PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2016 | nr 6 | 853--892
Tytuł artykułu

Real Income Convergence between Central Eastern and Western Europe: Past, Present, and Prospects

Warianty tytułu
Realna konwergencja dochodowa między Europą Środkowo-Wschodnią a Europą Zachodnią: przeszłość, teraźniejszość i przyszłość
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The paper presents an analysis of real income convergence between 11 countries of Central Eastern Europe which have joined the European Union (EU11) and 15 countries of Western Europe (EU15) in the period 1993-2015. The evolution of the income gap between the two groups of countries in terms of GDP per capita at PPP reveals a clear-cut tendency to income convergence over the analyzed period, which has been confirmed by the results of b- and v-convergence tests. However, the catching-up process was not continuous, showing some breaks and divergence episodes. The most intensive convergence appeared in the years 2000-2007, just before and after the EU's major enlargement. This suggests that the increasing economic integration stimulated the convergence process. But the global economic crisis, along with financial perturbations in the euro area, have slowed down the convergence in most CEE countries, as reflected by changes in the income gap observed in the years 2007-2015. The paper also presents some projections of the convergence prospects, with three scenarios as to the future economic growth. The first two scenarios assume the continuation of past or current growth trends and the maintenance of positive growth rate differentials, indicating the probable length of the period needed by the individual CEE countries to attain the average GDP per capita level seen in Western Europe. The third scenario, based on a long-term economic forecast for the EU economies, warns that economic growth in the region may slow down due mainly to unfavorable demographic trends, with the resulting deceleration of the convergence process, up to its total halt or reversal into divergence. Proper social and economic policies are needed, both on the country level and in the framework of the common European policy, in order to assure a healthy economic growth in the CEE area and to maintain the convergence process within the EU. (original abstract)
Artykuł przedstawia analizę realnej konwergencji dochodowej pomiędzy 11 krajami Europy Środkowo-Wschodniej (EŚW) będącymi członkami Unii Europejskiej (UE11) a 15 krajami Europy Zachodniej (UE15) w okresie 1993-2015. Ewolucja luki dochodowej między tymi dwiema grupami krajów w kategoriach PKB per capita wg PSN ujawnia wyraźną tendencję do konwergencji w przekroju badanego okresu, co potwierdzają również wyniki testów konwergencji beta i sigma. Jednakże proces doganiania bogatszych krajów nie był ciągły i wykazywał pewne przerwy oraz epizody dywergencji. Najbardziej intensywna konwergencja miała miejsce w latach 2000-2007, tuż przed i po rozszerzeniu UE. Sugeruje to, że postępująca integracja gospodarcza stymulowała proces konwergencji. Jednak światowy kryzys gospodarczy i perturbacje finansowe w strefie euro doprowadziły do osłabienia konwergencji w wielu krajach EŚW, jak to pokazują zmiany luki dochodowej w latach 2007-2015. Artykuł przedstawia również pewne prognozy dalszego przebiegu konwergencji, oparte na trzech scenariuszach przyszłego wzrostu gospodarczego. Dwa pierwsze scenariusze zakładają kontynuację dotychczasowych lub obecnych tendencji wzrostu gospodarczego, z utrzymaniem przewagi krajów EŚW w zakresie tempa wzrostu gospodarczego,i pokazują prawdopodobną długość okresu wymaganego w poszczególnych krajach do osiągnięcia przeciętnego poziomu PKB per capita istniejącego w Europie Zachodniej. Trzeci scenariusz, oparty na długoterminowej prognozie ekonomicznej dla krajów UE, ostrzega, że tempo wzrostu gospodarczego w tym regionie może wkrótce osłabnąć, głównie pod wpływem niekorzystnych trendów demograficznych, co spowoduje zwolnienie tempa konwergencji, aż do jej całkowitego zahamowania lub przejścia do dywergencji. Aby zapobiec takiej ewentualności i zapewnić dalszy pomyślny rozwój gospodarczy krajów EŚW oraz podtrzymanie procesu konwergencji w UE, konieczna jest odpowiednia polityka społeczno-ekonomiczna realizowana zarówno na poziomie krajowym, jak i w ramach wspólnej polityki europejskiej. (abstrakt oryginalny)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
853--892
Opis fizyczny
Twórcy
 • Warsaw School of Economics, Poland
 • Warsaw School of Economics, Poland
 • Warsaw School of Economics, Poland
Bibliografia
 • Aiyar S. et al., Growth Slowdowns and the Middle-Income Trap, IMF Working Paper, WP/13/71, 2013.
