PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 15 | nr 2 | 29--57
Tytuł artykułu

Crowd Capital - Conceptualisation Attempt

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Kapitał tłumu - próba konceptualizacji
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Tło badań. Problematyka open innovation oraz crowdsourcing coraz częściej jest obecna w literaturze z zakresu nauk o zarządzaniu. Podkreśla się, że podczas tworzenia innowacji organizacja powinna korzystać z wiedzy znajdującej się poza jej granicami. Ponadto sugeruje się, że proces tworzenia i rozwoju produktów czy usług powinien być otwarty. Tym samym organizacje powinny korzystać z wiedzy będącej w posiadaniu szeroko pojętej publiczności czy tłumu (Wexler, 2011). Tłum nabrał także nowego znaczenia: z osób niezorganizowanych, chaotycznych, często agresywnych stał się zorganizowany i zorientowany na rozwiązywanie problemów, a w szczególności na tworzenie tzw. otwartych innowacji. Jednakże mimo wzrostu zainteresowania badaczy tematyką otwartych innowacji czy crowdsourcingu i świadomości "mądrości tłumu" trudno w literaturze odnaleźć jednoznaczne odpowiedzi na pytanie, co to jest kapitał tłumu. Wielu autorów uważa, że to kapitał tłumu jest rdzeniem zarówno otwartych innowacji, jak i crowdsourcingu.
Cel badań. Celem artykułu jest integracja i synteza dotychczasowego dorobku naukowego dotyczącego kapitału tłumu.
Metodologia. Do identyfikacji głównych perspektyw badawczych oraz wypracowania propozycji konceptualizacji wykorzystano metodę systematycznego przeglądu literatury, w tym analizę liczby cytowań. Pozwoliło to na ujawnienie dotychczasowych osi badań, struktury poznawczej wyłaniającej się z publikowanych do tej pory prac. Analizie poddano publikacje zamieszczone w bazach pełnotekstowych. Badaniem objęto okres 9 lat: od 2007 do 2016 roku.
Kluczowe wnioski. Przegląd i analiza treści publikacji wyszczególnionych w ramach systematycznego przeglądu literatury pozwoliły na identyfikację kierunków dalszych dociekań naukowych. Systematyczny przegląd zagranicznej i krajowej literatury opublikowanej do 2016 roku wskazuje, że wiele płaszczyzn i obszarów występowania omawianego zjawiska wciąż nie zostało zbadanych, i ukazuje wolną przestrzeń do nowych rozważań w tym zakresie. W artykule przedstawiono autorską propozycję konceptualizacji pojęcia "kapitał tłumu". (abstrakt oryginalny)
EN
Background. The problems of open innovation and crowdsourcing are more and more often present in literature on management sciences. It is emphasized that during creation of innovation a given organisation should make use of the knowledge existing outside of it. Moreover, it is suggested that the process of creating and developing products or services should be open. By the same, organisations should make use of the knowledge that is being possessed by a generally understood public or crowd (Wexler, 2011). The crowd has gained a new meaning: from unorganised, chaotic and often aggressive people it has become organised and oriented towards problem solving, and in particular creating the so-called open innovations. However, despite the increase of researchers' interest in the subject of open innovation or crowdsourcing and awareness of "crowd wisdom", it is difficult to find in the literature unambiguous answers to the question on what is crowd capital. Many authors assume that crowd capital is the core of both open innovation and crowdsourcing.
Research aims. The aim of the article is integration and synthesis of the existing scientific output related to crowd capital and presenting an original conceptualization of this notion.
Methodology. In order to identify the main research perspectives and develop a proposal of the conceptualisation, the method of systematic literature review was used, including an analysis of the number of citations. This enabled revealing the existing research axes and the cognitive structure emerging from works published so far. Publications entered in full text databases were analysed. The research covered a period of 9 years: from 2007 to 2016.
