PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 452 Rozwój trwały i zrównoważony | 207--218
Tytuł artykułu

Miejski obszar funkcjonalny wrocławia jako rdzeń województwa dolnośląskiego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Wrocław Functional Area as The Core of The Lower Silesia Voivodeship
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przedstawiono istotę miejskiego obszaru funkcjonalnego jako inicjatora procesów rozwojowych oraz opis jego wpływu na możliwości i zakres działań niezbędnych do usprawnienia połączeń na linii miasto (rdzeń) - powiązane terytorium, możliwych dzięki wykorzystaniu zintegrowanych inwestycji terytorialnych. Obiektem badawczym jest miejski obszar funkcjonalny Wrocławia. Celem analizy jest również zidentyfikowanie podstawowych obszarów integracji określonych w strategii zintegrowanych inwestycji terytorialnych oraz ocena skutków wdrażania tej strategii. W pracy zastosowano metodę opisową, analizę literatury i dokumentów źródłowych, metodę dedukcyjną i wnioskowanie empiryczne(abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the essence of the functional urban area as the initiator of development processes and the description of its effect on the possibilities and range of actions necessary to improve connections between the core city and the associated territory, possible through the use of integrated territorial investments (ITI). The subject of research is Wrocław Functional Area. The aim of the analysis is also to identify the key areas of integration identified in Wrocław Functional Area ITI Strategy and assess the implementation of this strategy. The authors used the descriptive method, the analysis of literature and source documents, the deductive method and the empirical inference(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Bank Danych Lokalnych, https://bdl.stat.gov.pl (30.05.2016).
 • Berry B.J.L., 1967, Functional Economic Areas and Consolidated Urban Regions of the US. Final Report of the Social Sciences Research Council Study of Metropolitan Area Classification, Social Sciences Research Council, New York.
 • Bone C.G., Modarres A., 2006, City and Environment, Temple University Press, Philadelphia.
 • Delimitacja dla Miejskich Obszarów Funkcjonalnych Bydgoszczy i Torunia, opracowanie eksperckie Warszawa, 30 czerwca 2014 r., http://zit.btof.pl/attachments/article/6/BTOF_Delimitacja.pdf (5.05.2016).
 • Domański R., 1993, Gospodarka przestrzenna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Domański R., 2006, Gospodarka przestrzenna, podstawy teoretyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Dziewoński K., Kosiński L., 1964, Rozmieszczenie ludności w Polsce w XX w., Przegląd Geograficzny, vol. 36, nr 1, s. 3-36; Lier K., 1965, Region metropolitalny Warszawy - próba delimitacji, Biuletyn KPZK PAN, nr 35, Warszawa, s. 50-87; Iwanicka-Lyra E., 1969, Delimitacja aglomeracji wielkomiejskich w Polsce, Prace Geograficzne, IG PAN, nr 76, Warszawa; Leszczycki S., Eberhardt P., Heřman S., 1971, Aglomeracje miejsko-przemysłowe w Polsce 1966-2000, Biuletyn KPZK PAN, nr 67, Warszawa; Gontarski Z., 1972, Delimitacja obszarów metropolitalnych w Polsce, Statystyka Terenowa, nr 8, GUS, Warszawa; Eberhardt P., Gontarski Z., Siemiński J., 1973, Koncepcje delimitacji aglomeracji miejskich w Polsce, [w:] Aglomeracje miejskie w Polsce. Pojęcie i terminologia, Biuletyn KPZK PAN, nr 79, s. 187-217; Zgliński W., 1994, Kształtowanie się strefy żywicielskiej aglomeracji warszawskiej, Prac Geograficzne, nr 164, IGiPZ PAN, Warszawa; Potrykowska A., 1985, Delimitacja strefy podmiejskiej Warszawy, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geogra- phica, nr 5, s. 123-144; Chmielewski J.M. (główny projektant), 1995, Studium możliwości rozwoju obszaru metropolitalnego Warszawy, Zarząd Miasta Stołecznego Warszawy, Warszawa; Rykiel Z., 1997, Aglomeracje wielkomiejskie, plansza 66.3, [w:] Atlas Rzeczypospolitej Polskiej, Główny Geodeta Kraju, IGiPZ PAN, Warszawa; Zborowski A., 2004, Podejście funkcjonalno-strukturalne w badaniach delimitacji obszarów metropolitalnych w Polsce (przykład Krakowa), [w:] Przemiany struktury przestrzennej miast w sferze funkcjonalnej i społecznej, red. J. Słodczyk, Uniwersytet Opolski, Opole, s. 25-39; Swianiewicz P., Klimska K., 2005, Społeczne i polityczne zróżnicowanie aglomeracji w Polsce - waniliowe centrum, mozaika przedmieść, Prace i Studia Geograficzne, nr 35, s. 45-70; Zalewski J., 2005, Poznański obszar metropolitalny - doświadczenia i wnioski związane z delimitacją obszaru, [w:] Planowanie i zarządzanie w obszarach metropolitalnych, red. T. Markowski, Biuletyn KPZK PAN, nr 221, Warszawa, s. 189-202; Liszewski S., 2005, Delimitacja obszaru metropolitalnego Łodzi, [w:] Obszar metropolitalny Łodzi - wyzwania i problemy, red. K. Bald, T. Markowski, Biuletyn KPZK PAN, Warszawa, s. 25-47; Markowski T., Marszał T., 2006, Metropolie, obszary metropolitalne, metropolizacja. Problemy i pojęcia podstawowe, KPZK PAN, Warszawa; Smętkowski M., 2007, Delimitacja obszarów metropolitalnych - nowe spojrzenie, [w:] Rozwój, region, przestrzeń, red. G. Gorzelak, A. Tucholska, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, EUROREG, Warszawa, s. 215-233; Smętkowski M., Jałowiecki B., Gorzelak G., 2009, Obszary metropolitalne w Polsce: problemy rozwojowe i delimitacja, Raporty i analizy EUROREG 1/2009, Warszawa; Czyż T., 2009, Koncepcja aglomeracji miejskiej i obszaru metropolitalnego w polskiej geografii miast, [w:] Aglomeracje miejskie w Polsce na przełomie XX i XXI wieku. Problemy rozwoju, przekształceń strukturalnych i funkcjonowania, red. W. Maik, Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, Bydgoszcz, s. 15-30; Korcelli P., 2011, Obszary metropolitalne a funkcjonalne obszary miejskie, [w:] Miasto. Księga jubileuszowa w 70. rocznicę urodzin Profesora Stanisława Liszewskiego, red. S. Kaczmarek, Wydawnictwu UŁ, Łódź, s. 43-50; [za:] Śleszyński P., Delimitacja Miejskich Obszarów Funkcjonalnych stolic województw, Przegląd Geograficzny 2013, t. 85, z. 2, s. 173-197.
