PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 12 | 14--28
Tytuł artykułu

Piśmiennictwo samorządowe i jego wpływ na funkcjonowanie samorządu terytorialnego : z perspektywy 25-lecia miesięcznika "Samorząd Terytorialny"

Autorzy
Warianty tytułu
Territorial Self-Government Literature and Its Impact on the Functioning of Territorial Self-Government : from the Point of View of the 25th Anniversary of the Monthly "Territorial Self-Government"
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule autor przyjmuje tezę, że doktryna wywiera wpływ na kształtowanie się przedmiotu jej badań, w tym przypadku na stan prawa i jego stosowanie. Następuje to dzięki formułowanym w jej publikacjach analizach doktrynalnych prawa pozytywnego, które prowadzą do określonych wniosków de lege ferenda i de lege lata, co może dawać szansę na ich uwzględnienie przez prawodawcę. Również znaczący jest wpływ doktryny na orzecznictwo sądowe przez formułowane komentarze doktrynalne do poszczególnych orzeczeń. Wreszcie doktryna wpływa na praktykę stosowania prawa przez doktrynalną interpretację jego przepisów, zwłaszcza tych, które z racji swej niejasności sprawiają problemy ich adresatom w wykonywaniu zawartych w nich norm prawa. Doktryna to nie tylko obszerne monografie, prace zbiorowe czy podręczniki akademickie, ale też czasopisma naukowe. Wydaje się, że zwłaszcza w takim obszarze stosowania prawa jak samorząd terytorialny publikowanie artykułów naukowych w periodycznie ukazujących się czasopismach, komentowanie zmieniającego się prawa oraz pewnych zjawisk praktycznych odgrywa znacznie większą rolę, z racji bezpośredniości czasowej, niż ukazujące się z dystansem czasowych obszerniejsze opracowanie doktrynalne. Powyższą tezę autor ilustruje przykładem Miesięcznika "Samorząd Terytorialny", którego 25-lecie przypada na rok obecny i który od stycznia 1991 r. nieprzerwanie towarzyszy legislacji, judykaturze i praktyce samorządu terytorialnego w Polsce. (abstrakt oryginalny)
EN
In the article, the author argues that the doctrine of the law has an influence on the development of the subject matter of its research, in this case, on the state of the law and its application. This takes place as a result of the analyses of doctrinal positive law formulated in its publications, which lead to specific de lege ferenda and de lege lata conclusions, which could give the opportunity for the legislature to consider them. Of equal importance is the effect of the legal doctrine on case law through the doctrinal commentaries formulated about individual judgements. Finally, the doctrine affects the practice of applying the law through the doctrinal interpretation of its provisions, especially those which create problems for their addressees in the implementation of the legal norms contained in them because of their ambiguity. The doctrine is not only an extensive compendium of monographs, collective works and text books, but also scholarly journals. It appears that, particularly in such an area of applying the law as territorial self-government, the publication of scholarly articles in periodically appearing magazines commenting on the changing law and certain practical phenomena plays a much bigger role because of its immediacy than doctrinal studies appearing later. The author illustrates this argument with an example of the Monthly "Territorial Self-Government", the 25th anniversary of which is this year and which has been accompanying legislation, the judicature and the practice of territorial self-government in Poland uninterruptedly since January 1991. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
14--28
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Wrocławski
Bibliografia
 • A. Borodo, Budżet Monachium na 1991 r. - struktura, dochody, wydatki, "Samorząd Terytorialny" 1992/1-2.
 • A. Borodo, Dochody samorządu terytorialnego w RFN, "Samorząd Terytorialny" 1991/10.
 • A. Bury, Dochody powiatów i województw w świetle postanowień Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego, "Samorząd Terytorialny" 2000/3.
 • A. Bussmann, Europejskie ugrupowanie współpracy terytorialnej (EUWT): wdrażanie rozporządzenia (WE) nr 1082/2006 do polskiego porządku prawnego, "Samorząd Terytorialny" 2009/5.
 • A. Chrisidu-Budnik, Z problematyki rozwoju samorządu terytorialnego w Grecji, "Samorząd Terytorialny" 1994/7-8.
 • A. Czyż, Samorząd terytorialny na Węgrzech, "Samorząd Terytorialny" 2007/1-2.
 • A. Giedrewicz-Niewińska, Bezpośredni wybór wójta, burmistrza i prezydenta miasta - wybrane zagadnienia prawne, "Samorząd Terytorialny" 2006/12.
 • A. Grzesik-Robak, Bezpośrednie samorządowe wybory prezydentów miast 2002 - próba analizy, "Samorząd Terytorialny" 2004/6.
 • A. Kulig, Struktura władz lokalnych w Holandii. Ciągłość i zmiana, "Samorząd Terytorialny" 1993/5.
