PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 4 | nr 11 | 271--285
Tytuł artykułu

Historiografia rachunkowości w Polsce - ujęcie komparatystyczne

Warianty tytułu
Accounting Historiography in Poland - a Comparative Viewpoint
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przedstawiono rozwój historiografii i rachunkowości w Polsce na tle rozwoju tej dyscypliny na świecie. Podjęto próbę uzasadnienia tezy, że polscy naukowcy wykorzystują przede wszystkim tradycyjne podejście do badań nad historią rachunkowości. W artykule przedstawiono pojęcie historiografii i oraz scharakteryzowano etapy rozwoju tej dyscypliny na świecie w powiązaniu z dorobkiem polskich historyków rachunkowości. Zastosowano w nim metodę porównawczą, uwzględniając kontekst krajowy i międzynarodowy. (abstrakt oryginalny)
EN
This paper presents the development of accounting historiography in Poland against the development of this discipline in the world. The researchers attempt to justify the thesis that Polish scientists primarily use the traditional approach to research on the history of accounting. The article presents the concept of historiography and describes the stages of development of this discipline in the world in connection with the works of Polish historians of accounting. In this study, the comparative method is used, including national and international contexts. (original abstract)
Rocznik
Tom
4
Numer
Strony
271--285
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • American Accounting Association, 1970, Report of the Committee on Accounting History, Accounting Review, no. 45 (supplement).
 • Armstrong, P., 1985, The Rise of Accounting Controls in British Capitalist Enterprises, Accounting, Organizations and Society, vol. 12, iss. 5, s. 415-436.
 • Bernacki, A.M., 2007, Oryginalny dorobek polskiej rachunkowości rolniczej w okresie zaborów, stan współczesny i wnioski na przyszłość, Postępy Nauk Rolniczych, nr 2.
 • Brown, R. (ed.), 1905, A History of Accounting and Accountants, T.C. and E.C. Jack, Edinburgh.
 • Bryer, R.A., 2005, A Marxist Accounting History of the British Industrial Revolution: A Review of Evidence and Suggestion for Research, Accounting, Organizations and Society, vol. 30, no. 1, s. 25-65.
 • Brzezin, W., 1978, Model ewidencyjny I.F. Walickiego (Badania nad XIX-wieczną koncepcją rachunkowości społecznej, Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej, t. 2, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
 • Brzezin, W., 1998, Ważniejsze wydarzenia w historii rachunkowości jako bilans otwarcia następnego tysiąclecia, Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej, t. 46, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
 • Byszewski, W., 1912, Krótki rys historyczny rachunkowości (buchalterji), Gebethner i Wolff , Warszawa.
 • Carmona, S., 2004, Accounting History Research and Its Diffusion in an International Context, Accounting History, vol. 9, no. 3, s. 7-23.
 • Carnegie, G.D., Napier, C.J., 1996, Critical and Interpretive Histories: Understanding Accounting's Present and Future Through Its Past, Accounting, Auditing & Accountability Journal, vol. 9, no. 3, s. 7-39.
 • Carnegie, G.D., Napier, C.J., 2002, Exploring Comparative International Accounting History, Accounting, Auditing & Accountability Journal, vol. 15, no. 5, s. 689-718.
 • Dobija, M., 1996, Postępowe idee rachunkowości w cywilizacji sumeryjskiej, Zeszyty Teoretyczne Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 467.
 • Dobija, M., 2003, Ewolucja koncepcji rachunkowości, kapitału i pieniądza, w: Sojak, S. (red.), Historia, współczesność i perspektywy rachunkowości w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 • Dobija, M., 2010, Rachunkowość pracy jako podstawa gospodarki towarowo-pieniężnej, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, t. 56 (112), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
 • Fleischman, R.K., Radcliff e, V.S., 2003, Divergent Streams of Accounting Story: A Review and Call for Confluence, w: Fleischman, R.K., Radcliff e, V.S., Shoemaker, P.A. (eds.), Doing Accounting History: Contributions to the Development of Accounting Thought, Elsevier Science, Oxford.
