PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 455 Społeczne gospodarowanie | 109--121
Tytuł artykułu

Podmioty gospodarki społecznej przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu w województwie łódzkim

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Social Economy Entities Preventing Social Exclusion in Łódź Voivodeship
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Problem wykluczenia społecznego jest jednym z najpoważniejszych problemów współczesnej polityki społecznej. W ciągu ostatnich lat podejmowano i nadal podejmuje się działania, które mają na celu przeciwdziałania ekskluzji społecznej. Niewątpliwym wsparciem dla starań podejmowanych przez państwo jest zaangażowanie podmiotów gospodarki społecznej zarówno w skali ogólnokrajowej, jak i lokalnej. Celem artykułu jest przedstawienie podmiotów gospodarki społecznej województwa łódzkiego, które przeciwdziałają wykluczeniu społecznemu osób nim zagrożonym(abstrakt oryginalny)
EN
The problem of social exclusion is one of the most serious problems of contemporary social policy. Actions that are aimed at preventing social exclusion have been taken in recent years. Unquestionable support for the efforts made by the state is the involvement of social economy both at the national and local level. The aim of the article is to present social economy entities inthe Łódź Voivodeship which prevent social exclusion of persons at risk(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Amin A., 2008, Nadzwyczajnie zwyczajnie. Działanie na polu ekonomii społecznej, Zarządzanie Publiczne, nr 3(5).
 • Frąckiewicz L., 2005, Wykluczenie społeczne w skali makro i mikroregionalnej, [w:] Frąckiewicz L. (red.), Wykluczenie społeczne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, Katowice.
 • Giddens A., 2004, Socjologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Giza-Poleszczuk A., Hausner J., 2008, Wprowadzenie - ekonomia społeczna i rozwój, [w:] Giza-Poleszczuk A., Hausner J. (red.), Ekonomia społeczna w Polsce: osiągnięcia, bariery rozwoju i potencjał w świetle wyników badań, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa.
 • Grotowska-Leder J., 2005, Ekskluzja społeczna - aspekty teoretyczne i metodologiczne, [w:] (red.) Grotowska-Leder J., Faliszek K. (red.), Ekskluzja i inkluzja społeczna. Diagnoza - uwarunkowania - kierunki działań, Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit" s.c., Toruń.
 • Kaczyńska-Wasiak I., 2009, Warsztaty terapii zajęciowej w polskim i niemieckim systemie prawnym, Praca i Rehabilitacja Niepełnosprawnych", nr. 6/134.
 • Karwacki A., Rymsza M., 2011, Meandry upowszechniania koncepcji aktywnej polityki społecznej w Polsce, [w:] Grewiński M., Rymsza M. (red.), Polityka aktywizacji w Polsce. Usługi reintegracji w sektorze gospodarki społecznej, WSP TWP, Warszawa.
 • Kaźmierczak T., 2007, Zrozumieć ekonomię społeczną, [w:] Kaźmierczak T., Rymsza M. (red.), Kapitał społeczny. Ekonomia społeczna, Fundacja Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 • Kryńska E. (red.), 2013, Determinanty aktywności zawodowej z perspektywy pracodawców na zamkniętym rynku pracy - wyniki badań jakościowych, oprac. I. Poliwczak, IPiSS, Warszawa.
 • Panek T., Czapiński J., 2014, Wykluczenie społeczne, [w:] Czapiński J., Panek T. (red.), Diagnoza Społeczna 2013. Warunki i jakość życia Polaków. Raport, Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz (Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa.
 • Przywojska J., 2012, Perspektywy rozwoju ekonomii społecznej w województwie łódzkim, Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie "Pragmata tes Oikonomias", red. P. Ucieklak-Jeż, M. Kulesza, Wyd. Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa.
 • Tarkowska E., 2006, Ubóstwo i wykluczenie społeczne. Koncepcje i polskie problemy, [w:] Wasilewski J. (red.), Współczesne społeczeństwo polskie, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Wyczesany J., Dyduch E., 2012, Rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, [w:] Bobińska K., Pietras T., Gałecki P. (red.), Niepełnosprawność intelektualna: etiopatogeneza, epidemiologia, diagnoza, terapia, Wyd. Continuo, Warszawa, s. 469-471.