 • A. Pawłowska, Jednostki samorządu terytorialnego w Stanach Zjednoczonych Ameryki - rodzaje, dynamika zmian ich liczby i tryb powoływania, "Samorząd Terytorialny" 2015/7-8.
 • A. Poplewska, Współpraca międzygminna we Francji, "Samorząd Terytorialny" 2002/6.
 • A. Wągrodzka, Regionalizacja i konkurencyjność regionu a rozwój województw samorządowych, "Samorząd Terytorialny" 2009/11.
 • A. Wiktorowska, Polska bibliografia prawnicza samorządu terytorialnego 1840-1983, Wrocław 1986, część II.
 • A. Ziółkowska, Kontrowersje w orzecznictwie sądowym i doktrynie na tle art. 145 §1 pkt 5 k.p.a., "Samorząd Terytorialny" 2008/5.
 • A.C. Aman jr., Prawo administracyjne w Stanach Zjednoczonych. Przeszłość-teraźniejszość-przyszłość, "Samorząd Terytorialny" 1992/10.
 • A.R.J. Turgot, Refl exions sur la Formation et la Distribution des Richesses, Paris 1769.
 • B. Cudowski, E. Czech, Marketing w administracji publicznej w RFN, "Samorząd Terytorialny" 1994/4.
 • B. Dolnicki, Klasyfikacja środków nadzorczych nad samorządem terytorialnym w ustawodawstwie polskim, "Samorząd Terytorialny" 1997/6.
 • B. Dolnicki, Koncepcja powiatu metropolitalnego, "Samorząd Terytorialny" 2014/7-8.
 • B. Dolnicki, Koncepcja województwa samorządowego, "Samorząd Terytorialny" 1999/6.
 • B. Dolnicki, Monokratyczne organy samorządu terytorialnego, "Samorząd Terytorialny" 2003/1-2.
 • B. Dolnicki, Nowa ustawa gminna w Saksonii, "Samorząd Terytorialny" 1993/7-8.
 • B. Jaworska-Dębska, Poszukiwanie dróg optymalizacji ustroju dużych miast, "Samorząd Terytorialny" 1991/12.
 • B. Konopka, Relacje między Najwyższą Izbą Kontroli a Regionalnymi Izbami Obrachunkowymi, "Samorząd Terytorialny" 1992/7-8.
 • B. Kudrycka, Etyka w pracy urzędnika amerykańskiego (na przykładzie kodeksu etycznego ICMA), "Samorząd Terytorialny" 1991/7-8.
 • B. Kudrycka, Przeciwdziałanie nieetycznym zachowaniom urzędników samorządowych w Polsce i w Anglii, "Samorząd Terytorialny" 1993/1-2.
 • B. Kumorek, Model absolutorium gminnego w praktyce (w związku z sesjami w 1991 r.), "Samorząd Terytorialny" 1992/3.
 • B. Kumorek, Municipalny ombudsman Detroit, "Samorząd Terytorialny" 1992/3.
 • C. Banasiński, Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego dotyczące samorządu terytorialnego po roku obowiązywania Konstytucji RP, "Samorząd Terytorialny" 1998/12.
 • C. Banasiński, Prawnoporównawcza analiza koncesjonowania administracji i gospodarki w wybranych porządkach prawnych, "Samorząd Terytorialny" 1994/7-8.
 • C. Banasiński, Uwagi do poselskiego projektu ustawy o działalności gospodarczej gmin, "Samorząd Terytorialny" 1994/5.
 • C. Martysz, Kolegia odwoławcze przy sejmikach samorządowych - zagadnienia wybrane, "Samorząd Terytorialny" 1991/11-12.
 • C. Martysz, Samorząd terytorialny w Polsce i Europie Zachodniej (Francja, Szwajcaria), "Samorząd Terytorialny" 1992/11.
 • C. Włodarczyk, Program pilotażowy w ochronie zdrowia. Próba syntezy, "Samorząd Terytorialny" 1996/6.
 • D. Fic, Wpływ zmian politycznych w Rosji na kształtowanie władzy lokalnej, "Samorząd Terytorialny" 2012/6.
 • D. Głowacka, C. Zaremba, A. Kądziela, Program pilotażowy w świetle badań (stan na grudzień 1994 r.), "Samorząd Terytorialny" 1995/1-2.
 • D. Głowacka, C. Zaremba, A. Kądziela, Realizacja programu pilotażowego w 1994 roku na podstawie badań ankietowych, "Samorząd Terytorialny" 1995/12.
 • D. Kijowski, Kolegia odwoławcze - zarys nowej regulacji, "Samorząd Terytorialny" 1993/10.
 • D. Sześciło, Niemiecki Neues Steuerungsmodell. Nowe zarządzanie publiczne w samorządzie terytorialnym, "Samorząd Terytorialny" 2012/5.
 • D.G. Osborn, Jak lepiej rządzić?, "Samorząd Terytorialny" 1991/10.
