PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 453 Ekonomia środowiska i polityka ekologiczna | 51--63
Tytuł artykułu

Problemy gospodarowania środowiskiem przyrodniczym w regionie Zalewu Wiślanego

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Problems of Nature Management in The Vistula Lagoon Region
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zalew Wiślany leży w Polsce (woj. warmińsko-mazurskie i pomorskie) i Rosji (Obwód Kaliningradzki). Otaczają go tereny o różnorodnej genezie i odmiennym charakterze. Jest to obszar o wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych, gdzie ustanowiono wiele form ochrony przyrody: rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe i obszary Natura 2000. Gospodarowanie środowiskiem przyrodniczym jest problematyczne z uwagi na transgraniczne położenie tego akwenu oraz jego podział między dwa województwa w Polsce. Celem artykułu była identyfikacja głównych problemów związanych z gospodarczym wykorzystaniem zasobów i walorów przyrodniczych Zalewu Wiślanego i sąsiadujących z nim regionów, ze szczególnym uwzględnieniem polskiej jego części. Wykorzystano studia literaturowe oraz analizę dokumentów i danych. Do głównych zagrożeń środowiska przyrodniczego zaliczono: nierównomiernie rozłożenie ruchu turystycznego - presję turystyczną i inwestycyjną na Mierzei Wiślanej, niedostateczne wykorzystanie potencjału żeglugowego Zalewu Wiślanego, zanieczyszczenie wód Zalewu Wiślanego oraz projekt przekopu przez Mierzeję Wiślaną(abstrakt oryginalny)
EN
The Vistula Lagoon is situated partly in Russia (Kaliningrad Oblast) and partly in Poland. In Poland the water region is divided between two voivodeships: Pomorze and Warmia and Mazury. The lagoon is surrounded by the areas of different origin, character and natural conditions. All the region has got high landscape and environmental values: many various protected areas have been established there, like nature reserves, landscape parks and Natura 2000 areas. However, nature managment of the Vistula Lagoon is problematic for its transboundary location. The aim of the paper is an identification of the main problems related to the economic use of nature resources and values of the Vistula Lagoon and adjacent areas (particularly in the Polish part of the water region). Following methods were used: analysis of published literature, documents and data. The main problems comprise the following: excessive tourist attendance - investment and tourist pressure at the Vistula Spit, insufficent use of navigational potential of the Vistula Lagoon, water pollution of the Vistula Lagoon and the project of digging the waterway between the Vistula Lagoon and the Gdansk Bay(original abstract)
Twórcy
autor
 • Akademia Morska w Gdyni
Bibliografia
 • Barańska A., Osowiecki A. (red.), 2014, Program zarządzania dla obszarów Natura 2000 w rejonie Zalewu Wiślanego: Zalew Wiślany (PLB 280010) oraz Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana (PLH 280007), Zakład Ekologii Wód, Instytut Morski w Gdańsku, Gdańsk.
 • Bocheński J., Talaga A., Olech S., 1999, Uwarunkowania Zintegrowanego Zarządzania obszarem przybrzeżnym Zalewu Wiślanego, Tom II Planu Zintegrowanego Zarządzania Obszarami Przybrzeżnymi, maszynopis, Przedsiębiorstwo Powierniczo-Wykonawcze GLOB, Gdańsk.
 • Chudzyński T., 2012, Krynica Morska: mieszkańcy nie chcą przekopu Mierzei Wiślanej, Dziennik Bałtycki, 5.04.2012, www.dziennikbaltycki.pl (8.06.2016).
 • Chudzyński T., 2016, Mieszkańcy Krynicy Morskiej nie chcą przekopu Mierzei Wiślanej, Dziennik Bałtycki, 12.05.2016, www.dziennikbaltycki.pl (8.06.2016).
 • Gerstmannowa E. (red.), 2001, Materiały do monografii przyrodniczej Regionu Gdańskiego, t. VII: Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana" , Wydawnictwo Gdańskie, Gdańsk.