Key findings. The review and analysis of the contents of publications listed within the systematic literature review enabled identifying of the directions of further scientific research. The systematic foreign and domestic literature review published until 2016 indicated that many levels and areas of the occurrence of the subject phenomenon have still not been examined, which shows free space for new research in this scope. The article presents a proposal of an original conceptualisation of the notion of crowd capital. (original abstract)
Rocznik
Tom
15
Numer
Strony
29--57
Opis fizyczny
Twórcy
 • Jagiellonian University
Bibliografia
 • Afuah, A. & Tucci, C.L. (2012). Crowdsourcing as a solution to distant search. Academy of Management Review, 37(3), 355-379.
 • Aitamurto, T., Leiponen, A. & Tee R. (2011). The promise of idea crowdsourcing: Benefits, contexts, limitations. White Paper June, 2(30).
 • Alag, S. (2009). Collective Intelligence in Action. Greenwich: Manning Publications.
 • Barrows, S. (1981). Visions of the Crowd in Late Nineteenth Century France. London: Yale University Press.
 • Belleflamme, P., Lambert, T. & Schwienbacher, A. (2013). Individual crowdfunding practice. Venture Capital: An International Journal of Entrepreneurial Finance, 15(4), 313-333.
 • Bonnabeau, E. (2009). Decisions 2.0: The power of collective intelligence. MIT Sloan Management Review, 50(2), 45-52.
 • Booth, B.B.B., Dunstone, N.J., Halloran, P.R., Andrews, T. & Bellouin, N. (2012). Aerosols implicated as a prime driver of twentieth-century North Atlantic climate variability. Nature, 484, 228-232.
 • Borucki, M., Świtalski, P. & Paczka, K. (2008). Wirtualne Rynki Predykcyjne - Raport końcowy. Warszawa: Instytut Badań Systemowych PAN.
 • Boudreau, K.J. & Lakhani, K.R. (2013). Using the Crowd as an Innovation Partner. Harvard Business Review, 91(4), 60-69.
 • Brabham, D.C. (2007). Faces in the Crowd: Brett Snider', Crowdsourcing: Tracking the Rise of the Amateur. http://crowdsourcing.typepad.com/cs/2007/03/faces_in_the_cr.htm (access: 2.02.2016).
 • Brabham, D.C. (2009). Crowdsourcing as a Model for Problem Solving. Salt Lake City: University Press.
 • Brabham, D.C. (2011). Crowdsourcing: A model for leveraging online communities. In: A. Delwiche & J. Henderson (eds.), The Routledge Handbook of Participatory Cultures. London: Routledge.
 • Bugdol, M. (2006). Wartości organizacyjne. Szkice z teorii organizacji i zarządzania. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Bugliarello, G. (1997). Telecommunities: The next civilization. The Futurist, 31(5), 23-26.
 • Canetti, E. (1984). Crowds and Power. New York: Farrar, Strauss and Giroux.
 • Charness, G., Sutter, M. (2012). Groups make better self-interested decisions. Journal of Economic Perspectives, 26(3), 157-176.
 • Chesbrough, H.W. (2006). Open Business Models: How to Thrive in the New Innovation Landscape. Boston, MA: Harvard Business School Press.
 • Chiaroni, D., Chiesa, V. & Frattini, F. (2011). The open innovation journey: How firms dynamically implement the emerging innovation management paradigm. Technovation, 31(1), 34.
 • Cohen, W.M. & Levinthal, D.A. (1990). Absorptive capacity: A new perspective on learning and innovation. Administrative Science Quarterly, 35(1), 128-152.
 • Corneli, J. & Mikroyannidis, A. (2012). Crowdsourcing education on the Web: a rolebased analysis of online learning communities. In: A. Okada, T. Connolly & P. Scott (eds.), Collaborative Learning 2.0: Open Educational Resources. Hershey, PA: IGI Global, 272-286.
 • Corvello, V. & Iazzolino, G. (2013). Factors affecting the practices of external problem solvers in broadcast search. Journal of Technology Management and Innovation, 8(2), 166-177.
 • Czakon, W. (2011). Metodyka systematycznego przeglądu literatury. Przegląd Organizacji, 3, 57-61.
 • Dahlander, L. & Magnusson, M. (2008). How do firms make use of communities? Long Range Planning, 41, 629-649.
 • Djelassi, S. & Decoopman, I. (2013). Customers participation in product development through crowdsourcing: Issues and implications. Industrial Marketing Management, 42(5), 683-692.