 • E. Kozubek, D. Piotrowski, M. Sulmicki, "Zrównoważony rozwój regionu czy dalszy wzrost dysproporcji? Komentarz do projektu Strategii rozwoju województwa mazowieckiego do 2030. Innowacyjne Mazowsze" - polemika, "Samorząd Terytorialny" 2014/12.
 • E. Nowacka, Organizacja gmin w Szwajcarii, "Samorząd Terytorialny" 1994/3.
 • E. Ochendowski, Nadzór nad sejmikiem samorządowym, "Samorząd Terytorialny" 1992/10.
 • E. Olejniczak-Szałowska, Wynik referendum lokalnego i jego skutki, "Samorząd Terytorialny" 2008/7-8.
 • E. Olejniczak-Szałowska, Zadania i ustrój samorządu terytorialnego na Węgrzech, "Samorząd Terytorialny" 1992/9.
 • E. Schmidt-Assmann, Demokracja i samorząd w państwie konstytucyjnym, "Samorząd Terytorialny" 1992/9.
 • E. Stobiecka, Ustawa o regionalnych izbach obrachunkowych (omówienie - próba komentarza), "Samorząd Terytorialny" 1992/3.
 • E. Wysocka, Raport w sprawie aktualnego stanu terytorialnych podziałów specjalnych i kierunków ich ujednolicenia, "Samorząd Terytorialny" 1995/13.
 • F. Saint-Ouen, O. Freemana, Wsparcie polityczne dla regionalnego rozwoju gospodarczego w Europie Zachodniej, "Samorząd Terytorialny" 1991/7-8.
 • F. Saint-Ouen, Podział władzy w demokracji europejskiej, "Samorząd Terytorialny" 1991/6.
 • F. Saint-Ouen, Szwajcaria: przykład federalizmu bez podbudowy etnicznej, "Samorząd Terytorialny" 1992/1-2.
 • F.E. Schnapp, Samorząd jako element polityki porządku państwowego, "Samorząd Terytorialny" 1991/7-8.
 • G. Bywalec, Decentralizacja Indii - przesłanki, istota i bariery, "Samorząd Terytorialny" 2009/11.
 • G. Bywalec: Konstytucyjne podstawy ustroju terytorialnego Indii, "Samorząd Terytorialny" 2004/4.
 • G. Piechota, Jednostki pomocnicze w strukturach zarządzania polską gminą (analiza funkcjonowania jednostek pomocniczych w śląskich miastach na prawach powiatu), "Samorząd Terytorialny" 2013/3.
 • G. Węgrzyn, A, Nikiforów, Problematyka zaliczenia na poczet opłaty rocznej wartości nakładów poniesionych przez użytkownika wieczystego. Uwagi na tle artykułu Jakuba Jana Ziętego, "Samorząd Terytorialny" 2010/10.
 • H. Baldersheim, Samorządy lokalne krajów skandynawskich w okresie przejściowym: od wolnych gmin do wolnego wyboru? Nowy program reform samorządowych w państwach skandynawskich, "Samorząd Terytorialny" 1994/1-2.
 • H. Dembiński, Osobowość publicznoprawna samorządu w świetle metody dogmatycznej i socjologicznej, Wilno 1934.
 • H. Izdebski, Administracja centralna Francji, "Samorząd Terytorialny" 1991/9.
 • H. Izdebski, Jednostki pomocnicze gminy - pomiędzy organami gminy a obywatelami jako podmiotem władzy lokalnej, "Samorząd Terytorialny" 2011/12.
 • H. Izdebski, Ustrój Warszawy a ustrój metropolii europejskich, "Samorząd Terytorialny" 2015/3.
 • H. Izdebski, Zadania metropolitalne i instytucjonalne sposoby ich realizacji, "Samorząd Terytorialny" 2010/6.
 • H. Konic, Samorząd gminny w Królestwie Polskim w porównaniu z innym krajami europejskimi, Warszawa 1886.
 • H. Stolzlechner, Bezpośrednie wybory burmistrzów według austriackiego prawa gminnego, "Samorząd Terytorialny" 1993/7-8.
 • H. Zięba-Załucka, Prawo petycji jako forma społeczeństwa obywatelskiego, "Samorząd Terytorialny" 2011/4.
 • I. Kołaczyńska, G, Wyszogrodzki, Uwagi o potrąceniu zobowiązań podatkowych wobec gmin (polemika z art. B. Jeżyńskiej z nr 7-8), "Samorząd Terytorialny" 1995/11.
 • I. Lipowicz, Europejski standard samorządu terytorialnego a ustawodawstwo polskie, "Samorząd Terytorialny" 1991/11-12.
 • I. Zachariasz, Przemiany samorządu wielkich miast Niemiec w XX w., "Samorząd Terytorialny" 2010/7-8.
 • J. Boć, Autonomia gminna (samorząd gminny) w Belgii, "Samorząd Terytorialny" 1992/3.
