PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 454 Ekonomika ochrony środowiska i ekoinnowacje | 13--21
Tytuł artykułu

Zarządzanie funkcją środowiskową w rolnictwie - źródło nowych rent gospodarstw rolnych

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Management of The Environmental Function in Agriculture - The Source of New Pensions of Agricultural Households
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W Unii Europejskiej ekologizacja rolnictwa stanowi wstępny etap takiej jego transformacji, która umożliwi gospodarstwom rolnym, rozmieszczonym w różnych miejscach przestrzeni europejskiej, trwały udział w kreowaniu zielonego wzrostu. Praca jest próbą odpowiedzi na pytanie: Czy dzięki doskonaleniu zarządzania funkcją środowiskową towarowe gospodarstwa rolne regionu opolskiego mogą przygotować się do wyzwań związanych z gospodarką sieciową i zadań obecnego etapu ich modernizacji? W opracowaniu przedstawiono rolę polityki ekologicznej w definiowaniu obecnego etapu modernizacji gospodarstw rolnych, mechanizmy jej integracji z celami WPR do 2020 r. oraz strategią Europa 2020. Ustalenia te stanowią ramy teoretyczne do oceny zdolności adaptacyjnych oraz zachowań produkcyjnych i organizacyjnych użytkowników towarowych gospodarstw rolnych w regionie opolskim, zidentyfikowanych na podstawie badań kwestionariuszowych przeprowadzonych w 2008 i 2014 r(abstrakt oryginalny)
EN
The ecologisation of agriculture within the European Union is an introductory stage of the transformation which will enable the agricultural households, placed in different areas of European space, to have their permanent share in creating the green growth. The paper is an attempt to answer the question if thanks to the improvement in the management of the environmental function the agricultural merchandise households of Opole region are well prepared to face the challenges connected with the network economy and the tasks of the present stage of their development. The paper presents the role of ecological policy in defining the present stage of modernisation of the agricultural households and the mechanisms of its integration with CAP aims until 2020 and the "Europe 2020" strategy. The findings are a theoretical frame for estimating the adaptive skills as well as the productive and organisational behaviour of the agricultural merchandise households users in Opole region identified on the base of a survey conducted in 2008 and 2014(original abstract)
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Opolski
Bibliografia
 • Bisaga A., 2013, Zrównoważone wykorzystanie zasobów rolnictwa warunkiem wzrostu gospodarczego, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 317, s. 221-226.
 • Bisaga A., 2016, Kapitał społeczny w zrównoważonym rozwoju regionu opolskiego na przykładzie badań w towarowych gospodarstwach rolnych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 417, s. 19-27.
 • Bisaga A., Sokołowska S., Szwiec P., 2010, Endogenne i egzogenne warunki trwałego rozwoju towarowych gospodarstw rolnych regionu opolskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole.
 • Czyżewski B., 2013, Renty ekonomiczne w gospodarce żywnościowej w Polsce, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Czyżewski A., Smędzik-Ambroży K., 2013, Intensywne rolnictwo w procesach specjalizacji i dywersyfikacji produkcji rolnej. Ujęcie regionalne i lokalne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Fiedor B., 2013, Normatywny charakter koncepcji trwałego rozwoju a potrzeba poszukiwania jej podstaw mikroekonomicznych, Handel Wewnętrzny, nr 6, s. 12, 15.
 • Horyzont 2020 - program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014-2020), COM (2011) 809.
 • Kociszewski K., 2013, Ekologizacja polskiego rolnictwa a jego zrównoważony rozwój w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, www.mir.gov.pl/rozwoj_regionalny/polityka_przestrzenna/PPZK (15.03.2015).
 • Kośmicki E., 2011, Globalne zagrożenia bioróżnorodności a problem światowego kierowania, [w:] Teoretyczne aspekty ekonomii zrównoważonego rozwoju, red. B. Poskrobko, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok, s. 43-51.
 • Nasze ubezpieczenie na życie i nasz kapitał naturalny - unijna strategia ochrony różnorodności biologicznej na okres do 2020, COM (2011) 244.
 • Rogall H., 2010, Ekonomia zrównoważonego rozwoju. Teoria i praktyka, Zysk i s-ka, Poznań.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dn. 17.12.2013, Dz. Urz. UE L 347/320.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych, Dz. Urz. UE L 347/671.
 • Stańczyk-Hugiet E., 2013, Dynamika strategiczna w ujęciu ewolucyjnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Wrzaszcz W., 2012, Autoreferat pracy doktorskiej Poziom zrównoważenia indywidualnych gospodarstw rolnych w Polsce (na podstawie danych FADN), IERiGŻ PIB, Warszawa.
 • Zegar J.St., 2014, Zrównoważenie rolnictwa woj. opolskiego na tle kraju, Studia KPZK PAN, nr 154, s. 89.
 • Zielony wzrost, zielony zysk. Jak zielona rewolucja stymuluje gospodarkę, 2011, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171452385

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.