PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 453 Ekonomia środowiska i polityka ekologiczna | 209--217
Tytuł artykułu

Oddziaływanie rolnictwa Unii Europejskiej na zmiany klimatyczne i jakość wód

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Impact of The European Union's Agriculture on Climate Change and Water Quality
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest przedstawienie zmian oddziaływania rolnictwa Unii Europejskiej na klimat i stan wód w kontekście wdrażania działań ochrony środowiska. Skoncentrowano się na dwóch kluczowych i powiązanych z sobą obszarów oddziaływań. Emisja azotanów do wód i gazów szklarniowych do atmosfery pochodzą z tych samych źródeł - hodowli zwierząt i nawożenia pól. Z tego powodu unijne działania ograniczające negatywną presję środowiskową w wymienionych obszarach są skoordynowane zarówno w ramach polityki ekologicznej, jak i rolnej. W artykule zastosowano analizę opisową tych rozwiązań w oparciu o materiał faktograficzny, dokumenty strategiczne i akty prawne dotyczące wymienionych polityk oraz dane statystyczne prezentujące zmiany oddziaływania rolnictwa na wody i klimat. Dzięki wdrożeniu i stopniowemu rozszerzeniu proekologicznych instrumentów wpływających na przemiany rolnictwa UE presja ta została ograniczona, jednak w dalszym ciągu pozostaje poważnym problemem ekologicznym(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to present changes in the impact of the European Union's agriculture on climate and water in the context of the implementation of measures amied at environment protection. The paper is focused on two key and interrelated areas - the emissions of nitrates to waters and greenhouse gases into the atmosphere. They come from the same sources - animal husbandry and fertilizing fields. For this reason, the EU actions counteracting negative environmental pressures in these areas are coordinated both in the framework of the environmental and agricultural policy. The author used a descriptive analysis of these solutions on the basis of the factual material, strategic documents and legal acts concerning the listed policies. The results are also elaborated on the basis of statistics showing the changes in the agricultural impact on water and climate. Thanks to the implementation and gradual extension of environmental measures affecting the transformation of the EU agriculture, described pressure was limited, though, it remains a serious ecological problem(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Commission of European Communities, 2013, Commission staff working document Accompanying the document Report from the Commission to the Council and the European Parliament on the implementation of Council Directive 91/676/EEC concerning the protection of waters against pollution caused by nitrates from agricultural sources based on Member State reports for the period 2008- -2011, 4.10.2013 SWD (2013) 405 final Part ¼, Brussels, s. 9.
 • Commission of European Communities, 2002, Report from the Commission. Implementation of the Council directive 91/676/EWG concerning the protection of waters against pollution caused by nitrates from agricultural sources. Synthesis from year 2000 member states reports, 17.07.2002, COM(2002) 407 final, Brussels, s. 4.
 • Commission of European Communities, 2009, Commission Staff Working Document, The role of European agriculture in climate change mitigation, 23.7.2009, SEC (2009) 1093 final, Brussels, s. 6.
 • Dämmgen U. (red.), 2005, Calculations of emission from German agriculture, National Emission Inventory Report - NIR 27 FOR 2005: introduction, method and data (GAS EM), Braunschweig FAL, Landschauforsch, Volkenrode SH 304.
 • Decision no. 406/2009/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on the effort of Member States to reduce their greenhouse gas emissions to meet the Community's greenhouse gas emission reduction commitments up to 2020 (O.J. of the European Union L 140/136).
 • Dyrektywa Rady 91/676/EWG z 12 grudnia 1991 r. dotycząca ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego, Dz.U. L 375 31.12.1991.
 • European Commission, 2014, Commission staff working document, Impact assessment, Accompanying the document, Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions A policy framework for climate and energy in the period from 2020 up to 2030, 22.1.2014 SWD (2014) 15 final, Brussels, s. 58-151.
 • European Commission, 2015, Energy union package communication from the commission to the European Parliament and the council. The Paris Protocol - A blueprint for tackling global climate change beyond 2020, 4.3.2015 COM (2015) 81 final/2, Brussels.
 • European Environment Agency, 2015, Annual European Union greenhouse gas inventory 1990-2013 and inventory report 2015, Technical report no. 19/2015, Submission to the UNFCCC Secretariat 27 November 2015, European Environment Agency, s. 339-435.
 • European Environment Agency, 2008, Greenhouse gas emission trends and projections in Europe-Annex, on the basis of a database on policies and measures based on submissions of Member States, Report 5/2008, EEA.
 • Eurostat, 2010, Environmental statistics and accounts in Europe, Eurostat statistical books, 2010 edition, Publication Office of European Union, Luxembourg, s. 252.
 • Kociszewski K., 2013, Ekologiczne aspekty zmian Wspólnej Polityki Rolnej a zrównoważony rozwój polskiego rolnictwa, [w:] Zegar J.S. (red.), Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym(23), Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, s. 124-157.
 • Komisja Europejska, 2014, Ramy polityczne na okres 2020-2030 dotyczące klimatu i energii, Komunikat
 • Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, COM (2014) 15 final, Bruksela.
 • Komisja Europejska, 2012, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Komitetu Ekonomiczno-społecznego i Komitetu Regionów, Plan ochrony zasobów wodnych Europy, COM (2012) 673 final, Bruksela.
 • Komisja Europejska, 2010, Sprawozdanie Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego w sprawie wykonania dyrektywy Rady 91/676/EWG dotyczącej ochrony wόd przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego na podstawie sprawozdań państw członkowskich za okres 2004-2007, KOM (2010) 47 wersja ostateczna, Bruksela.
 • Komisja Wspólnot Europejskich, 2007, Sprawozdanie Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego w sprawie wykonania dyrektywy Rady 91/676/EWG dotyczącej ochrony wód przed azotanami pochodzenia rolniczego za okres 2000-2003, KOM 120 wersja ostateczna, Bruksela, s. 2.
 • Ramowa dyrektywa wodna 2000/60/WE, Dz.U. WE L 327, 22.12.2000.
 • Schils R. i in., 2007, Review of Existing Information on Interrelation between Soil and Climate Change, Final Report, ClimSoil, European Commission, Environment Directorate-General, Brussels, s. 77.
 • http://ec.europa.eu/clima/consultations/articles/0026_en.htm/ Consultation on addressing greenhouse gas emissions from agriculture and LULUCF in the context of the 2030 EU climate and energy framework, 2015 (21.06.2016).
 • http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/ Contribution of agriculture to total GHG emissions, 2010, EU 27.png (21.06.2016).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171452257

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.