 • J. Buzek, Podstawy organizacji angielskiego samorządu "Przegląd Polski" 1902.
 • J. Heller, Fundusze europejskie w kształtowaniu rozwoju gospodarczego województw, "Samorząd Terytorialny" 2010/7-8.
 • J. Hryniewicz, Powiat i regiony w Polsce, "Samorząd Terytorialny" 1995/7-8.
 • J. Jagielski, "Ustawa warszawska" - prawo niedoskonałe (na marginesie wdrażania ustawy z 15 marca 2002 r. o ustroju m. st. Warszawy), "Samorząd Terytorialny" 2002/12.
 • J. Jagielski, Sejmik samorządowy, "Samorząd Terytorialny" 1991/6.
 • J. Jagoda, Miejska strefa usług publicznych a związek komunalny, "Samorząd Terytorialny" 1997/6.
 • J. Jeżewski, Podział kompetencji między samorząd terytorialny a państwo we Francji, "Samorząd Terytorialny" 1992/3.
 • J. Kleszczyński, Pogląd historyczny na urządzenia gminne w Galicji, "Wiadomości Statystyczne" 1878/4 i innych.
 • J. Korczak, O nieporozumieniach wokół porozumień w administracji publicznej, "Samorząd Terytorialny" 2009/6.
 • J. Krześnicki, Formy organizacyjnoprawne realizacji zadań gminy - uwagi do projektu ustawy o przedsiębiorczości komunalnej, "Samorząd Terytorialny" 1994/4.
 • J. Malasek, Amerykański samorząd miejsko-powiatowy - przykład godny naśladowania?, "Samorząd Terytorialny" 1992/4.
 • J. Mieszkowski, Uprawnienia nadzorcze i kontrolne regionalnych izb obrachunkowych wobec samorządu terytorialnego, "Samorząd Terytorialny" 1992/1-2.
 • J. Mordwiłko, Samorząd terytorialny w tekstach siedmiu projektów konstytucyjnych, "Samorząd Terytorialny" 1994/11.
 • J. Mordwiłko, Z prac nad udoskonaleniem prawa wyborczego do organów samorządu terytorialnego, "Samorząd Terytorialny" 1992/1-2.
 • J. Odachowski, Zarząd województwa jako instytucja zarządzająca regionalnym programem operacyjnym, "Samorząd Terytorialny" 2011/7-8.
 • J. Regulski, Samorząd w Krajach Środkowo-Wschodnich. Kilka refleksji na tle artykułu prof. Pawła Swianiewicza, "Samorząd Terytorialny" 2012/1-2.
 • J. Stępień, Samorząd w ustawie zasadniczej, "Samorząd Terytorialny"1994/11 i 1995/4.
 • J. Stępień, W Szwajcarii o samorządzie. Komentarz, "Samorząd Terytorialny" 2010/10.
 • J. Supernat, Council tax - nowy podatek lokalny w Anglii, "Samorząd Terytorialny" 1992/6.
 • J. Supernat, Dewolucja w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, "Samorząd Terytorialny" 2012/1-2.
 • J. Tettingera, Zaopatrzenie w energię na szczeblu lokalnym, "Samorząd Terytorialny" 1992/12.
 • J. Wójcicki, Samorząd terytorialny w Republice Macedonii, "Samorząd Terytorialny" 2014/7-8.
 • J.A. Schlettwein, Grundfeste der Staatenoder die politische Oekonomie, Giessen 1779.
 • J.C.N. Raadschelders, Centralizacja i decentralizacja: dychotomia i kontinuum, "Samorząd Terytorialny" 1994/6.
 • J.J. Parysek, Ogólny model przyszłej struktury regionalnej kraju i procedury regionalizacyjnej (podejście pragmatyczne), "Samorząd Terytorialny" 1993/1-2.
 • J.P. Tarno, Samorządowe kolegia odwoławcze jako szczególne organy administracji publicznej, "Samorząd Terytorialny" 1997/1-2.
 • J.P. Tarno, Samorządowe kolegia odwoławcze, "Samorząd Terytorialny" 1995/4.
 • K. Bobińska, Konkurencja w brytyjskiej gospodarce komunalnej, "Samorząd Terytorialny" 1991/4.
 • K. Chorąży, Regionalizacja we Francji a niektóre problemy reformy ustroju lokalnego w Polsce, "Samorząd Terytorialny" 1994/10.
 • K. Chorąży, Związki komunalne we Francji, "Samorząd Terytorialny" 1994/6.
 • K. Kiljan, Referendum lokalne w świetle przepisów ustawy z 15 września 2000 roku, "Samorząd Terytorialny" 2001/11.
 • K. Maćkowska, Administracja lokalna w stolicy Stanów Zjednoczonych, "Samorząd Terytorialny" 2013/7-8.
