PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | z. nr 47 | 82--90
Tytuł artykułu

Bezpieczeństwo ekonomiczne w dobie hiperglobalizacji

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Economic Security in the Era of Hyperglobalization
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule podjęto rozważania nad miejscem bezpieczeństwa ekonomicznego w warunkach postępującej globalizacji, która przeobraża się w hiperglobalizację. Wskazano na bankructwo neoliberalnego paradygmatu rozwojowego, który absolutyzowany przyczynił się nie tylko do kryzysu finansowego i gospodarczego, ale także poważnie ograniczył możliwości oddziaływania państwa na przebieg i kierunek procesów gospodarczych i politycznych. Rozmiary przepływów kapitału osiągnęły wielkość, wobec której obroty handlowe przestały odgrywać istotną rolę. Główną formą działalności ekonomicznej stała się gra giełdowa wielkimi i wciąż rosnącymi kapitałami pieniężnymi. Nową formą działalności stało się szerokie doradztwo finansowe, rozwinęły się firmy ratingowe, które często mimowolnie bądź świadomie uczestniczą w procesie kreowania zachowań podmiotów i instytucji. Sfera realna związana z produkcją i usługami nie zniknęła, ale jej rola stała się podrzędna i uzależniona od systemu zasilania finansowego sterowanego przez gry spekulacyjne. Skoro bezpieczeństwo ekonomiczne to niezakłócone funkcjonowanie gospodarek, to znaczy utrzymanie podstawowych wskaźników rozwojowych oraz zapewnienie komparatywnej równowagi z gospodarkami innych państw, to niezbędne do tego są określone instytucje. Słabość istniejących instytucji, w tym skutecznych mechanizmów prognostycznych i kontrolnych, co uwypuklił ostatni kryzys finansowy i gospodarczy skłania do refleksji nad skuteczną polityką gospodarczą oraz określeniem na nowo relacji państwo - rynek. Tworząc określone instytucje odpowiedzialne za kształtowanie bezpieczeństwa ekonomicznego należy przydzielić im funkcje. Zaliczyć do nich można w szczególności: regulację zachowań ludzi w sposób niepowodujący wzajemnych szkód albo przynajmniej kompensujące szkody; obniżania kosztów zawierania trans-akcji przez ułatwianie zawierania kontraktów i dostępu do rynków towarów, organizowanie procesu przekazywania informacji i ułatwianie procesu uczenia się. (abstrakt oryginalny)
EN
The article discusses the place of economic security in the conditions of increasing globalization, which has been transformed into hyperglobalization. It has been pointed to the bankruptcy of the neoliberal development paradigm, which, absolutized, contributed not only to the financial and economic crisis, but also deeply limited the possibilities of the state influence on the course and direction of economic and political processes. The sizes of capital flows reached the amount towards which the trade turnover stopped to play an important role. The stock market game with great and still increasing cash capital has become the main form of economic activity. Widespread financial advice has become the new form of activity, rating agencies has developed, which often unwittingly or deliberately take part in the process of creating the behaviours of subjects and institutions. The real sphere connected with production and services has not disappeared, but its role has become subordinate and dependent on the financial power system, which is controlled by the speculative games. If the economic security is uninterrupted functioning of economies, which means the maintenance of basic development indicators as well as the assurance of comparative balance with the economies of other countries, essential institutions are needed to this. The weak-ness of existing institutions, including effective forecasting and controlling mechanisms, which the recent financial and economic crisis made visible, provokes thoughts on the successful economic policy and redefining the relation of the state and the market. By creating specific institutions responsible for shaping economic security, some functions have to be assigned to them. These include in particular: regulation of people's behaviours in a way which does not cause mutual harm or at least compensates the loss; reducing costs of making transactions by facilitating the conclusion of contracts and the access to the markets of goods, organizing the process of transmit-ting information and facilitating the educational process. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
82--90
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Bibliografia
 • Bartz B., 2013, Jak niegodziwy kapitalizm deprawuje demokrację i solidarność, "Doctrina - Studia Społeczno-Polityczne", nr 10.
 • Beck U., 2005, Władza i przeciwwładza w epoce globalnej. Nowa ekonomia polityki światowej, Scholar, Warszawa.
 • Ciszek M., 2013, Filozofia ujmowania zagrożeń ekonomicznych dla bezpieczeństwa narodowego RP i stabilności wewnętrznej państwa, "Doctrina - Studia Społeczno -Polityczne", nr 10.
 • Grącik-Zajaczkowski M., 2011, Suwerenność w warunkach globalizacji [w:] Bezpieczeństwo międzynarodowe. Przegląd aktualnego stanu, red. K. Żukrowska, IUS AT TAX, Warszawa.
 • Kołodko G.W., 2004, Znaczenie instytucji i polityki dla szybkiego rozwoju gospodarczego [w:] Zmiany instytucjonalne w polskiej gospodarce rynkowej, red. A. Noga, PTE, Warszawa.
 • Księżopolski K.M., 2011, Bezpieczeństwo ekonomiczne, Elipsa, Warszawa.
 • Polakowska-Kujawa J., 2006, Współczesna Europa w procesie zmian. Wybrane problemy, Difin, Warszawa.
 • Rodrik D., 2011, The Globalization Paradox. Democracy and the Future of the World Economy, W.W Norton&Company.
 • Sadowski Z., 2014, Rozwój gospodarczy i bieda [w:] Ekonomia dla przyszłości. Fundamentalne problemy teorii ekonomii i praktyki gospodarczej, red. E. Mączyńska, PTE, Warszawa.
 • Skrabacz A., 2012, Bezpieczeństwo społeczne. Podstawy teoretyczne i praktyczne, Elipsa, Warszawa.
 • Sławiński A., 2014, Granice globalizacji: przypadek strefy euro [w:] Ekonomia dla przyszłości. Fundamentalne problemy teorii ekonomii i praktyki gospodarczej, red. E. Mączyńska, PTE, Warszawa.
 • Stachowiak Z., 2012, Teoria i praktyka mechanizmu bezpieczeństwa ekonomicznego państwa. Ujęcie instytucjonalne, AON, Warszawa.
 • Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczpospolitej Polskiej, 2014, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Warszawa.
 • Zięba R., 2012, O tożsamości nauk o bezpieczeństwie, ZN AON, nr 1(86).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171450825

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.