 • Alexe I., How Does Economic Crisis Change the Landscape of Real Convergence for Central and Eastern Europe, "Romanian Journal of Fiscal Policy", 2012, no. 3.
 • Barro R., Sala-i-Martin X., Convergence, "Journal of Political Economy", 1992, no. 100(2).
 • Barro R., Sala-i-Martin X., Technological Diffusion, Convergence, and Growth, "Journal of Economic Growth", 1997, no. 2.
 • Barro R., Sala-i-Martin X., Economic Growth, 2nd ed., The MIT Press, Cambridge and London, 2004.
 • Batóg J., Konwergencja dochodowa w krajach Unii Europejskiej, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010.
 • Batóg J., Analiza krańcowej pionowej konwergencji dochodowej typu ß w krajach Unii Europejskiej w latach 1993-2010, "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania", 2013, no. 31.
 • Baumol W.J., Productivity Growth, Convergence, and Welfare: What the Long-Run Data Show, "American Economic Review", 1986, no. 78.
 • Ben-David D., Convergence Clubs and Diverging Economies, CEPR Working Paper No. 922,1994.
 • Ben-David D., Trade, Growth and Disparity Among Nations, in: Trade and Poverty, WTO, Geneva 2000.
 • Ben-David D., Trade and Convergence Among Countńes, "Journal of International Economics", 2001, no. 55.
 • Borsi T, Metiu N., The Evolution of Economic Convergence in the European Union, Deutsche Bundesbank, Discussion Paper No. 28, 2013.
 • Brada J.C., Kutan A.M., Zhou S., Real and Monetary Convergence in the Enlarged EU Area Between the European Union 's Core and Recent Member Countńes: A Rolling Cointegra-tion Approach, "Journal of Banking and Finance", 2005, no. 29(1).
 • Cavenaile L., Dubois D.,An Empirical Analysis of Income Convergence in the European Union, "Applied Economic Letters", 2011, no. 18.
 • Cihak M., Fonteyne W, Five Years After: European Union Membership and Macro-Financial Stability in the New Member States, IMF Working Paper No. WP/09/68, 2009.
 • Cuaresma J.C., Havettova M., Labaj M., Income Convergence Prospects in Europe: Assessing the Role of Human Capital Dynamics, "Economic Systems", 2013, no. 37(4).
 • Cuaresma J.C., Loichinger E., Vincelette G.A., Aging and Income Convergence in Europe: A Survey of the Literature and Insights from a Demographic Projection Exercise, 2015, www.researchgate.net/ publication/284797226 [accessed March 5, 2016].
 • Czasonis M., Quinn M.A., Income Convergence in Europe: Catching Up or Falling Behind? 'Acta Oeconomica", 2012, no. 62(2).
 • Dauerstädt M., Convergence in Crisis: European Integration in Jeopardy, Friedrich Ebert Stiftung, International Policy Analysis, Berlin 2014.
 • Deaton A., The Great Escape: Health, Wealth, and the Origins of Inequality, Princeton University Press, Princeton and Oxford, 2013.
 • Dogan N., Saracoglu B., Income Convergence of European Union and Candidate Countries: Are They All the Same? "International Research Journal of Finance and Economics", 2007, no. 12.
 • EEAG, Report on the European Economy 2010, CESifo, Munich 2010.
 • Estrin S., Urga G., Lazarova S., Testing for Ongoing Convergence in Transition Economies, 1970 to 1998, "Journal of Comparative Economics", 2001, no. 29(4).