 • K. Madana, Reformy decentralizacyjne japońskiego samorządu terytorialnego, "Samorząd Terytorialny" 2013, edycja pokonkursowa.
 • K. Makowska, Decentralizacja w planowaniu przestrzennym we Francji, "Samorząd Terytorialny" 1993/7-8.
 • K. Merkes, "Samorząd Miejski" (1921-1939) i jego dzieje, "Rocznik Historii Prasy Polskiej" 2011/1-2, s. 89-109.
 • K. Pawłowicz, Wokół nowego kształtu NIK, "Samorząd Terytorialny" 1991/11-12.
 • K. Pawłowska, Udział społeczeństwa w ochronie i kształtowaniu krajobrazu, "Samorząd Terytorialny" 2014/12.
 • K. Płonka-Bielenin, Charakter prawny umowy o partnerstwo publiczno-prywatne, "Samorząd Terytorialny" 2010/9.
 • K. Podemski, Badania marketingowe zlecane przez władze lokalne w Wielkiej Brytanii narzędziem zarządzania zorientowanego na mieszkańca, "Samorząd Terytorialny" 1993/11.
 • K. Podgórski, Zakres działania przyszłego powiatu. Charakter prawny zadań i kompetencji, "Samorząd Terytorialny" 1993/10.
 • K. Radzik, Samorząd terytorialny w Irlandii, "Samorząd Terytorialny" 2007/6.
 • K. Wlaźlak, Głos w sprawie nowego kształtu planowania przestrzennego w powiecie, "Samorząd Terytorialny" 2009/6 (polemika z artykułem M. Chudaka, O nowy kształt planowania przestrzennego w powiecie, "Samorząd Terytorialny" 2008/3).
 • K. Wojtczak, Urzędnicy we Francji, "Samorząd Terytorialny" 1991/6.
 • B. Jaworska-Dębska, Kształcenie pracowników samorządowych we Francji, "Samorząd Terytorialny" 1991/7-8.
 • K.J. Piórecki, Prawne instrumenty zarządzania przestrzenią a zjawisko urban sprawl. Wybrane przykłady z ustawodawstwa Niemiec, Anglii i Stanów Zjednoczonych, "Samorząd Terytorialny"2010/6.
 • L. Kieres, Analiza zgodności polskiego prawa samorządu terytorialnego z Europejską Kartą Samorządu Terytorialnego, "Samorząd Terytorialny" 1998/9.
 • L. Kieres, Opłaty za oświetlenie ulic (dróg krajowych i wojewódzkich). Strony i przedmiot sporu, "Samorząd Terytorialny" 1995/12.
 • L. Kieres, Tworzenie prawa samorządu terytorialnego (uwagi sformułowane na tle analizy projektu ustawy o gminach uzdrowiskowych), "Samorząd Terytorialny" 1997/4.
 • L. Kieres, Ustrój powiatu i mechanizmy nadzorcze, "Samorząd Terytorialny" 1993/10.
 • L. Kieres, Związki i porozumienia komunalne, "Samorząd Terytorialny" 1991/10.
 • L. Oulasvirt, Dochody gmin w Finlandii, "Samorząd Terytorialny" 1994/7-8.
 • L. Rajca, Reformy samorządu terytorialnego w Anglii, "Samorząd Terytorialny" 2007/12.
 • L. Rajca, Pozycja ustrojowa burmistrza (przewodniczącego organu wykonawczego) w wybranych krajach, "Samorząd Terytorialny" 2002/10.
 • L. Zacharko, M. Walentek, Samorząd terytorialny w Grecji. Wybrane zagadnienia prawnoorganizacyjne, "Samorząd Terytorialny" 1992/9.
 • L. Zacharko, Nadzór nad przedsiębiorstwem użyteczności publicznej w Niemczech, "Samorząd Terytorialny" 1992/6.
 • L. Zacharko, Nadzór nad przedsiębiorstwem użyteczności publicznej we Francji, "Samorząd Terytorialny" 1992/1-2.
 • L. Zacharko, Prefekt w systemie organów władzy w Grecji, "Samorząd Terytorialny" 1993/5.
 • L. Żukowski, Kolegia odwoławcze (uwagi w sprawie ustroju i funkcjonowania), "Samorząd Terytorialny" 1993/1-2.
 • Litwa: A. Czyż, Samorząd terytorialny na Litwie, "Samorząd Terytorialny" 2007/9.
 • M. Bąkiewicz, Samorząd terytorialny i administracja państwowa w Federacji Rosyjskiej, "Samorząd Terytorialny" 2004/6.
 • M. Bąkiewicz, Samorządowe kolegia odwoławcze. Ewolucja, stan obecny i perspektywa instytucji, "Samorząd Terytorialny" 2008/9.
 • M. Banat, Konsultacje społeczne w samorządzie terytorialnym, "Samorząd Terytorialny" 2014/1-2.
