PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | z. nr 47 | 91--103
Tytuł artykułu

Institucionalʹnye predposylki formirovaniâ paradigmy èkonomičeskoj bezopasnosti

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Instytucjonalne przesłanki kształtowania paradygmatu bezpieczeństwa ekonomicznego
Institutional Prerequisites for the Formation of the Paradigm of Economic Security
Języki publikacji
UK
Abstrakty
W artykule przedstawiono badania nad zmianami paradygmatu instytucjonalnego jako teoretycznej podstawy bezpieczeństwa ekonomicznego w kontekście roli i znaczenia instytucji społecznych, politycznych, gospodarczych, wojskowych czy religijnych. Zestawione zostały tradycyjne i nowe, konsensualne podejścia do bezpieczeństwa gospodarczego w kontekście transformacji od modelu kumulacji sił jako narzędzia dla osiągnięcia bezpiecznego współistnienia państw, narodów, przedsiębiorstw i obywateli, w kierunku wyzwań ochrony własnych interesów gospodarczych za pośrednictwem instytucji zbiorowych. Dowodzi się, że bezpieczeństwo ekonomiczne stanowi odzwierciedlenie sposobu myślenia i działania, opartego o zdolność do określenia i odniesienia się do przyczyn stosowania środków przymusu, których miejsce powinny zająć zasoby polityczne i moralne. Podejmuje się próbę uzasadnienia tezy, że w świecie konkurencji i rywalizacji możliwe jest uniknięcie przemocy. Autor prezentuje stanowisko, zgodnie z którym w ramach niektórych społeczeństw i w stosunkach międzynarodowych, zachodzących pomiędzy różnymi narodowościami rozdzielonymi przez granice, jak i wśród społeczeństw krajów o zróżnicowanej narodowości, przemoc dominuje ze względu na braki lub nieaktywność instytucji moralności i obyczajów. Przeanalizowano naukowe pochodzenie i wymagania paradygmatu nowej ekonomii instytucjonalnej, który powinien być przyjęty w drodze konsensusu większości badaczy i nie powinien być kwestionowany, ponieważ ten system przekonań okazuje się być oczywisty i nie staje w opozycji do istniejących badań. W oparciu o metodologię ekonomii instytucjonalnej analizuje się koncepcje programów badań naukowych, w których strukturze wyróżnia się "twardy rdzeń" oraz "strefy buforowe". We wnioskach stwierdzono, że koncepcja nowego paradygmatu ekonomii neoinstytucjonalnej może zostać uznana za wynik wszystkich istniejących poglądów współczesnych przedstawicieli licznych szkół instytucjonalizmu, a w odniesieniu do bezpieczeństwa społeczeństwa oznacza zaspokojenie potrzeb istnienia, przetrwania, zaufania, stabilności, integralności tożsamości, niepodległości, zachowania poziomu i jakości życia w ramach danego społeczeństwa. Bezpieczeństwo ekonomiczne jest definiowane jako proces, który oznacza nieprzerwaną działalność osób indywidualnych, firm, wspólnot, państw i organizacji międzynarodowych dla osiągnięcia pożądanego bezpieczeństwa ekonomicznego państwa. (abstrakt oryginalny)
EN
The article explores the institutional paradigm shift as the theoretical basis of economic security through the prism of perception of the role and importance of social, political, economic, military or religious institutions. There were presented traditional and new consensual approaches to economic security in the context of the transition from the accumulation of forces as a tool for achieving secure coexistence of countries, peoples, businesses and citizens, to address the challenges of protecting their own economic interests through bargaining institutions. It is discussed that economic security is a way of thinking and acting, based on the ability to formulate and address the causes of the use of means of force, and in their place have come political and moral resources. Attempts were made to substantiate the thesis that in the world of competition and rivalry it is possible to avoid violence. The author proceeds from the position that within some societies and in international relations, where different nationalities divided by borders and among peoples, where they live in the same state of different nationalities, dominated by violence because there is no idle or institutions of morality and morals. There were reviewed the scientific origins of the formation of the paradigm of the new institutional economics and its requirements, because, obviously, it must be accepted by consensus of most researchers and should not be questioned, since this belief system is taken for granted and is not contrary to existing research. Through the use of the methodology of institutional economic theory analyzes the concept of scientific research programs, the structure of which is allocated a "hard core" and "protective belt". There were made the conclusion that the concept of the new paradigm of the new institutional economics can be considered as the result of all the existing views of the contemporary representa-tives of different schools of institutionalism, and in relation to society security is about meeting the needs of existence, survival, confidence, stability, integrity, independence, preservation of level and quality of life within certain society. Economic security is defined as a process that requires the continuous activity of individuals, businesses, communities, states and international organizations for the economic state security. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
