PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | vol. 4, t. 323 | 141--154
Tytuł artykułu

Zmiany w strukturze akcjonariatu polskich spółek giełdowych zmieniających rynek notowań akcji

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Changes in the Ownership Structure of Polish Firms Changing the Stock Market
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest ocena zmian w strukturze akcjonariatu 28 spółek migrujących z rynku NewConnect na rynek regulowany GPW w Warszawie. Przyjęta hipoteza badawcza zakłada, iż przejście z rynku NewConnect na rynek główny GPW prowadzi do zwiększenia udziału w kapitale zakładowym instytucji finansowych. W strukturze akcjonariatu badanych spółek zidentyfikowano trzy grupy inwestorów notyfikowanych: osoby fizyczne, instytucje finansowe oraz spółki. Wybrane zmienne opisujące strukturę akcjonariatu zostały obliczone dla okresu przed zmianą i po zmianie rynku notowań akcji. Wyniki nieparametrycznego testu Wilcoxona nie potwierdzają przyjętej hipotezy badawczej, ale pozwalają stwierdzić, iż zmiana rynku prowadzi do wzrostu udziału free float i zmniejszenia koncentracji własności.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this paper is to examine the changes of ownership structure of a sample of 28 firms that moved from alternative stock market (NewConnect) to the main stock market (Warsaw Stock Exchange). The research hypothesis states that changing the market results in an increase the ownership of financial institutions. A chosen variables depicting ownership structure were calculated before and after moving from one market to another. The results of nonparametric Wilcoxon test do not confirm the hypothesis, i.e. one cannot state that the ownership of financial institution increases. While it is possible to state that the free float increases and the ownership concentration decreases.(original abstract)
Rocznik
Strony
141--154
Opis fizyczny
Twórcy
 • Maria Curie-Skłodowska University in Lublin
Bibliografia
 • Adamska A. (2012), Zmiany akcjonariatu spółek publicznych w dobie kryzysu, "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów", nr 117, s. 36-53.
 • Adamska A. (2013), Własność i kontrola. Perspektywa akcjonariuszy spółek publicznych, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa.
 • Adamska A. (2014), Inwestorzy indywidualni jako akcjonariusze spółek publicznych w Polsce, ,,Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica" 2(301), s. 81-102.
 • Asyngier R. (2015), Wpływ zmiany rynku notowań na cenę akcji polskich spółek giełdowych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 862, Finanse, Rynki finansowe, Ubezpieczenia" nr 75, s. 19-30.
 • Attig N., Fong W-M, Gadhoum Y., Lang L.H.P. (2006), Effects of large shareholding on information asymmetry and stock liquidity, ,,Journal of Banking Finance", vol. 30, s. 2875-2892.
 • Baker H.K., Powell G. E., Weaver D.G. (1999a), Listing Changes and Visibility Gains, ,,Quarterly Journal of Business and Economics" vol. 38, no. 1, s. 46-63.
 • Baker H.K., Powell G.E., Weaver D.G. (1999b), The visibility effects of Amex listing, ,,The Quarterly Review of Economics and Finance", vol. 39, issue 3, s. 341-361.
 • Baker H.K., Powell G.E., Weaver D.G. (1999c), Does NYSE Listing Affect Firm Visibility?, ,,Financial Management", vol. 28, no. 2, s. 46-54.
 • Binderman Z., Borkowski B., Szczęsny W. (2013), Zastosowanie metryki Minkowskiego do pomiaru zmian koncentracji, ,,Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych", Tom XIV/3, s. 27-38.
 • Bohdanowicz L., Urbanek G. (2011), Struktury własnościowe polskich spółek publicznych a efektywność ich kapitału intelektualnego, ,,Acta Universitatis Lodziensis", Folia Oeconomica 258, s. 49-94.
 • Cisse A., Fontaine P.C. (2011), Economic Consequences of Market Section Switching: Evidence from NYSE-Euronext Paris, International Conference of the French Finance Association (AFFI), May 2011, http://ssrn.com/abstract=1834351, (dostęp: 15.05.2015).
 • Clyde P., Schultz P., Zaman M. (1997), Trading costs and exchange delisting: The case of firms that voluntarily move from the American Stock Exchange to the NASDAQ, ,,The Journal of Finance", 52 (5), s. 2103-2112.
 • Dharan B. G., Ikenberry D.L. (1995), The long-run negative drift of post-listing stock returns, ,,Journal of Finance" 1995, vol. 50, no. 5, s. 1547-74.