 • Fleischman, R.K., Radcliff e, V.S., 2005, The Roaring Nineties: Accounting History Comes of Age, Accounting Historians Journal, vol. 32, no. 1.
 • Fleischman, R.K., Tyson, T.N., 1997, Archival Researcher: An Endangered Species?, Accounting Historians Journal, vol. 24, no. 2, s. 91-109.
 • Foster, B.E., 1852, The Origin and Progress of Bookkeeping, C.H. Law, London.
 • Foucault, M., 2009, Nadzorować i karać. Narodziny więzienia, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa.
 • Frendzel, M., Jaruga, A.A., Szychta, A., 2004, Zasady wyceny bilansowej w Polsce w okresie międzywojennym, w: Gmytrasiewicz, M., Karmańska, A. (red.), Polska szkoła rachunkowości, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 • Garner, S.P., 1954, The Evolution of Cost Accounting to 1925, University of Alabama Press, Alabama.
 • Gawart, M., Jezierska, E., 2003, Bilans w praktyce rachunkowości - historia i perspektywy, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, t. 17 (73), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
 • Gmytrasiewicz, M., 1977a, Teoretyczne podstawy modeli ewidencji księgowej, Monografie i Opracowania, nr 52, Szkoła Główna Planowania i Statystyki, Warszawa.
 • Gmytrasiewicz, M., 1977b, Metody badawcze ewidencji księgowej, Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej, t. 1, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
 • Grodek, A., Surma, I., 1959, Z historii rachunkowości w Polsce i Gdańsku w wieku XVI, PWN, Warszawa.
 • Hońko, S., 2003, Znaczenie dorobku wybranych polskich teoretyków bilansowych okresu międzywojennego, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, t. 13 (69), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
 • Hopwood, A.G., 1981, Commentary on "The Study of Accounting History" [by R.H. Parker], w: Bromwich, M., Hopwood, A.G. (eds.), Essays in British Accounting Research, Pitman, London, s. 294-296.
 • Jäger, E.L., 1874, Beiträge zur Geschichte der Doppelbuchhaltung, Kröner, Stuggart.
 • Jäger, E.L., 1876, Lucas Pacioli und Simon Stevin, nebst einigen jüngeren Schrift stellern über Buchhaltung. Skizzen zur Geschichte der kaufmännischen, staatlichen und landwirtschaft lichen Buchführung, Kröner, Stuttgart.
 • Jaruga, A.A., Fijałkowska, J., 2006, Luca Pacioli - wielki uczony renesansu i jego koncepcja rachunkowości, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, t. 34 (90), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
 • Jaruga, A.A., Szychta, A., 1996, Poland, w: Chatfield, M., Vangermeersch, R. (eds.), The History of Accounting. An International Encyclopedia, Garland, New York, London.
 • Karmańska, A., 2004, Szkic cech rozwoju rachunku kosztów i ich analizy w polskiej literaturze w okresie gospodarki centralnie sterowanej, w: Gmytrasiewicz, M., Karmańska, A. (red.), Polska szkoła rachunkowości, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 • Kawa, M., 1994, 500-lecie wydania drukiem pierwszej rozprawy o księgowości podwójnej, Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej, t. 28, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
 • Kawa, M., 2002, Ewolucja pojęcia majątku jednostek gospodarczych, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, t. 11 (67), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
 • Kheil, K.P., 1896, Über einige ältere Bearbeitungen zur Geschichte des Buchhaltungstractates von Luca Pacioli. Ein Beitrag zur Geschichte der Buchhaltung, Bursick und Kohout, Prag.
 • Littleton, A.C., 1933, Accounting Evolution to 1900, American Institute Pub. Co., Inc., New York.
 • Littleton, A.C., Yamey, B.S. (eds.), 1956, Studies in the History of Accounting, Richard D. Irwin Inc., Homewood, Il.
 • Łazarowicz, E., 2011, Historia powstania księgowości podwójnej i rachunku kosztów, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa.
 • Łukasik, R., 1960, Powstanie i rozwój początkowych form rachunkowości rolnej w Polsce, PWG, Warszawa.
