PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2016 | nr 6 | 399--409
Tytuł artykułu

Inwestycje w infrastrukturę sportowo-rekreacyjną jako przejaw innowacji społecznych w gminach wiejskich

Warianty tytułu
Investments in the Sport and Recreation Infrastructure as a Symptom of Social Innovations in Rural Municipalities
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Innowacje społeczne stanowią przykład przedsięwzięć, które przejawiają się w zmianach zachodzących w strukturze społecznej ludności, we wzorach obyczajowych, postawach ludzkich, a nawet kulturze narodu. Ich specyfika wyraża się między innymi tym, iż rezultaty tego typu innowacji są trudne do określenia i zmierzenia w konkretnym horyzoncie czasowym. Niekiedy bywają nieprzewidywalne. Innowacje społeczne powstają powoli i są procesem złożonym, postępującym w czasie. Czasami zmiany zachodzące w wyniku wprowadzonych innowacji nie odnoszą się nawet do zamierzonych celów i rezultatów, stanowiąc niejako dodatkową korzyść i wartość płynącą z ich wdrożenia. Innowacje społeczne w wymiarze lokalnym, jako że dotykają interesów niewielkich społeczności, cechuje większa skuteczność, zwłaszcza gdy dotyczą inwestycji o charakterze sportowo-rekreacyjnym. Inwestycje tego typu wiążą się często z aktywizacją społeczności lokalnych, które stają się inicjatorami, kreatorami, a następnie propagatorami efektów innowacji. Tak więc, inwestycje o charakterze sportowo- rekreacyjnym stanowią szczególną grupę inwestycji, które można powiązać z oddziaływaniem społecznym, zmianą społeczną, a zatem z terminem innowacji społecznej. Tak przedstawiony problem stanowi cel główny rozważań. Dla przygotowania opracowania przeprowadzono studia literaturowe w obszarze innowacji społecznych oraz rozwoju lokalnego. Tekst ma charakter koncepcyjny i jest próbą wykazania społecznych korzyści płynących z rozbudowy gminnej infrastruktury społeczno-rekreacyjnej i powiązania ich z promowaną koncepcją innowacji społecznych. (abstrakt oryginalny)
EN
Social innovations are an example of undertakings which manifest themselves in the changes taking place in the social structure of population, in moral patterns, human attitudes, and even in the nation's culture. Their specificity is expressed, inter alia, by that results of such innovations are difficult to be determined and measured in a specific time horizon. Sometimes they are unpredictable. Social innovations emerge slowly and are a complex process, progressing over time. Sometimes the changes taking place in result of innovations introduced even do not refer to the intended purposes and effects, being, so to say, an additional benefit and value issuing from implementation thereof. Social innovations in local terms, as they touch interests of small communities, are more effective, especially when they relate to investments of the sport and recreation nature. Such investments are often connected with activation of local communities which become initiators, creators, and then propagators of innovations' effects. Thus, investments of the sport and recreation nature are a specific group of investments which can be tied with social impact, social change, hence with the term of social innovation. The so presented problem is the main aim of considerations. To prepare the study the author carried out literature studies in the area of social innovations and local development. The text is of the conceptual nature and is an attempt to indicate the social benefits stemming from extension of the municipal social and recreational infrastructure and tying them up with the promoted concept of social innovations. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
399--409
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Częstochowska
Bibliografia
 • Brown T., Wyatt J. (2010), Design Thinking for Social Innovation, "Stanford Social Innovation Review", Winter.
 • Chądzyński J. (2007), Nowe koncepcje rozwoju - w kierunku rozwoju lokalnego, (w:) Chądzyński J., Nowakowska A., Przygodzki Z., Region i jego rozwój w warunkach globalizacji, CeDeWu, Warszawa.