 • European Commission, Five Years of an Enlarged EU Economic Achievements and Challenges, "European Economy", 2009, no. 1.
 • European Commission, Statistical Annex to European Economy: Autumn 2015, ec.europa. eu (2015a) [accessed March 15, 2016].
 • European Commission, The 2015 Ageing Report, "European Economy", 2015, no.3 (2015b).
 • European Commission, Statistical Annex to European Economy: Spring 2016, ec.europa. eu (2016) [accessed May 15, 2016].
 • Eurostat, Sustainable Development in the European Union: 2015 Monitoring Report in the EU Sustainable Development Strategy, Luxembourg 2015.
 • Eurostat, Eurostat Database, ec.europa.eu/eurostat [accessed April 10, 2016].
 • Felipe J., Abdon A., Kumar U., Tracking the Middle-Income Trap: What Is It, Who Is in It, and Why? Levy Economics Institute of Bard College, Working Paper No. 715, 2012, www.levyinstitute.org [accessed May 10, 2016].
 • Forgó B., Jevcak A., Economic Convergence of Central and Eastern European EU Member States Over the Last Decade (2004-2014), European Economy Discussion Paper 001,2015.
 • Frankel J.A., Romer D.,Does Trade Cause Growth? "American Economic Review", 1999, no. 89(3).
 • Gligorić M., Paths of Income Convergence Between Country Pair Within Europe, "Economic Annals", 2014, no. 201.
 • Głodowska A., Znaczenie konwergencji w aktualnej i przyszłej polityce strukturalnej Unii Europejskiej, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", 2012, no. 24.
 • Grzelak A., Kujaczyńska M., Real Convergence of the European Union Member States -Evaluation Attempt, "Management", 2013, no. 17.
 • Halmai P., Vasary V, Real Convergence in the New Member States of the European Union (Shorter and Longer Term Prospects), "European Journal of Comparative Economics", 2010, no. 7.
 • Iancu A., Real Economic Convergence, National Institute of Economic Research (Bucharest), Working Papers No. 090104.
 • IMF, World Economic Outlook Database, www.imf.org [accessed April 10, 2016].
 • Ingiánni A., Zdarek V, Real Convergence in the New Member States: Myth or Reality? "Journal of Economic Integration", 2009, no. 24(2).
 • Jones C.I., On the Evolution of the World Income Distribution, "Journal of Economic Perspectives", 1997, no. 11.
 • Jóźwik B., Realna konwergencja gospodarcza państw członkowskich Unii Europejskiej z Europy Środkowej i Wschodniej. Transformacja, integracja i polityka spójności..Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017 (in print).
 • Kaitila V., Integration and Conditional Convergence in the Enlarged EU Area, ENEPRI, Working Paper No. 31, Brussels 2005.
 • Kaitila V., Convergence, Income Distribution and the Economic Cńsis in Europe, ETLA Working Paper No. 14, 2013.
 • Kaitila V., Alho K.E., Nikula N., Growth Prospects of Emerging Market Economies in Europe - How Fast Will They Catch up with the Old West?, The Research Institute of the Finnish Economy, Discussion Paper No. 1115, Helsinki 2007.
 • Kane T, Accelerating Convergence in World Income Distńbution, Hoover Institution, Economics Working Paper 161202, Stanford 2016.
 • Kejak M., Seiter S., Vavra D., Accession Trajectońes and Convergence: Endogenous Growth Perspective, "Structural Change and Economic Dynamics", 2004, no. 15(1).
 • Koćenda E., Kutan A.M., Yigit T.M., Pilgrims to the Eurozone: How Far, How Fast? "Economic Systems", 2006, no. 30(4).
 • Krugman P., Geography and Trade, MIT Press, Cambridge 1991.
 • Kulhanek L., Real Convergence in Central European Member States, in: I. Honova, L. Melecky, M. Stanickova (eds.), Proceedings of the 1st International Conference on European Integration 2012, ICEI2012, Technical University of Ostrava, Ostrava 2012, p. 161-170.
