PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 2 | 70--86
Tytuł artykułu

Nowe podejście do harmonizacji technicznej w Unii Europejskiej a swoboda przepływu towarów

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The New Approach to Technical Harmonisation in the European Union and the Free Movement of Goods
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł dotyczy dyrektyw nowego podejścia do harmonizacji technicznej oraz ich wpływu na zapewnienie swobody przepływu towarów na wspólnym rynku. Autorka analizuje odpowiednie regulacje prawne Unii Europejskiej przyjęte w odniesieniu do harmonizacji technicznej - rozporządzenia i dyrektywy wydane przez instytucje unijne. Podstawową metodą badawczą zastosowaną w niniejszej pracy jest analiza instytucjonalno-prawna. Do wyjaśnienia procesów integracji w przedmiotowym obszarze pomocne okazały się również neofunkcjonalizm oraz teoria racjonalnego wyboru. Z przeprowadzonej analizy wynika, że dyrektywy nowego podejścia wpływają na usprawnienie procedur przepływu towarów na wspólnym rynku. Jednocześnie, pomimo uproszczenia procedur przepływu towarów, zapewniony jest odpowiedni poziom bezpieczeństwa oraz ochrony konsumentów. Państwa członkowskie i Komisja Europejska posiadają skuteczne mechanizmy reagowania w przypadku, gdy dany wyrób zagraża zdrowiu lub życiu konsumentów albo ich bezpieczeństwu.(abstrakt oryginalny)
EN
This article is about the new approach directives and their impact on ensuring the free movement of goods in the single market. The author analysed the relevant legislation of the European Union adopted in the field of technical harmonisation: regulations and directives. The primary method of research used in this article is the legal and institutional analysis. Neofunctionalism and rational choice theory were also helpful to explain the processes of integration in this area. The analysis shows that the new approach directives affect the streamlining of procedures for the movement of goods in the single market. However, despite the simplification of procedures for the movement of goods, an adequate level of safety and consumer protection is ensured. The member states and the European Commission have effective response mechanisms when a product endangers life, health or safety of consumers.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
70--86
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski
Bibliografia
 • ALEMANNO Alberto (2007), Trade in Food: Regulatory and Judicial Approaches in the EC and the WTO, London.
 • BARCZ Jan (2011), Prawo gospodarcze Unii Europejskiej, Warszawa.
 • BIAŁA KSIĘGA (1985) w sprawie realizacji rynku wewnętrznego opublikowana 14 czerwca 1985 roku, http://europa.eu/documents/comm/white_papers/pdf/ com1985_ 0310_f_en.pdf (30.08.2015).
 • CHMIELEWSKI Jan (2015), Pojęcie nadrzędnego interesu publicznego w prawie administracyjnym, Warszawa.
 • CRAIG Paul P. (2009), Legal Control of Regulatory Bodies: Principle, Policy and Teleology, w: Patrick Birkinshaw, Mike Varney (red.), The European Legal Order After Lisbon, Oxford.
 • CRAIG Paul P., DE BÚRCA Gráinne (2015), EU Law. Text, Cases, and Materials, Oxford.
 • CZAPUTOWICZ Jacek (2010), Perspektywy teoretyczne w studiach europejskich, w: Konstanty A. Wojtaszczyk, Wojciech Jakubowski (red.), Studia europejskie. Zagadnienia metodologiczne, Warszawa.
 • CZERMIŃSKA Małgorzata (2010), Swoboda przepływu towarów jako jedna z wolności wspólnego rynku Unii Europejskiej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 845.
 • DECYZJA 768/2008/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie wspólnych ram dotyczących wprowadzania produktów do obrotu, uchylająca decyzję Rady 93/465/EWG, Dz. Urz. UE L 218 z 13.08.2008.
 • DYREKTYWA 2000/9/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 marca 2000 r. odnoszącą się do urządzeń kolei linowych przeznaczonych do przewozu osób, Dz. Urz. WE L 106 z 03.05.2000.