 • Estellés-Arolas, E. & González-Ladrón-de-Guevara, F. (2012). Towards an integrated crowdsourcing definition. Journal of Information Science, 38(2), 113-123.
 • Fang, M., Yin J. & Dacheng, T. (2013). Active learning for crowdsourcing using knowledge transfer. Proceedings of the Twenty-Eighth AAAI Conference on Artificial Intelligence. https://www.aaai.org/ocs/index.php/AAAI/AAAI14/paper/download/8378/8814 (access: 2.02.2016).
 • Feller, J., Finnegan, P., Hayes, J. & O'Reilly, P. (2012). Orchestrating sustainable crowdsourcing: A characterisation of solver brokerages. Journal of Strategic Information Systems, 21(3), 216-232.
 • Franke, N., Von Hippel, E. & Schreier, M. (2006). Finding commercially attractive user innovations: A test of lead user theory. Journal of Product Innovation Management, 23(4), 301-315.
 • Gannon-Leary, P. & Fontainha, E. (2007). Communities of practice and virtual learning communities: Benefits, barriers and success factors. eLearning Papers, 5.
 • Ginsberg, A. & Venkatraman, N. (1985). Contingency perspectives of organizational strategy: a critical review of the empirical research. Academy Management Review, 10(3), 421-434.
 • Garrigos, F. (2010). Interrelationships between professional virtual communities and social networks, and the importance of virtual communities in creating and sharing knowledge. In: C. Camison, D. Palacios, F. Garrigos & C. Devece (eds.), Connectivity and Knowledge Management in Virtual Organizations: Networking and Developing Interactive Communications, 1-22. http://wiki.stoa.usp.br/images/f/f5/Sharing.pdf (access: 2.02.2016).
 • Garrigos-Simon, F.J., Alcamí, R.L. & Ribera, T.B. (2012). Social networks and Web 3.0: their impact on the management and marketing of organizations. Management Decision, 50(10), 1881.
 • Hayek, F.A. von (2006). Konstytucja wolności. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Herm, S., Callsen-Bracker, H.M. & Kreis, H. (2014). When the crowd evaluates soccer players' market values: Accuracy and evaluation attributes of an online community. Sport Management Review, 17(4), 484-492.
 • Hermida, A. (2010). From TV to twitter. How ambient news became ambient journalism. M/C Journal, 13(2).
 • Howe, J. (2006). The rise of crowdsourcing. Wired Magazine. http://www.wired.com/wired/archive/14.06/crowds.html (access: 2.02.2016).
 • Howe, J. (2008). Crowdsourcing. Why the Power of the Crowd is Driving the Future of Business. New York: Three Rivers Press.
 • Hsu, W., Spyropoulos, T., Psounis, K. & Helmy, A. (2007). Modeling time-variant user mobility in wireless mobile networks. Proceedings of the 26th IEEE International Conference on Computer Communications, INFOCOM, IEEE, Anchorage, Alaska, USA, 758-766. http://www.cise.ufl.edu/~helmy/papers/TVC-Infocom-07-published.pdf (access: 2.02.2016).
 • Jeppesen, L.B. & Lakhani, K.R. (2010). Marginality and problem solving effectiveness in broadcast search. Organization Science, 21(5), 1016-1033.
 • Jeppesen, L.B. & Laursen, K. (2009). The role of lead users in knowledge sharing. Research Policy, 38(10), 1582-1589.
 • Kittur, A., Chi, E.H. & Bongwon, S. (2008). Crowdsourcing user studies with Mechanical Turk. Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems.
 • Komarczuk, M. (2006). Społeczności internetowe jako narzędzie PR. http://mediarun.com/pl/ludzie/wywiad/spolecznosci-internetowe-jako-narzedzie-pr.html (access: 2.02.2016).
 • Kosslyn, S. & Rosenberg, R. (2006). Psychologia. Mózg, człowiek, świat. Kraków: Znak.
 • Krueger, J. (Ed.). Frontiers of Social Psychology: Social Psychology and Decision Making. Philadelphia, PA: Psychology Press.
