PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 1 (79) Rynek kapitałowy i zarządzanie wartością | 227--244
Tytuł artykułu

Model biznesu w raportach okresowych sprawozdawczości przedsiębiorstw - intencje i wyniki

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Business Model in the Periodic Reports of Corporate Reporting - Intentions and Results
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Cel - Celem artykułu jest przedstawienie problematyki ujawniania charakterystyki modelu biznesu w sprawozdaniach okresowych przedsiębiorstw. Przedstawiono nowe podejście do przedstawiania potencjału firm przy pomocy opisu modelu biznesu stosowanego przez przedsiębiorstwo oraz intencji strategicznych zarządów firm. Problem opisywania modelu biznesu w sprawozdaniach okresowych jest nowym zagadnieniem i stanowi ważny obszar eksploracji naukowych, jak i poszukiwania praktycznych rozwiązań. Dotychczasowe rozwiązania światowe nie są jednoznaczne, prezentowane są różne podejścia w tym zakresie. Nie ma zgody co do ostatecznego rozwiązania, które mogłoby być uznane za pewien standard. Ważną rolę w zakresie uwzględnienia modelu biznesu w sprawozdawczości przedsiębiorstw ma tzw. Raport Zintegrowany. Metodologia badania - Dokonano szerokiego przeglądu literatury przedmiotu, a także zaprezentowano wybrane interpretacje na temat miejsca i roli pojęcia modelu biznesu w raportach finansowych, w tym stanowiska prezentowane przez członków ASAF - Accounting Standards Advisory Forum. W części badawczej pracy dokonano badań jakościowych, które objęły trzy wybrane zintegrowane raporty polskich przedsiębiorstw, które oceniono z punktu widzenia identyfikacji atrybutów modelu biznesowego. Wyniki - Na podstawie przeglądu literatury przedmiotu oraz badań własnych należy stwierdzić, że istnieje potrzeba zbudowania jednolitych ram definicyjnych oraz konceptualnych dla realizacji procesu przedstawiania istoty modelu biznesowego w sprawozdaniach okresowych przedsiębiorstw. Należy także zwiększać świadomość oraz wiedzę wśród przedsiębiorców na temat potrzeby, formy i jakości ujawniania modelu biznesu w sprawozdaniach okresowych. Oryginalność/wartość - Zwrócenie uwagi na nowy sposób raportowania okresowego przedsiębiorstw z punktu widzenia ujawniania informacji na temat modelu biznesowego. Dokonano szerokiego przeglądu literatury przedmiotu, wskazano nowe trendy i proponowane nowe rozwiązania. Badania wykazały, że istnieje problem osadzenia koncepcji modelu biznesu w sprawozdawczości finansowej. Dotychczasowe doświadczenia wskazują na szereg problemów i przypadków niezrozumienia istoty modelu biznesu oraz intencji zarządczych w kontekście informowania interesariuszy o potencjale przedsiębiorstwa. (abstrakt oryginalny)
EN
Purpose - The purpose of this article is to present the problems of location characteristics of the business model in the periodic reports of enterprises. The paper presents a new approach to presenting of strategic potential of companies with the using of business model description and the presentation of management intent. The problem of describing the business model of periodic reports is a new issue and is an important area of scientific exploration and the search for practical solutions. Existing global solutions in this field are not conclusive. Are presented different approaches in this regard. There is no consensus as to the final solution, which could be considered a standard. An important role for the new solutions of performance reporting and business model are so called Integrated Reports. Research methodology - In article was presented review of the literature as well and selected interpretations on the place and role of the concept of the business model in financial reports. Was presented opinions prepared by members of the ASAF - Accounting Standards Advisory Forum. In the research part of the work were carried out qualitative research, which included three selected integrated reports of Polish companies, which have been assessed from the point of view of identification attributes of the business model. Result - On the base of a broad review of the literature and own research it is reasonable to say that is a need for a unification a definitional and conceptual framework for the process to present the essence of the business model in the periodic reports of enterprises. It should also increase awareness and knowledge among entrepreneurs about the need, form and presentation of business model in the periodic reports. Originality/value - In article indicated the new way of finance reporting of enterprises in terms of disclosure of information on the business model. Was presented a review of the literature. Was identified new trends and proposed new solutions. Studies have shown that are a problems in presenting of concept of the business model in financial reporting. Business cases suggests a problems and cases of misunderstanding of the essence of the business model in the context of informing potential stakeholders of the company. (original abstract)