91--103
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Bibliografia
 • Барановський О.І., 1999, Фінансова безпека: монографія, Київ, Фенікс.
 • Вільямсон О.Е., 2001, Економічні інститути капіталізму: Фірми, маркетинг, укладання контрактів, К, АртЕк.
 • Васильців Т.Г., 2008, Економічна безпека підприємництва України: стратегія та механізми зміцнення, монографія, Львів, Арал.
 • Бендиков М.А., 2000, Экономическая безопасность промышленного предприятия, «Менеджмент в России и за рубежом», № 2, c. 17-30.
 • Єрмошенко М.М., 2010, Фінансова складова економічної безпеки : держава і підприємство, М.М. Єрмошенко, К.С. Горячева, К, Нац. акад. упр.
 • Жаліло Я.А., 2001, Стратегія забезпечення економічної безпеки України. Пріоритети та проблеми імплементації / Стратегія національної безпеки України в контексті досвіду світової спільноти, Київ, Сатсанга.
 • Ильяшенко С.Н., 2003, Составляющие экономической безопасности предприятия и подходы к ее оценке, «Актуальные проблемы экономики» №3, c. 12-19.
 • Ковалев Д., 1998, Экономическая безопасность предприятия, Д. Ковалев, Т. Сухорукова, «Экономика Украины», № 6, c. 48-51.
 • Куркин Н.В., 2004, Управление экономической безопасностью развития предприятия, Монография, Н. В. Куркин, Днепропетровск, АРТ-ПРЕСС.
 • Лакатос И., Методология программ научных исследований, http://scorcher.ru/ art/theory/anty_paradigm.php (доступ: 10.11.2015).
 • Мелихов А.А., 2009, Эволюция подходов к содержанию категории «экономическая безопасность предприятия», А.А. Мелихов, Э.В. Камышникова, «Вісник Приазовського державного технічного університету» № 19, c. 316-319.
 • Мунтіян В.І., 1999, Економічна безпека України, монографія, Київ, КВІЦ.
 • Норт Д., 1997, Институты, институциональные изменения и функционирование экономики, М., «НАЧАЛА».
 • Олейник А.Н., 2000, Институциональная экономика, М., ИНФРА-М.
 • Бінько І.Ф. , Базілюк Я.Б., Коваленко С.О., 1997, Політика протекціонізму як складова економічної безпеки України, К., НІСД.
 • Пастернак-Таранушенко Г.А., 2003, Економічна безпека держави. Методологія забезпечення: монографія, Київ, Київ. економ. ін.-т менеджменту.
 • Природа фірми: Походження, еволюція, розвиток, 2002, за ред. О.Е. Вільямсона, С. Дж. Вінтера, К, А.С.К.
 • Ткач А.А., 2007, Інституціональна економіка. Нова інституціональна економічна теорія, К, Центр учбової літератури.
 • Ткач А.А., 2005, Інституціональні основи ринкової інфраструктури, Монографія, НАН України, Об'єднаний ін-т економіки, К.
 • Ходжсон Дж., 2003, Экономическая теория и институты: Манифест современной институциональной экономической теории, М., Дело.
 • Шалагин Д.А., 2009, Методологические основы формирования экономической безопасности предприятия, «Вестник Белорусского национального техниче-ского университета» № 1, c. 98-102.
 • Шаститко А.Е., 2002, Новая институциональная экономическая теория, М, ТЕИС.
 • Экономическая безопасность предприятия в системе внутреннего экономического механизма, 2007, И. И. Цигилик, Т. М. Паневник, «Экономика» № 8, c. 3-5.
 • Постсоветский институционализм, 2005, ред. П.Н. Нуреев В.В. Дементьев, Каштан, Донецк.
 • Bezpieczeństwo międzynarodowe. Teoria i praktyka, 2006, red. K. Żukrowska, M. Grącik, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 • Kołodko G.W., 2004, Znaczenie instytucji i polityki dla szybkiego rozwoju gospodarczego [w:] Zmiany instytucjonalne w polskiej gospodarce rynkowej, red. nauk. A. Noga, PTE, Warszawa.
 • Kurek S., 2000, Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa [w:] Ekonomika bezpieczeństwa państwa średniej wielkości. Teoria i praktyka, praca zespołowa pod red. S. Kurini i M. Krća, Warszawa-Brno.
 • Nowa ekonomia instytucjonalna. Teoria i zastosowania, 2009, red. S. Rudolf, WSEiP, Kielce.
 • Polska polityka bezpieczeństwa 1989-2000, 2001, red. R. Kuźniar, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Rutkowski C., 2009, Sieć bezpieczeństwa. Domeny, relacje, dylematy, szanse, WSZiP, Warszawa.
 • Sienkiewicz P., 2012, Metodologia badan bezpieczeństwa narodowego, tom II, Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, Warszawa.
 • Stachowiak Z., 2012, Teoria i praktyka mechanizmu bezpieczeństwa ekonomicznego państwa: ujęcie instytucjonalne, AON, Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, Warszawa.
 • Weber T., Commission Targets Undeclared Work, http://www.eiro.eurofund.ie.
 • Współczesne postrzeganie bezpieczeństwa, 2007, red. nauk. K. Jałoszyński, B. Wiśniewski, T. Wojtuszek, WSzA w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała.
 • Wybrane problemy ekonomiki bezpieczeństwa, 2003, red. nauk. Z. Stachowiak, J. Płaczek, AON, Warszawa.
 • Zarządzanie bezpieczeństwem - wyzwania XXI wieku, 2008, red. M. Lisiecki, WSzZiP, Warszawa.
 • Zięba R., 2001, Instytucjonalizacja bezpieczeństwa europejskiego. Koncepcje - struktury - funkcjonowanie, WN Scholar, Warszawa.
 • Żukrowska K., 2013, Ekonomia jako sfera bezpieczeństwa państwa [w:] Interdyscyplinarność nauk o bezpieczeństwie, red. K. Raczkowski, K. Żukrowska, M. Żuber, Difin, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171450921

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.