 • Lakhani, K. & Panetta, J.A. (2007). The principles of distributed innovation. Innovations: Technology, Governance, Globalization, Summer, 2(3).
 • Larrick, R., Mannes, A., & Soll, J. (2011). The social psychology of the wisdom of crowds. In: Krueger, J. (ed.), Social Judgment and Decision Making (Frontiers of Social Psychology).
 • Lave, J. & Wenger, E. (1991). Situated Learning: Legitimate Peripheral Participation. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Le Bon, G. (2001). The Crowd. A Study of the Popular Mind. Kitchener: Botache Books.
 • Lévy, P. & Bononno, R. (1997). Collective Intelligence: Mankind's Emerging World in Cyberspace. New York: Plenum.
 • Lenart, R. (2010). Rola wspólnoty praktyków w strategii absorpcji wiedzy w szkole. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach, 10, 411-418.
 • Lenart, R. (2012). Zdolność absorpcyjna - wyzwania badawcze. Przegląd Organizacji, 3, 5-9.
 • Leser, E.L. & Stock, J. (2001). Communities of practice and organizational performance. IBM System Journal, 40(4), 827-846.
 • Lewenstein, B. (2004). Zasoby lokalne: zarys koncepcji. In: P. Gliński, B. Lewenstein & A. Siciński (Ed.), Samoorganizacja społeczeństwa polskiego: III sektor i wspólnoty lokalne w jednoczącej się Europie. Warszawa: IFiS PAN.
 • Lin, M., Oki, T., Holloway, T., Streets, D.G., Bengtsson, M. & Kanae, S. (2008). Longrange transport of acidifying substances in East Asia-Part I: model evaluation and sensitivity studies. Atmospheric Environment, 42(24), 5939-5955.
 • Lutz, R. (2011). Marketing Scholarship 2.0. Journal of Marketing, 75(4), 225-234.
 • Lüttgens, D., Pollok, P., Antons, D. & Piller, F. (2014). Wisdom of the crowd and capabilities of a few: internal success factors of crowdsourcing for innovation. Journal of Business Economics, 84(3), 339-374.
 • Majchrzak, A. & Malhotra, A. (2013). Towards an information systems perspective and Research Agenda on Crowdsourcing for Innovation. The Journal of Strategic Information Systems, 22(4).
 • Matusiak, K. (2008). Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
 • Marjanovic, S., Fry C. & Chataway, J. (2012). Crowdsourcing based business models: in search of evidence for innovation 2.0. Science and Public Policy, 39(3), 318-332.
 • McClelland, J.L. (1989). Parallel distributed processing: Implications for cognition and development. In: R.G.M. Morris (ed.), Parallel Distributed Processing: Implications for Psychology and Neurobiology. Oxford: Clarendon Press.
 • McPhail, C. (1991). The Myth of the Madding Crowd. New York: Aldine de Gruyter.
 • Nahapiet, J. & Ghoshal, S. (1998). Social capital, intellectual capital, and the organizational advantage. The Academy of Management Review, 23(2), 242-267.
 • Olech, A. (red.) (2011). Dyktat czy uczestnictwo? Diagnoza partycypacji publicznej w Polsce. T. 1. Warszawa: Fundacja Instytut Spraw Publicznych.
 • O'Mahony, S., Lakhani, K.R. (2011). Organizations in the Shadow of Communities. Research in the Sociology of Organizations, no. 11-131.
 • Poetz, M.K. & Schreier, M. (2012). The value of crowdsourcing: Can users really compete with professionals in generating new product ideas? Journal of Product Innovation Management, 29(2), 245-256.
 • Pogonowska, B. (2004). Kapitał społeczny - próba rekonstrukcji kategorii pojęciowej. W: H. Januszek (red.), Kapitał społeczny - aspekty teoretyczne i praktyczne. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
 • Postmes, T. & Spears, R. (1998). Deindividuation and anti-normative behavior: A meta-analysis. Psychological Bulletin, 123, 238-259.
 • Prpić, J. & Shukla, P. (2013). The theory of crowd capital. Proceedings of the Hawaii International Conference on System Sciences
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171447938

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.