., Polska jurysdykcja administracyjna, Warszawa 1996.
 • Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, t.j. Dz. U. z 2014, poz. 1619.
 • Ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23.
 • Ustawa z dnia 11 października 2013 r. o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych, Dz. U. z 2013 r., poz. 1289 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o administracji podatkowej, Dz. U. z 2015, poz. 1269.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych, Dz. U. z 2015 r., poz. 2367.
 • Wyrok NSA z 3 grudnia 2013 r., sygn. akt II GSK 1279/12 [http://orzeczenia.nsa.gov.pl, dostęp 20.03.2016 r.]
 • Wyrok NSA z 3 grudnia 2013 r. II GSK 1880/12 [http://orzeczenia.nsa.gov.pl, dostęp 20.03.2016 r.]
 • Wyrok NSA z dnia 8 kwietnia 2010 r., II FSK 2063/08 [http://orzeczenia.nsa.gov.pl, dostęp 20.03.2016 r.]
 • Wyrok NSA z dnia 11 grudnia 2009 r., II FSK 1173/08 [http://orzeczenia.nsa.gov.pl, dostęp 20.03.2016 r.]
 • Wyrok NSA z dnia 26 marca 2009 r., II FSK 1462/08, LEX 532596
 • Wyrok NSA z 13 października 2005 r., sygn. akt II FSK 642/05 [http://orzeczenia.nsa.gov.pl, dostęp 20.03.2016 r.]
 • Wyrok NSA z dnia 29 kwietnia 1999 r., I SA/Wr716/97 [http://orzeczenia.nsa.gov.pl, dostęp 20.03.2016 r.]
 • Wyrok NSA w Warszawie z dnia 24 listopada 1998 r., III SA 918/97 [http://orzeczenia.nsa.gov.pl, dostęp 20.03.2016 r.]
 • Wyrok NSA z dnia 6 maja 1998, SA/Sz 1477/97, LEX nr 34164
 • Wyrok NSA z dnia 20 maja 1997 r., I SA/Łd 1662/96, ONSA 1998, nr 1, poz. 30
 • Wyrok WSA w Łodzi z dnia 17 marca 2015 r., III SA/Łd 35/15 [http://www.orzeczenia.com.pl/orzeczenie/ 1d1 f6/wsa,III-SA-Ld-35-15, dostęp 20.03.2016 r.]
 • Wyrok WSA w Krakowie z dnia 14 lipca 2015 r., I SA/Kr 771/15 [http://orzeczenia.nsa.gov.pl, dostęp 20.03.2016 r.]
 • WSA w Olsztynie z dnia 29 września 2011 r., I SA/Ol 549/11[http://orzeczenia.nsa.gov.pl, dostęp 20.03.2016 r.]
 • Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 25 czerwca 2010 r., I SA/Gl 297/10 [http://orzeczenia.nsa.gov.pl, dostęp 20.03.2016 r.]
 • Wyrok WSA w Olsztynie z dnia 12 czerwca 2008r. sygn. akt I SA/Ol 101/08 [https://mojepanstwo.pl/dane/sa_orzeczenia, dostęp 20.03.2016 r.]
 • Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 5 maja 2008 r., I SA/Gl 932/07 [http://orzeczenia.nsa.gov.pl, dostęp 20.03.2016 r.]
 • Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 17 grudnia 2007 r. sygn. akt I SA/Gl 464/07 [http://orzeczenia.nsa.gov.pl, dostęp 20.03.2016 r.]
 • Wyrok WSA w Krakowie z dnia 31 października 2007 r., I SA/Kr 1289/06 [http://orzeczenia.nsa.gov.pl, dostęp 20.03.2016 r.]
 • Wyrok WSA w Warszawie z dnia 15 grudnia 2006 r., VII SA/Wa 1393/05 [http://orzeczenia.nsa.gov.pl, dostęp 20.03.2016 r.]
 • Wyrok WSA w Warszawie z dnia 8 września 2005 r., III SA/Wa 1178/05 [http://orzeczenia.nsa.gov.pl, dostęp 20.03.2016 r.]
 • Wyrok WSA w Łodzi z dnia 11 maja 2004r. sygn. akt I SA/Łd 992/03, opub. w LEX nr 127025
 • Uchwała NSA z dnia 08 grudnia 2014 r., sygn. II FPS 5/14, ONSA i WSA z 2015r. nr 2 poz.16.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171447376

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.