 • Czarnecka A. (2012), Wizerunek jako czynnik wzrostu konkurencyjności gminy, (w:) Przedsiębiorczość szansą rozwoju regionu. T.1. Polityka wsparcia i kreowania przedsiębiorczości, "Ekonomiczne Problemy Usług", nr 97, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 724.
 • Czempas J. (1999), Zmiany intensywności inwestowania w gminach byłego województwa katowickiego w latach 1992-1998, "Finanse Komunalne", nr 6.
 • Czempas J. (2006), Rozwój lokalny i działalność inwestycyjna jednostek samorządu terytorialnego, (w:) Kowalska K. (red.), Rozwój przedsiębiorczości w regionie, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Biznesu, Dąbrowa Górnicza.
 • Daszkiewicz M. (2015), Innowacje społeczne w kreowaniu atrakcyjności miast, "Logistyka", nr 2 (CD nr 2).
 • Filipiak B., Kogut M., Szewczuk A., Zioło M. (2005), Rozwój lokalny i regionalny: uwarunkowania, finanse, procedury, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Głębocki K. (2010), Zarządzanie zadaniami publicznymi, wybrane aspekty, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.
 • Guide to Social Innovation (2013), European Commision, Brussels.
 • Hansson J., Björk F., Lundborg D., Olofsson L.-E. (Eds.) (2014), An Ecosystem for Social Innovation in Sweden, A strategic research and innovation agenda, Lund University, MediaTryck, Lund.
 • Klasik A. (1993), Planowanie strategiczne, PWE, Warszawa.
 • Kościołek A. (2011), Lokalny kapitał społeczny - na przykładzie gmin powiatu kieleckiego, (w:) Bylok F., Czarnecka A. (red.), Kapitał społeczny w organizacji i regionie, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.
 • Kronenberg J., Bergier T. (2010), Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce, Fundacja Sendzimira, Kraków.
 • Krupski R. (1999), Zarządzanie strategiczne, koncepcje, metody, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław.
 • Kwaśnicki W. (2015), Innowacje społeczne - nowy paradygmat czy kolejny etap w rozwoju kreatywności człowieka?, (w:) Misztala W., Chimiak G., Kościanski A. (red.), Obywatelskość wobec kryzysu: uśpieni czy innowatorzy?, Wydawnictwo IFIS PAN, Warszawa.
 • Leszczyński Z., Skowronek-Mielczarek A. (2004), Analiza ekonomiczna spółki, PWE, Warszawa.
 • Markowski T. (2006), Marketing terytorialny, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Warszawa.
 • Markowski T. (2008), Teoretyczne podstawy rozwoju lokalnego i regionalnego, (w:) Strzelecki Z., Gospodarka regionalna i lokalna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Miszalska A., Piotrowski A. (red.) (2006), Obszary ładu i anomii. Konsekwencje i kierunki polskich przemian, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Noga M. (1994), Państwo a inwestycje w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław.
 • Patrzałek L. (1996), Narzędzia oddziaływania samorządów terytorialnych na rozwój lokalny i regionalny, "Samorząd Terytorialny", nr 5.
 • Pęski W. (1999), Zarządzanie zrównoważonym rozwojem miast, Arkady, Warszawa.
 • Potoczek A. (2003), Polityka regionalna i gospodarka przestrzenna, Agencja TNOIK: Centrum Kształcenia i Doskonalenia Kujawscy, Toruń.
 • Potoczek A., Stępień J. (2008), Podstawy strategii rozwoju lokalnego i regionalnego, WU WSG, Bydgoszcz.
 • Przygodzki Z. (2007), Region i klasyczne teorie jego rozwoju, (w:) Chądzyński J., Nowakowska A., Przygodzki Z., Region i jego rozwój w warunkach globalizacji, CeDeWu, Warszawa.
 • Słocińska A., Czarnecka A. (2013), Wizerunek jako element strategii marketingowej gminy, (w:) Turystyka i rekreacja czynnikami rozwoju społeczno-gospodarczego regionu. T.2, "Handel Wewnętrzny", nr 5.
 • Słomińska B. (2007), Wspieranie rozwoju inwestycji zagranicznych przez samorządy terytorialne, a rozwój rynków lokalnych, (w:) Kłosiewicz-Górecka U.(red.), Zagraniczne inwestycje w handlu na rynkach lokalnych, PWE, Warszawa.
 • Social Innovation in Auckland (2013), Auckland Council's Research, Investigations and Monitoring Unit in partnership with Auckland Council's Community and Cultural Strategy Unit, Auckland.
 • Ziółkowski M., Goleń M. (2006), Zarządzanie strategiczne rozwojem lokalnym, (w:) Suchocka-Krysiak H. (red.), Zarządzanie gospodarką i finansami gmin, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171450081

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.