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Bibliografia
 • ASB Discussion Paper DP/2013/1 (2013), A Review of the Conceptual Framework for Financial Reporting, Agenda paper 8.2 (M135), Australian Accounting Standards Board, AASB, 11-12 December.
 • Bek-Gaik B., Rymkiewicz B. (2015), Model biznesu w sprawozdawczości polskich spółek publicznych na przykładzie branży energetycznej, w: E. Nowak, M. Kowalewski, Zarządzanie kosztami i dokonaniami, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 398, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Biuletyn MSSF (2014), Naprzeciw standardom, Deloitte.
 • Busco C., Frigo M.L., Quattrone P., Riccaboni A. (2013), Redefining Corporate Accountability through Integrated Reporting, "Strategic Finance", August.
 • CGMA briefing (2014), Integrated Thinking, The next step in integrated reporting, World Congress of Accountants.
 • Eccles R.G., Krzus M.P., Krzus M. (2015), Meaning and Momentum in the Integrated Reporting Movement, "Journal of Applied Corporate Finance" vol. 27, no. 2.
 • EFRAG, ANC & FRC Presentation (2013), The role of the business model in financial statements, December, www. frc.org.uk/News-and-Events/FRC-Press/Press/2013/December/EFRAG,-ANC-and-FRC-issue-a-research-paper-% E2%80%98The-rol.aspx.
 • European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG), The French Autorité des Normes Comptables (ANC) and the UK Financial Reporting Council (FRC) (2013), The role of the business model in financial statements, Research Paper, December.
 • European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG), The French Autorité des NormesComptables (ANC) and the UK Financial Reporting Council (FRC) (2014), The role of the business model in financial statements, Feedback Statement on Research Paper, September.
 • http://raportzintegrowany.orlen.pl/pl/narzedzia/model-biznesowy.
 • http://wiadomosci.stockwatch.pl/x-edycja-konkursu-the-best-annual-report-rozstrzygnieta,patronaty,148316.
 • Hudson J., Jeaneau H., Zlotnicka E.T. (2012), Q-Series, What is Integrated Reporting? "UBS Investment Research".
 • IFRS - ASB Agenda ref 8A (2014), Project Conceptual Framework, Paper topic Business model.
 • Jabłoński M. (2013), Kształtowanie modeli biznesu w procesie kreacji wartości przedsiębiorstw, Difin, Warszawa.
 • Karwowski M. (2015), Model biznesu jako nowe wyzwanie sprawozdawczości zewnętrznej, w: Teoria rachunkowości, sprawozdawczość i analiza finansowa, red. B. Nita, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 388, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Leisenring J., Linsmeier T., Schipper K., Trott E. (2011), Business Model (Intent)-Based Accounting, Presentation at the Information for Better Markets Conference, London.
 • Marcinkowska M. (2004), Roczny raport z działań i wyników przedsiębiorstwa, nowe tendencje w sprawozdawczości biznesowej, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Michalczuk G., Mikulska T. (2014), Sprawozdanie zintegrowane jako produkt finalny rachunkowości społecznej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 827, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 69.
 • Osterwalder A. (2004), The business model ontology: A proposition in a design science approach, PhD Thesis, University of Lausanne.
 • Sorrentino M., Smarra M. (2015), The Term "Business Model" in Financial Reporting: Does It Need a Proper Definition?, "Open Journal of Accounting" 11-22, www.scirp.org/journal/ojaccthttp://dx.doi.org/10.4236/ ojacct.2015.42002.
 • The International <IR> Framework (2013), International Integrated Reporting Council ('the IIRC'), December.
 • Towards integrated reporting (2011), Communicating Value in the 21st Century, Copyright by the International Integrated Reporting Committee, September.
 • Walińska E.M. (2015), Zintegrowany raport - początek końca sprawozdania finansowego?, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" t. 82 (138).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171449357

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.