PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 2 | 78--96
Tytuł artykułu

Zjawisko przestępczości nieletnich w Polsce

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Phenomenon of Juvenile Delinquency in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie przestępczości nieletnich jako zagrożenia dla bezpieczeństwa publicznego. Głównym problemem badawczym jest pytanie - jakie są skutki przestępczości nieletnich dla bezpieczeństwa publicznego? W artykule ukazano etiologię zjawiska przestępczości oraz wskazano rodzaje przestępstw popełnianych przez nieletnich. Zaprezentowano również przestępczość nieletnich w świetle danych statystycznych, co posłużyło do porównania skali zjawiska w Polsce i innych państwach Unii Europejskiej. Badania zrealizowano na podstawie opracowań poświęconych problemowi przestępczości nieletnich, a także bezpieczeństwa i przestępczości ogółem. Źródła te dotyczyły systemu prawnego panującego w Polsce, działalności poszczególnych instytucji państwowych oraz uwarunkowań i skutków przestępczości. Wykorzystano także treść aktów prawnych oraz dokumentów: informacji i raportów dotyczących postępowania przeciwko nieletnim i innych patologicznych zjawisk, a także warunkujących działanie poszczególnych organów państwowych w przeciwdziałaniu negatywnym zjawiskom społecznym. (abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this article is to present juvenile deliquency as a threat to public security. The main research problem is the question - what are the consequences of juvenile delinquency to public safety? The article shows the etiology of the phenomenon and identifies types of crimes committed by minors. It also presentes juvenile delinquency in the light of statistical data, which was used to compare the scale of the phenomenon in Poland and other European Union countries. The research was carried out on the basis of studies devoted to the problem of juvenile delinquency, as well as security and crime in general. Sources concerned the legal system in Poland, the activities of the various state institutions and the conditions and consequences of crime. The content of legal acts and documents: information and reports on the proceedings against minors and other pathological phenomena, as well as conditioning the performance of individual state bodies in the fight against negative social phenomena were also used. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
78--96
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Bibliografia
 • Czarnecka-Dzialuk Beata. 2014. Powrotność do przestępstwa nieletnich w wybranych krajach, Warszawa: Instytu Wymiaru Sprawiedliwości.
 • Enzmann Dirk, Haen Marshall Ineke, Killias Martin, Junger-Tas Josine, Steketee Majone, Gruszczynska Beata. 2010. "Self-reported youth delinquency in Europe and beyond: First results of the Second International Self-Report Delinquency Study in the context of police and victimization data". "European Journal of Criminology" nr 2 : 159-183.
 • European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, Summary 2011 ESPAD report. Substance use among students in 36 European countries. 2012. Luxembourg: Publications Office of the European Union.
 • Firla Jacek. 2001. Psychospołeczne uwarunkowania przestępczości nieletnich. Wydawnictwo Szkoły Policji w Katowicach.
 • Hagel Grażyna. 2013. Patologie społeczne. Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum.
 • Hołyst Brunon. 2010. Kryminalistyka. Warszawa: LexisNexis.
 • Informacja dotycząca stanu zagrożenia przestępczością nieletnich w Polce w 2014 roku. 2015. Warszawa: Biuro Prewencji i Ruchu Drogowego KGP. Wydział Prewencji.
 • Jabłoński Ryszard. 2001. Szkoła a zachowania samobójcze młodzieży, Gdańskie Wydawnictwo Naukowe.
 • Jarosz Maria. 1992. Dewiacyjne zachowania młodzieży i ich determinanty środowiskowe. Warszawa: WSiP.
 • Jundziłł Elżbieta. 2002. Potrzeby psychiczne dzieci i młodzieży. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Konwencja o prawach dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r., Dziennik Ustaw z 1991 r. Nr 120, poz. 526.
 • Lorek Z. 1998. "Zasady postępowania z nieletnimi. Próba systematyzacji". Państwo i Prawo nr 11 : 65-73.
 • Łobocki Mieczysław. 1989. Trudności wychowawcze w szkole. Warszawa: WsiP.
 • Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie zapobiegania przestępczości nieletnich, sposobów postępowania w kwestii przestępczości nieletnich oraz roli wymiaru sprawiedliwości wobec nieletnich w Unii Europejskiej. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. 2006/C 110/13.
 • Pawłowska Róża, Jundziłł Elżbiera. 2002. Wybrane zjawiska patologii społecznej w opinii współczesnej młodzieży. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 • Pelc Ewelina. 2010. Wpływ wybranych zjawisk patologicznych na bezpieczeństwo i porządek publiczny w Polsce. Rzeszów: WSPiA.
 • Pilch Tadeusz, Lepalczyk Irena. 1995. Pedagogika społeczna. Warszawa: Żak.
 • Pospieszył Irena. 2008. Patologie społeczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Pospiszyl Kazimierz, Żabczyńska Ewa. 1985. Psychologia dziecka niedostosowanego społecznie. Warszawa: PWN.
 • Pytka Lesław. 2000. Pedagogika resocjalizacyjna. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.
 • Raport o stanie bezpieczeństwa w Polsce w 2014 roku. 2015. Warszawa: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.
 • Sierosławski J. 2011. Używanie alkoholu i narkotyków przez młodzież szkolną. Warszawa: Instytut Psychiatrii i Neurologii.
 • Szumski J. 1996. Postępowanie w sprawach nieletnich. Gdańsk: Wydawnictwo US.
 • Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń, Dz. U. z 2013 r. poz. 482, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r., Kodeks karny, Dz.U. Nr 88, poz. 553.
 • Żebrowski Jan. 2000. Rodzinne uwarunkowania przestępczości nieletnich. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171448312

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.