 • Granit J., Lindström A., Dmitrevsky V., Guterstam B., Hellström M., Kindler J., Kramen L., Okruszko T., Paukstys B., Smorodinskaya N., Sorby L., 2011, Managing and developing the water resourcesassets in Kaliningrad Oblast, Russia, in support of economic growth and environmental sustainability with Lithuanian, Polish and Swedish examples, Paper 17, Stockholm International Water Institute, Sztokholm.
 • Gromadzki M., Dyrcz A., Głowaciński Z., Wieloch M., 1994, Ostoje ptaków w Polsce, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Gdańsk.
 • Gromadzki G., Wilk A., 2001, Przezwyciężanie obcości. Kaliningrad jako rosyjska enklawa wewnątrz Unii Europejskiej, Raport 1. z cyklu "O przyszłości Europy", Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa.
 • Kalinowska M., 2015, Uwagi WWF Polska do Prognozy oddziaływania na środowisko Programu Wieloletniego "Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską", WWF Polska, Warszawa.
 • Komunikat nr 1 dotyczący miejsc wykorzystywanych do kąpieli, 2013, Państwowy Graniczny Inspektor Sanitarny w Elblągu, Elbląg, 26.06.
 • Komunikat nr 1 dotyczący miejsc wykorzystywanych do kąpieli, 2014, Państwowy Graniczny Inspektor Sanitarny w Elblągu, Elbląg, 25.06.
 • Komunikat nr 1 dotyczący miejsc wykorzystywanych do kąpieli, 2015, Państwowy Graniczny Inspektor Sanitarny w Elblągu, Elbląg, 1.07.
 • Kopacz Z. (kier. projektu), 1995, "Opracowanie koncepcji niezbędnych torów wodnych na Zalewie Wiślanym dostosowanych do planowanego rozwoju portu Elbląg oraz pozostałych portów Zalewu Wiślanego", mps, Akademia Marynarki Wojennej, Instytut Nawigacji i Hydrografii Morskiej, Gdynia.
 • Kopiec J., 2015, Ocena jakości wód Zalewu Wiślanego w oparciu o badania wykonane w 2014 roku, Inspekcja Ochrony Środowiska, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie, Delegatura w Elblągu, Elbląg.
 • Kotliński A., 1994, Krajobrazy obszarów przyrodniczo cennych województwa elbląskiego, Agencja Reklamowo-Wydawnicza A. Grzegorczyk, Warszawa.
 • Kotliński A. (red.), 1994, Walory krajobrazowe województwa elbląskiego, Agencja Reklamowo-Wydawnicza A. Grzegorczyk, Warszawa.
 • Kotliński A. (red.), 2000, Powiat elbląski. Przyroda i historia, Wydawnictwo Tekst, Bydgoszcz.
 • Kruk H., 2008, Zasięg międzynarodowy problemu ochrony środowiska Zalewu Wiślanego, [w:] Kruk H., Skrzeszewska K. (red.), Europejskie wymiary przedsiębiorczości, Akademia Morska w Gdyni, Gdynia, s. 398-403.
 • Obwód Kaliningradzki i województwo warmińsko-mazurskie w liczbach, 2014, Terytorialny Obszar Federalnej Służby Statystyki Państwowe Obwodu Kaliningradzkiego, Urząd Statystyczny w Olsztynie, Olsztyn.
 • Obwód Kaliningradzki i województwo warmińsko-mazurskie w liczbach, 2015, Terytorialny Obszar Federalnej Służby Statystyki Państwowe Obwodu Kaliningradzkiego, Urząd Statystyczny w Olsztynie, Olsztyn.
 • Olech S., Juchnowska U., 2009, Strefa Zalewu Wiślanego. Uwarunkowania rozwoju turystycznego w aspekcie regionalnym, t. III: Potencjał turystyczny środowiska przyrodniczego, Warmińsko-Mazurskie Biuro Planowania Przestrzennego w Olsztynie, Filia w Elblągu, Elbląg 2009.