 • M. Dłużyk, W. Kabański, Włoski model decentralizacji - katalizator czy przeszkoda w realizacji zasady zrównoważonego rozwoju regionów (na przykładzie regionu Sycylii), "Samorząd Terytorialny" 2007/11.
 • M. Jaroszyński, Naprawa ustroju państwa a samorząd. Opinie i uwagi na temat zmiany ustroju samorządu terytorialnego, Warszawa 1932.
 • M. Jaroszyński, Samorząd terytorialny w Polsce. Stan obecny. Wnioski do reformy, Warszawa 1923.
 • M. Jastrzębska, Nowy model samorządu terytorialnego. Istota, zadania, autonomia, jednostki organizacyjne, finanse, nadzór, "Samorząd Terytorialny" 1999/1-2.
 • M. Krzymuski, P. Kubicki, EUWT 2.0? Reforma rozporządzenia o europejskich ugrupowaniach współpracy terytorialnej szansą na ożywienie współpracy transgranicznej podmiotów publicznych, "Samorząd Terytorialny" 2015/6.
 • M. Kulesza, M. Radwan-Röhrenschef, Projekt nowej ustawy o strażach gminnych, "Samorząd Terytorialny" 1996/1-2.
 • M. Kulesza, Miejski program pilotażowy reformy administracji publicznej (omówienie ogólne), "Samorząd Terytorialny" 1995/12.
 • M. Kulesza, Podstawowe założenia i kierunki reformy administracji publicznej RP w kontekście postanowień Małej Konstytucji, "Samorząd Terytorialny" 1992/9.
 • M. Kulesza, Położenie aglomeracji warszawskiej w świetle prawa, "Samorząd Terytorialny" 1994/6.
 • M. Kulesza, Samorządowy model ustroju terenowego, w: M. Kulesza (red.), Model władzy lokalnej w systemie reformy gospodarczej, t. 1, Warszawa 1982.
 • M. Kulesza, Stan prac nad reformą administracji publicznej (z wystąpienia na konferencji "Rozwój samorządu terytorialnego - reforma powiatowa", Jachranka, 8-10 października '93), "Samorząd Terytorialny" 1993/10.
 • M. Kulesza, W sprawie reformy terytorialnej, "Samorząd Terytorialny" 1991/7-8.
 • M. Kwiatkowska, Gmina we Włoszech. Wybrane zagadnienia ustrojowe, "Samorząd Terytorialny" 2011/4.
 • M. Lackowska, Dlaczego w Polsce potrzebna jest ustawa metropolitalna? Ograniczenia dobrowolnej współpracy samorządów w obszarach metropolitalnych, "Samorząd Terytorialny" 2009/3.
 • M. Lackowska, P. Swianiewicz, Dwuszczeblowe struktury zarządzania obszarami metropolitalnymi w Europie, "Samorząd Terytorialny" 2013/4.
 • M. Maciołek, Ustrój administracyjny Paryża, "Samorząd Terytorialny" 1994/6.
 • M. Maciołek, Ustrój aglomeracji miejskich, "Samorząd Terytorialny" 1993/9.
 • M. Niezgódka-Medek, Jak nie należy pisać prawa (Uwagi na temat formalnoprawnej strony ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy), "Samorząd Terytorialny" 1993/4.
 • M. Rudnicki, Partnerstwo publiczno-prywatne. Wybrane zagadnienia prawnoustrojowe i prawnofinansowe, "Samorząd Terytorialny" 2006/7-8.
 • M. Stacherski, O organizacji municypalnej we Francji, "Pismo Towarzystwa Demokratycznego Polskiego" 1840/2.
 • M. Stec, Służby, inspekcje i straże w nowym ustroju administracji publicznej, "Samorząd Terytorialny" 1998/12.
 • M. Stec: Podział zadań i kompetencji w nowym ustroju terytorialnym Polski (kryteria i ich normatywna realizacja), "Samorząd Terytorialny" 1998/11.
 • N. Gajl, Cor des Comptes. Izba Obrachunkowa i Izby Regionalne we Francji, "Samorząd Terytorialny" 1992/4.
 • N. Tomkiewicz, Kontrakty wojewódzkie w Polsce po pierwszym roku wdrażania, "Samorząd Terytorialny" 2003/1-2.
 • P. Blair, Tendencje w funkcjonowaniu samorządów lokalnych i procesach demokratyzacji, "Samorząd Terytorialny" 1992/1-2.
 • P. Czarny, O pojęciu ustawowego składu rady. Uwagi na tle orzecznictwa sądowego, "Samorząd Terytorialny" 1993/1-2.
 • P. Górski, Reforma samorządu, Kraków 1903.
 • P. Jurek, Restytucja określenie "samorząd terytorialny" w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, w: J. Ptak (red.), Samorząd i samorządność w przeszłości i teraźniejszości, Wrocław 2013, s. 173.
