PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 4 | nr 11 | 78--93
Tytuł artykułu

Pomiar i ujawnianie transakcji między podmiotami powiązanymi w regulacjach prawa bilansowego i podatkowego

Warianty tytułu
Measure and Recognition of Transactions Between Related Parties in Accounting and Tax Law Regulations
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Postępujący proces globalizacji gospodarki światowej spowodował, że coraz więcej transakcji odbywa się wewnątrz grup kapitałowych. Istnienie powiązań pomiędzy podmiotami ułatwia swobodne ustalanie cen w transakcjach między nimi oraz wykorzystanie cen do osiągania istotnych celów przedsiębiorstwa. Ceny ustalane między podmiotami powiązanymi są wykorzystywane przede wszystkim jako narzędzie do redukcji obciążeń podatkowych. Władze poszczególnych państw bronią się przed takim uszczupleniem swoich dochodów i wprowadzają regulacje mające zapobiegać transferowi zysków. W kwestii opodatkowania transakcji dokonywanych w ramach przedsiębiorstw ponadnarodowych można mówić o międzynarodowym konsensusie. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) zaleca ustalanie cen w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi na podstawie ceny rynkowej, czyli takiej, jaką między sobą ustaliłyby podmioty niezależne, a więc ceny transakcyjnej. Większość krajów, w tym Polska, przyjęła takie rozwiązanie. Zagadnienie cen transferowych jest determinowane krajowymi i międzynarodowymi regulacjami prawnymi w obszarze prawa bilansowego i podatkowego. Szczególną rangę przypisano obowiązkowej dokumentacji podatkowej w tym obszarze, a także zakresowi ujawnień informacji na temat transakcji między podmiotami powiązanymi. (abstrakt oryginalny)
EN
The progressive process of globalisation of the world economy results in an increasing number of transactions being made within groups of companies. Links between the entities facilitate an uninhibited setting of prices and the use of prices to reach an important company's goals. Prices set among related parties are used primarily as a tool for reducing tax burden. Governments protect themselves against such a reduction of their income by introducing regulations aimed at preventing profit transfers. There is an international consensus in terms of taxation of transactions made by transnational companies. The OECD recommends setting prices in related parties' transactions based on market price, i.e. a price which would be set by independent entities, that is the transaction price. Most countries, including Poland, have accepted such a solution. The issue of transfer prices is determined by national and international accounting and tax law regulations. Obligatory documentation for tax purposes, as well as the scope of disclosure of information relating to transactions made between related parties, is of particular importance. (original abstract)
Rocznik
Tom
4
Numer
Strony
78--93
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Gdański
Bibliografia
 • cenytransferowe.org, b.r., MSR 24 - ujawnienie informacji o podmiotach powiązanych, cenytransferowe.org, http://www.cenytransferowe.org/finanse-i-rachunkowosc/rachunkowosc-finansowa/msr-24-ujawnienie-informacji-o-podmiotach-powiazanych/- _ft n1.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek, zmieniająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/43/WE oraz uchylająca dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG, Dz. Urz. UE L z 2013 r. nr 182/19.
 • Gierusz, A., Gierusz, M., 2010, Konsolidacja sprawozdań finansowych według MSSF, ODDK, Gdańsk.
 • Hońko, S., 2013, Wycena w rachunkowości, ZAPOL, Szczecin.
 • Janowicz, M., 2015, Konsolidacja sprawozdań finansowych w świetle projektu zmian w polskim prawie bilansowym, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 873, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 77, Szczecin.
 • Kabalski, P., 2010, w: Jaruga, A., Ignatowski, R., Kabalski, P., Frendzel, M. (red.), Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF/MSR) a ustawa o rachunkowości - podobieństwa i różnice, SKwP, Warszawa.
 • Kędzior, M., 2013, Zasadność stosowania w rachunkowości wyceny opartej na wartości godziwej, w: Micherda, B. (red.), Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości, Difin, Warszawa.
 • Lyons, S.M., 1997, Międzynarodowy słownik podatkowy, PWE, Warszawa.
 • Matuszak, Ł., 2012, Wycena a wiarygodność i porównywalność sprawozdania finansowego, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań.
 • Mika, J.F., 2007, Ceny transferowe: odpowiedzialność karna skarbowa, dokumentacje podatkowe, C.H. Beck, Warszawa.
 • MSSF, 2011, MSR 24 Ujawnianie informacji na temat podmiotów powiązanych , w: Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, cz. A, SKwP, Warszawa.
 • Nowak, E., 2014, Rola norm rachunkowości w kreowaniu prawdziwego i rzetelnego obrazu jednostki gospodarczej, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, t. 77 (133), SKwP, Warszawa.
 • Remlein, M., 2008, Inwestycje kapitałowe w polityce rachunkowości grupy kapitałowej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Remlein, M., 2013, Rachunkowość grup kapitałowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową dla celów podatku dochodowego od osób prawnych, Dz.U. nr 94, poz. 791.
 • Sojak, S., 2001, Ceny transferowe. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Sojak, S., Baćkowski, D., 2003, Ceny transferowe: aspekt podatkowy, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
 • Szarpak, H., 2006, Podmioty obowiązane do sporządzania dokumentacji podatkowej związanej z cenami transferowymi (2), Przegląd Podatkowy, nr 2.
 • Świderska, G., Więcław, W. (red.), 2012, Sprawozdanie finansowe według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości, Difin, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych Dz.U. nr 21, poz. 86 z późn. zm..
 • Ustawa z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2015 r. poz. 1333.
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r, - Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r., nr 21, poz. 94 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r., nr 8. poz. 60 z późn. zm.).
 • Wacławik, B., 2013, Wycena w wartości godziwej w rachunkowości, w: Wawak, S. (red.), Metody i techniki diagnozowania w doskonaleniu organizacji, Mfiles, Kraków.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171449585

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.