 • Kutan A.M., Yigit T.M., Nominal and Real Stochastic Convergence of Transition Economies, "Journal of Comparative Economics", 2004, no. 32(1).
 • Kutan A.M., Yigit T.M., Real and Nominal Stochastic Convergence: Are the New EU Members Ready to Join the Euro Zone? "Journal of Comparative Economics", 2005, no. 33(2).
 • Kutan A.M., Yigit T.M., European Integration, Productivity Growth and Real Convergence, "European Economic Review", 2007, no. 51(6).
 • Lucas R.E., On the Mechanics of Economic Development, "Journal of Monetary Economics", 1988, no. 22(1).
 • Malaga K., Konwergencja gospodarcza w krajach OECD w świetle zagregowanych modeli wzrostu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 2004.
 • Mankiw N.G., Romer D., Weil T>.,A Contribution to the Empińcs of Economic Growth, "Quarterly Journal of Economics", 1992, no. 107.
 • Marelli E., Signorelli M., Institutional, Nominal and Real Convergence in Europe, "Banks and Bank Systems", 2010, no. 5(2).
 • Matkowski Z., Perspektywy wzrostu gospodarczego Polski w latach 2010-2020 i docelowy poziom PKB per capita, in: U. Płowieć (ed.), Innowacyjna Polska w Europie 2020. Szanse i zagrożenia trwałego rozwoju, PWE, Warszawa 2010, p. 99-115 (2010a).
 • Matkowski Z., Perspektywy zmniejszania luki dochodowej między Polską i innymi krajami Europy Środkowo-Wschodniej a Europą Zachodnią, "Zarządzanie Ryzykiem", 2010, no. 35/36 (2010b).
 • Matkowski Z., Próchniak M., Economic Convergence in the EU Accession Countńes, in: Z. Matkowski (ed.), Composite Indicators ofBusiness Activity for Macroeconomic Analysis, "Papers and Proceedings", vol. 74, Research Institute of Economic Development, Warsaw School of Economics, Warsaw 2004, p. 405-425 (2004a).
 • Matkowski Z., Próchniak M., Real Economic Convergence in the EU Accession Countńes, "International Journal of Applied Econometrics and Quantitative Studies", 2004, no. 1-3 (2004b).
 • Matkowski Z., Próchniak M, Zbieżność rozwoju gospodarczego w krajach Europy Środkowo-Wschodniej i w stosunku do Unii Europejskiej, "Ekonomista", 2005, no. 5.
 • Matkowski Z., Próchniak M., Convergence between the CEE-8 andEU-15, in: D.K. Rosati (ed.), New Europe. Report on Transformation, Foundation Eastern Institute, Warsaw 2007, p. 102-106 (2007a).
 • Matkowski Z., Próchniak M., Economie Convergence Between the CEE8 and the European Union, "Eastern European Economics", 2007, no. 45 (2007b).
 • Matkowski Z., Próchniak M., Zbieżność poziomów dochodu i wahań cyklicznych w krajach Europy Środkowej i Wschodniej w stosunku do Unii Europejskiej, in: R. Rapacki (ed.), Wzrost gospodarczy w krajach transformacji: konwergencja czy dywergencja? PWE, Warszawa 2009, p. 171-184 (2009a).
 • Matkowski Z., Próchniak M., Zbieżność rozwoju gospodarczego Polski i innych krajów Europy Środkowowschodniej w stosunku do Unii Europejskiej, "Zarządzanie Ryzykiem", 2009, no. 30 (2009b).
 • Matkowski Z., Próchniak M., The Impact of the Global Crisis on the Income Convergence of Poland and Other CEE Countries Toward the Average Income in the EU 15, in: M.A. Weresa (ed.), Poland. Competitiveness Report 2015, World Economy Research Institute, Warsaw School of Economics, Warsaw 2015, p. 43-64.