 • Dyrektywa 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 21 kwietnia 2004 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych (DZ.U. L 145 z 30.4.2004).
 • Jeżak J. (red.) (2010), Struktury własności polskich spółek publicznych a ich strategie rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Jeżak J. (2011), Struktury własnościowe spółek kapitałowych jako kluczowy element ich potencjału rozwojowego, "Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia XLII, Nauki Humanistyczno-Społeczne", zeszyt 403, tom 2011, s. 81-93.
 • Korpus J. (2013), Czynniki podatności spółek na wrogie przejęcia, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Lin F-L., Lin H-L. (2013), Ultimate Controller Ownership and Firm Value in Taiwan, ,,Emerging Markets Finance Trade", vol. 49, no. 1, s. 68-81.
 • Łomnicki A. (2012), Wprowadzenie do statystyki dla przyrodników, PWN, Warszawa.
 • McConnell J.J., Sanger G.C. (1984), A trading strategy for new listings on the NYSE, ,,Financial Analysts Journal", 40 (1), s. 34-38.
 • Merton, R.C. (1987), Presidential Address: A simple Model of Capital Market Equilibrium with Incomplete Information, ,,Journal of Finance", 42, s. 483-510.
 • Papaioannou G.J., Travlos N.G., Viswanathan K.G. (2003), The Operating Performance of Firms that Switch their Stock Listings, ,,The Journal of Financial Research", vol. 26, no. 4, s. 469-486.
 • Poletti-Hughes J., Ozkan A. (2014), Ultimate Controllers, Ownership and the Probability of Insolvency in Financially Distressed Firms, ,,Managerial and Decision Economics", vol. 35, s. 36-50.
 • Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu (tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 1 stycznia 2015 r.), strona internetowa: http://www.newconnect.pl/pub/regulacje_prawne/Regulamin_ASO_UTP.pdf), (dostęp: 15.05.2015).
 • Regulamin Giełdy, strona internetowa: http://www.gpw.pl/pub/files/PDF/regulacje/regulamin-gpw.pdf, (dostęp: 3.07.2015).
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2014 poz. 133).
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakie musi spełniać rynek oficjalnych notowań giełdowych oraz emitenci papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na tym rynku (Dz.U. 2010 nr 84 poz. 547).
 • Słomka-Gołębiowska A. (2010), Aktywizm inwestorów instytucjonalnych - dobra praktyka w Polsce? "Master of Business Administration" , vol. 3 (104), s. 49-64.
 • Thomsen S., Pedersen T. (2000), Ownership Structure and Economic Performance in the Largest European Companies, ,,Strategic Management Journal", vol. 2, s. 689-705.
 • Tse Y., Devos E. (2004), Trading costs, investor recognition and market response: An analysis of firms that move from the AMEX(NASDAQ) to NASDAQ(AMEX), ,,Journal of Banking Finance", vol. 28 (1), s. 63-83.
 • Urbanek P. (2014), Zmiany akcjonariatu a rotacja członków zarządu na przykładzie polskich spółek publicznych, ,,Studia Ekonomiczne", nr 166, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice, s. 228-237.
 • Ustawa z 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. 2005 nr 183 poz. 1538 ze zm.).
 • Ustawa z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 nr 184 poz. 1539 ze zm.).
 • Ustawa z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2000 nr 94 poz. 1037 ze zm.).
 • Varcholova T., Beslerova S. (2013), Ownership Structure and Company Performance - Research and Literature Review, Financial Internet Quarterly "e-Finanse", vol. 9, nr 2, s. 24-33
 • Wilczyński R. (2014), Struktura właścicielska a efektywność funkcjonowania przedsiębiorstw, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 804. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 67, s. 163-173.
 • Wilczyński R. (2015), Znaczenie kontroli właścicielskiej dla kształtowania struktury źródeł finansowania przedsiębiorstw, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 854. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 73, s. 771-782.
 • Wypych M. (2015), Koncentracja własności a wypłata dywidend na przykładzie przemysłowych spółek giełdowych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 854. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 73, s. 783-792.
 • Zator M., Maryniak P. (2013), Struktura właścicielska a rentowność przedsiębiorstw. Przykład z rynku polskiego, [w:] S. Owsiak, A. Pollok (red.), W poszukiwaniu nowego ładu ekonomicznego, PTE, Warszawa, s. 147-162.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171449397

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.