 • Friedmann J., Miller J., 1965, The urban field, Journal of the American Institute of Planners, no. 31, s. 312-320.
 • Huff D.L., 1963, Defining and estimating a trade area, Journal of Marketing, no. 28, s. 34-38.
 • Korcelli P., 1976, Aglomeracje miejskie w systemach osadniczych, Przegląd Geograficzny, nr 48(4), s. 589-598.
 • Korcelli P., 1981, Regiony miejskie w systemie osadniczym Polski, [w:] Studia nad migracjami i przemianami systemu osadniczego w Polsce, red. K. Dziewoński, P. Korcelli, Prace Geograficzne, IGiPZ PAN, nr 140, s. 189-212.
 • Korcelli-Olejniczak E., 2012, Region metropolitalny - pojęcie, struktura przestrzenna, dynamika, Prace Geograficzne, nr 235, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego, Polska Akademia Nauk, Warszawa.
 • Lendzion J., 2004, Znaczenie obszarów metropolitalnych i ich otoczenia oraz współczesnych procesów metropolizacyjnych w kształtowaniu polityki regionalnej państwa. Ekspertyza przygotowana na zamówienie departamentu polityki Regionalnej Ministerstwa Gospodarki i pracy dla potrzeb tworzenia Narodowej Strategii rozwoju Regionalnego, Bałtycki Instytut Spraw Europejskich i Regionalnych,
 • Gdynia, http://www.platforma.org/media/dokumenty/znaczenie_obszar_w_metropolitalnych.pdf (1.06.2016).
 • Liveable cities. The benefits of urban environmental planning. A Cities Alliance Study on Good Practices and Useful Tools, 2007, United Nations Environment Programme, Local Governments for Sustainability, The Cities Alliance, Washington, D.C. 20433, U.S.A., s. 12-19.
 • Markowski T., Marszał T., 2006, Metropolie. Obszary metropolitalne. Metropolizacja. Problemy i pojęcia podstawowe, Polska Akademia Nauk, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Warszawa.
 • McKenzie R.D., 1933, The Metropolitan Community, McGraw-Hill, New York.
 • Park R.E., Burges E.W., McKenzie R.D., 1984 (reprint), The city, The University of Chicago Press, Ltd., London.
 • Polityka spójności na lata 2014-2020. Zintegrowane inwestycje terytorialne, Komisja Europejska, marzec 2014, s. 2, http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/iti_pl.pdf (13.01.2016).
 • Rozporządzenie Parlamentu i Rady (UE) 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE 2013, L 347/320).
 • Rozporządzenie Parlamentu i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie EFRR i przepisów szczególnych dotyczących celu "Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia" oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 (Dz. Urz. UE 2013, L 347/296).
 • Rubenstein J.M., 2003, An Introduction to Human Geography, New Jersey, [za:] Zborowski A., 2004,
 • Podejście funkcjonalno-strukturalne w badaniach delimitacji obszarów metropolitalnych w Polsce(przykład Krakowa), [w:] Przemiany struktury przestrzennej miast w sferze funkcjonalnej i społecznej, red. J. Słodczyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole, s. 31-32.
 • Smart M.W., 1974, Labour market areas: Uses and definition, Progress in Planning, no. 2, s. 238-353.
 • Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego, Wrocław 2015, http://www.wroclaw.pl/files/ZIT/ewa/Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wroclawskiego Obszaru Funkcjonalnego wraz z pozytywnymi opiniami.pdf (31.03.2016).
 • Śleszyński P., 2013, Delimitacja Miejskich Obszarów Funkcjonalnych stolic województw, Przegląd Geograficzny, t. 85, z. 2, s. 173-197.
 • Uchwała nr 239 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (Monitor Polski z 2012 r., poz. 252).
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003, nr 80, poz. 717 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014, poz. 379).
 • Zasady i kryteria wyznaczania obszarów funkcjonalnych w województwie wielkopolskim, dokument wdrożeniowy zaktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku opracowany przez Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu przy współpracy
 • Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Poznań 2013.
 • Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego, http://www.wroclaw.pl/zit-wrof (31.05.16).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171451387

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.