PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | z. 12 | 23--40
Tytuł artykułu

Działalność B+R w Unii Europejskiej w świetle realizacji strategii Europa 2020

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
European Union R&D Activities in Connection with the Strategy Europe 2020
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Jednym z głównych wyzwań dla Unii Europejskiej jest osiągnięcie wysokiego poziomu konkurencyjności regionu/ obszaru gospodarczego w skali międzynarodowej. Jednym z głównych wymagań do wykonania zadania jest wzmocnienie potencjału gospodarczego państw Unii Europejskiej w relacjach z innymi światowymi liderami gospodarczymi. Autor artykułu przedstawia silne strony gospodarek, które zostały zainwestowane w rozwój działalności dochodowej, ale pokazuje także szanse i zagrożenia, które UE-28 muszą stawić czoła, aby zrealizować cel 2 strategii Europa 2020. (abstrakt oryginalny)
EN
One of the key challenges for European Union is to achieve high level of region/economic area competitiveness in international scale. One of the main requirement to execute the task is to reinforce the investigative potential of the European Union countries economy in relations with other World economic leaders. The author of the article shows the strong sides of economies which have been invested in the investigative development activity but also shows chances and threats which the UE-28 have to face to achieve the objective 2 of the strategy Europe 2020.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
23--40
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Bromski K., Współpraca nauki i biznesu. Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, PARP, Warszawa 2013.
 • Eurostat, Gross domestic expenditure on R&D (GERD), www.ec.europa.eu/ eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsc00001 &plugin=1.
 • Eurostat, Research and development expenditure, by sectors of performance, www.ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=t2020_20&plugin=1.
 • Francik A., Szczepańska-Woszczyna K., Innowacje i przedsiębiorczość. Teoria i praktyka, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 2014.
 • Komisja Europejska, Badania i rozwój - gdzie jesteśmy: czołowe przedsiębiorstwa UE zwiększają nakłady na innowacje, ale konkurencja wciąż szybsza, www.europa.eu/rapid/press-release_IP-11-1205_pl.htm.
 • Komisja Europejska, Country Report Denmark 2015, www.ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2015/cr2015_denmark_en.pdf.
 • Komisja Europejska, Country Report Finland 2015, www.ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2015/cr2015_finland_en.pdf.
 • Komisja Europejska, Country Report Sweden 2015, www.ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2015/cr2015_sweden_en.pdf.
 • Komisja Europejska, Europe 2020 Targets: Research and Development, www. ec.europa.eu/europe2020/pdf/themes/15_ research__development.pdf.
 • Komisja Europejska, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów, Projekt przewodni strategii Europa 2020, Unia Innowacji, eur-lex.europa. eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:52010DC0546 [dostęp: 1.07.2016].
 • Komisja Europejska, Podsumowanie realizacji strategii "Europa 2020" na rzecz inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu Bruksela, dnia 5.3.2014, www.ec.europa.eu/europe2020/pdf/ europe2020stocktaking_pl.pdf.
 • Komisja Europejska, Szósty raport na temat spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej. Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Promowanie rozwoju i dobrego rządzenia w regionach UE i miastach. Inteligentny rozwój, http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/ official/reports/cohesion6/6cr_en.pdf.
 • Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Państwa członkowskie wydały prawie 275 miliardów euro na badania w 2013 r., www.kpk.gov.pl/?p=19790.
 • Makieła Z., Przedsiębiorczość i innowacyjność terytorialna. Region w warunkach konkurencji, C.H. Beck, Warszawa 2013.
 • Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską. Tekst skonsolidowany, Warszawa 2005.
 • Urząd Statystyczny w Łodzi, Potencjał innowacyjny przedsiębiorstw w województwie łódzkim, www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/lodz/ASSETS_potencjal_innowacyjny.pdf.
 • Włodarczyk R.W., Struktura sektorowa finansowania wydatków na B+R w krajach strefy euro, [w:] Innowacyjność w skali makro i mikro, red. B. Kryk, K. Piech, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2009.
 • Włodarczyk R.W., Rynek pracy a szoki asymetryczne w Unii Europejskiej, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie" 2012, nr 21.
 • Zadura-Lichota P., Dyfuzja innowacji i kulturowe kody innowacyjności a "sprawa polska", [w:] Świt innowacyjnego społeczeństwa. Trendy na najbliższe lata, red. P. Zadura-Lichota, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2013
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171451803

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.