 • Olenycz M., Barańska A. (red.), 2014, Zbiorcze sprawozdanie z analizy dostępnych danych i przeprowadzonych inwentaryzacji przyrodniczych (zebranie i analiza wyników inwentaryzacji, materiałów niepublikowanych i opracowań publikowanych, przydatnych do sporządzenia projektów planów) w obszarze Natura 2000 Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana (PLH 280007), Instytut Morski w Gdańsku, Gdańsk.
 • Osowiecki A., Barańska A. (red.), 2014, Zbiorcze sprawozdanie z analizy dostępnych danych i przeprowadzonych inwentaryzacji przyrodniczych (zebranie i analiza wyników inwentaryzacji, materiałów niepublikowanych i opracowań publikowanych, przydatnych do sporządzenia projektów planów) w obszarze Natura 2000 Zalew Wiślany (PLB 280010), Instytut Morski w Gdańsku, Gdańsk.
 • Palmowski T., 2007, Współpraca z Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej jako czynnik rozwoju regionalnego, Ekspertyzy do Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020 nr 2, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, s. 684-719; podano za: http://www.polskawschodnia.2007-2013.gov.pl (27.05.2016).
 • Prognoza oddziaływania na środowisko programu wieloletniego "Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską", 2015, t. I-III, Urząd Morski w Gdyni, Gdynia.
 • Przewoźniak M., 2012, Stanowisko Polskiego Klubu Ekologicznego w sprawie programu pn. "Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską" poparte przez kluczowe organizacje ekologiczne, Gdańsk.
 • Raport o stanie środowiska województwa warmińsko-mazurskiego w 2014 roku, 2015, Inspekcja Ochrony Środowiska, WIOŚ w Olsztynie, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Olsztyn.
 • Результаты антикоррупционно-экологического расследования функционирования очистных сооружений в Калининградской области, marzec 2015, http://transparency.org.ru (27.05.2016).
 • Rozporządzenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr 54 z 10 listopada 2005 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, Dz.U. Województwa Warmińsko-Mazurskiego nr 175, poz. 1951, Olsztyn, 16.11.2005.
 • Strategia rozwoju powiatu nowodworskiego na lata 2014-2024, Agencja Rozwoju Pomorza SA, Gdańsk 2014.
 • Subocz E., Sternicka-Kowalska M., 2015, Korzyści i koszty funkcjonowania umowy o małym ruchu granicznym z Rosją w opiniach mieszkańców terenu przygranicznego, Opuscula Sociologica, nr 2, s. 53-65.
 • Talaga A., 2000, Ocena stanu wyjściowego - uwarunkowania, problemy rozwoju, analiza SWOT - obszaru gmin nadzalewowych, maszynopis, Komunalny Związek Gmin Nadzalewowych w Elblągu, Elbląg.
 • Talaga A., Kruk H., Celej J., Oliwiecki M., 2003, Spotkania z przyrodą. Informator edukacyjno-przyrodniczy, Wydawnictwo Quo Vadis, Elbląg.
 • Turystyka w województwie warmińsko-mazurskim w 2015 r., Urząd Statystyczny w Olsztynie, Olsztyn 2016.
 • Wcisła J., Szreder P, Wasil R. (red.), 2011, Ogólna koncepcja rozwoju MDW E70 na odcinku Zalewu Wiślanego i Kaliningradzkiego, Elbląg-Kaliningrad.
 • Wenerski Ł., Kaźmierkiewicz P. (współpraca), 2013, Krajobraz pogranicza. Perspektywy i doświadczenia funkcjonowania małego ruchu granicznego z Obwodem Kaliningradzkim, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa
 • bdl.stat.gov.pl (30.07.2016).
 • http://geoserwis.gdos.gov.pl (25.05.2016).
 • http://obszary.natura2000.pl (25.05.2016).
 • http://www.elblag.gdansk.lasy.gov.pl (25.05.2016).
 • http://transparency.org.ru (27.05.2016).
 • http://www.gizycko.pup.gov.pl (30.07.2016).
 • http://www.zalew.org.pl (30.07.2016).
 • um-elblag.samorzady.pl (28.05.2016).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171451913

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.