 • Łukasik, R., 1962, Księgowość pojedyncza dóbr ziemskich w Polsce do XIX wieku jako środek kontrola, analizy i zarządzania, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Planowania i Statystyki, seria "Monografie i Opracowania", nr 10, Warszawa.
 • Łukasik, R., 1963, Rachunkowość rolna w dawnej Polsce, PWE, Warszawa.
 • Manteuffel, R., 1986, Historyczny zarys systemu rachunkowości rolniczej w Polsce, w: Zegar, J.S. (red.), 60-lecie systemu rachunkowości rolnej w Polsce, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Zakład Rachunkowości Rolnej, Warszawa.
 • Marszałek, J.B., 1937, U historycznych źródeł buchalterii, Czasopismo Księgowych w Polsce, nr 1.
 • Mattessich, R., 2003, Accounting Research and Researchers of the Nineteenth Century and the Beginning of the Twentieth Century: An International Survey of Authors, Ideas and Publications, Accounting, Business & Financial History, vol. 13, no. 2, s. 125-170.
 • Melis, F., 1950, Storia della Ragioneria, Zuffi , Bologna.
 • Merino, B.D., Mayper, A.G., 1993, Accounting History and Empirical Research, Accounting Historians Journal, vol. 20, no. 2, s. 237-267.
 • Miller, P., Napier, C., 1993, Genealogies of Calculation, Accounting, Organizations and Society, vol. 18, no. 7-8, s. 631-647.
 • Miller, P., O'Leary, T., 1987, Accounting and the Construction of the Governable Person, Accounting, Organizations and Society, vol. 12, iss. 3, s. 235-265.
 • Moszczeński, S., 1947, Rachunkowość gospodarstw wiejskich, Państwowy Instytut Wydawnictw Rolniczych, Warszawa.
 • Napier, C.J., 2001, Accounting History and Accounting Progress, Accounting History, vol. 6, no. 2, s. 7-31.
 • Napier, C.J., 2006, Accounts on Change: 30 Years of Historical Accounting Research, Accounting, Organizations and Society, vol. 31, no. 4-5, s. 445-507.
 • Napier, C.J., 2010, Historiography, w: Edwards, J.R., Walker, S.P. (eds.), The Routledge Companion to Accounting History, Routledge Taylor & Francis Group, London, New York.
 • Nieszporek-Wolak, J., 2004, Zarys historii rolniczej w Polsce, w: Gmytrasiewicz, M., Karmańska, A. (red.), Polska szkoła rachunkowości, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 • Oldroyd, D., 1999, Historiography, Causality and Positioning: An Unsystematic View of Accounting History, Accounting Historians Journal, vol. 26, no. 1, s. 83-102.
 • Parker, R.H., 1965, Accounting History: A Select Bibliography, Abacus, vol. 1, no. 1, s. 62-84.
 • Penndorf, B., 1913, Geschichte der Buchhaltung in Deutschland, G.A. Gloeckner, Leipzig.
 • Pogodzińska-Mizdrak, E., 1994, Traktat Fra Luca Paciolego - jego autentyczność i znaczenie, Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej, t. 29, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
 • Pogodzińska-Mizdrak, E., 2005, Summa de Arithmetica Luca Pacioli i jej walory, Rachunkowość, nr 1.
 • Previts, G.J., Merino, B.D., 1998, A History of Accountancy in the United States: The Cultural Significance of Accounting, Ohio State University Press, Ohio.
 • Previts, G.J., Parker, L.D., Coffman, E.N., 1990, An Accounting Historiography: Subject Matter and Methodology, Abacus, vol. 26, no. 2, s. 136-158.
 • Scheffs, M., 1939, Z historii księgowości (Luca Pacioli), Księgarnia Wł. Wilak, Poznań.
 • Skrzywan, S., 1967, Rachunkowość w Polsce Ludowej, w: Bień, W., Skrzywan, S., Terebucha, E. (red.), Rachunkowość polska, PWE, Warszawa.
 • Skrzywan, S., 1971, Teoretyczne podstawy rachunkowości, PWE, Warszawa.
 • Sobańska, I., 1997, Tendencje rozwoju rachunku kosztów w Niemczech, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Sombart, W., 1919, Der Modern Kapitalismus, Duncker und Humblot, Munich, Leipzig.