 • P. Lisowski, Stołeczne dzielnice - szczególny przypadek jednostek pomocniczych gminy jak subpodstawowych podmiotów administracji publicznej, "Samorząd Terytorialny" 2014/1-2.
 • P. Radzimiński, Samorząd terytorialny w Szwecji, "Samorząd Terytorialny" 1994/6.
 • P. Sarnecki, Organizacje międzynarodowe jednostek samorządu terytorialnego w Europie, "Samorząd Terytorialny" 1991/4.
 • P. Swianiewicz, Jednostki pomocnicze w dużych miastach: błędne rondo marginalizacji czy ślepa uliczka?, "Samorząd Terytorialny" 2014/1-2.
 • P. Swianiewicz, Reformy terytorialne - europejskie doświadczenia ostatnie dekady, "Samorząd Terytorialny" 2015/6.
 • P. Swianiewicz, Współczesne przemiany samorządu lokalnego w krajach zachodnich, "Samorząd Terytorialny" 1992/5.
 • P. Swianiewicz, Współczesne wyzwania samorządów miejskich, "Samorząd Terytorialny" 1992/7-8.
 • P. Żukiewicz, Samorząd terytorialny w Albanii, "Samorząd Terytorialny" 2013/7-8.
 • R. Budzisz, Kilka uwag w dyskusji nad modelem organu wykonawczego w gminie, "Samorząd Terytorialny" 2007/1-2.
 • R. Bul, W. Piątek, Prawne oraz terytorialne aspekty funkcjonowania gminnych jednostek pomocniczych w dużych miastach, "Samorząd Terytorialny" 2013/7-8.
 • R. Czachor, Ustrój samorządu lokalnego w Republice Armenii, "Samorząd Terytorialny" 2015/9.
 • R. Gawłowski, Metropolia londyńska - rozwiązania prawne i praktyczne funkcjonowanie, "Samorząd Terytorialny" 2014/7-8.
 • R. Marchaj, Samorządowe wysłuchanie publiczne jako element procesu uchwałodawczego, "Samorząd Terytorialny" 2014/7-8.
 • R. Sawuła, L. Żukowski, Właściwość kolegium odwoławczego, "Samorząd Terytorialny" 1992/10.
 • R. Sawuła, Sądownictwo administracyjne w Polsce a kwestia dwuinstancyjności (polemika z J. Kaperą), "Samorząd Terytorialny" 1992/6.
 • R. Sura, Partycypacja społeczna fundamentem dobrej administracji (wybrane aspekty prawno-aksjologiczne), "Samorząd Terytorialny" 2015/10.
 • R. Szul, Przekształcenia własnościowe w b. NRD (na tle procesu zjednoczenia Niemiec, "Samorząd Terytorialny" 1992/1-2.
 • R.A Tokarczyk, Amerykańskie władze lokalne i agencje administracyjne, "Samorząd Terytorialny" 1996/10.
 • R.L. d`Argenson, Considérations sur le Gouvernement ancien et présent de la France, Amsterdam 1764.
 • R.P. Krawczyk, Zagadnienie absolutorium w działalności nadzorczej regionalnych izb obrachunkowych, orzecznictwa NSA i praktyce rad gmin, "Samorząd Terytorialny" 1994/5.
 • S. Biernat, Projekt części ogólnej kodeksu środowiskowego RFN, "Samorząd Terytorialny" 1992/12.
 • S. Borkowska, Partycypacja obywatelska w Finlandii na przykładzie miasta Tampere, "Samorząd Terytorialny" 2013 edycja pokonkursowa.
 • S. Brodziński, Prasa samorządowa w Zagłębiu Dąbrowskim (listopad 1990 - luty 1997), "Samorząd Terytorialny" 1997/6.
 • S. Czarnow, Zespolenie służb, inspekcji i straży powiatowych w kontekście zadań powiatu, "Samorząd Terytorialny" 2003/3.
 • S. Dudzik, Podmiotowość prawna sejmiku samorządowego, "Samorząd Terytorialny" 1998/3.
 • S. Kruszyński, Prezentuję holenderską gminę Ede, "Samorząd Terytorialny" 1994/9.
 • S. Oliwniak, Hiszpania - państwo wspólnot, "Samorząd Terytorialny" 1993/11.
 • S. Piątek, Ustawowe podstawy związków komunalnych, "Samorząd Terytorialny" 1991/1-2.
 • S. Rogowski, Reaktywowanie samorządu terytorialnego w 1990 r., w: J. Przygodzki, M. Ptak (red.), Społeczeństwo a władza. Ustrój, prawo, idee, Wrocław 2010, s. 998-999.
 • S. Zawadzki (red.), Samorząd mieszkańców. Wybrane zagadnienia teorii i praktyki, Warszawa 1972.
 • T. Biga, Związki publicznoprawne w świetle ustawodawstwa polskiego, Warszawa 1928.