 • DYREKTYWA 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów, Dz. Urz. WE L 11 z 03.12.2002.
 • DYREKTYWA 2006/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia, Dz. Urz. WE L 374 z 27.12.2006.
 • DYREKTYWA 2009/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa zabawek, Dz. Urz. UE L 170 z 30.06.2009.
 • DYREKTYWA 89/106/EWG Rady z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych, Dz. Urz. EWG L 40 z 11.02.1989.
 • DYREKTYWA Rady 71/318/EWG z dnia 26 lipca 1971 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do gazomierzy, Dz. Urz. EWG L 202 z 06.09.1971.
 • DYREKTYWA 75/33/EWG Rady z dnia 17 grudnia 1974 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wodomierzy do wody zimnej, Dz. Urz. EWG L 14 z 20.01.1975.
 • DYREKTYWA 85/374/EWG Rady z dnia 25 lipca 1985 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich dotyczących odpowiedzialności za produkty wadliwe, Dz. Urz. WE L 210 z 07.08.1985.
 • DYREKTYWY NOWEGO PODEJŚCIA (WWW), http://www.mg.gov.pl/Wspieranie+ przedsiebiorczosci/Bezpieczenstwo+produktow+i+uslug/Ocena+zgodnosci/Dyrektywy+ Nowego+Podejscia (29.08.2015).
 • GÓRKA Maciej (2014), Zasada wzajemnego uznawania w prawie Unii Europejskiej, Warszawa.
 • HAAS Ernst B. (1964), Beyond the Nation State. Functionalism and International Organisation, Stanford.
 • http://www.oznaczenie-ce.pl/dyrektywy.php?&sessionID=cc3db6875cd38067ddf97 55d5d3cf29e&mId=3 (30.08.2015).
 • JAE, Jednolity akt europejski, Dz. Urz. WE L 169 z 1987.
 • MENDES Joana (2011), Participation in EU Rule-making: A Rights-Based Approach, Oxford.
 • PELKMANS Jacques (1987), The New Approach to Technical Harmonization and Standardization, "Journal of Common Market Studies", Volume 25, Issue 3, Maastricht.
 • POLSKI SYSTEM oceny zgodności i kontrola wyrobów podlegających dyrektywom nowego podejścia - przewodnik, https://uokik.gov.pl/download.php?plik=11116, Warszawa 2005 (30.08.2015).
 • RADA (1985), Rezolucja z dnia 7 maja 1985 r. w sprawie nowego podejścia do harmonizacji technicznej oraz normalizacji, Dz. Urz. WE C 136 z 4.06.1985.
 • ROZPORZĄDZENIE 765/2008/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiające wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 339/93, Dz. Urz. UE L 218 z 13.08.2008.
 • SCHEPEL Harm (2013), The New Approach To The New Approach: The Juridification Of Harmonized Standards In EU Law, "Maastricht Journal of European and Comparative Law", nr 4, http://www.maastrichtjournal.eu/pdf_file/ITS/MJ_20_04_ 0521.pdf (28.07.2016).
 • TEWG, Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą zawarty 25 marca 1957 r., wszedł w życie 1 stycznia 1958 r.
 • TFUE, Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dz. Urz. UE C 326 z 26.10.2012.
 • UOKiK (2005), Polski przedsiębiorca w Unii Europejskiej. Wyroby podlegające ocenie zgodności i oznakowaniu CE, Warszawa, https://uokik.gov.pl/download. php?plik=11115 (30.08.2015).
 • USTAWA (2012/1225) z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Dz. U. 2012, poz. 1225, z późn. zm.
 • USTAWA (2014/1662) z dnia 20 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów Dz. U. 2014, poz. 1662, z późn. zm.
 • USTAWA (2016/542) z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, Dz. U. 2016, poz. 542
 • USTAWA (2016/655) z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. 2016, poz. 655, z późn. zm.)
 • WARD Hugh (2006), Teoria racjonalnego wyboru, w: David Marsh, Gerry Stoker (red.), Teorie i metody w naukach politycznych, Kraków.
 • WIKTOR Jan W. (2005), Rynek Unii Europejskiej. Koncepcja i zasady funkcjonowania, Kraków.
 • WOLANIN Renata, System nadzoru rynku w zakresie dyrektyw nowego podejścia, https://uokik.gov.pl/download. php?plik=5233 (28.08.2015).
 • WRÓBEL Andrzej (2006), Pojęcie wspólnego rynku i rynku wewnętrznego a swobody wspólnotowe, w: Jan Barcz (red.), Prawo Unii Europejskiej. Prawo materialne i polityki, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171452551

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.