PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | Współczesne problemy i kierunki transformacji rachunkowości i rewizji finansowej. T. 1, Współczesne problemy rachunkowości i rewizji finansowej | 64--71
Tytuł artykułu

Zasada kontynuacji działania w aspekcie mikro i małych jednostek gospodarczych

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zasada kontynuacji działania jest jedną z podstawowych zasad rachunkowości. Zdaniem E. Walińskiej, w procesie kształtowania wartości bilansowej najistotniejszą rolę odgrywają zasady fundamentalne, m.in. kontynuacji działania3. Sporządzenie sprawozdania finansowego oraz wycena poszczególnych składników aktywów i pasywów jest zdeterminowane przyjęciem założenia o kontynuowaniu działalności danego przedsiębiorstwa. Kierownik jednostki jest zobowiązany do oceny możliwości kontynuowania działalności. Jeżeli ta ocena jest pozytywna, to wtedy kierownik przygotowuje sprawozdanie finansowe przy założeniu, że nie ma zamiaru ani nie stoi wobec konieczności likwidacji lub istotnego zmniejszenia skali działalności, zarówno obecnie, jak i w przyszłości4. Dodatkowo standardy rewizji finansowej zobowiązują biegłych rewidentów, podczas procedury badania sprawozdań finansowych, do oceny zasadności złożonego oświadczenia kierownika jednostki o zdolności jednostki do kontynuowania działalności w najbliższym czasie w nieograniczonym znacznie zakresie. Jednostki badane przez biegłego rewidenta (obligatoryjnie lub dobrowolnie) mają zatem dodatkowe wsparcie w postaci opinii audytora zewnętrznego. Większość jednostek gospodarujących nie podlega obowiązkowi atestacji swoich sprawozdań finansowych, są to przede wszystkim przedsiębiorstwa należące do grupy mikro i małych. Na tym tle pojawia się pytanie: w jaki sposób kierownictwo powinno badać zdolność swoich jednostek do kontynuowania działalności gospodarczej? Celem poniższego opracowania jest próba usystematyzowania definicji kontynuacji działania w regulacjach krajowych i międzynarodowych oraz analiza podstawowych zagrożeń, które powinien brać pod uwagę kierownik mikro i małej jednostki, składając oświadczenie o kontynuowaniu działalności gospodarczej. To kierownik jednostki posiada najbardziej wiarygodne informacje na temat jej przyszłości oraz odpowiada za składane oświadczenie. W opracowaniu posłużono się następującymi metodami badawczymi: analiza aktów prawnych (krajowych oraz międzynarodowych) oraz metoda dedukcji. (fragment tekstu)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek zmieniająca Dyrektywę PE i Rady 2006/43/WE oraz uchylająca dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG, Dz. Urz. UE z dnia 29 czerwca 2013 r., L 182/19.
 • Gos W., Hońko S., Próba kwantyfikacji założenia kontynuacji działalności [w:] Studia i prace. Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt Naukowy 129, SGH, Warszawa 2013.
 • Krajowy Standard Rewizji Finansowej nr 1. Ogólne zasady badań sprawozdań finansowych, Załącznik do Uchwały nr 1608/38/2010 KRBR z dnia 16 lutego 2010 r.
 • Kumor I., Nadrzędne zasady rachunkowości a wartość bilansowa przedsiębiorstwa [w:] "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego" nr 804, Szczecin 2014.
 • Micherda B., Prospektywny cel badania sprawozdania finansowego [w:] "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", T. 56 (112), Warszawa 2010.
 • Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 1, Prezentacja Sprawozdań Finansowych, Dz. Urz. UE z dnia 29 listopada 2008 r., L 320/5.
 • Międzynarodowy Standard Rewizji Finansowej 570, Kontynuacja działalności.
 • Szczepankiewicz E., Przyjęcie założenia o kontynuacji działalności jednostki według krajowych i międzynarodowych regulacji [w:] "Studia Oeconomica Posnaniensia", Vol. 1, No. 8(257), 2013.
 • Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r., Dz.U. z 2016 r., poz.1047.
 • Walińska E., Wartość bilansowa przedsiębiorstwa a alokacja podatku dochodowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171450403

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.