 • Matkowski Z., Próchniak M., Rapacki R., Nowe i stare kraje Unii Europejskiej - konwergencja czy dywergencja? in: K. Walczyk (ed.), "Prace i Materiały", vol. 91, Instytut Rozwoju Gospodarczego, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2013, p. 63-98.
 • Matkowski Z., Próchniak M., Rapacki R., Scenariusze realnej konwergencji w Unii Europejskiej - kraje Europy Środkowo-Wschodniej a EU15, in: M. Gorynia, S. Rudolf (eds.), Polska w Unii Europejskiej i globalnej gospodarce, PTE, Warszawa 2014, p. 201-222.
 • Matkowski Z., Próchniak M., Rapacki R., Income Convergence in Poland vis-à-vis the EU: Major Trends and Prospects, in: M.A. Weresa (ed.), Poland. Competitiveness Report 2016, World Economy Research Institute, Warsaw School of Economics, Warsaw 2016, p. 37-55.
 • Monfort M., Cuestas J.C., Ordonez J., Real Convergence in Europe: A Cluster Analysis, "Economic Modelling", 2013, no. 33.
 • Nanovsky N., Tochkov K., Transition, Integration and Catching up: Income Convergence between Central and Eastern Europe and the European Union, "Mondes en Développement", 2014, no. 3.
 • Niebuhr A., Schlitte F., EU Enlargement and Convergence: Does Market Access Matter? "Eastern European Economics", 2009, no. 47.
 • OECD, Looking to 2060: Long-Term Economic Forecast, "Policy Papers", 2012, no. 3.
 • Próchniak M., Realna konwergencja typu beta (¡3) i sigma (a) w świetle badań empirycznych, "Zeszyty Naukowe", 2006, no. 20, Kolegium Gospodarki Światowej, Szkoła Główna Handlowa.
 • Próchniak M., Realna konwergencja w krajach Unii Europejskiej. Próba szacunków funkcji produkcji, in: K. Walczyk (ed.), Zmiany aktywności gospodarczej w świetle wyników badań koniunktury, "Prace i Materiały", vol. 87, Instytut Rozwoju Gospodarczego, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2011, p. 165-196.
 • Próchniak M., Witkowski B., Konwergencja gospodarcza typu (3 w świetle bayesowskiego uśredniania oszacowań, "Bank i Kredyt", 2012, no. 43(2).
 • Próchniak M., Witkowski B., Time Stability of the Beta Convergence among EU Countries: Bayesian Model Averaging Perspective, "Economic Modelling", 2013, no. 30.
 • Próchniak M., Witkowski B., On the Stability of the Catching-up Process Among Old and New EU Member States. Implications from Bayesian Model Averaging, "Eastern European Economics" 2014, no. 52(2) (2014a).
 • Próchniak M., Witkowski B., The Legendary 2% Convergence Parameter: Flexible or Fixed? "Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH", 2014, no. 34 (2014b).
 • Próchniak M., Witkowski B., Alternative Weighting Schemes in Spatial Analysis of GDP Per Capita Convergence, "Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych" ("Quantitative Methods in Economics"), 2014, no. 15(2) (2014c).
 • Próchniak M., Witkowski B., Stochastic Convergence of the European Union Countńes: A Conditional Approach, "Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH", 2015, no. 39.
 • Próchniak M., Witkowski B., On the Use of Panel Stationańty Tests in Convergence Analysis: Empirical Evidence for the EU Countńes, "Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy", 2016, no. 11(1) (2016a).
 • Próchniak M., Witkowski B., Konwergencja dochodowa typu beta w ujęciu teoretycznym i empirycznym, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2016 (2016b).
 • Quah D., Growth and Convergence in Models of Distribution Dynamics, "Economic Journal", 1996, no. 106(437).
 • Rapacki R., Próchniak M., Real Beta and Sigma Convergence in 27 Transition Countńes, 1990-2005, "Post-Communist Economies", 2009, no. 21 (3). (2009a).