 • Szychta, A., 1988, W trzechsetlecie wydania "Rigisches Rechenbuch" Johanna Wolcka, Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej, t. 14, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
 • Szychta, A., 1989, Bibliograficzne calendarium rachunkowości w Polsce od XVI do XIX wieku, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
 • Szychta, A., 1995, Bibliographical Calendarium of Accounting in Poland (XVI-XIXth Century), ed. by A. Jaruga, Foundation for Accoutancy Development in Poland, Warszawa.
 • Szychta, A., 1996, Teoria rachunkowości Richarda Mattessicha w świetle podstawowych kierunków rozwoju nauki rachunkowości. Studium metodologiczne, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa.
 • Szychta, A., 2007, Etapy ewolucji i kierunki integracji metod rachunkowości zarządczej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Świderska, G., 1989, Bilans dynamiczny - teorie i aktualne znaczenie, Szkoła Główna Planowania i Statystyki, Warszawa.
 • Terebucha, E., 1965, Witold Skalski jako teoretyk rachunkowości, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, kwartał czwarty.
 • Terebucha, E., 1979, Tomasz Lulek - współtwórca polskiej rachunkowości, Rachunkowość, nr 3.
 • Tinker, T., Neimark, M., 1987, The Role of Annual Reports in Gender and Class Contradictions at General Motors: 1917-1976, Accounting, Organizations and Society, vol. 12, no. 1, s. 71-88.
 • Tinker, T., Neimark, M., 1988, The Struggle over Meaning in Accounting and Corporate Research: A Comparative Evaluation of Conservative and Critical Historiography, Accounting, Auditing & Accountability Journal, vol. 1, no. 1, s. 55-74.
 • Vlaemminck, J.-H., 1956, Historie et Dictrines de la Comptabilite, Editions du Treurenberg, Brussels.
 • Walińska, E., 2004, Bilans podatkowy i jego wpływ na bilans handlowy w polskiej szkole rachunkowości okresu międzywojennego - zarys problemu, w: Gmytrasiewicz, M., Karmańska, A. (red.), Polska szkoła rachunkowości, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 • Walker, S.P., 2005, Accounting in History, Accounting Historians Journal, vol. 32, no. 2, s. 233-259.
 • Warelis, A., 2003, Wzorce i normy rachunkowości w Polsce w ujęciu retrospektywnym, w: Sojak, S. (red.), Historia, współczesność i perspektywy rachunkowości w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 • Wojciechowski, E., 1958, Materiały archiwalne, rękopisy i stare druki gdańskie z zakresu księgowości, Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Gdańsk.
 • Wojciechowski, E., 1962, Rachunkowość przedsiębiorstw w Polsce przedwojennej w świetle praktyki i przepisów normatywnych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego, seria III: "Nauki Ekonomiczne", z. 3.
 • Wojciechowski, E., 1964, Zarys rozwoju rachunkowości w dawnej Polsce, PWN, Warszawa.
 • Woolf, A.H., 1912, A Short History of Accountants and Accountancy, Gee, London.
 • Wójtowicz, P., 2001, Ewolucja paradygmatów rachunkowości na tle historycznym, w: Micherda, B. (red.), Ewolucja polskiej rachunkowości na tle rozwiązań światowych, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.
 • Yamey, B.S., 1949, Scientific Bookkeeping and the Rise of Capitalism, Economic History Review, Ser. II, 1 (2/3), s. 99-113.
 • Yamey, B.S., 1978, Essays on the History Accounting, Arno Press, New York.
 • Yamey, B.S., Edey, H.C., Thomson, H.W. (eds.), 1963, Accounting in England and Scotland: 1543-1800. Double Entry in Exposition and Practice, Sweet & Maxwell, London.
 • Zan, L., 1994, Toward a History of Accounting Histories: Perspectives from the Italian Tradition, European Accounting Review, vol. 3, no. 2, s. 255-307.
 • Ziętowska, I., 1999, Pierwsi teoretycy rachunkowości, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, seria I, z. 272.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171450159

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.