 • Centra integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej i warsztaty terapii zajęciowej w 2013 r., GUS Warszawa 2014, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/gospodarka-spoleczna-wolontariat/gospodarka-spoleczna-trzeci-sektor/centra-integracji-spolecznej-zaklady-aktywnosci-zawodowej-i-warsztaty-terapii-zajeciowej-w-2013-r-,6,2.html.
 • Centra integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej i warsztaty terapii zajęciowej w 2014 r., GUS Warszawa 2015; http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/gospodarka-spoleczna-wolontariat/gospodarka-spoleczna-trzeci-sektor/centra-integracji-spolecznej-zaklady-aktywnosci-zawodowej-i-warsztaty-terapii-zajeciowej-w-2014-r-,6,3.html.
 • Centra integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej i warsztaty terapii zajęciowej w 2014 r., http://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5490/6/3/1/tabliceciszazwtz-2012-2014.xlsx.
 • Katalog Spółdzielni Socjalnych według rejestracji w KRS, http://ozrss.pl/spoldzielnie-socjalne/katalog/ (dostęp: 28.05.2016).
 • Klub Integracji Społecznej w roku 2014. Podsumowanie, http://aleksandrowl.naszops.pl/pliki/plik/2015-kis-podsumowanie-1427452322.pdf (dostęp: 28.05.2016).
 • Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów, Bruksela, dnia 16.12.2010, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/?uri=CELEX:52010DC0758 (dostęp: 28.05.2016).
 • Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie, Monitor Polski 2011 nr 36 poz. 423, https://www.mr.gov.pl/media/3337/KSRR_13_07_2010.pdf.
 • Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020, Nowy wymiar aktywnej integracji, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa, lipiec 2014.
 • Podsumowanie roku 2015, http://www.aleksandrowl.naszops.pl/klub-integracji-spolecznej-kis (dostęp: 28.05.2016).
 • Raport końcowy Ekonomia społeczna w regionie łódzkim, Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, Szczecin, maj 2015 r.; http://www.rcpslodz.pl/admin/zdjecia/file/2016/2016-01-27-DBA/Ekonomia-spoleczna-w-regionie-lodzkim.pdf.
 • Raport z badania sytuacji warsztatów terapii zajęciowej - 2014, Warszawa 2014; http://www.pfron.org.pl/pl/publikacje/badania-i-analizy-pfro/77,Badania-i-analizy-PFRON.html.
 • Rejestr klubów integracji społecznej w województwie łódzkim, http://www.pomoc.lodzkie.eu/data/other/rejestr_klubow_integracji_spolecznej-lod.pdf.
 • Uchwała nr 61 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego 2020", Monitor Polski, Warszawa 16 maja 2013 r., http://ks.mkidn.gov.pl/media/download_gallery/20130520SRKS_na_stronie_internetowej.pdf.
 • Uchwała nr 164 Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjęcia programu pod nazwą "Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej", Monitor Polski, Warszawa 24 września 2014 r., http://isip.sejm.gov.pl/Download?id=WMP20140000811&type=2.
 • Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, DzU 2003, nr 122, poz. 1143.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, DzU 1997, nr 123, poz. 776.
 • https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/tablica (dostęp: 28.05.2016).
 • http://ec.europa.eu/employment_social/2010againstpoverty/index_pl.htm (dostęp: 28.05.2016).
 • http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=t2020_50&language=en (dostęp: 28.05.2016).
 • http://ekonomiasolidarnosci.pl/co-to-jest-ekonomia-spoleczna/.
 • http://ozrss.pl/spoldzielnie-socjalne/katalog/.
 • http://pomoc.lodzkie.eu/page/index.php?str=262.
 • http://www.aleksandrowl.naszops.pl/klub-integracji-spolecznej-kis.
 • http://www.mopscos.pl/strona,klub.
 • http://www.pomoc.lodzkie.eu/page/pomoc_spoleczna.php?str=623 (dostęp: 28.05.2016).
 • http://www.wtzpokoj.pl/.
 • http://www.zaz.com.pl/o_nas.html (dostęp: 28.05.2016).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171451643

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.