 • Rapacki R., Próchniak M., The EU Enlargement and Economic Growth in the New Member States, "European Economy. Economic Papers", no. 367, 2009. [The same results were presented in Polish in: "Ekonomista" 2010, no. 4]. (2009b).
 • Rapacki R., Próchniak M., Wpływ członkostwa w Unii Europejskiej na wzrost gospodarczy i realną konwergencję krajów Europy Środkowo-Wschodniej, "Ekonomia", 2014, no. 39.
 • Reza R., Zahra K.T., Evaluation of the Income Convergence Hypothesis in Ten New Members of the European Union. A Panel Root Approach, "Panoeconomicus", 2008, no. 2.
 • Romer P.M., Increasing Returns and Long-Run Growth, "Journal of Political Economy", 1986, no. 94(5).
 • Romer P.M., Endogenous Technological Change, "Journal of Political Economy" 1990, no. 98(5).
 • Sala-i-Martin X., The Classical Approach to Convergence, "Economic Journal", 1996, no. 106(437).
 • Sala-i-Martin X., The World Distribution of Income: Falling Poverty and ... Convergence Period, "Quarterly Journal of Economics", 2006, no. 121(2).
 • Sarajevs V., Convergence of European Transition Economies and the EU: What Do the Data Show? Bank of Finland, BOFIT, Discussion Paper 13, Helsinki 2001.
 • Schadler S. et al., Growth in the Central and Eastern European Countries of the European Union, IMF Occasional Paper No. 252, Washington 2006.
 • Simionescu M., Testing Sigma Convergence Across EU-28, "Economics and Sociology", 2014, no. 7(1).
 • Siwiński W, Unia Europejska i wzrost gospodarczy - perspektywy dla Polski i krajów Europy Centralnej, in: J.J. Michałek, W. Siwiński, M. Socha (eds.), Polska w Unii Europejskiej - dynamika konwergencji ekonomicznej, PWN, Warszawa 2007, p. 42-67.
 • Siwiński W, Wzrost gospodarczy Polski i krajów Europy Środkowo-Wschodniej: czy możliwa jest trwała konwergencja dochodowa z Europą Zachodnią? in: Z.B. Liberda (ed.), Konwergencja gospodarcza Polski, PTE, Warszawa 2009, p. 118-142.
 • Slaughter M.J., Trade Liberalization and Per Capita Income Convergence: A Difference-in-differences Analysis, "Journal of International Economics", 2001, no. 55.
 • Solow R.M., A Contribution to the Theory of Economic Growth, "Quarterly Journal of Economics", 1956, no. 70(1).
 • Solow R.M., Technical Change and the Aggregate Production Function, "Review of Economics and Statistics", 1957, no. 39.
 • Soszyńska E., Różne podejścia do analizy procesów konwergencji gospodarczej, "Zarządzanie Ryzykiem", 2008, no. 28.
 • Stańisić N., The Effects of the Economic Crisis on Income Convergence in the European Union, "Acta Oeconomica", 2012, no. 62.
 • Swan T., Economic Growth and Capital Accumulation, "Economic Record", 1956, no. 32(2).
 • Tatomir CK, Alexe I., Laggards or Performers? CEE vs. PUGS Countries' Catch-up with the Euro Area in the Last Ten Years, "Theoretical and Applied Economics", 2012, no. 9(574).
 • Vamvakidis A., Convergence in Emerging Europe: Sustainability and Vulnerabilities, "Eastern European Economics", 2009, no. 47.
 • Viner J., The Custom Union Issue, Carnegie Endowment for International Peace, New York 1950.
 • Vojinovic B., Oplotnik Z., Próchniak M., EU Enlargement and Real Economic Convergence, "Post-Communist Economies", 2010, no. 22.
 • Walczak E., Czynniki wzrostu gospodarczego w krajach Unii Europejskiej, "Wiadomości Statystyczne", 2012, no. 4.
 • Wolszczak-Derlacz J., Does Migration Lead to Economic Convergence in an Enlarged European Market? "Bank i Kredyt", 2009, no. 40.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171451731

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.