PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 39 (3) Innowacyjność to rozwój : zarządzanie operacyjne w teorii i praktyce organizacji biznesowych, publicznych i pozarządowych | 235--250
Tytuł artykułu

Weryfikacja zróżnicowania międzywojewódzkich przepływów migracyjnych w Polsce - ujęcie dynamiczne

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Verification of the Diversity of Inter-Province Migration Flows in Poland - a Dynamic Approach
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Badania nad mobilnością kapitału ludzkiego mają duże znaczenie dla rozwoju regionalnego. Stały się one źródłem zainteresowania w opracowaniu. Poziom rozwoju w regionie związany jest bowiem między innymi z natężeniem, rozmiarami czy głównymi kierunkami ruchu wędrówkowego. Należy również mieć na uwadze fakt, że dane o migracjach międzywojewódzkich w Polsce stanowią jedyne źródło informacji o przemieszczeniu ludności w regionie oraz o jego kierunkach. Wykorzystując te dane statystyczne w przeprowadzonym badaniu podjęto próbę analizy stopnia zróżnicowania województw Polski ze względu na intensywność emigracji i imigracji. Oparta ona została na strumieniach międzywojewódzkich napływów i odpływów migracyjnych, jak i na wielkości międzywojewódzkich napływów migracyjnych netto (różnicy pomiędzy napływami a odpływami migracyjnymi). Z uwagi na to że mamy do czynienia z ruchem dwukierunkowym: napływem (imigracją) na dane terytorium i odpływem (emigracją) z dotychczasowego miejsca zamieszkania w tekście zajęto się zarówno osobami przybywającymi, jak i ludnością opuszczającą na stałe dane województwa. Całość opracowania podzielono na dwie zasadnicze części. W pierwszej opisano aparat narzędziowy, który wykorzystano w badaniach. W drugiej zaprezentowane zostały wyniki uzyskane z badań własnych. Analizy przeprowadzono w ujęciu dynamicznym (dla okresu 2009 - 2014), co umożliwiło obserwację zachodzących zmian. W badaniach wykorzystano wybrane metody ilościowe; dzięki którym możliwe było m.in. wyznaczenie macierzy odległości pomiędzy obiektami, która uwzględniała wielkość emisji i absorpcji. Całość zakończona została podsumowaniem, w którym zawarto najważniejsze ustalenia badacze. (abstrakt oryginalny)
EN
The research on human capital mobility has a great meaning for regional development. It has become a source of interest of this thesis. The level of regional development is closely associated with the intensity, the scope or main directions of the migration movement. One needs to keep in mind the fact that the data on inter-province migration in Poland constitutes the only source of information about people's relocation in the region and about its directions. Using this statistic data in the research carried out, we attempted to analyse the level of diversification of Polish provinces regarding the intensity if emigration and immigration. It was based on the streams of inter-province migration inflows and outflows as well as on the scope of inter-province net migration inflows (the difference between migration inflows and outflows). Considering the fact that we deal with a two-way relocation: inflow (immigration) to a certain territory and - outflow (emigration) from the place of residence, we considered both - people coming and people leaving a certain province for good. The whole thesis has been divided into two main parts. In the first part, we describe the tool apparatus which was used while carrying out the research. In the second one - we present the results of own research. The analysis has been conducted within the dynamic approach (for years 2009-2014), which made it possible to observe the changes taking place. In the research we used selected quantity methods. Owing to this, it was possible to set the matrices of distances between the objects, which included the scope of emission and absorption. The whole thesis has been summarized including the most significant research results. (original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Rzeszowska
 • Politechnika Rzeszowska
Bibliografia
 • [1] Cieślak M., Demografia, metody analizy i prognozowania, PWN, Warszawa 1992.
 • [2] Dańska-Borosiak B., Migracje międzywojewódzkie ludności w działalności badawczo-rozwojowej (zastosowanie modeli grawitacji), Wiadomości statystyczne, Nr 5/2000, Wydawnictwo GUS, s. 53.
 • [3] Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A., Metody taksonomii numerycznej, PWE, Warszawa 1989, s. 70-71.
 • [4] Kędelski M., Paradysz J., Demografia, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2006.
 • [5] Łaźniewska E., Górecki T., Chmielewski R., Konwergencja regionalna, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2011.
 • [6] Mamica Ł., Kapitał ludzki jako podstawowy element konkurencyjności regionów, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Nr 580, Kraków 2001, s. 8.
 • [7] Surówka A., Badanie natężenia i kierunków migracji w województwach Polski Wschodniej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Studia Ekonomiczne, Nr 258/2016, Katowice 2016, s. 7-16.
 • [8] Surówka A., Problem migracji w Polsce Wschodniej - statystyczna analiza zjawiska, [w:] Kotlorz D., Regionalne i lokalne problemy rynku pracy, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Studia Ekonomiczne, Nr 134, Katowice 2012, s. 71-81.
 • [9] Zdrojewski E. Z., Guzińska M., Rozmiary i kierunki migracji definitywnych w Polsce, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica, Nr 231, Łódź 2009, s. 422.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171450207

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.