 • T. Fuks, Instytucja samorządu w państwie kapitalistycznymi i państwie socjalistycznym, "Studia Prawnicze" 1981/1-2.
 • T. Rabska, Administracja publiczna w świetle integracji w Unią Europejską, "Samorząd Terytorialny" 2003/3.
 • T. Szewc, Charakterystyka Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego, "Samorząd Terytorialny" 2003/1-2.
 • T. Szewc, Uwagi w sprawie tłumaczenia Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego, "Samorząd Terytorialny" 2002/11.
 • T.G. Grosse, Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej - ocena dotychczasowych efektów i dalszy rozwój z polskiej perspektywy, "Samorząd Terytorialny" 2012/4.
 • T.G. Grosse, Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego: jakie zasady i cele polityki regionalnej państwa?, "Samorząd Terytorialny" 2009/1-2.
 • U. Zawadzka-Pąk, Aktualne kierunki zmian we francuskim samorządzie terytorialnym na tle sytuacji w Polsce, "Samorząd Terytorialny" 2013/5.
 • W. Brohm, Samorząd terytorialny a państwowe planowanie przestrzenne, "Samorząd Terytorialny" 1992/6.
 • W. Dawidowicz, Jeszcze jedna reforma rad narodowych czy przywrócenie samorządu terytorialnego, "Państwo i Prawo" 1982/2.
 • W. Kisiel, Klasyfikacja jednostek lokalnych w USA, "Samorząd Terytorialny" 1996/3.
 • W. Kisiel, Lokalna inicjatywa powszechna i lokalne referendum w USA, "Samorząd Terytorialny" 2005/12.
 • W. Kisiel, Tendencje rozwojowe prawa samorządowego w USA, "Samorząd Terytorialny" 2004/11.
 • W. Misiuda, Decentralizacja regionalna. Statuty jako podstawa normatywnych funkcji regionów włoskich, "Samorząd Terytorialny" 1992/9.
 • W. Misiuda, Regiony autonomiczne i ich organy na przykładzie włoskim, "Samorząd Terytorialny" 1992/4.
 • W. Siemiński, Społeczne aspekty rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy, "Samorząd Terytorialny" 1994/10.
 • W. Skalmowski, W poszukiwaniu powiatu, "Samorząd Terytorialny" 1992/6; "Samorząd Terytorialny" 1993 r.
 • W. Sokolewicz, Samorząd terytorialny w państwie socjalistycznym, "Nowe Drogi" 1983/1.
 • W. Toczyńska, Społeczna kontrola planowania w Szwajcarii, "Samorząd Terytorialny" 1994/3.
 • Z. Abramowicz, Zagadnienia absolutorium gminnego. Przegląd orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego i T. Dębowska-Romanowska, Ocena tendencji w orzecznictwie NSA w zakresie spraw budżetowych, "Samorząd Terytorialny" 1995/9.
 • Z. Dziembowski, M. Sadowy, Przedsiębiorstwa komunalne użyteczności publicznej (uwagi na tle projektu ustawy), "Samorząd Terytorialny" 1993/9.
 • Z. Gilowska i in., Model ustrojowy województwa (regionu) w unitarnym państwie demokratycznym. Raport Programu Reformy Administracji Publicznej Instytutu Spraw Publicznych, "Samorząd Terytorialny" 1997/8-9.
 • Z. Kmieciak, Czy mamy do czynienia z tzw. trudnym przypadkiem stosowania prawa? Uwagi na tle dokonanej przez NSA wykładni art. 47 ustawy z 5 stycznia 1991 r. Prawo budżetowe, "Samorząd Terytorialny" 1994/9.
 • Z. Leoński, Samorząd terytorialny na szczeblu powiatowym, "Samorząd Terytorialny" 1991/10.
 • Z. Leoński, Samorząd terytorialny w Czechach, "Samorząd Terytorialny" 1993/1-2.
 • Z. Leoński, Ustrój organów administracji lokalnej w na szczeblu powiatu w Czechach, "Samorząd Terytorialny" 1994/5.
 • Z. Leońskie, Samorząd terytorialny w krajach b. NRD, "Samorząd Terytorialny" 1997/3.
 • Z. Niewiadomski, Polski samorząd terytorialny w świetle standardów europejskich, "Samorząd Terytorialny" 1992/11.
 • Z. Niewiadomski, Samorząd terytorialny w Konstytucji RP (komentarz do art. 15, art. 16 oraz art. 163-172), "Samorząd Terytorialny" 2002/3.
 • Z. Niewiadomski, Samorząd terytorialny w Szwajcarii, "Samorząd Terytorialny" 1994/9.
 • Z. Witkowski, Administracja centralna Włoch, "Samorząd Terytorialny" 1992/6.
 • Z. Witkowski, Samorząd terytorialny w Małej Konstytucji, "Samorząd Terytorialny" 1992/11.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171450371

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.